Micha Kat – My story (11): De finale; de DNA zaak tegen het OM

Het is al herhaaldelijk ter sprake gekomen: het Openbaar Ministerie is op jacht naar mijn DNA. Niet naar dat van Joris Demmink, maar naar dat van journalist Micha Kat. Het is voor het OM namelijk niet meer voldoende, dat ik mijn ‘smaad’, ‘doodsbedreigingen’ en ‘bommeldingen’ doe onder mijn eigen naam en deze zelf publiceer op mijn eigen websites. Nee, om het ‘daderschap’ van al deze ‘delicten’ onomstotelijk, wettig en overtuigend te kunnen vaststellen heeft Justitie ook mijn DNA nodig. Als dan ergens weer een ‘valse bommelding’ plaats vindt of een ‘doodsbedreiging’, kunnen de speurneuzen de telefoon, waardoor deze ‘doodsbedreigingen’ zijn geuit of de laptop, waarop de ‘smaad’ verschijnt in Nederland, naar het Nederlands Forensisch Instituut sturen. Daar kan men deze apparaten dan onderzoeken om te kijken, of er soms sporen van mijn DNA vanuit Ierland – of waar ik me ook moge bevinden, via de glasvezel netwerken of de satelliet verbindingen op de apparaten terecht zijn gekomen, waarna een zogeheten ‘100% match’ kan worden geconstateerd en Interpol kan worden ingezet om Micha te arresteren. Kwestie van solide opsporingsbeleid.

Op 23 juni 2016 schreef ik op mijn website het volgende stuk:

Ik en mijn advocaat Thijs Stapel hebben besloten nu alles in te zetten op het snel dagvaarden van het OM wegens de vexatoire signalering van mij wegens mijn DNA. Dat betekent, dat de procedure tegen de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) even in de ijskast gaat. De DNA zaak is met name zo van belang, omdat de signalering mij belet aanwezig te zijn bij de behandeling van mijn zaken, zowel de strafzaken als de civiele, zoals de Micha claim tegen de criminele rechter Westenberg, die in 2017 zal voorkomen. Ik stel dat de enige reden, dat het OM mijn DNA wil hebben, erin gelegen is, dat ze me zo veroordeeld kunnen krijgen voor een moord, net als Jasper S., Bart van Urk en anderen. Dat is het plan van de criminelen van de zwarte maffia om de grootste vijand van de pedo maffia uit te schakelen. Te kwader trouw dus, zoals alles, wat het OM al die jaren tegen mij heeft gedaan, gebaseerd was op leugens, manipulaties, terreur en intimidaties. Dat blijkt ook wel, want het OM krijgt me er niet onder. Er was niets, er is niets en er zal niets zijn tegen Micha Kat: geen bommeldingen, geen Holocaust ontkenningen, geen doodsbedreigingen, geen stalking, geen opruiingen: het is allemaal fake en vals! Ik word dan ook van het ene na het andere ‘delict’ vrij gesproken, maar de terreur van de groep Demmink gaat ondertussen gewoon door en ik blijf verbannen uit Nederland. Micha Kat zal en moet kapot en Herman Bolhaar c.s. zullen daartoe geen middel onbenut laten, zelfs tot moord moeten de criminelen van het OM in staat worden geacht! Hoewel: in de recente Abbink zaak vorderde het OM vrijspraak voor alle smaad onderdelen, maar dat werd overruled door ouderling Abbink. Binnenkort dus de moeder van alle rechtszaken! Een civiele zaak tegen het pedo OM, waarin wordt gevorderd, dat ze afzien van de verplichte afname van mijn DNA! Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat staat het OM zelf in de beklaagden bank! We verheugen ons nu al op het ‘opnameverbod’, dat voor deze zitting zal worden opgelegd, omdat ‘het karakter van de zaak niet geschikt is voor de camera’. Wie anders, dan Micha Kat, ’s lands bekendste klokkenluider (bron: Chris Klomp) krijgt dit voor elkaar? Dat het OM mijn DNA wil hebben, is ook hierom zo krankzinnig, omdat ik al mijn ‘delicten’ met naam en toenaam pleeg! Waar heeft de ‘opsporing’ DNA voor nodig als ik mensen ‘belaster’ op mijn eigen website en onder mijn eigen naam? Als ik ‘bommeldingen’ doe bij mensen, die me persoonlijk kennen? Malicieuze waanzin, waar een einde aan moet worden gemaakt in het belang van uw vrijheid and your happiness! Er zijn natuurlijk nog veel meer argumenten, die we tegen het pedo OM in stelling zullen brengen tijdens dit historische proces. To be continued! En steun Micha in zijn strijd tegen de kinderverkrachters en maak een bedrag over op de rekening van de Stichting [op te vragen via drsmkat@yahoo.com].
Waar het OM alles op alles zet, het DNA van mij te verkrijgen, loopt het veel minder hard het genetisch materiaal in bezit te krijgen van andere ‘criminelen’. Dit meldde De Telegraaf op 17 december 2015: ‘De groei van de databank staat zwaar onder druk’. Het Openbaar Ministerie heeft van 12.000 veroordeelden geen DNA afgenomen, terwijl dat wel had gemoeten. Hier zitten ook moordenaars en mensenhandelaren tussen. Het OM gaat nu met een inhaalslag proberen de achterstand weg te werken. Bij een moord en een verkrachting kan het OM dus niets met DNA. Nee: dat van een journalist, dat moeten ze hebben!

Parket Generaal
Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
Tevens per fax: 088-6990164

Haarlem, 16 augustus 2016

Inzake: Kat/ OM, sommatie tot niet doen plaatsvinden DNA afname

Geachte Heer/ Mevrouw,

Mijn cliënt, de heer M. Kat, geboren op 5 april 1963, is bij vonnis van 5 maart 2013 in de zaken met parketnummers 09/754191-11, 09/090148-11, 09/650048-12 en 09/650057-12 door de rechtbank te Den Haag veroordeeld voor het doen van twee valse bommeldingen en/of bedreigingen, smaad(schrift), laster, opruiing, groepsbelediging, belaging en vernieling. In hoger beroep is de zaak inmiddels behandeld door het Hof Arnhem Leeuwarden onder het parketnummer 21/004090-14. Het hof heeft op 27 mei 2016 arrest gewezen, waartegen ik namens cliënt beroep in cassatie heb ingesteld.

Vanwege zijn veroordeling in eerste aanleg is op enig moment door het Openbaar Ministerie besloten, dat cliënt zijn DNA zou moeten afstaan. Cliënt heeft dat geweigerd, reden waarom hij thans gesignaleerd staat en bij binnenkomst in Nederland (hij verblijft noodgedwongen in het buitenland) onmiddellijk zal worden aangehouden om de DNA afname te effectueren.

Cliënt heeft grote bezwaren tegen de verplichte DNA afname. Hij is op de hoogte van de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden, maar heeft principiële bezwaren tegen de voorgenomen DNA afname. Omdat hij onmiddellijk bij binnenkomst in Nederland zal worden aangehouden, is cliënt niet in staat om naar Nederland te komen om bijvoorbeeld rechtszittingen bij te wonen, zowel rechtszittingen in tegen hem aanhangige strafzaken, als bepaalde zittingen in civiele zaken. Daardoor wordt hij ernstig in zijn verdediging en andere belangen geschaad.

Zo is cliënt op 15 juni 2015 door de rechtbank Midden Nederland op ? juni veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf in verband met een verdenking smaadschrift. Als hij de zitting in die strafzaak had kunnen bijwonen, was er wellicht geen veroordeling of een lagere straf uitgekomen. Ook het hoger beroep in de strafzaak, die tot het bevel tot DNA afname heeft geleid (de hierboven genoemde zaak met parketnummer 21/ 004090-14) heeft cliënt niet zelf kunnen bijwonen.

Cliënt heeft net al iedere verdachte het recht om terechtzittingen in tegen hemzelf aanhangige strafzaken bij te wonen en zijn verdediging te voeren. Weliswaar heeft cliënt zich in de genoemde zaak met parketnummer 21/ 004090-14 door mij als raadsman laten bijstaan, maar een zitting met een aanwezige raadsman is natuurlijk niet hetzelfde als een zitting met een tevens aanwezige verdachte. In deze laatste strafzaak heb ik het gerechtshof Arnhem Leeuwarden op enig moment gevraagd de inhoudelijke behandeling van de zaak aan te houden, opdat cliënt daar alsnog bij aanwezig zou kunnen zijn. Dat verzoek werd afgewezen met als argument, dat het cliënt vrij stond naar de zitting te komen en hij bij binnenkomst in Nederland alleen even zijn DNA zou moeten afstaan om vervolgens naar de zitting te kunnen reizen. Zo een klein ding is dat afstaan van DNA voor cliënt echter niet. Hij heeft daar, zoals gezegd, grote bezwaren tegen.

Cliënt is op de hoogte van het feit, dat hij na afname bezwaar kan maken tegen de opname van zijn DNA in de DNA databank, maar hij wil het zo ver niet laten komen. Hij wil simpelweg zijn DNA niet eens afstaan, omdat dat naar zijn overtuiging geen enkel doel dient. Afname van DNA heeft in zijn specifieke geval ook geen enkel nut: hij is veroordeeld voor uitingsdelicten, waarbij hij ervan werd verdacht bepaalde personen te hebben beledigd, te hebben bedreigd, of anderszins te hebben lastig gevallen. Hoe men verder ook over die verdenkingen denkt, duidelijk is in ieder geval altijd, dat de (strafbare) uitingen afkomstig zijn van cliënt en van niemand anders! Hij is journalist en probeert in de media bepaalde misstanden aan de orde te stellen, waarbij hij zich soms wellicht enigszins hard uitlaat over bepaalde personen, maar het is hoe dan ook altijd duidelijk, dat hij degene is van wie de betreffende uitingen afkomstig zijn. Hij wil ook, dat men weet, dat de uitingen van hem afkomstig zijn. Wat heeft DNA afname en aansluitende opname van dat DNA in een databank voor een zin als de dader eenvoudig zonder hulp van DNA onderzoek kan worden opgespoord? Sterker nog: in alle gevallen, waarin cliënt in het recente verleden is aangehouden, heeft hij met zijn uitingen op geen enkele manier DNA kunnen achterlaten.

Verder zijn er de principiële bezwaren tegen de verplichte afname. Cliënt is journalist en zou op basis daarvan een zekere immuniteit moeten hebben tegen de toepassing van allerlei dwangmiddelen, zeker als die dwangmiddelen in zijn geval evident geen enkel redelijk doel dienen. Het is door zijn optreden in de openbaarheid bij alle tegen hem gerezen verdenkingen volkomen duidelijk, dat de uitingen van hem afkomstig zijn. Er is daarnaast geen enkele vrees, dat cliënt in het verleden ooit enige andere misdrijven heeft gepleegd, of in de toekomst zal plegen, die kunnen worden opgehelderd met behulp van zijn DNA profiel.

Natuurlijk kunt u als onderdeel van de uitvoerende macht de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden niet aanpassen, zodat deze niet op cliënt niet van toepassing zou zijn, maar het staat u wel vrij om een wet onder omstandigheden in een bepaald individueel geval niet toe te passen, omdat die toepassing volstrekt onredelijk en onbegrijpelijk is. Namens cliënt verzoek en – voor zover nodig – sommeer ik u dan ook om het in het geval van cliënt gegeven bevel tot DNA afname binnen twee weken na vandaag te vernietigen, althans binnen diezelfde termijn te bepalen, dat cliënt zijn DNA niet zal hoeven afstaan. In het geval u hierop afwijzend zult reageren of bij gebreke van enige instemmende reactie binnen de gestelde termijn, zal ik u, althans de Staat der Nederlanden, namens cliënt in kort geding doen dagvaarden om op die wijze te bewerkstelligen, dat het DNA van cliënt niet van hem zal mogen worden afgenomen.

Met belangstelling zie ik uit naar u reactie.

Met vriendelijke groet,

T.J. Stapel