Matthie Bergman – Provincie dreigt Bergen met ingrijpen

Bergen – De provincie Noord-Holland grijpt in als de gemeente Bergen het budget voor handhaving van permanente bewoning van recreatiewoningen uit de begroting van 2017 schrapt. Dit blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van GroenLinks.

De gemeenteraad nam in april van dit jaar een motie van Kies Lokaal aan. Daarmee droeg de raad het college op de post van vijftigduizend euro voor handhaving tegen permanente bewoning van recreatiewoningen te laten vervallen.

GroenLinks stemde tegen en vroeg het college of dit wettelijke gezien wel mag.

Burgemeester en wethouders stellen dat zonder budget geen uitvoering kan worden gegeven aan de door de raad vastgesteld beleid en dus aan de handhaving. Zeker als een handhavingsverzoek wordt ingediend, is een gemeente verplicht de handhaving te onderzoeken.

Ook heeft de gemeente in 2003 een opdracht van het ministerie van VROM gekregen om op te treden tegen bewoning van recreatiewoningen. Het college heeft daarom de provincie de vraag voorgelegd wat er gebeurt als het besluit van de gemeenteraad wordt uitgevoerd en met de opdracht van VROM stopt.

Het antwoord van de provincie is duidelijk: „Als de raad de opdracht geeft dit project te stoppen, dan zal de provincie via interbestuurlijk toezicht optreden en het college opdracht geven een ander besluit te nemen omdat dit een wettelijke taak is die het college moet uitvoeren.”

Het besluit van de gemeenteraad zal ook de portefeuillehouder belemmeren in de uitvoering van haar taken: „Verzoeken om handhaving komen ten laste van de bestaande formatie, die nu al te smal is om alle taken te kunnen uitvoeren en die druk wordt alleen maar groter.”

Bij de gemeente liggen op dit moment zo’n 76 meldingen van illegale bewoning. Dat zijn (nog) geen officiële verzoeken tot handhaving. De melders is meegedeeld dat alle gevallen een keer aan de beurt komen. „Als dit project stopt, is onze verwachting dat (een deel van) de melders zich gaan roeren.”

De gemeente handhaaft vooral passief, pas als een handhavingsverzoek wordt ingediend. „Maar”, zo stelt het college, „ook dat mag van de provincie niet.”

B en W stellen inderdaad in de problemen te kunnen komen nu de raad het budget voor 2017 heeft geschrapt.

De raad vergadert hier donderdagavond over.

NHD, 27-9-2016, 10:58 (Update 27-9-2016, 10:58)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28555428.ece/Provincie-dreigt-Bergen-met-ingrijpen?lref=r_regionaal