Matthie Bergman & Peter Paul Schmaal – Burgemeester Bergen bedreigd + Onbegrip bij burger: de kloof die Bergen scheidt

Burgemeester Bergen bedreigd

Van onze verslaggevers

Bergen – Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen wordt bedreigd in de kwestie van illegale bewoning. Dit heeft zij in een gesprek met deze krant gezegd.

Bergen is de laatste maanden verwikkeld in een soms heftige strijd rond de handhaving van illegaal gebouwde woningen. Bewoners sleepten de gemeente voor de rechter, tot de Raad van State aan toe.

Tot frustratie van sommigen legde het college het oordeel van het hoogste rechtscollege in een aantal gevallen naast zich neer. In een van die zaken is volgens Hafkamp een bedreiging aan het adres van de burgemeester geuit. Hafkamp treedt niet in details. “De zaak loopt momenteel.”

NHD, 3-6-2016, 9:38 (Update 3-6-2016, 11:02)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28155443.ece/Burgemeester-Bergen-bedreigd?lref=vptop

Onbegrip bij burger: de kloof die Bergen scheidt

Bergen – Als een gemeente een abonnement heeft op zittingen van de bestuursrechter of de Raad van State, dan is sprake van een probleem. Zoals nu in Bergen.

Als die gemeente ook nog eens de uitspraak van dit hoogste rechtsorgaan niet als een uitspraak maar als een advies beschouwt en naast zich neerlegt, dan begrijpt de burger het niet meer. En onbegrip leidt tot onvrede.

Het sleutelwoord is ’handhaving’. Dat houdt in dat de overheid controleert op naleving van bepaalde wet- en regelgeving en die naleving zo nodig afdwingt. Een gemeentebestuur is verplicht tot handhaven als een burger daartoe een verzoek doet.

En dat gebeurt in Bergen extreem vaak. Jaarlijks kloppen zo’n zestig burgers aan bij het college van b en w. Volgens burgemeester Hetty Hafkamp kunnen veel van die verzoeken door bemiddeling uit de wereld geholpen worden. Maar in enkele gevallen leiden ze tot de gang naar de rechter en uiteindelijk de Raad van State. Als dat hoogste rechtsorgaan besluit dat de burger niet in strijd handelt met de wet- en regelgeving, wint de burger.
Opmerkelijk

De Raad van State bevestigt dat de gemeente sinds januari 2011 al 56 keer als direct betrokken partij moest komen opdraven, in de meeste gevallen om zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. Opmerkelijker is dat Bergen in zeker drie gevallen de uitspraak naast zich neerlegde.

Dat kan, betoogt de gemeente, omdat een uitspraak van de Raad van State een advies aan ons is om met een andere onderbouwing nog een keer een poging te wagen. ’Nee, het is een aantasting van de rechtsorde’, zo menen diverse partijen en zij slijpen de messen.

Zoals Fred Vos, met zijn gezin van de gemeente zijn illegaal gebouwde woning uit moest en besloot op zijn manier terug te vechten. Zijn naspeuringen leidden tot het opstappen van wethouder Rob Zeeman.

Zoals Annelies Anema, Els Willemse en Joke van der Beek en hun atelierwoningen. Zij kregen gelijk van de Raad van State.

Zoals Han Muelink aan de Oude Heereweg, die de Raad van State aan zijn zijde weet.

Zoals oud-wethouder Frans Zomers die er zijn beroep van heeft gemaakt namens anderen terug te slaan. Hij stuurde de gemeente 34 planschadeclaims.
Beu

De gemeenteraad is het beu. Via een motie heeft die het college gedwongen voor 1 juli volledige openheid van zaken te geven. Zo mogelijk nog interessanter is de vraag: Wat ligt ten grondslag aan de steeds diepere kloof tussen burger en bestuur.
Bergen en de Raad van State

De gemeente Bergen stond in de afgelopen jaren liefst 56 jaar voor de Raad van State. Vaak ging het over de kwestie van illegale bewoning. Hoe komt dat toch?

NHD, 3-6-2016, 9:43 (Update 3-6-2016, 9:43)

Reacties:

Margaret Baro-santé
Inmiddels heb ik in de loop der tijd heel wat artikelen gelezen over het onderwerp “illegaal wonen” in de gemeente Bergen. Na alles op een rijtje gezet te hebben, ook in juridische zin (dat is mijn achtergrond) vraag ik mij met verbazing (en dan druk ik mij eufemistisch uit) wat het college c.s. van Bergen bezielt om uitermate duidelijke uitspraken (nota bene: ik heb vrijwel alle uitspraken uit en tena gelezen) simpelweg naast zich neer te leggen met een verbazingwekkende motivering. Simpel gesteld: men gaat bestuderen of een nieuwe beslissing genomen kan worden op andere gronden. Ik vraag me af door welke rechts(des)kundige dit college zich laat adviseren.
Bezien in het licht van de gebeurtenissen is het voor mij zeer voorstelbaar, dat de door de handelwijze van het college gedupeerden met alle mogelijke legale middelen dit college bestrijden. Dat er daarbij “op de man gespeeld wordt”, aldus mevrouw Hafkamp, door een van de gedupeerden is zeer voorstelbaar; bovendien is dit nog steeds legaal in tegenstelling tot hetgeen dit college doet. Daarbij: is wat het college doet dan niet een kwestie van op de man spelen? Uiteraard zal dit college dat ten stelligste ontkennen ………

Nu zou sprake zijn van “bedreigingen” aan het adres van mevrouw Hafkamp. Als het zo is dat inderdaad sprake is van bedreigingen van wie dan ook, dan vind ik dat een uitermate kwalijke zaak. Bestraffing is dan op zijn plaats.
Ook al ben je ten einde raad, dan past het niet om mensen te bedreigen, ook al kan gesteld worden, dat wat mevr. Hafkamp c.s. bezield/doet ook beslist niet door de beugel kan in een rechtsstaat als de Nederlandse. Het probleem voor de burger is echter dat deze geen aanklacht kan indienen tegen mevr. Hafkamp c.s. ongeacht welk persoonlijk leed wordt geleden. En dat leed is er, blijkens de uitspraken van een aantal betrokkenen/gedupeerden.

We leven in het jaar 2016. De handelwijze van mevr. Hafkamp c.s. dateert uit een donker verleden, waarin machthebbers en/of bestuurders konden doen en laten wat ze wilden. En dat straffeloos…….
Ik vraag mij af wanneer mevr. Hafkamp c.s. wordt ontheven van haar/hun taak/taken en huiswaarts wordt/worden gezonden. Ik vraag mij ook af hoe lang de burgers van Bergen dit gedoe blijven goedkeuren.
Voor al die gedupeerden en overige goedwillende burgers van Bergen hoop ik van ganser harte dat spoedig een einde komt aan dit onzinnige en geld verslindende gebeuren.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28155468.ece/Onbegrip-bij-burger-de-kloof-die-Bergen-scheidt