Matthie Bergman – OM heeft Rapport + Geheim Houding + ‘Commissie Stiekem’ + ’Alle Regels gevolgd’ + Snel Besluit OM + Extra Raad over Van Hout + Justitie gaat Vervolgen + Politieke Bom

OM heeft Rapport over Ambtenaar

Hoffmann’ ook via WOB Verzoek Op Gevraagd

Bergen – Het Rapport van Bedrijf’s Recherche Bureau Hoffmann naar Mogelijk Onrechtmatig Handelen van Project Leider Eric van Hout van de Gemeente Bergen is klaar. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het gistermiddag ontvangen, zo is bevestigd.

Over de inhoud van het Rapport wilde het OM gisteren nog Geen Mededelingen doen. “De Officier van Justitie heeft het Rapport nog maar Zeer Recent ontvangen. Hij zal het Bestuderen. Over een Termijn over te nemen Vervolg Stappen is Nog Niks te zeggen“, aldus een Woord Voerster in een Eerste Reactie.

De Rijk’s Recherche komt pas pas in Actie als het OM op basis van onder meer het Rapport Hoffmann daartoe aanleiding ziet.

Steek Penningen

Het Onderzoek werd eind maart in gesteld toen Informatie Openbaar werd, dat de Ambtenaar een Grote Lening had aangenomen van een Project Ontwikkelaar, die ook in Bergen Actief is. Eerder meldde onder meer deze Krant, dat de Ambtenaar ook van een Inmiddels Overleden Project Ontwikkelaar Steek Penningen zou hebben aan genomen. Toen sprak het College nog Alle Vertrouwen in de man uit. Na de Bekend Wording van de Lening echter werd hij Geschorst en schakelde Werk Organisatie De BUCH, waar onder de man valt, Bureau Hoffmann in.

Het werd gisteren ook bekend, dat een Advocaat in Opdracht van enkele BVs en Particulieren een WOB Verzoek had in gediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen, waar in het rapport Hoffmann wordt opgevraagd: “Er is een evident en Zwaar Wegend Publiek Belang bij Verre Gaande Openbaarheid van de documenten, waaruit immers zou blijken, dat Bepaalde (Ruimtelijke) Ontwikkelingen in de Gemeente Niet Transparant en Objectief zijn verlopen.”

Alkmaarse Courant, 28 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Geheim Houding rond ’Hoffmann’ Gekraakt ’Waar de Politiek begint, houdt het Recht op

Bergen – “Waar de Politiek begint, houdt het Recht op.” Dat is de ervaring van Olaf Schuwer, Jurist en Deskundige op het gebied van de Gemeente Wet. Hij is geraadpleegd over de Geheim Houding rond de ’Management Letter’ en het Rapport Hoffmann over de Kwestie Van Hout. Zijn Kritiek is Hard.

Bureau Hoffmann werd al eind maart door de Werk Organisatie De BUCH in geschakeld om Onderzoek te doen naar Mogelijk Onrechtmatig Handelen door Werk Nemer Eric van Hout. Onder Strikte Geheim Houding riep Burgemeester Hetty Hafkamp het zo genoemde Senioren Convent op 9 juli bijeen. Daar in zitten verder de Fractie Voorzitters van alle Partijen. De Burgemeester liet hen een Formulier voor Geheim Houding tekenen, voordat zij Inzage kregen in de ’Management Letter’ van De BUCH, een Samen Vatting over Rapport Hoffmann.

Bij Voorbeeld Behoorlijk Bestuur Bergen heeft met die Geheim Houding moeite. Gemeentebelangen BES ook. Die vroeg Schuwer om Advies. De laatste noemt het tekenen voor Geheim Houding een Fout van de Raad’s Leden én van de Burgemeester. “Nergens in de Gemeente Wet staat, dat Geheim Houding via het tekenen van een document kan. Dit ontbeert Elke Wettelijke Grondslag.” Schuwer vreest wel, dat de Fractie Voorzitters zichzelf in een Web hebben laten vangen.

Over de Burgemeester “Zij beperkt zo de Raad in zijn Controlerende Taak, terwijl de Raad Hoofd van de Gemeente is, niet de Burgemeester.”

Ook over De BUCH, die Bureau Hoffmann de Onderzoek’s Opdracht gaf, is de kritiek hard. “De BUCH meet zich Bevoegdheden toe, die ze niet heeft. De BUCH is een Gemeenschappelijke Regeling, waar aan ook Bergen deelneemt. Als de Raad van Bergen informatie vraagt, dan mag De BUCH niet weigeren.” De Raad praat vanavond over Hoffmann.

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Een Commissie Stiekem

Bergen – Geen enkele vorm van Geheim Houding, die in Bergen is op gelegd rond het Onderzoek van Bureau Hoffmann, is volgens de regels van de Gemeente Wet gegaan. Dat is de conclusie van Jurist Olaf Schuwer na bestudering van een groot aantal documenten in deze kwestie.

Een van de meest opvallende rollen is weg gelegd voor het Senioren Convent, dat bestaat uit Burgemeester Hetty Hafkamp als Voorzitter en verder de Fractie Voorzitters van alle Partijen in de Raad. De burgemeester heeft Strikte Geheim Houding op gelegd op alles wat met het Senioren Convent te maken heeft, te vergelijken dus met de Commissie op de Inlichtingen Diensten van de Tweede Kamer, ook wel bekend als de ’Commissie Stiekem’.

Zo mogen de Leden van het Senioren Convent naar buiten toe niet vertellen, of en wanneer ze vergaderen. Ook is het Verboden te vertellen of en wanneer er een Vergadering is geweest. De Agenda?Top Secret’.

En dat terwijl het Convent in tegen stelling tot het Presidium Niet door de Gemeente Raad is geïnstalleerd en Officieel dus Geen Status heeft, zo heeft de Gemeente ooit bevestigd. Schuwer: “Het is slechts een Verzameling van Personen.”

Niet Strafbaar

Schuwer bestrijdt dan ook, dat het vertellen wanneer er een Bijeenkomst van het Senioren Convent is, Strafbaar is. “Dat staat Nergens in het Wetboek van Strafrecht.”

Strenge Geheim Houding rond het Senioren Convent wordt volgens hem Nergens in de Wet Gerechtvaardigd. “Een Burgemeester mag op Grond van de Gemeente Wet Uitsluitend Geheim Houding opleggen op Schriftelijke Stukken, die zij aan de Raad stuurt.”

Dat betekent volgens hem, dat zij ook Geen Geheim Houding mag opleggen over het Besprokene in een Besloten Vergadering. “Dat mag alleen de Raad, respectievelijk een Commissie. Bovendien moet Geheim Houding op Stukken in een Eerst Volgende Gemeente Raad worden bekrachtigd.”

Dat laatste is bijvoorbeeld in het geval van de Management Letter van Hoffmann niet gebeurd.

Die werd op 9 juli aan de Fractie Voorzitters getoond en 12 juli was een Gemeente Raad’s Vergadering. Daarin is Geen Geheim Houding bekrachtigd.

Ook De BUCH heeft tegen de Wettelijke Regels in Geheim Houding op Management Letter en Rapport Hoffmann gelegd en beroept zich daarbij op Artikel 8 van de Regeling. Schuwer: “Dat artikel werkt alleen binnen De BUCH en Niet Daar Buiten. Op basis van de Regeling heeft een Raad, die Informatie vraagt aan De BUCH daar Gewoon Recht op.”

Extra Vergadering

De Gemeente Raad doet er in de Ogen van Schuwer goed aan in een Extra Vergadering te besluiten om, Voor Zo Ver Nodig, de Geheim Houding op de Documenten op te heffen. “Je moet Wel Ietsdoen als op Oneigenlijke Gronden Geheim Houding Ergens wordt op gelegd en als je als Hoogste Orgaan binnen de Gemeente Informatie wordt onthouden. Een Voorbeeld. Het Rapport Hoffmann is Klaar en de Raad’s Leden hebben het Nog Steeds Niet.

Eigenlijk zou een Extra Raad Niet Nodig moeten zijn: “Als je als College Niets te Verbergen hebt, stuur je het Direct door naar de Raad.”

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Hafkamp ’Alle Regels Gevolgd

Bergen – Burgemeester Hetty Hafkamp meent in een reactie, dat Nergens Onrechtmatig Geheim Houding is op gelegd.

Over het Senioren Convent zegt ze “Die is door het Presidium in het leven geroepen om informatie te delen, die (Nog) Niet Openbaar is. De deelnemers hebben zelf voor dit Gremium de Geheim Houding af gesproken. Die is dus niet door mij opgelegd.”

Dat de Burgemeester alleen op documenten Geheim Houding mag opleggen is volgens haar hier Niet van Toe Passing: “Het College heeft ze Geheim heeft verklaard en ik niet. De BUCH mag Geheim Houding opleggen omdat dit namens het College gebeurt.”

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Snel Besluit OM over ‘Hoffmann

Alkmaarse Courant, 5 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 5 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Extra Raad over Van Hout

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Justitie gaat Van H Vervolgen

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Zaak Van H ook Politieke Bom

Verdeeldheid over aanpak en geheimhouding

Bergen – De Affaire rond Van H lijkt ook een Bom te zijn onder de Bestuurlijke Verhoudingen tussen de Gemeente Raad, Burgemeester en De BUCH.

Veel Raad’s Leden van vooral de Coalitie stoorden zich er steeds meer aan, dat Informatie over de Zaak uit bleef. Het eerste bericht over het Onderzoek naar Van H kwam pas een half jaar, nadat het was op gestart.

Het College bleef zich beroepen op de Noodzaak van Zorgvuldigheid. Mede daar om kreeg de Raad bij voorbeeld Geen Inzicht in de Bestuur’s Opdracht. Pas onlangs mochten de Fractie Voorzitters een Summiere Samenvatting in zien.

Bij Steeds Meer Bergenaren groeide het Gevoel, dat het College en De BUCH vooral bezig waren met ’Damage Control’, het Zo Beperkt Mogelijk houden van de Schade. Dat begon al toen De BUCH Geen Wettelijk Verplichte Aangifte deed bij Justitie tegen Van H, maar het Bedrijf’s Recherche Bureau Hoffman in schakelde. “Om eerst de Feiten op een rij te krijgen“, aldus het Argument. Nu de Rapportage gereed is en het College het ’Voort Schrijdend Inzicht uit het Onderzoek heeft’ doet het Wel Aangifte. Eerder hoefde niet, zo had het College van de Officier van Justitie vernomen.

Het Lange Wachten heeft het Politieke Klimaat in Bergen in ieder geval Danig Aan Getast. De Volstrekte Radio StilteVan Uit Zorgvuldigheid’ van een Half Jaar van de Kant van het College en De BUCH had een Onverwacht Nadeel. De Kwestie sloeg een Wond in het Imago van de Gemeente.

De Vragen, die Telkens Weer werden gesteld. Was Van H ook na 2010 Corrupt en zo ja, bij Welke Projecten? Maar vooral ook, Wie wist er van of Erger? Kreeg hij Hulp van Collega’s of Nog Erger, van Wet Houders? Het Feit, dat er Onlangs Officieel Melding is gedaan bij de Rijk’s Recherche van Onrechtmatig Handelen van Vier Ambtenaren, maakt het Alleen Maar Ernstiger.

Hoe Langer het Rapport van Hoffmann uit bleef, Hoe Stelliger de Overtuiging bij Veel Bergenaren, dat men Blijkbaar op een Beer Put was gestuit.

Zeker toen er Zaken bij werden gehaald, zoals de Verdwijning van de  Emails van Wet Houder Odile Rasch en Van H over de Her Inrichting van het Centrum van Bergen.

Bestookt

En de Gemeente Raad? Die kon Niets. De Raad’s Leden werden Maanden Achter Een Bestookt met Vragen, maar hadden Geen Antwoorden. Zij werden Net Zo Min Geïnformeerd. Zo nam ook bij Raad’s Leden de Frustratie toe en groeide het Wantrouwen ten Aanzien van het Hoffmann Onderzoek.

Na zo’n Half Jaar konden College en BUCH niet om die Aan Zwellende Vraag om Informatie heen. Men kwam met een ’Management Letter’, een soort Stand van Zaken tot dan toe, want het Rapport was Nog Niet Af, en Alleen in te zien door de Leden van het Senioren Convent, ofwel de Fractie Voorzitters. Er was echter een Voorwaarde. Hafkamp liet Iedereen tekenen voor Geheim Houding en dreigde met Juridische Stappen als er Iets zou Uit Lekken.

Gemeentebelangen liet een Jurist kijken naar de Rechtmatigheid van de Geheim Houding in deze Kwestie. Die liet er Geen Spaan van Heel. De Geheim Houding klopte Niet, mocht Niet en De BUCH kon Al Helemaal Geen Geheim Houding op leggen.

Berichten vanuit de Laatste Vergaderingen van het Presidium en het Senioren Convent maken Melding van een Grote Verdeeldheid en zelfs Ruzie hier over, vooral ook omdat het in deze Krant stond.

Het Besluit van het OM zal door Velen worden Begroet.

De Vraag is Alleen, Hoe Zwaar zullen de Consequenties voor Bergen zijn?

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odile+Rasch
https://robscholtemuseum.nl/?s=BUCH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bureau+Hoffman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Senioren+Convent
https://robscholtemuseum.nl/?s=Steek+Penningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen+NH
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen+Noord+Holland

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image