Matthie Bergman – OM heeft rapport + Geheimhouding + ‘Commissie stiekem’ + ’Alle regels gevolgd’ + Snel besluit OM + Extra raad over Van Hout + Justitie gaat vervolgen + Politieke bom

OM heeft rapport over ambtenaar

’Hoffmann’ ook via Wob verzoek opgevraagd

Bergen – Het rapport van bedrijfsrecherche bureau Hoffmann naar mogelijk onrechtmatig handelen van projectleider Eric van Hout van de gemeente Bergen is klaar. Het Openbaar Ministerie heeft het gistermiddag ontvangen, zo is bevestigd.

Over de inhoud van het rapport wilde het Openbaar Ministerie gisteren nog geen mededelingen doen. “De officier van justitie heeft het rapport nog maar zeer recent ontvangen. Hij zal het bestuderen. Over een termijn over te nemen vervolgstappen is nog niks te zeggen”, aldus een woordvoerster in een eerste reactie.

De Rijksrecherche komt pas pas in actie als het OM op basis van onder meer het rapport Hoffmann daartoe aanleiding ziet.

Steekpenningen

Het onderzoek werd eind maart ingesteld toen informatie openbaar werd, dat de ambtenaar een grote lening had aangenomen van een projectontwikkelaar, die ook in Bergen actief is. Eerder meldde onder meer deze krant, dat de ambtenaar ook van een inmiddels overleden projectontwikkelaar steekpenningen zou hebben aangenomen. Toen sprak het college nog alle vertrouwen in de man uit. Na de bekendwording van de lening echter werd hij geschorst en schakelde werkorganisatie De Buch, waaronder de man valt, Bureau Hoffmann in.

Het werd gisteren ook bekend, dat een advocaat in opdracht van enkele BV’s en particulieren een Wob verzoek had ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen, waarin het rapport Hoffmann wordt opgevraagd: “Er is een evident en zwaarwegend publiek belang bij verregaande openbaarheid van de documenten, waaruit immers zou blijken dat bepaalde (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gemeente niet transparant en objectief zijn verlopen.”

Alkmaarse Courant, 28 september 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Geheimhouding rond ’Hoffmann’ gekraakt: ’Waar de politiek begint, houdt het recht op

Bergen – “Waar de politiek begint, houdt het recht op.” Dat is de ervaring van Olaf Schuwer, jurist en deskundige op het gebied van de gemeentewet. Hij is geraadpleegd over de geheimhouding rond de ’managementletter’ en het rapport Hoffmann over de kwestie Van Hout. Zijn kritiek is hard.

Bureau Hoffmann werd al eind maart door de werkorganisatie De BUCH ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijk onrechtmatig handelen door werknemer Eric van Hout. Onder strikte geheimhouding riep burgemeester Hetty Hafkamp het zogenoemde Seniorenconvent op 9 juli bijeen. Daarin zitten verder de fractievoorzitters van alle partijen. De burgemeester liet hen een formulier voor geheimhouding tekenen, voordat zij inzage kregen in de ’managementletter’ van De BUCH, een samenvatting over rapport Hoffmann.

Bijvoorbeeld Behoorlijk Bestuur Bergen heeft met die geheimhouding moeite. Gemeentebelangen BES ook. Die vroeg Schuwer om advies. De laatste noemt het tekenen voor geheimhouding een fout van de raadsleden én van de burgemeester: “Nergens in de Gemeentewet staat dat geheimhouding via het tekenen van een document kan. Dit ontbeert elke wettelijke grondslag.” Schuwer vreest wel, dat de fractievoorzitters zichzelf in een web hebben laten vangen.

Over de burgemeester: “Zij beperkt zo de raad in zijn controlerende taak, terwijl de raad hoofd van de gemeente is, niet de burgemeester.”

Ook over De BUCH, die Bureau Hoffmann de onderzoeksopdracht gaf, is de kritiek hard: “De BUCH meet zich bevoegdheden toe, die ze niet heeft. De BUCH is een gemeenschappelijke regeling, waaraan ook Bergen deelneemt. Als de raad van Bergen informatie vraagt, dan mag De BUCH niet weigeren.” De raad praat vanavond over Hoffmann.

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

‘Een commissie stiekem’

Bergen – Geen enkele vorm van geheimhouding, die in Bergen is opgelegd rond het onderzoek van Bureau Hoffmann, is volgens de regels van de Gemeentewet gegaan. Dat is de conclusie van jurist Olaf Schuwer na bestudering van een groot aantal documenten in deze kwestie.

Een van de meest opvallende rollen is weggelegd voor het Seniorenconvent, die bestaat uit burgemeester Hetty Hafkamp als voorzitter en verder de fractievoorzitters van alle partijen in de raad. De burgemeester heeft strikte geheimhouding opgelegd op alles wat met het Seniorenconvent te maken heeft, te vergelijken dus met de commissie op de inlichtingendiensten van de Tweede Kamer, ook wel bekend als de ’commissie stiekem’.

Zo mogen de leden van het Seniorenconvent naar buiten toe niet vertellen, of en wanneer ze vergaderen. Ook is het verboden te vertellen of en wanneer er een vergadering is geweest. De agenda? ’Top-secret’.

En dat terwijl het convent in tegenstelling tot het presidium niet door de gemeenteraad is geïnstalleerd en officieel dus geen status heeft, zo heeft de gemeente ooit bevestigd. Schuwer: “Het is slechts een verzameling van personen.”

’Niet strafbaar’

Schuwer bestrijdt dan ook, dat het vertellen wanneer er een bijeenkomst van het Seniorenconvent is, strafbaar is: “Dat staat nergens in het wetboek van Strafrecht.”

De strenge geheimhouding rond het Seniorenconvent wordt volgens hem nergens in de wet gerechtvaardigd: “Een burgemeester mag op grond van de Gemeentewet uitsluitend geheimhouding opleggen op schriftelijke stukken, die zij aan de raad stuurt.”

Dat betekent volgens hem, dat zij ook geen geheimhouding mag opleggen over het besprokene in een besloten vergadering. “Dat mag alleen de raad, respectievelijk een commissie. Bovendien moet geheimhouding op stukken in een eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd.”

Dat laatste is bijvoorbeeld in het geval van de managementletter van Hoffmann niet gebeurd.

Die werd op 9 juli aan de fractievoorzitters getoond en 12 juli was een gemeenteraadsvergadering. Daarin is geen geheimhouding bekrachtigd.

Ook De BUCH heeft tegen de wettelijke regels in geheimhouding op managementletter en rapport Hoffmann gelegd en beroept zich daarbij op artikel 8 van de regeling. Schuwer: “Dat artikel werkt alleen binnen De BUCH en niet daarbuiten. Op basis van de regeling heeft een raad die informatie vraagt aan De BUCH daar gewoon recht op.”

Extra vergadering

De gemeenteraad doet er in de ogen van Schuwer goed aan in een extra vergadering te besluiten om – voor zover nodig – de geheimhouding op de documenten op te heffen. “Je moet wel iets doen als op oneigenlijke gronden geheimhouding ergens wordt opgelegd en als je als hoogste orgaan binnen de gemeente informatie wordt onthouden. Een voorbeeld: het rapport Hoffmann is klaar en de raadsleden hebben het nog steeds niet.”

Eigenlijk zou een extra raad niet nodig moeten zijn: “Als je als college niets te verbergen hebt, stuur je het direct door naar de raad.”

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Hafkamp: ’Alle regels gevolgd’

Bergen – Burgemeester Hetty Hafkamp meent in een reactie, dat nergens onrechtmatig geheimhouding is opgelegd.

Over het seniorenconvent zegt ze: “Die is door het presidium in het leven geroepen om informatie te delen, die (nog) niet openbaar is. De deelnemers hebben zelf voor dit gremium de geheimhouding afgesproken. Die is dus niet door mij opgelegd.”

Dat de burgemeester alleen op documenten geheimhouding mag opleggen is volgens haar hier niet van toepassing: “Het college heeft ze geheim heeft verklaard en ik niet. De BUCH mag geheimhouding opleggen omdat dit namens het college gebeurt.”

Alkmaarse Courant, 4 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Snel besluit OM over ‘Hoffmann’

Alkmaarse Courant, 5 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 5 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Extra raad over Van Hout

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 9 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Justitie gaat Van H. vervolgen

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Zaak Van H. ook politieke bom

Verdeeldheid over aanpak en geheimhouding

Bergen – De affaire rond Van H. lijkt ook een bom te zijn onder de bestuurlijke verhoudingen tussen de gemeenteraad, burgemeester en De BUCH.

Veel raadsleden van vooral de coalitie stoorden zich er steeds meer aan,dat informatie over de zaak uitbleef. Het eerste bericht over het onderzoek naar Van H. kwam pas een half jaar, nadat het was opgestart.

Het college bleef zich beroepen op de noodzaak van zorgvuldigheid. Mede daarom kreeg de raad bijvoorbeeld geen inzicht in de bestuursopdracht. Pas onlangs mochten de fractievoorzitters een summiere samenvatting inzien.

Bij steeds meer Bergenaren groeide het gevoel, dat het college en De BUCH vooral bezig waren met ’damage control’, het zo beperkt mogelijk houden van de schade. Dat begon al toen De BUCH geen wettelijk verplichte aangifte deed bij justitie tegen Van H., maar het bedrijfsrecherchebureau Hoffman inschakelde. “Om eerst de feiten op een rij te krijgen”, aldus het argument. Nu de rapportage gereed is en het college het ’voortschrijdend inzicht uit het onderzoek heeft’ doet het wel aangifte. Eerder hoefde niet, zo had het college van de officier van justitie vernomen.

Het lange wachten heeft het politieke klimaat in Bergen in ieder geval danig aangetast. De volstrekte radiostilte ’vanuit zorgvuldigheid’ van een half jaar van de kant van het college en De BUCH had een onverwacht nadeel. De kwestie sloeg een wond in het imago van de gemeente.

De vragen, die telkens weer werden gesteld: was Van H. ook na 2010 corrupt en zo ja, bij welke projecten? Maar vooral ook: wie wist er van of erger: kreeg hij hulp van collega’s of nog erger: van wethouders? Het feit, dat er onlangs officieel melding is gedaan bij de Rijksrecherche van onrechtmatig handelen van vier ambtenaren, maakt het alleen maar ernstiger.

Hoe langer het rapport van Hoffmann uitbleef, hoe stelliger de overtuiging bij veel Bergenaren, dat men blijkbaar op een beerput was gestuit.

Zeker toen er zaken bij werden gehaald, zoals de verdwijning van de e-mails van wethouder Odile Rasch en Van H. over de herinrichting van het centrum van Bergen.

Bestookt

En de gemeenteraad? Die kon niets. De raadsleden werden maanden achtereen bestookt met vragen, maar hadden geen antwoorden. Zij werden net zo min geïnformeerd. En zo nam ook bij raadsleden de frustratie toe en groeide het wantrouwen ten aanzien van het Hoffmann onderzoek.

Na zo’n half jaar konden college en BUCH niet om die aanzwellende vraag om informatie heen. Men kwam met een ’managementletter’ – een soort stand van zaken tot dan toe, want het rapport was nog niet af – en alleen in te zien door de leden van het Seniorenconvent, ofwel de fractievoorzitters. Er was echter een voorwaarde. Hafkamp liet iedereen tekenen voor geheimhouding en dreigde met juridische stappen als er iets zou uitlekken.

Gemeentebelangen liet een jurist kijken naar de rechtmatigheid van de geheimhouding in deze kwestie. Die liet er geen spaan van heel: de geheimhouding klopte niet, mocht niet en De BUCH kon al helemaal geen geheimhouding opleggen.

Berichten vanuit de laatste vergaderingen van het presidium en het Seniorenconvent maken melding van een grote verdeeldheid en zelfs ruzie hierover, vooral ook omdat het in deze krant stond.

Het besluit van het OM zal door velen worden begroet.

De vraag is alleen: hoe zwaar zullen de consequenties voor Bergen zijn?

Alkmaarse Courant, 12 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo