Marten Visser – Lokale Omroep Den Helder wil meer geld van gemeente om te professionaliseren + L.O.S. | Lokale Omroep Stichting Den Helder – Ja, de LOS vraagt om meer geld, maar met goede reden!

Lokale Omroep Den Helder wil meer geld van gemeente om te professionaliseren

De Lokale Omroep Stichting Den Helder (LOS) wil meer geld van de gemeente.

LOS hoofdredacteur Ronald Boutkan vraagt de partijen in de gemeenteraad de vergoeding voor de omroep op te trekken naar 150.000 euro per jaar. Dat is bijna drie keer zoveel, dan de 58.000 euro, die de stichting nu in totaal jaarlijks ontvangt van de gemeente. 38.000 euro, daarvan is de wettelijk verplichte bijdrage uit het gemeentefonds, daarnaast betaalt Den Helder nog 20.000 extra.

Boutkan vraagt de raad ook om een eenmalige bijdrage van vijftigduizend euro voor de aanschaf van apparatuur voor een eigen televisieploeg. De hoofdredacteur schreef eigenhandig een motie, waarmee de gemeenteraad vanavond tijdens de begrotingsvergadering het extra geld beschikbaar zou kunnen stellen. Hij hoopt, dat één van de fracties deze motie (al dan niet in aangepaste vorm) wil indienen.

Professionaliseren

,,Maar of ze er iets mee gaan doen? Geen idee. Wij hopen het uiteraard zeer’’, zegt Boutkan desgevraagd. Volgens hem moet er iets gebeuren, omdat de lokale omroep  door landelijke regelgeving, moet professionaliseren. “Dat betekent, dat we 24 uur per dag lokaal en regionaal nieuws moeten brengen via radio, televisie en internet. Dan moet je dus met betaalde krachten gaan werken. Naast de vrijwilligers, die er nu al zijn. Dan moet er geld bij.”

Volgens Boutkan moeten de lokale omroepen op termijn landelijk worden bekostigd. Maar dan moeten ze wel een keurmerk hebben. “En dat krijg je alleen als je bent omgevormd tot een professionele organisatie.” Door samenwerking met bij voorbeeld RTV Noordkop en Schagen FM zou op termijn een grote streekomroep moeten ontstaan. Maar de gesprekken lopen volgens Boutkan niet zo soepel. Daarom moet de LOS de komende jaren zelfstandig en professioneler door kunnen gaan, zegt de hoofdredacteur.

Is het niet vreemd, dat hij zelf een motie voor de raadsfracties schreef? “Misschien wel. Mijn enige doel is de politiek er van te doordringen, dat, als ze waarde hechten aan een goede lokale omroep, er geld bij moet. Ik dacht: ik neem ze werk uit handen door die motie te maken.”

Noordhollands Dagblad, 30 oktober 2017, 06:45

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/lokale-omroep-den-helder-wil-meer-geld-van-gemeente-om-te-professionaliseren

Ja, de LOS vraagt om meer geld, maar met goede reden!

Het was eigenlijk niet de bedoeling om er nu meteen de media mee op te zoeken, maar als het verhaal dan toch de krant haalt, dan kunnen we er net zo goed zelf ook maar een toelichting op geven. De lokale omroep vraagt meer geld, inderdaad, we moeten wel!

Enkele jaren geleden is op landelijk niveau besloten over de toekomst van de lokale omroepen in het land. De vraag was destijds: zetten we een streep door de hele sector of niet? De overheid besloot van niet, maar stelde daarbij wel direct, dat de hele sector dan moest professionaliseren. Elke lokale omroep moet een 24/7 medium worden, dat vooral lokaal en regionaal nieuws brengt op radio, tv en via internet.

Om dit te realiseren zijn twee te volgen wegen bedacht. Als eerste, die van professionalisering van de lokale omroep, en ten tweede de toekomstige vorming van streekomroepen. Middels die laatste weg moest het aantal lokale omroepen worden terug gebracht van 400 naar maximaal 90. In eerste instantie was de opdracht aan de omroepen vrij: kijk in de regio, of en met wie je kunt samenwerken. Doel was tenminste twee omroepen in een samenwerkingsverband met een bereik van tenminste 100.000 inwoners.

Samenwerking

De LOS ging in gesprek met Radio Texel, Schagen FM en RTV Noordkop. Na een paar gesprekken besloten LOS en RTV Noordkop eind 2015 in eerste instantie samen verder te gaan. Beide omroepen waren vergelijkbaar en nog lang niet op het niveau (mate van professionaliteit) van Schagen FM. Het idee was eerst samen te werken aan een betere omroep, waarna op een later moment alsnog de verder gaande samenwerking met Schagen kon worden gerealiseerd. Texel had al vrij snel laten weten liever te gaan voor een Waddenomroep en kreeg daar later ook toestemming voor van de NLPO (Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen). Dit is de stichting, die mede als taak heeft de vorming van streekomroepen (de hele omvorming van de sector lokale omroep) te bewerkstelligen.

Amper drie weken, nadat LOS en RTV Noordkop trots een samenwerkingsovereenkomst hadden getekend en dat middels een persbericht aan de wereld hadden laten weten, werden door de NLPO de regels van het spel aangepast. Landelijk gezien ging de vorming van streekomroepen te langzaam en dus werd ingegrepen. De NLPO ging het land verdelen in regio’s en dus bepalen welke omroepen samen moesten optrekken. In onze regio kwamen de oorspronkelijke vier zo weer samen. De LOS heeft snel hierna weer het initiatief genomen voor gesprekken tussen de vier omroepen.

Conflict

Zoals gezegd kreeg Texel later toestemming niet langer mee te doen aan de gesprekken om zich te richten op het Waddengebied. De overige drie spraken richting elkaar, gemeente en NLPO uit te willen werken aan de vorming van een streekomroep. Tijdens overleg in de studio van de LOS gaf Schagen FM aan eerst nog wel op bestuurlijk niveau een goed gesprek met RTV Noordkop te wensen. Tussen beide omroepen was in het verleden het nodige voorgevallen en dat moest eerst uit de wereld worden geholpen. Een prima initiatief, waar RTV Noordkop in mee ging. Dat overleg kwam er echter nooit, omdat Schagen FM keer op keer andere eisen stelde. Na bemiddeling van de LOS heeft RTV Noordkop keer op keer ja gezegd tegen die eisen, maar het was niet genoeg. De LOS heeft toen de NLPO gevraagd, als overkoepelend orgaan, te bemiddelen. Dat bemiddelingsgesprek vond afgelopen zomer plaats, maar zelfs de NLPO kreeg beide partijen niet tot elkaar.

De NLPO heeft toen aangegeven, dat de LOS en RTV Noordkop voorlopig maar eerst hun eerder overeengekomen samenwerking verder vorm moesten geven. Op enig moment in de toekomst kan dan worden bekeken, of Schagen FM alsnog aan kan en wil sluiten bij de streekomroep. Beide omroepen hebben nu een gezamenlijk ochtendprogramma met lokaal en regionaal nieuws, wisselen kennis, kunde en apparatuur uit. Op korte termijn moet de samenwerking verder vorm krijgen.

Vergunning

In de eerste helft van 2018 verlopen de zendmachtigingen van zowel LOS als RTV Noordkop. Schagen FM heeft zich inmiddels gemeld in de strijd om de vergunning voor Hollands Kroon en wil op die manier dus RTV Noordkop alsnog buitenspel zetten. Het is aan de gemeenteraad van Hollands Kroon om te kiezen en het Commissariaat voor de Media (die uiteindelijk beslist) te melden, wie wat de gemeente Hollands Kroon betreft de voorkeur krijgt voor de aanwijzing als lokale omroep. Voor Den Helder hebben zich nog geen kandidaten (buiten de LOS) gemeld.

Bovenstaande staat op dit moment nog los van de uiteindelijke vorming van een streekomroep. De LOS en RTV Noordkop gaan verder met de samenwerking. Mocht Schagen FM de vergunning voor Hollands Kroon krijgen, ontstaat uiteraard een nieuwe situatie. De LOS zal dan opnieuw met Schagen FM om tafel moeten om afspraken te maken over samenwerking. Hoe dan ook ligt de realisatie van een echte streekomroep nog wat verder weg in de toekomst. Overigens is die situatie wettelijk gezien ook nog helemaal niet geregeld.

Professionalisering

Los van de vorming van streekomroepen was de andere afspraak, die op landelijk niveau is gemaakt dus die van professionalisering van de lokale omroep. Dat betekent de vorming van een 24/7 omroep, die actief is op radio, tv en internet en de inwoners informeert over alle lokale ontwikkelingen, van politiek tot het buurthuis, van school tot rommelmarkt en van het winkelcentrum tot politienieuws. Zo’n omroep moet nog steeds werken met veel vrijwilligers, maar dient een professionele aansturing te hebben. Dat bestaat in elk geval uit een goed functionerend bestuur, idem PBO (toezichthoudend orgaan) en een professionele redactie, die zich dagelijks over het nieuws buigt.

Professionalisering betekent ook in kunnen spelen op actuele gebeurtenissen. Iemand, die 24/7 aan het werk gaat als dat nodig is, apparatuur om snel en goed vanaf locatie verslag te kunnen doen, apparatuur om vanaf locatie complete uitzendingen te kunnen verzorgen, radio en tv te kunnen maken. En professionalisering betekent ook actief volgen van de ontwikkelingen ten aanzien van de (lokale) omroep in het land. Overlegbijeenkomsten bijwonen en verzorgen, naar jaarvergaderingen van de OLON/NLPO gaan, naar bijeenkomsten van het Commissariaat voor de Media, overleg voeren met andere omroepen, met de politiek en vooral met andere partijen binnen de gemeente (onderwijs, sport, buurtwerk, cultureel veld, et cetera).

Bekostiging

Een dergelijke ontwikkeling kost geld en is noodzaak. Het kan niet langer met de bekostiging, zoals die vele jaren lang gebruikelijk was. De professionalisering is straks de belangrijkste voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van een landelijk keurmerk voor de lokale omroep. En dat keurmerk is straks weer voorwaarde voor landelijke bekostiging. Als dat allemaal is geregeld, en je als lokale omroep daarmee ook een serieus te nemen partij bent voor onderdeel van een streekomroep, krijgt de bekostiging dus op een andere manier (namelijk landelijk) vorm. En op dat moment kan de gemeente haar jaarlijkse bijdrage afbouwen.

De LOS vraagt de gemeente om extra geld, omdat het de gemeente is, die wettelijk verplicht is de lokale omroep te bekostigen. Niet voor het bedrag, dat door de rijksoverheid in het gemeentefonds wordt gestopt ten behoeve van de omroep, maar voor het bedrag dat nodig is om de omroep een Lokaal Toereikend Media Aanbod te laten verzorgen. Volgens VNG en NLPO is daar nog veel meer geld voor nodig, dan de 150.000 euro, die de LOS aan Den Helder vraagt, maar wij zijn er van overtuigd, dat we met dit bedrag de komende jaren serieuze stappen kunnen maken. We zullen de komende jaren niet om nog meer vragen, maar beloven wel, dat we op termijn toe kunnen met minder bekostiging. Een voorwaarde dus: nu, op dit moment, moet de gemeente, voor de korte termijn, haar wettelijke verantwoordelijkheid nemen. Anders volgt er geen professionalisering, geen keurmerk en uiteindelijk geen omroep meer.

We vragen dus geen extra geld, omdat we dat zelf zo graag willen. We vragen extra geld om te kunnen voldoen aan een ontwikkeling, die mede door de VNG (en dus de gemeenten) is in gezet en vorm gegeven. We vragen de gemeente dus niets meer dan mogelijk te maken, wat zij zelf van de LOS vraagt!

L.O.S., Lokale Omroep Stichting Den Helder, 30 oktober 2017

https://losdenhelder.nl/ja-los-vraagt-om-meer-geld-goede-reden/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image