Marc Nihot – De puinhopen van Den Helder (16): Wethouder Kuipers verzwijgt BV’s (PDF’s)

Is de derde loco burgemeester van Den Helder Lolke Kuipers (D66) nu wethouder stadshart, erfgoed, grondexploitaties en vastgoed in onze gemeente of toch eerder en meer een projectontwikkelaar binnen de commerciële projectontwikkeling?

In Nederland kennen we de verplichting voor politiek bestuurders om hun nevenfuncties op te geven bij de aanvang en aanvaarding van hun functie. De schijn van belangenverstrengeling of daadwerkelijke belangenverstrengeling moet worden voorkomen. De gemeentewet en de gedragscode integriteit zijn hier heel duidelijk over.

Blijkbaar geldt dat in Den Helder niet, anders dan in de rest van Nederland. Hier mogen wethouders hun privé bedrijven gewoon verzwijgen, zelfs als zij een publieke functie bekleden in dezelfde branche, waarin zij ook privé en bedrijfsmatig handelen.

Lolke Kuipers is wethouder vastgoed voor gemeente Den Helder.
Tevens is hij volgens zijn nevenfuncties uitsluitend eigenaar/bestuurder van LZI Holding BV.
Alleen heeft hij bij zijn nevenfuncties op de site van gemeente Den Helder (https://www.denhelder.nl/data/publicatie-website/_XA8906190158BE9D5D0893FD7077E8BE/Nevenfuncties.pdf?_dc=1490964700548&_dc=1490964700562) niet vermeld, dat deze holding bestaat uit vier dochterondernemingen binnen de vastgoedbranche.
Impliciet ook is hij eigenaar van LZI Vastgoedontwikkeling BV en LZI Investments BV.
Daarnaast bestaat er een Hotel & Leisure Development International BV, waarvan hij samen met Viriditas Beheer BV uit Wassenaar eigenaar is.
De vierde en laatst gevonden BV, 2K Consultancy BV, runt hij samen met een andere Helderse oud wethouder Ernst Kip (ook D66).

Kuipers bezit in plaats van één aangemelde Holding, dus nog vier onderliggende BV’s, bedrijven binnen de vastgoed sector.
Waarom zijn deze door hem verzwegen door uitsluitend de Holding te noemen?
De wet is toch heel duidelijk?

In “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015” is een apart punt opgenomen over de benoeming van wethouders.

Artikel 6. Benoeming wethouders
Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt of benoeming van de kandidaat voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

Dit bovenstaande Reglement van orde artikel staat bekend als de ‘geloofsbrieven’. Bij deze ‘geloofsbrieven’ behoor je als raadslid, wethouder of burgemeester alles op te geven wat van belang zou kunnen zijn bij vervullen van het ambt.

Artikel 41b van de gemeentewet is gericht op de nevenfuncties van wethouders

Artikel 41b
1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties, waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap.
2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad.
3. Een wethouder maakt zijn nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door ter inzagelegging op het gemeentehuis.
4. Een wethouder die zijn ambt niet in deeltijd vervult, maakt tevens de inkomsten uit nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door ter inzagelegging op het gemeentehuis uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar, waarin de inkomsten zijn genoten.
5. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen, bedoeld in artikel 31 van die wet.

Helaas voor ons is de wethouder Vastgoed er niet bepaald in geslaagd om zijn ‘geloofsbrieven’ naar waarheid en volledig in te vullen. Dat zou, helaas voor hem, op zich al onmiddellijke politieke consequenties moeten hebben. Hij weet namelijk, dat de dochtermaatschappijen van zijn Holding zijn functie als vastgoed wethouder in de weg staan.

Als wethouder vastgoed doe je veel zaken met de lokale ondernemers: bouwbedrijven, architecten, makelaars, notarissen, investeringsmaatschappijen, projectontwikkelaars en andere beroepsgroepen, die voordelen zouden kunnen hebben met een bevriende wethouder als zakenpartner Kuipers.

Met welke grote landelijke partijen doen LZI Vastgoed ontwikkeling, LZI Investments, 2K consultancy en Hotel & Leisure Development International zo al zaken?
Wat voor effect heeft dit zakendoen op de vastgoed markt van Den Helder?
En wat is de reden, dat de wethouder vastgoed de onderliggende BV’s van LZI Holding niet noemt?
Zijn er soms al investeringen gedaan in Den Helder?
Lopen er nog projecten?
Wie of welk bedrijf is dan de stroman?

De vastgoed markt is niet gebaat bij deeltijd wethouders, die de vastgoed portefeuille onder hun hoede nemen van een gemeente en daarnaast nog meerdere voor de publiek verzwegen BV’s bezitten in diezelfde vastgoed sector.
De schijn van belangenverstrengeling ligt op de loer.

Iedereen binnen de vastgoed sector en ver daar buiten weet, wat de effecten hiervan kunnen zijn.
Niemand is de zaak van een oud gedeputeerde van Noord Holland Ton Hooijmaijers vergeten of de fraude van een oud wethouder Jos van Reij uit Roermond.

De vastgoedmarkt van overheidspanden, gronden en grote projecten zit door het verzwijgen nevenfuncties door de Helderse wethouder vastgoed geheel op slot.
Er kan eigenlijk geen pand fatsoenlijk de deur meer uit, want elke verkoop riekt naar vriendjespolitiek. Oprechte investeerders worden hierdoor afgestoten.
Dit wordt mede veroorzaakt door de gedogende houding van de rest van het Helderse college van burgemeester en wethouders, omdat deze bestuurders hoogstwaarschijnlijk allemaal weet hebben van het verzwijgen van nevenfuncties door Kuipers voor het publiek door uitsluitend de Holding BV te noemen.
Wetende, dat niemand zo gek om uittreksels van de Kamer van Koophandel op te vragen om te kijken, welke BV’s Kuipers in LZI Holding BV geparkeerd.

Bij iedere transactie van de gemeente Den Helder, die gemaakt wordt binnen de onroerend goed sector of betreffende de vergunningverlening zal in het vervolg aldoor weer de vraag rijzen, of alles eerlijk verloopt of verlopen is.

Overigens is het vertrouwen in wethouder Lolke Kuipers bij de oppositie partijen Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, GroenLinks, Vrije Socialisten, Fractie Vermooten en Sociaal Lokaal helemaal ver te zoeken.
Zij dienden bij de gemeenteraadsvergadering op 6 september 2017 een motie van wantrouwen in, vanwege de gang van zaken betreffende het pand, waar het Rob Scholte Museum sinds 2013 in gevestigd heeft.

Er zijn de afgelopen maanden geheime onderhandelingen geweest tussen de advocaten van het Rob Scholte Museum en gemeente Den Helder over de aankoop van het pand door het museum. De gemeente heeft via de advocaten aan het museum gevraagd om een bod uit te brengen en zo het pand te verwerven. Het tweede bod is uiteindelijk geaccepteerd op dinsdag 22 augustus 2017, onder voorwaarde van steunbereidheid verklaringen, een soort bankgarantie.
De advocaat van gemeente Den Helder zou vervolgens op vrijdag 25 augustus 2017 een voorlopig koopcontract opsturen.
Op maandag 28 augustus 2017 heeft gemeente Den Helder hun akkoord over de verkoop ingetrokken zonder opgave van reden.
Weg minnelijke schikking.

Inmiddels ontkent wethouder Lolke Kuipers, dat hij een mandaat heeft gegeven aan de stadsadvocaat NautaDutilh om te onderhandelen over de verkoop van het pand.

Hiermee spreekt hij niet alleen een onwaarheid, maar ook brengt hij een gerenommeerd advocatenkantoor (kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussels, London, Luxemburg en New York) in verlegenheid.
Want ieder weldenkend mens weet, dat een advocaat nooit in zijn eentje zal handelen zonder mandaat van zijn opdrachtgever.

Nou ja, iedereen?
Nee, de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PvdA en Stadspartij Den Helder geloven deze wethouder op zijn blauwe ogen. Volgens hen onderhandelt ‘stadsadvocaat’ NautaDutilh zonder enig mandaat van gemeente Den Helder.

Wie gelooft u nu eigenlijk nog?
De oppositie, die zegt, dat hun ‘stadsadvocaat’ nooit onderhandelt zonder mandaat.
Of de coalitiepartijen, die hun wethouder, kost wat het kost, afdekken en zeggen, dat een gerenommeerd advocatenkantoor handelt zonder mandaat van opdrachtgever gemeente Den Helder?
U mag het zeggen!

Feit blijft, dat het tijd is, dat de gemeenteraad van Den Helder deze nevenfuncties verzwijgende wethouder Kuipers ter verantwoording roept.
Laat in ieder geval voorkomen worden, dat die andere heel veel petjes dragende projectontwikkelaar Kuipers nog meer schade aanricht.
Schade aan Den Helder, die door de razendsnelle gemeentelijke afstoot van het oude postkantoor als de thuisbasis van het Rob Scholte Museum uiterst zichtbaar wordt.

PDF’s:

“Geloofsbrieven’, nevenfuncties gemeentebestuur Den Helder
Uittreksel Kamer van Koophandel LZI Holding BV
Uittreksel Kamer van Koophandel LZI Vastgoedontwikkeling BV
Uittreksel Kamer van Koophandel LZI Investments BV
Uittreksel Kamer van Koophandel 2K consultancy BV
Uittreksel Kamer van Koophandel Hotel & Leisure Development International BV

1 Comment

  1. Marc Nihot – een absolute aanrader bij de komende gemeenteraadsverkiezingen- presteert met een artikel meer, dan de Helderse Courant in de afgelopen vijfentwintig jaar. Redactiechef Ronald den Boer laat burgemeester Schuiling zelfs openlijk de leiding overnemen van zijn krant en publiceert daar vervolgens vol schaamteloze trots een foto van in zijn krant. Een klap in het gezicht van iedere Helderse burger die in democratie en onafhankelijke media gelooft. Maar het maffia circuit dat Den Helder in een dodelijke wurggreep houdt, lacht ons vierkant uit. Ze zien ons als makke schapen. Maar daar gaat verandering in komen! Nihot is geen heilige, maar het is wel een kerel uit een stuk, die als een van de heel weinigen in deze stad de moed heeft om de gigantische beerput die Den Helder is geworden, snoeihard uit te mesten.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.