Marc Nihot – Aanvulling bezwaarschrift omgevingsvergunning “oude Schouwburg”

Aan Gemeente Den Helder
t.a.v College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 36
1784 MC Den Helder
kcc@denhelder.nl

uw kenmerk: AI15.09656

Den Helder, 5 januari 2016

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Ondanks mijn bezwaar tegen de sloop van de oude schouwburg bent u al begonnen met de sloop van het directe aangezicht. U heeft namelijk de beeldengroep “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”, die onlosmakelijk hoort bij het gebouw van de oude schouwburg. weg laten halen. Dit is een ongeoorloofd begin van sloop.

• Indien het weghalen van dit kunstwerk als onderdeel is opgenomen in de omgevingsvergunning, dan teken ik daar met deze brief ernstig bezwaar tegen aan.
Mijn bezwaar tegen de omgevingsvergunning en de sloop van de oude schouwburg is tenslotte nog niet behandeld in de Commissie van Beroep en Bezwaar. Zodoende heeft u dan door het laten uitvoeren van deze verwijdering onrechtmatig gehandeld.
• Mocht het weghalen van de beeldengroep geen onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning en sloop van de oude schouwburg, dan heeft u als Gemeente Den Helder eveneens onrechtmatig gehandeld.

De Gemeente Den Helder heeft een meldingsplicht en behoort voor het sloop en/of de verwijdering, ook als het een verplaatsing van een kunstwerk betreft (aangezien de relatie met de omgeving, waarvoor de oorspronkelijke vervaardiging plaatsvond, wordt opgeheven), een omgevingsvergunning aan te vragen.

Van een sloopmelding en/of aanvraag van een omgevingsvergunning is bij mijn weten geen sprake geweest. Dit heb ik kunnen concluderen, omdat deze niet gepubliceerd is door middel van openbare kennisgeving op http://www.denhelder.nl.

Het College van Burgemeester en Wethouders vraag ik daarom per omgaande mijn brief te beantwoorden op bovenstaande punten en de Commissie van Beroep en Bezwaar van de ontvangst en inhoud onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Ook ga ik er vanuit, dat het College van Burgemeester en Wethouders de Commissie van Beroep en Bezwaar zal adviseren om een hoorzitting te houden met een besloten gedeelte. U bent als College op de hoogte van het feit, dat ik vanwege mijn geheimhoudingsplicht als oud-gemeenteraadslid eraan gehouden ben, dat ik niet alles in het bezwaarschrift heb kunnen vermelden, dat voor een juiste beoordeling van mijn bezwaar van belang is.

Tevens zal ik de Commissie van Beroep en Bezwaar een kopie zenden van deze brief met de verzoek om mijn bezwaar met spoed te behandelen en dit schrijven over het onrechtmatig slopen/verwijderen van de beeldengroep mee te nemen in mijn bezwaarschrift, ingeboekt onder nummer 1.15.201.001/AI15.09656.

Met vriendelijke groet,

Marc Nihot

Verstuurd per mail, 5 januari 2016
Verstuurd per fax, 5 januari 2016
Verstuurd per post, 6 januari 2016