Maaike Staff­horst – SCHOONHEID IS VERADEMING

WAT: expositie WAAR: Amsterdam Art Rooms, Johannes Vermeerstraat 29, Amsterdam WANNEER: vr en zo, t/m 1 oktober INFO: http://amsterdamartrooms.nl

Am­ster­dam is weer een kunst­huis rij­ker. Om de hoek van het Mu­se­um­p­lein open­den Kees Wie­rin­ga (oud-di­rec­teur Mu­se­um Kra­nen­burgh in Ber­gen) en bi­o­tech on­der­ne­mer Din­ko Va­le­rio on­langs Am­ster­dam Art Rooms. Hier la­ten ze werk zien van kun­ste­naars die ze al een tijd vol­gen en waar ze een per­soon­lij­ke band mee heb­ben, on­der wie Jan Fa­b­re, Marc Mul­ders, Rob Schol­te en Sjoerd Buis­man.

Wat de ten­toon­stel­ling Schoon­heid (t/m 1 ok­to­ber) zo in­te­res­sant maakt, is dat de wer­ken van de­ze kun­ste­naars niet of nau­we­lijks in het open­baar te zien zijn ge­weest. Zo­als een aan­tal mo­za­ïe­ken van Fa­b­re, glass­culp­tu­ren van Mul­ders en af­druk­ken van bor­duur­sels van Schol­te. Daar­naast is het ver­ras­send dat al­les te koop is, het con­cept zit zo tus­sen een ga­le­rie en een mu­se­um in. Met gra­tis en­tree en het or­ga­ni­se­ren van le­zin­gen en ont­moe­tin­gen tus­sen kun­ste­naars en be­zoe­kers sla­gen de ini­ti­a­tief­ne­mers er bo­ven­dien in om laag­drem­pe­lig te zijn.

Wat de ten­toon­stel­ling Schoon­heid (t/m 1 ok­to­ber) zo in­te­res­sant maakt, is dat de wer­ken van de­ze kun­ste­naars niet of nau­we­lijks in het open­baar te zien zijn ge­weest. Zo­als een aan­tal mo­za­ïe­ken van Fa­b­re, glass­culp­tu­ren van Mul­ders en af­druk­ken van bor­duur­sels van Schol­te. Daar­naast is het ver­ras­send dat al­les te koop is, het con­cept zit zo tus­sen een ga­le­rie en een mu­se­um in. Met gra­tis en­tree en het or­ga­ni­se­ren van le­zin­gen en ont­moe­tin­gen tus­sen kun­ste­naars en be­zoe­kers sla­gen de ini­ti­a­tief­ne­mers er bo­ven­dien in om laag­drem­pe­lig te zijn.

Hoe­wel het in­te­ri­eur strak is, voe­len de ka­mers hui­se­lijk. Toch heerst er een (in­tie­me) mu­se­a­le sfeer, door de pro­fes­si­o­ne­le be­lich­ting en de ruim­te­lijk­heid. De in­rich­ting be­staat voor­al uit kunst. De en­ke­le stoe­len die er staan zijn in huis ge­maakt, want er is ook een ate­lier­ruim­te. Op dit moment huist Ate­lier Kes­te­ren Va­le­rio in Am­ster­dam Art Rooms.

Gro­te in­druk op de ten­toon­stel­ling ma­ken de mo­nu­men­ta­le mo­za­ïe­ken van Jan Fa­b­re, over het ko­lo­ni­a­le ver­le­den van Bel­gië. Hoe­wel Fa­b­re kri­tisch is, weet hij een enor­me boef als ko­ning Le­o­pold II, die Con­go in­nam en op bru­te wij­ze be­stuur­de, toch in schoon­heid uit te druk­ken. Door­dat hij zijn por­tret maak­te van schild­jes van ju­weel­ke­vers, die een waar kleur­spek­ta­kel te­weeg bren­gen als je er­langs loopt. Niet voor niets noemt Fa­b­re, die in ok­to­ber als eer­ste he­den­daag­se kun­ste­naar een so­lo­ten­toon­stel­ling krijgt in de Her­mi­ta­ge in Sint Pe­ters­burg, zich­zelf een ’krij­ger van de schoon­heid’.

Al­le kun­ste­naars in de ten­toon­stel­ling ge­ven hun ei­gen in­ter­pre­ta­tie op het the­ma schoon­heid, wat heeft ge­re­sul­teerd in een aan­ge­naam, be­vrij­dend ge­heel. En ook blijkt maar weer dat in tij­den van el­len­de, kunst kij­ken een verademing kan zijn.

De Telegraaf, 9 augustus 2016

http://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20160809/282110635995430