Louis van Overbeek – Met goede bedoelingen + De Telegraaf – Slachtoffers chroom6 eisen hogere vergoeding + Onafhankelijke Commissie Tilburg – Door het stof | Over goede bedoelingen (PDF)

Met goede bedoelingen, stelt de Commissie vast

De door de gemeente Tilburg ingestelde ‘Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom6’ constateert, dat de gemeente Tilburg haar bijstandsgerechtigden met goede bedoelingen dwangarbeid heeft laten verrichten in een met een kankerverwekkend antiroestmiddel vervuilde omgeving.

Tussen 2004 en 2012 heeft de gemeente Tilburg honderden van haar burgers, die een bijstandsuitkering ontvingen onder dwang, onder zeer onheuse bejegening en zonder loon tewerkgesteld in een NS-werkplaats aldaar, in een reïntegratie project onder de naam tROM, waar zij bij het afschuren en verven van oude treinstellen voor het Spoorwegmuseum in aanraking zijn gekomen met het giftige en kankerverwekkende antiroestmiddel chroom6.

Onlangs is over deze affaire het rapport van een commissie verschenen, die hiernaar onderzoek heeft gedaan, de ‘Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom6’, waarvan de bevindingen in de media als ‘keihard’ in de richting van de gemeente en de NS werden bestempeld. De commissie vindt, dat de gemeente haar zorgplicht jegens deze burgers heeft verwaarloosd en dat dezen recht hebben op compensatie.

Ook rekent de commissie het de gemeente aan, dat de deelnemers aan het traject niet vrijwillig voor het werk aan de museumtreinen hebben kunnen kiezen, maar verplicht waren aan het traject deel te nemen als voorwaarde voor het krijgen van een bijstandsuitkering.

Opmerkelijk hierbij is, dat commissie enerzijds kritiek heeft op het gedwongen karakter van het werk (p. 33 van het rapport), maar anderzijds (p. 6) stelt, dat deze dwang paste binnen de toen geldende wetgeving en door de gemeente ‘met goede bedoelingen’ werd toegepast: ‘Deze aanpak paste binnen de dan geldende Wet werk en bijstand. Tilburg legde binnen die wet eigen accenten. Met goede bedoelingen, stelt de Commissie vast.’

Men vraagt zich af waarom die ‘onafhankelijke commissie’, zoals zij overal nadrukkelijk wordt geafficheerd, zo overtuigd is van de goede bedoelingen van de gemeente Tilburg. Iets waarmee overigens – maar dit terzijde – ook de weg naar de hel, volgens het spreekwoord, is geplaveid. Waarop de ‘vaststelling’ van de commissie is gebaseerd, wordt in ieder geval niet duidelijk uit het rapport. Is de commissie onbekend met de oude notie, dat mensen geneigd zijn tot het kwaad, zeker wanneer die keuze door gezagsdragers en een peer group wordt gepromoot (Milgram), en er dus sprake is van druk om zich te conformeren? En is die commissie eigenlijk wel zo onafhankelijk? Zij is immers ingesteld door de gemeente Tilburg zelf: ‘Om dit allemaal uit te zoeken, heeft de gemeente Tilburg een onafhankelijke Onderzoekscommissie in het leven geroepen’ (website: https://tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl/).

Voor wie het nieuws over de ‘hervormingen’ in de sociale zekerheid enigszins heeft gevolgd kan het geen nieuws zijn, dat gedwongen arbeid voor bijstandsgerechtigden in Nederland al jarenlang (al sinds 2004 om precies te zijn) staande praktijk is, ondanks het feit dat deze in strijd is met artikel 4 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Bijzonder aan het Tilburgse geval is, dat hier gedwongen arbeid gepaard ging met een verzaken van de zorgplicht door de gemeente en met grove schendingen van de Arbo wet. Maar ook deze combinatie is bepaald niet zonder precedent. Het beruchtste voorbeeld hiervan, dat sterke overeenkomsten met de Tilburgse zaak vertoont, is het zogenaamde Hembrug project van de gemeente Amsterdam. Dat vond plaats rond 2010 onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige, meedogenloze, wethouder Sociale Zaken Andrée van Es van het in die dagen modieus neoliberale GroenLinks. Hierbij werden Amsterdamse bijstandsgerechtigden gedwongen tewerkgesteld om een voormalig militair terrein (een oude munitiefabriek van de Rijksartillerie) in Zaandam, dat verontreinigd was met resten van munitie, mosterdgas, asbest en andere schadelijke stoffen klaar te maken voor commerciële ontwikkeling.

Anders dan in het geval van het Amsterdamse reïntegratie project, waar weinig ophef over ontstond – alleen het later uit frustratie opgestapte Amsterdamse SP raadslid Maureen van der Pligt stelde er vragen over – was de landelijke politiek in reactie op de Tilburgse kwestie ‘geschokt’.

Wordt het zo langzamerhand echter niet eens tijd om, in plaats van te zwijgen of ritueel verbijsterd te zijn, een parlementaire enquête te starten naar al die gedwongen tewerkstelling van bijstandsgerechtigden, die door hun gemeenten in strijd met internationale verdragen verplicht, onbetaald te werk zijn gesteld en daarbij vaak ook nog onheus zijn bejegend en blootgesteld aan giftige stoffen?

Kleintje Muurkrant, 10 februari 2019

https://www.stelling.nl/kleintje/actueel/overzicht-actueel/met-goede-bedoelingen-stelt-de-commissie-vast

Slachtoffers chroom6 eisen hogere vergoeding

Tilburg – Medewerkers, die op een NS werkplaats in Tilburg jaren lang zijn blootgesteld aan chroom6 hebben de Tilburgse gemeenteraad maandagavond gevraagd om een schadevergoeding hoger dan 7000 euro. De toenmalig werklozen, die verplicht aan het werk werden gezet op de werkplaats, vinden het voorgestelde bedrag een belediging. Ze denken aan een bedrag van 20.000 of 40.000 euro.

Elf van in totaal achthonderd betrokkenen maakten maandagavond officieel gebruik van hun spreekrecht in de gemeenteraad, die voor de gelegenheid vergaderde in het stadion van voetbalclub Willem II. Ze kregen steun van tientallen boze oud collega’s.

Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand, dat de NS en de gemeente fouten hebben gemaakt op de werkplaats, waar oude treinstellen werden geschuurd. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

“We zijn omwille van winst vergiftigd”, concludeerde Selime Yoruk maandagavond. “Willens en wetens is met onze gezondheid gespeeld’, voegde Natascha van de Put toe.

Tilburg en de NS willen 7000 euro uitkeren aan iedereen, die is blootgesteld. Betrokkenen, die ziek zijn geworden, kunnen rekenen op een extra vergoeding.

“We zijn als zwakke doelgroep in een werkkamp gezet. Dit is geen regeling, maar een belediging”, zei Remco op ’t Hoog. “We vragen jullie om barmhartigheid”, aldus Yusuf Ivak.

Tijdens een extra vergadering neemt de gemeenteraad van Tilburg volgende week maandag een definitieve beslissing over de regeling.

De Telegraaf, 11 februari 2019, 23:00

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3140171/slachtoffers-chroom-6-eisen-hogere-vergoeding

Door het stof | Over kwetsbaarheid en goede bedoelingen

PDF:
Onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg – Door het stof | Over kwetsbaarheid en goede bedoelingen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chroom6