Loterijverlies | Ferdy Roet – Aangifte tegen Niels Onkenhout van Staatsloterij, Jasper Leedekerke, advocaat, Jan Driessen, woordvoerder en Staatsloterij zelf

Staatsloterij Logo (foto huisaanhuiselburg.nl)

Staatsloterij (foto Staatsloterij | Giphy)

Centenbaas (1) (foto Staatsloterij | Giphy)

Aangifte tegen Niels Onkenhout van Staatsloterij, Jasper Leedekerke, advocaat Staatsloterij Jan Driessen, woordvoerder Staatsloterij en de Staatsloterij zelf

Geachte heer/mevrouw (geadresseerde),

In dit schrijven zal worden uiteengezet op welke wijze de Staatsloterij zich naar het oordeel van Loterijverlies.nl BV (wederom) schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte en of oplichting en of overtreding van Artikel 336 Sr Da aangifte is tegen de navolgende personen gericht.

 •  Niels Onkenhout (Staatsloterij)
 •  Jasper Leedekerken (advocaat Staatsloterij, werkzaam bij Van Doorne NV)
 • Jan Driessen (woordvoerder Staatsloterij)

Ook richt de aangifte zich tegen de Staatsloterij.

Er is onder meer het beeld voorgespiegeld, dat er slechts beperkte middelen beschikbaar waren voor een schikking. Dit onder andere door te wijzen naar het zogenaamd beperkt beschikbare vermogen, maar daarbij te verzwijgen, dat de Staat garant staat.

Niels Onkenhout zei hier over het volgende tegen De Telegraaf op 29 juli 2017.

Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde win kansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie“. Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen,” maar ook ,,absoluut noodzakelijk.

De Staatsloterij heeft verder aan de Rechtbank Den Haag, maar ook aan Loterijverlies.nl BV het volgende laten weten de dato 29 juli 2017.

De Staatsloterij heeft geen enkele reden om aan te nemen dat het verhaalsactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening 2014 (ad 73 miljoen EUR0 ) afwijkt van het potentieel aansprakelijke vermogen per vandaag.

Terwijl de Staat dus garant staat. Het verhaalsactief is volstrekt anders dan is voorgespiegeld. Dit overigens nog afgezien van allerlei gronden, waaruit blijkt, dat de Staatsloterij moet worden vereenzelvigd met de Staat. De Staatsloterij wordt namelijk beheerd door de Staat. Eric Wiebes stelde bijvoorbeeld nog het volgende over de fusie (Kamerstukken 2015 – 2016, 9 oktober 2015, N° 34315).

Dit alles afwegend stem ik als beheerder van de Staatsloterij in met een fusie tussen de Staatsloterij en SNS‘.

Niets is de Staat én daarnaast de Staatsloterij overigens vreemd. In stukken, die absoluut vertrouwelijk moesten blijven en waarbij Staatsloterij | Leedekerken | Onkenhout zich hevig hebben verzet tegen publicatie door middel van procedures, valt namelijk onder meer het volgende te lezen in een brief van 27 januari 2016 van de Staatsloterij aan het Ministerie van Financiën aangeduid als

“Het is van groot belang te benadrukken, dat deze strategie niet extern wordt gecommuniceerd/ in zeer beperkte mate intern wordt gecommuniceerd.”

(…)

Dit ambitieuze doel wordt bereikt door een proactieve sturingen  beïnvloeding door SENS van het totale proces. Vanzelfsprekend, met nuance, dat SENS niet altijd leidend is of kan zijn in de verschillende juridische procedures.’

En stelt de Staatsloterij het volgende tegen het Ministerie van Financiën in een mail van 11 februari 2015 van de Staatsloterij aan het Ministerie van FinanciënWe zijn, zoals gisteren ook aangegeven, graag betrokken bij de finale beantwoording van de Kamervragen.’

De Staatsloterij is voorts dermate manipulatief geweest in haar gedrag jegens Loterijverlies.nl – en Ferdy Roet – dat de Staatsloterij in 2015 de strategie had om enkel reactief te reageren en alleen maar te stellen, dat er sprake was van moeizame onderhandelingen. Ook kwam de Staatsloterij met geen enkel aanbod.

Ferdy Roet liet nog aan een van zijn advocaten weten

De enige deal, dat ik mijn mond wil houden, is dat er geld op tafel moet komen voor de deelnemers.’

De Staatsloterij, de Belastingdienst en andere organen van de Nederlandse Staat hebben vervolgens een strategie ontwikkeld en aangenomen om Roet te torpederen. Dit onder meer door hem torenhoge belastingaanslagen te sturen en zijn bedrijf Loterijverlies.nl BV te waarderen op een hoger bedrag dan de Staatsloterij volgens de fiscus zelf waard is. Tevens door hem te proberen in de maag te splitsen, dat er sprake is van inleggelden, terwijl er altijd van deelnamekosten is gesproken. Eveneens is er sprake van het feit ,dat er op basis van no cure, no pay wordt gewerkt en daarnaast op basis van vergoeding van kosten. De fiscus deelt terecht het standpunt van Roet, dat er sprake is van opbrengsten van zijn bedrijf. Voor zover daar voorzieningen van mogen worden genomen kan Loterijverlies.nl BV daartoe besluiten. De Belastingdienst wil in ieder geval, dat Roet een miljoenenwinst neemt, omdat er geen plaats is voor voorzieningen en die zodoende aan de aandeelhouder al dan niet kan uitkeren. De Staat handelt hier eveneens te kwader trouw en met boze opzet. Eén van de pilaren onder deze kwade trouw zijn Jasper Leedekeren als ook Bart Mos van De Telegraaf, die doelbewust anders verkondigen dan zij moeten weten of weten.

Ook heeft de Staatsloterij de Rechtbank Den Haag bedrogen door te verzwijgen, dat de Staat garant staat. Verder is over gratis gesproken door bijvoorbeeld de woordvoerder van de Staatsloterij, terwijl die gratis trekking helemaal niet gratis was.

De Staatsloterij heeft daarnaast de Rechtbank Den Haag schriftelijk laten weten, dat de eis van Loterijverlies.nl BV om afspraken te overleggen tussen de Staat en de Staatsloterij niets anders dan een fishing expedition zou zijn. Volgens Staatsloterij zou het gissen zijn, waar Loterijverlies.nl BV op doelt. De Staat der Nederlanden stelde doelbewust hetzelfde.

Artikel 326 lid 1 Wetboek van Stafrecht bepaalt als volgt.

Hij, die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het te niet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 336 lid 1 Wetboek van Stafrecht bepaalt als volgt.

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Valsheid in geschrifte Artikel 225 Wetboek van Strafrecht bepaalt als volgt.

(1) Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

(2) Met dezelfde straf wordt gestraft hij, die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Bij uitspraak van de Rechtbank Den Haag, Zaaknummer C009 528457 KG ZA 17 310 (2), 10 maart 2017 (Productie 2) heeft de Rechtbank Den Haag als volgt overwogen bij een ophef van beslag, dat was gelegd door Loterijverlies.nl BV voor een bedrag van plus minus 121 miljoen EURO.

‘Bovendien heeft continuering van het beslag als gevolg, dat de Staatsloterij voor het eerst in haar bijna 300 jarige historie niet aan haar verplichtingen kan voldoen om (tijdig) prijzen aan haar deelnemers uit te kunnen keren, hetgeen continuïteit bedreigende gevolgen zou kunnen hebben voor de (reputatie van) de Staatsloterij. Als de Staatsloterij in haar continuïteit bedreigd wordt als gevolg van (onverkorte) handhaving van het beslag, is dat ook in het nadeel van de (gepretendeerde) crediteuren van de Staatsloterij, waaronder Loterijverlies.nl NV en de bij haar aangesloten consumenten. Ook dit is een zelfstandige reden voor opheffing van het beslag.

Voorts kan niet uit het oog verloren worden dat – zoals de Staatsloterij terecht stelt – de negatieve publiciteit rond de beslaglegging en daarmee de onzekerheid bij deelnemers aan het Staatsloterij spel over de mogelijkheid van de Staatsloterij om aan haar verplichting om prijzen uit te keren te voldoen gevolgen kan hebben voor toekomstige loterij verkopen en daarmee voor de continuïteit van de Staatsloterij.

De Staatsloterij heeft in die zaak voorts, voor zover niet uit voorgaande overwegingen kan worden afgeleid, het volgende verkondigd.

Gelet op het voorgaande is niet aannemelijk, dat de vorderingen van de deelnemers van Loterijverlies.nl NV in een bodemprocedure worden toegewezen. Laat staan dat vanmiddag voorlopig kan worden vastgesteld, dat Loterijverlies.nl NV een opeisbare vordering heeft die het eigen vermogen van de Staatsloterij overstijgt. Bij die stand van zaken kan niet van de Staatsloterij worden verwacht, dat zij haar wettelijk verplichte afdracht aan de Staat en haar kerntaak (het organiseren van het Staatsloterij spel en uitkeren van prijzen aan deelnemers) tot nader order opschort.’

(…)

De Staatsloterij heeft geen enkele reden om aan te nemen, dat het verhaalsactief, zoals dat blijkt uit de Jaarrekening 2014 (à 73 miljoen EUR0) afwijkt van het potentieel aansprakelijke vermogen per vandaag. Ook aldus bezien is er geen reden om de Staatsloterij te verbieden aan haar wettelijke en contractuele verplichtingen jegens de Staat en haar klanten te voldoen.

De Staat der Nederlanden staat echter garant

Tussen de Staat en de Staatsloterij is overeengekomen, dat alle schade, die voortvloeit uit de ad misleiding en bedrog door de Staat gedragen wordt (Productie 1).

Centenbaas (2) (foto Staatsloterij | Giphy)

Dit is bij de fusieovereenkomst overeengekomen in het jaar 2015. Ondanks dit gegeven beweerde de Staatsloterij in de rechtszaak tegen Loterijverlies.nl BV onder meer, dat haar vermogen slechts 73 miljoen bedraagt en haar continuïteit in gevaar raakt door beslagen van plus minus 121 miljoen EURO ter zake het feit, dat de kosten als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad door de Staatsloterij worden gedragen en niet door de Staat. Hiermee heeft de Staatsloterij onmiskenbaar valsheid in geschrifte en oplichting gepleegd. Zij heeft immers samen met haar advocaten als ook het bestuur het beeld doen uitgaan, dat er helemaal geen geld beschikbaar is voor een schikking en heeft vervolgens daarmee de bedrogen deelnemers bewogen tot deelname aan de gratis trekking én daarnaast af te zien van verdere procedures. Het heeft tenslotte weinig tot geen zin om daarover te procederen, want er is toch geen geld beschikbaar voor een betere deal. Het gaat er om bij oplichting, dat door een samenweefsel van verdichtsels et cetera iemand is bewogen tot het aangaan van een schuld of tot het te niet doen van een te innen schuld. Daar is hier sprake van aangezien de dus bedrogen deelnemers verlokt zijn om gratis Staatsloterij loten te ‘nemen’ en niet meer verder te procederen. Dat dit belangrijk is blijkt onder meer uit de volgende feiten.

 1. Onkenhout dit expliciet noemt
 2. Het aan de orde is gesteld in de Vaststellingsovereenkomst
 3. De media daarover publiceeren
 4. Deelnemers zich bedrogen voelen.

Voorts is er sprake van valsheid in geschrifte (Artikel 225, Wetboek van Strafrecht). Zie daarvoor de aangehaalde Conclusies van Antwoord bij Rechtbanken alsmede de Vaststellingsovereenkomst met Stichting Staatsloterijschadeclaim, waarbij gesteld is, dat enkel het eigen vermogen beschikbaar zou zijn. In de overeenkomst met Stichting Staatsloterijschadeclaim heeft Staatsloterij het over haar vermogen en meldt, dat daar een onderzoek naar is gedaan. Een zeer belangrijke omstandigheid daarbij is, dat de Staatsloterij daarbij niet heeft vermeld, dat de Staat garant staat.

Om dit kracht bij te zetten heeft Wiebes ook nog het volgende aangegeven tijdens een Commissievergadering van de Tweede Kamer (Kamerstukken, 26 maart 2016, 8165, N° 248).

‘We passen mijn positie zorgvuldig af. We moeten iedereen zo vrij mogelijk laten in het uitoefenen van de mogelijkheden om zijn recht te halen en daar op geen enkele manier in hinderen. De mensen in de zaal, maar ook de rechter, hebben echt geen behoefte aan een staatssecretaris, die daar over filosofeert en een mening heeft. Dat is mijn rol niet en ik wil daar weg van blijven. Voor je het weet, schaad je iemand of doe je iemand tekort. Mijn rol is wel om bij de onderneming aan te dringen op een minnelijke schikking, het liefst zo snel mogelijk.’

Dit terwijl Jeroen Dijsselbloem een expliciet akkoord heeft gegeven voor de gratis (bijzondere) trekking in 2017 en dat akkoord vooraf was geeist door het Ministerie van Financiën. Wat Wiebes hier dus stelt, dat de staatssecretaris en het ambt staatssecretaris daar geen mening over zou hebben is volstrekt gelogen.

Beide bewindslieden van Ministerie van Financiën hadden voorafgaand aan de onderhandelingen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim overigens al bepaald,dat er ter compensatie een gratis trekking moest komen (zie de mail, gedarteerd 6 juni 2016 van Ministerie van Financiën aan de Staatsloterij)

Er wordt benadrukt, dat er geen afspraak gemaakt kon worden zonder dat de staatssecretaris (Wiebes dus) daar goedkeuring aan zou hebben gegeven. Er moet dan ook voldoende ruimte zijn voor aanpassingen, die Financiën wenst’.

Bij navraag aan de Staatsloterij en de Staat, of er al dan niet afspraken zijn gemaakt omtrent het dragen van de kosten ten gevolge van het Arrest, antwoordden zowel de Staatsloterij als de Staat der Nederlanden ontkennend.

Loterijverlies.nl BV vorderde in Dagvaarding augustus 2016

Zoals in de inleiding van deze dagvaarding reeds kort omschreven staat, hebben Loterijverlies.nl BV en de bij haar aangesloten personen er recht en belang bij te weten welke afspraken Staatsloterij heeft gemaak tmet de Staat, Ministerie van Financiën en haar toezichthouders over de door Staatsloterij aan de Staat jaarlijks betaalde en te betalen gelden met de daaraan verbonden voorwaarden. Zowel de Staat, Ministerie van Financiën, haar toezichthouder als de Staatsloterij waren er immers van op de hoogte, dat deze betalingen haar uiteindelijk onvoldoende vermogen zouden laten om aan de voorzienbare schadeclaims van Loterijverlies.nl BV en de bij haar aangesloten personen te voldoen. Als al gezegd is het zeer onwaarschijnlijk, dat de Staatsloterij als overheidsonderneming, de Staat en Ministerie van Financiën als haar eigenaar en de Nederlandse Kansspelautoriteit als haar toezichthouder met dergelijk (wan)beleid akkoord zouden zijn gegaan zonder nadere afspraken te maken over eventuele voorwaarden, waaronder Staatsloterij gerechtigd is deze betalingen geheel of ten dele ongedaan te maken, dan wel anderszins aanspraak te maken op financiële steun door de overheid ten einde haar crediteuren in het geval van gehele of gedeeltelijke toewijzing van de daaruit voortvloeiende vorderingen te kunnen voldoen.  

Loterijverlies.nl BV heeft er dan ook recht en belang bij vanwege haar incidentele vordering inzage te krijgen in alle tussen deze partijen omtrent deze afspraken gewisselde informatie, inclusief de documentatie, waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. Deze vordering strekt er toe Loterijverlies.nl BV in staat te stellen haar vorderingen jegens Staatsloterij nader aan te scherpen en haar petitium [een eis in een strafrechtelijk proces] daaraan aan te passen. Loterijverlies.nl BV zal deze incidentele vordering hieronder nader toelichten.”

Centenbaas (3) (foto Staatsloterij | Giphy)

Het goedkeuringsbesluit moet getekend worden, aangezien er met de beneficianten een fusieovereenkomst is gesloten, waarin afgesproken is, dat de kosten als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad door Staatsloterij, en daarmee Ministerie van Financiën als aandeelhouder, moeten worden gedragen.

De Staatsloterij in de Conclusie van Antwoord op voorgaande.

De vordering vanLoterijverlies.nl BV voldoet in geen enkel opzicht aan de eisen, die Artikel 843a Rv daaraan stelt. Sterker, het is een schoolvoorbeeld van een fishing expedition, waarbijLoterijverlies.nl BV netten uitgooit om te bezien, of er misschien iets interessants kan worden gevonden. Reeds daarom dient de vordering te worden afgewezen.

De vordering op de voet van Artikel 843a Rv kan overigens evenmin worden toegewezen, omdat deze onvoldoende gespecificeerd is. Loterijverlies.nl BV vordert samengevat om “alle stukken” en afspraken in het bezit van de Staatsloterijdie een licht kunnen doen schijnen” hoe binnen de Staatsloterij is omgegaan met niet nader gespecificeerde “problematiek”. Daaronder verstaat Loterijverlies kennelijk “alle informatie” van het bestuur en “de contacten” met de raad van commissarissen ter zake “alle informatie” over “de contacten” “tussen Staatsloterij en de Staat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie, haar toezichthouders, haar accountants of eventuele andere externe partijen“.

In de eerste plaats is het gissen, waar Loterijverlies.nl BV precies op doelt met “deze problematiek”. Op basis van de Dagvaarding kunnen dat tal van onderwerpen zijn. In de paragrafen direct voorafgaand aan de omschrijving van de vorderingen worden onder meer genoemd het niet treffen van een voorziening, de afdrachten in het verleden, de toekomstige afdrachten en het kwalificeren van de risico’s in de Jaarrekening.

Dus zijn het pure leugens van de kant van de Staatsloterij, dat er sprake is van een fishing expeditions en dat Staatsloterij niet weet, waar Loterijverlies.nl BV op doelt. De Staatsloterij heeft wederom niet naar waarheid verweer gevoerd. Hetzelfde geldt voor de Staat der Nederlanden.

De Staat Conclusie van antwoord op het voorgaande

Loterijverlies.nl BV heeft het over “alle documenten, die gedaagden in bezit hebben” en die “licht kunnen doen schijnen” op de wijze, waarop met “deze problematiek” is omgegaan. Daarbij zou het kennelijk gaan om documenten uit de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met de datum van het Incidentele Vonnis. Het is in het geheel niet duidelijk, waarop Loterijverlies.nl BV doelt. Ook is niet voldaan aan de bepaaldheid eis van Artikel 843a lid 1 Rv en is evident sprake van een fishing expedition.

Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde win kansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost. ,,Van prijzengeld tot en met de executie“. Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen” maar ook ,,absoluut noodzakelijk“.

Verder is de Staatsloterij een schikking overeengekomen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim en heeft daarbij gratis Staatsloterij loten verstrekt. Echter wel onder voorwaarde, dat er moet worden afgezien van verdere juridische stappen. De Kansspelautoriteit heeft daarbij aan de Staatsloterij aangegeven, dat zij die loterij zouden buiten haar bestaande vergunning moet houden, zodat er geen bezwaar mogelijk is voor bijvoorbeeld gedupeerden tegen die gratis trekking. Over dit buiten houden heeft de directeur van de Staatsloterij Niels Onkenhout in 2017 het volgende tegen media verteld.

Onkenhout wist maar al te goed, dat hij daarmee de boel bedroog en misleidde. Dit is vanzelfsprekend niks nieuws voor de Staatsloterij, aangezien zij jaren lang het volk heeft bedrogen. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij het expliciete standpunt ingenomen in een door een onkundig bedrogen deelnemer aan gevoerde Artikel 12 Sv procedure, dat opzettelijke misleiding en bedrog prima zijn en niet strafbaar, waarover natuurlijk grote vraagtekens bestaan.

Beide bewindslieden van het Ministerie van Financiën hadden natuurlijk al voorafgaand aan de onderhandelingen met de Stichting Staatsloterijschadeclaim al gezamenlijk bepaald, dat er als compensatie een gratis trekking moest komen, zoals we gezien hebben.

Daaraan heeft ook Minister Dijsselbloem zelf de goedkeuring gegeven. Zie daarvoor de bijlage.

Wiebes stelt onder meer het volgende omtrent de fusie in een schrijven van 9 oktober 2015.

Dit alles afwegend stem ik als beheerder van de Staatsloterij in met een fusie tussen de Staatsloterij en SNS.’ (Productie 14)

In de fusieovereenkomst staat, zoals gezegd, dat de Staat garant staat. De fusieovereenkomst dateert van 2015. Ondanks die fusieovereenkomst, waarbij het bestuur van de Staatsloterij en haar advocaten bij betrokken zijn geweest, valt het volgende te lezen in een artikel in de Leeuwarder Courant.

https://www.lc.nl/binnenland/Winkans-debacle-kost-Staatsloterij-30-miljoen-22392964.html

Win kans debacle kost Staatsloterij 30 miljoen, 29 juli 2017, 08:09

Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde win kansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen EURO gekost, ,,Van prijzengeld tot en met de executie“. Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen,” maar ook ,,absoluut noodzakelijk“.

Tussen 2000 en 2008 verzuimde de Staatsloterij te melden, dat ook niet verkochte loten aan trekkingen meededen. Daardoor konden de prijzen vallen op loten, die niet waren verkocht, waardoor de win kansen kleiner waren dan de consument dacht.

Verschillende claimzaken later heeft de Staatsloterij als goedmaker eind mei een bijzondere trekking voor gedupeerden georganiseerd, met een prijzenpot van 13,5 miljoen EURO. Onkenhout noemt de trekking ,,een groot succes” en ziet het als eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. ,,Hoe het publiek nu over ons denkt is nog wat vroeg om over te beoordelen. Maar we zien het vertrouwen in ieder geval niet verder dalen.”

Centenbaas (4) (foto Staatsloterij | Giphy)

Onkenhout bedriegt het Nederlandse volk hier door het voorgaande te stellen.

Het oplossen van de problemen rond de onjuist voorgestelde win kansen heeft de Staatsloterij 30 miljoen euro gekost, ,,van prijzengeld tot en met de executie”. Dat zegt topman Niels Onkenhout in een interview met De Telegraaf. Hij noemt het bedrag ,,een onwaarschijnlijk grote aanslag op ons eigen vermogen” maar ook ,,absoluut noodzakelijk”.

Hij weet namelijk heel goed, dat de Staat garant staat en doet hiermee net alsof er niet meer betaald kan worden. Aan de trekking hebben ruim twee miljoen bedrogen deelnemers meegedaan. De truc te doen, alsof het een grote geste is geweest, heeft dus gewerkt. Natuurlijk kunnen de misleidende mededelingen van Onkenhout, de Staatsloterij en de Staat in dat opzicht worden bezien. Ook in het onderzoek heeft de Staatsloterij dat richting Stichting Staatsloterijschadeclaim gesuggereerd. Het blijkt uit onderstaande, dat afkomstig is uit de Vaststellingsovereenkomst tussen de Staatsloterij en Stichting Staatsloterijschadeclaim alsmede de mededelingen van Onkenhout achteraf in de media er over.

Vaststellingsovereenkomst met de Stichting Staatsloterijschadeclaim, 3 april 2017, afkomstig van de website van Staatsloterij en betreffende stichting.

In Vaststellingsovereenkomst van de Staatsloterij met de Stichting Staatsloterijschadeclaim is het volgende te lezen

 1. Voorts hebben Partijen een onafhankelijk accountantskantoor geïnstrueerd om de financiële positie van Staatsloterij in kaart te brengen en de in het kader van een regeling door Staatsloterij te vergoeden redelijke kosten van de Stichting te verifiëren.
 2. Met in acht neming van extern juridisch advies en het rapport van het accountantskantoor heeft de Stichting in nauw overleg met haar advocaat en met in acht neming van de goede en kwade kansen van juridische procedures, alsmede de te verwachten lange duur van juridische procedures en de daaraan verbonden kosten, haar onderhandelingsinzet bepaald.
 3. De finale onderhandelingen tussen Partijen zijn vanaf april 2016 voorbereid door twee commissies bestaande uit vertegenwoordigers van Partijen en hun advocaten en andere adviseurs.
 4. Het bestuur van de Stichting heeft gedurende het onderhandelingsproces haar Raad van Toezicht (in oprichting) steeds geïnformeerd over, op de hoogte gehouden van de voortgang en de hoofdlijnen van de te bereiken regeling en om advies gevraagd. Het bestuur van de Stichting heeft daartoe in de periode voorafgaand aan de formele instelling van de Raad van Toezicht (op 21 oktober 2016) twee maal een gecombineerde vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht in oprichting bijeengeroepen.
 5. Partijen hebben op 14 juli 2016 een voorwaardelijk akkoord op hoofdlijnen bereikt over een collectieve regeling, die een snelle en uitvoerbare oplossing voor de deelnemers biedt en de voorkeur verdient boven het beginnen van nieuwe langdurige en kostbare juridische procedures, waarvan de uitkomsten voor Partijen uiterst ongewis zijn. De Stichting heeft daarbij ook laten meewegen, dat de kosten aan de zijde van de Staatsloterij ter uitvoering van de oplossing substantieel zijn.

XIX. Partijen hebben het voorwaardelijk akkoord op hoofdlijnen nader uitgewerkt en wensen hun rechten en plichten in het kader van de bereikte collectieve regeling vast te leggen in deze Vaststellingsovereenkomst (de(ze) “Overeenkomst“).”

In de media vallen omtrent de trekking de volgende berichten te lezen. Ook op onder andere de website van de Staatsloterij.

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3393586/Staatsloterij-biedt-gratis-loten-en-vergoeding

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt om de belangen van Staatsloterij deelnemers in de toekomst beter te beschermen. Zo komt er een speciale Ombudsman en wordt de klachten afhandeling verbeterd. Verder wordt er als gebaar ook een half miljoen EURO geschonken aan drie goede doelen. Alle kosten, waaronder ook geld voor de marketing rond de bijzondere trekking, betaalt de Staatsloterij uit eigen vermogen.’

Door bij de tot stand koming van voorgaande Vaststellingsovereenkomst doelbewust te hebben weggelaten, dat de Staat garant staat en de kosten draagt heeft de Staatsloterij wederom bedrogen en misleid.

De Telegraaf vermeldt op dinsdag 11 april 2017, 17:32.

http://m.telegraaf.nl/binnenland/article/27979592/staatsloterij-overspoeld

Staatsloterij overspoeld

Ruim 180.000 spelers hebben zich binnen een dag aangemeld om loten te krijgen voor de gratis trekking van de Staatsloterij eind mei.

Maandagmiddag presenteerde de Staatsloterij de speciale trekking, bedoeld ter compensatie voor de miljoenen deelnemers, die tussen 2000 en 2008 meespeelden en zich misleid voelen. In die periode overdreef de Staatsloterij de win kansen in advertenties, door te verzwijgen, dat prijzen ook op niet verkochte loten konden vallen.

Morgen start een reclamecampagne voor de extra trekking, maar sinds maandagmiddag konden spelers al gratis loten aanvragen via de website van de Staatsloterij. “De teller draaide hier kort na drie uur al voorbij de 180.000 aanmeldingen, nog voordat de campagne begonnen is. Dat hadden we nooit verwacht”, reageert woordvoerder Jan Driessen.

Rechtsbijstand verzekeraar SAR van Achmea, die samen met Stichting Staatsloterij Schadeclaim deelnam aan de onderhandelingen met de Staatsloterij, heeft laten weten achter de compensatie regeling te staan. “We zijn van mening dat we hiermee een goede oplossing hebben bereik,t die recht doet aan de belangen van onze klanten”, aldus een woordvoerder van Achmea.

Hieruit blijkt het grote effect van het bedrog van de Staatsloterij.

Centenbaas (5) (foto Staatsloterij | Giphy)

Uit de twee navolgende artikelen komt naar voren, dat enorm veel mensen verlokt zijn en werden.

http://www.ad.nl/economie/staatsloterij-verloot-13-5-miljoen-onder-bedrogen- deelnemers

Staatsloterij verloot 13,5 miljoen onder bedrogen deelnemers (…) Het is gebruikelijk dat actiebereidheid wordt beloond, Jan Driessen, woordvoerder Staatsloterij

Het maximaal aantal loten dat bedrogen spelers uit 2000-2007 kunnen krijgen is dus vier. ,,Meer is niet uitvoerbaar,” zegt Driessen. ,,Bovendien: als je destijds 15 keer hebt mee gedaan, heb je ook 15 keer spelplezier gehad. Het is zelfs zo, dat als je destijds wel een grote prijs won, je ook nu weer gratis kan meedoen.”

Ook is in de afgesproken regeling bedongen, dat spelers, die zich aansloten bij Stichting Staatsloterijschadeclaim of Stichting Loterijverlies een vergoeding ontvangen van 40 euro per persoon. Dit als extra beloning voor hun actie bereidheid. ,,Naar schatting gaat dat om 200.000 mensen“, zegt Driessen. ,,Het is in Nederland gebruikelijk, dat actie bereidheid wordt beloond.”

Wind uit zeilen

De regeling geldt dus ook voor de spelers, die zich aansloten bij die ándere stichting Loterijverlies, van Ferdy Roet. Met die organisatie leeft de Staatsloterij al jaren op voet van oorlog, omdat Roet veel hogere schadebedragen eist. Met het gebaar, dat de Staatsloterij nu maakt naar álle deelnemers (ook die van Loterijverlies en ook mensen die zich bij geen enkele claim stichting hadden aangesloten) hoopt de Staatsloterij de wind uit de zeilen te halen van Ferdy Roet.

,,Hij zal ongetwijfeld doorgaan met rechtszaken en schadeclaims, maar we hopen dat de rechter voortaan zal zeggen: er is nu een gebaar gemaakt door de Staatsloterij, nu is het klaar“, zegt Jan Driessen.

De spelers, die besluiten gebruik te maken van de regeling van de Staatsloterij, en dus gaan deelnemen aan de Bijzondere Trekking (aanmelden kan via Staatsloterij.nl tot en met 19 mei), moeten ook afzien van verdere juridische stappen.

De woordvoerder doet er in het voorgaande nog een schep(je) boven op door te stellen, dat de trekking gratis is, terwijl dat helemaal niet het geval is.

Over de gratis trekking moet óók gezegd worden, dat dit bedrog en misleiding is op grond van de volgende omstandigheden. Alleen al door te verzwijgen, dat de Staat garant staat, maar ook door het weigeren te vertellen, dat er ruim acht miljoen loten konden meedoen. Door het Gerechtshof Den Haag is immers bepaald, dat men een voorstelling van zaken maakt, dat er plus minus drie miljoen loten meedoen én dus niet ruim acht miljoen. Voorts door te stellen, dat de Loterij gratis is, terwijl dat niet zo is. Verder mag volgens het vigerende Kansspel beleid helemaal geen Loterij worden gehouden ter afkoop van bedrog. Loterijen zijn binnen het wettelijk kader enkel en alleen toegestaan bij een bestaande speelbehoefte, aldus de wetgever. Een loterij ter afkoop van bedrog kan allerminst geduid worden als een bestaande speelbehoefte.

Punt 20 van de Richtlijn op Oneerlijke Handelspraktijken, dus handelspraktijken, die onder alle omstandigheden als misleidend dienen te worden veroordeeld.

Een product als „gratis”, „voor niets”, „kosteloosen dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen, dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen, dan wel dit te laten bezorgen.

In Productie 7 stelt de woordvoerder van de Staatsloterij echter het navolgende:

Jan Driessen, woordvoerder Staatsloterij
Het maximaal aantal loten dat bedrogen spelers uit 2000-2007 kunnen krijgen is dus vier. ,,Meer is niet uitvoerbaar,” zegt Driessen. ,,Bovendien: als je destijds 15 keer hebt meegedaan, heb je ook 15 keer spelplezier gehad. Het is zelfs zo dat als je destijds wel een grote prijs won, je ook nu weer gratis kan meedoen.”

Ofwel als uit het artikel , dat opgenomen in Productie 9.

‘Het zijn er meer dan verwacht’, laat de woordvoerder weten. Mensen kunnen al naar gelang hun bewijsstukken tot vier gratis loten krijgen.

Ofwel in een brief aan alle deelnemers van Loterijverlies.nl, die al op 11 april 2017 op de deurmat viel met het oogmerk van de Staatsloterij om zoveel mogelijk mensen direct in te laten gaan op het aanbod teneinde de claim van de deelnemers te minimaliseren en het aantal aan te sluiten deelnemers te maximaliseren.

Centenbaas (6) (foto Staatsloterij | Giphy)

In onderstaand bericht wordt de misleiding en de valsheid in geschrifte, het bedrog omtrent de gratis trekking nog eens uiteen gezet en de wijze, waarop Jan Driessen voor de Staatsloterij het volk heeft misleid en bedrogen:

Woordvoerder Staatsloterij legt uit hoe je het volk manipuleert

8 februari 2021 Ferdy Roet van Loterijverlies heeft zelfs tot aan de Hoge Raad aangetoond, dat de Staatsloterij het Nederlandse volk in de periode 2000 tot 2008 ernstig misleid heeft door opzettelijk prijzen te trekken over niet verkochte loten. Eigenlijk is er daarom sprake van bedrog, maar dat konden wij in die procedure juridisch gezien niet eisen omdat het om een zogenaamde collectieve 305a actie ging. Bij individuele zaken kan dit wel gewoon gevorderd worden.

Die winst van Loterijverlies heeft de Staatsloterij geplaatst voor de grootste crises in haar bestaan. De voorloper van de Staatsloterij was overigens oorspronkelijk opgericht ter financiering van oorlogsvoering.

In 2013 ontkende de Staatsloterij nog in een brief aan bedrogen spelers hen volledig te hebben misleid. Echter in 2015, na de winst bij de Hoge Raad, begon het steeds heter onder haar voeten te worden. Toen heeft de Staatsloterij toch maar haar excuses gemaakt. In 2017 werd met behulp van Jan Driessen, woordvoerder van de Staatsloterij, nog een schlemielige poging gewaagd tot eerherstel. Jan Driessen zou Jan Driessen evenwel niet zijn wanneer die oplossing puur berekend is geweest, maar naar alle waarschijnlijkheid wederom gebaseerd was op misleiding.

Die gratis Bijzondere Trekking in 2017 was namelijk helemaal niet gratis. Zo probeerde de Staatsloterij op achterbakse wijze je claim afhandig te maken tegen de Staatsloterij. Zo moest men akkoord gaan met het inruilen van je claim tegen gratis staatsloten. De Staatsloterij vertelde er niet bij wat je inleg inclusief rente was over die jaren. Voor veel deelnemers is dat namelijk 2000 euro. De Staatsloterij vertelde er ook niet bij dat het zeker mogelijk was dat de Staatsloterij zou worden veroordeeld om dit terug te moeten betalen. Daarnaast vertelde de Staatsloterij er niet bij dat er wederom tig miljoen loten meer mee zouden kunnen doen dan bij een normale trekking het geval is. Hierdoor zijn de veel lagere winkansen wederom misleidend te noemen. Er is namelijk al door het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat men uitgaat van plusminus 3 miljoen loten bij een loterij, maar de Staatsloterij trok de prijzen bij deze loterij over ruim 8 miljoen lotnummers.

De Staatsloterij deed het verder voorkomen als een zeer genereus aanbod om een loterij te organiseren met 15 miljoen euro aan prijzengeld én dat dat bedrag een aanzienlijke inbreuk was op haar eigen vermogen. Maar wat is de waarheid? De Nederlandse Staat staat garant voor de te betalen schadevergoeding! Er is en was dus ook vanuit die optiek geen enkele noodzaak om te ‘schikken’ tegen gratis Staatsloten.

Centenbaas (7) (foto Staatsloterij | Giphy)

Terug naar Jan Driessen. Jan Driessen is woordvoerder van de Staatsloterij en betrokken geweest bij de communicatie van de Staatsloterij omtrent de gratis Bijzondere Trekking. Driessen communiceerde zelfs met het ministerie van Financiën daarover. Jan Driessen heeft onlangs op Twitter verteld hoe je het volk kunt manipuleren. Volgens Jan Driessen moet je ten eerste empathie tonen en meebuigen in het gevoel. Ten tweede moet je met feiten en bewijsvoering komen en ten derde een call to action. Bij de Rechtbank zag dit er dus als volgt uit.

(1) Sorry, wij hebben jare nlang de boel bedrogen.

(2) Als je wilt procederen is dat moeilijk. Er is nog geen rechtszaak gevoerd dus er is een kans, dat je verliest.

(3) Gratis Staatsloterij loten. Maar de Staatsloterij wist en weet maar al te goed, dat zij de inleg moet terugbetalen. Niet voor niets gaf zij een speler onder voorwaarde van het tekenen van een Geheimhoudingsovereenkomst de inleg terug.

Wat Loterijverlies.nl BV met dit bericht wil aantonen is, dat de Staatsloterij telkenmale denkt het volk te kunnen manipuleren. Eerst met jarenlang publiekelijk bedrog en dan weer met pure manipulatie ter afkoop van dat bedrog. Wij kunnen geen andere conclusie trekken, dan dat de Staatsloterij volledig lak heeft aan de rechtmatige belangen van degenen, die zij jaren lang bedrogen heeft. Tot de dag van vandaag handelt de Staatsloterij uit eigenbelang in plaats van het belang van degenen, die zij jaren lang bedrogen heeft.

Overduidelijk komt uit het voorafgaande naar voren, dat oplichting, niet alleen door bedrog, maar ook door valsheid in geschrifte plaats vond.

Centenbaas (8) (foto Staatsloterij | Giphy)

Conclusie

Dus hebben de Staatsloterij, het bestuur, zoals Niels Onkenhout, woordvoerder Jan Driessen, maar ook de advocaten Bijleveld en Leedekerken zich schuldig gemaakt aan strafrechtelijk bedrog en oplichting. Voorts hebben deze personen leiding gegeven aan de gepleegde feiten, al dan niet met elkaar en in vereniging.

Ter zake bedrog en oplichting gaat het er om willens en wetens ten onrechte het beeld te schetsen, dat er geen geld beschikbaar is voor een fatsoenlijke schikking. Wat is fatsoenlijk en wie heeft fatsoen? Partijen, die al dan niet bevoegd en gemandateerd akkoord zijn gegaan met de schikking zijn daarbij zo doende bedrogen door een weefsel van verdichting en list met kunstgrepen, waarbij mensen zijn bewogen akkoord te gaan met een schikking, wat zij anders niet zouden hebben gedaan. Voorts het in rechtszaken doen voorkomen, alsof er slechts een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar zou zijn.

Door uit de jaarrekening weg te laten, dat de Staat garant staat, is er sprake is van een onware balans als toelichting op een van de stukken, die openbaar zijn gemaakt. Nergens vermeldt de Staatsloterij, dat de Staat garant staat (Artikel 336, lid 1 Wetboek van Strafrecht).

Valsheid in geschrifte (Artikel 225, Wetboek van Strafrecht) in verband met het feit, dat er stukken bijvoorbeeld aan Stichting Staatsloterijschadeclaim zijn overhandigd, maar ook dat de betreffende schikking en dergelijke publicaties ter beschikking zijn gesteld door de Staatsloterij en haar vertegenwoordigers, waarbij cruciale informatie opzettelijk is weggelaten, Niet is vermeld, dat de Staatsloterij garant staat. Voorts het in rechtszaken doen voorkomen alsof er slechts beperkt geld voor afhandeling beschikbaar zou zijn.

Loterijverlies.nl BV  als ook gedupeerden zullen hiertegen aangifte wegens valsheid in geschrifte van doen. Voorts eisen voor noemden het aftreden uit welke functie dan ook bij de Staatsloterij en de belangen, die afstand neemt van wie zij vertegenwoordigen. Het vigerende Kansspel beleid alsmede de wetgeving dient ter bescherming van de consument en ter voorkoming van misleiding en verkwisting van publiek geld. Ook vanuit die hoedanigheid is het dus zo, dat dergelijke nietige overeenkomsten in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, die tot stand gekomen door de personen en de Staatsloterij, zoals hiervoor is beschreven tot geen andere conclusie kunnen leiden, dan tot het terugtrekking uit welke functie dan ook bij de Staatsloterij.

Hoogachtend,

Mr Ferdy Roet
Executive Loterijverlies.nl BV