Loes Vermeer-Lagerveld spreekt in tijdens de commissievergadering over de stationslocatie op maandag 2 februari 2015

Voorzitter,
5-minuten spreektijd!!. Ik zal proberen binnen deze tijd te blijven.

Allereerst wil ik graag vermelden dat de strijders tot vernietiging van het ontwerp bestemmingsplan stationslocatie zeer blij waren met de uitspraak van de Raad van State, waarbij het beroep gegrond werd verklaard en het ontwerp inderdaad werd vernietigd.
Wethouder van Dongen leek te willen pronken met andermans (dus onze) veren door in de pers te verklaren dat de uitspraak gewoon een formele kwestie was daar met het aantreden van de nieuwe coalitie en het college er toch al was afgezien van een stadhuis op deze locatie. Ook de heer Reenders liet zich in dergelijke woorden uit.
Ach ja, men moet zijn gezicht redden maar bovenstaande is geheel in strijd met het antwoord van de gemeente dd. 2 december 2014 !! op het schrijven van de heer Vriendjes, bewoner boven de Hema, waarin expliciet staat vermeld: Het ruimtelijke uitgangspunt voor de stationslocatie en daarmee de hoek Beatrixstraat staat nog steeds overeind. De potentie om de entree van de stad te verbeteren ligt vooral in het verkleinen van de open ruimte en deze terug te brengen tot een menselijke maat. De procedure was dus wel degelijk noodzakelijk.
Wat is een menselijke maat, wat een vreemde kreet in dit kader en waarom de min of meer open ruimte waarmee Den Helder zo beroemd is, weg halen?
Ik hoop dat alle tegenstanders zich nu als een sportief verliezer gedragen en in het belang van Den Helder, zich positief opstellen en met veel enthousiasme meewerken aan een snelle en mooie restauratie van de gebouwen en de omgeving hiervan.. Het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan hoeft toch niet zo lang te duren.

Ik doe dan ook graag, mede namens bovengenoemde bewoners de volgende voorstellen en aanbevelingen:
!!!!!!!
1. Het aanstellen van een stuurgroep met personen die op adequate wijze kan adviseren. Ik denk daarbij b.v. aan het Cuypergenootschap, de Stichting Vitruvius en Drs. Anita van Breugel, de schrijver van het rapport over de na-oorlogse architectuur in Den Helder en wellicht nog enige betrokken inwoners.
Daar hoeven geen hoge bedragen mee gemoeid te zijn. De zogenaamde geweldige externe deskundigen hoeven echt niet meer en zeker niet meer wanneer -zoals door de heren Asselberg en Feytel- een slecht rapport ordt geproduceerd tegen een kostenpost van naar ik meen ruim 140.000.– euro, neen, dat hoeft niet meer.

2. Gesprekken met de Nederlandse Spoorwegen c.q. Pro Rail om te komen tot een fraaie opknapbeurt van het stationsgebouw met de vestiging van de VVV in de ruimte waar vroeger een klein restaurantje was gevestigd. Daar ooit nog een restaurantje te vestigen is een utopie. Het terras ligt in verband met de zon aan de verkeerde kant en bovendien ook ongunstig door de auto’s en bussen die daar de gehele dag langskomen.
Een VVV zo’n drie kilometer van het station verwijderd!! Hoe verzin je het, de VVV behoort in of in de onmiddellijke nabijheid van het station te zijn. Met de VVV en de bloemenkiosk is het stationsgebouw opgevuld.

3. Onder verfraaiing van de stationslocatie wordt door ons verstaan:
a. In geen geval hoogbouw op de hoek Beatrixstraat/Parallelweg.
b. Het station reinigen en opnieuw voegen en de oorspronkelijke kleuren verf aanbrengen. De architect van het station is door mevrouw Rouffaer op de hoogte gesteld van de uitspraak van de Raad van State, waarmee hij enorm blij was. Wellicht een verzoek aan hem om een advies?
c. De ernaast gelegen taxi-standplaats. Op zich geen probleem, behoudens het zeer regelmatig urineren door de chauffeurs tegen de stenen muur van het gebouw. Een toilet aan die zijde is zeer wenselijk en heel makkelijk te realiseren in het reeds aanwezige kleine gebouwtje met buitendeur.
d. De fietsenstalling. Onder het station is een ruimte waar gestald kan worden, daar was vroeger een fietsenstalling en een fietsherstelbedrijfje gevestigd, wellicht is enige uitbreiding noodzakelijk..
Ook is het naar mijn mening mogelijk bezijden het perron een fietsenstalling te realiseren in het gebouw gelegen aan de Boerhaavestraat langszij het station.
e. Verwijdering van de armoedige afrastering tussen het station en de straat, deze te vervangen door een fraaie kunstmuur, zoals deze ook aan de Parallelwegzijde is aangebracht, duurzaam en zeker de moeite waard.
f. De bestrating, de verlichting etc. rondom het station vernieuwen.
g. Een licht-kunstenaar opdracht geven het station op een artistieke wijze in het licht te zetten, zoals dit recentelijk is gedaan met een gebouw, ik meen in Amsterdam.
Een en ander geeft een prachtig effect op de kop van het Julianaplein.

4. Een spoedige aanleg van de reeds geplande parkeerplaats achter het Cityhouse. Het grootste gedeelte van de parkeerplaats achter het Cityhouse is gemeentegrond en reeds ingericht als parkeerplaats. Deze grond loopt over in het stuk grond dat ingesloten ligt tussen de Boerhaavestraat, Jan Blankenstraat, Hector Treubstraat en Middenweg. Slechts een strook, grenzende aan het pand is particulier en eigendom van Huib Broeke.
Een en ander is zeer eenvoudig te realiseren, daar aan diverse zijden in- en uit kan worden gereden.
Zeker 10 jaar ben ik doende geweest met verzoeken richting de gemeente dit aan te leggen, evenzovele ambtenaren zijn bij mij geweest om onder het genot van een kop koffie hierover te praten en de situatie te bekijken. Evenzovele verhalen, maar daden, ho maar. !! Waarom wordt dit niet aangepakt, terwijl zoveel over parkeerproblematiek wordt gesproken. Mooi verscholen tussen de bebouwing zoals de prachtige parkeerplaats van de Woningstichting tussen de Javastraat en de Middenweg!!!! Waarom dat jarenlange getreuzel?
Aan deze werkzaamheden kan dan direct verbonden worden het herbestraten en verfraaien rondom het Telefoon/Telegraafkantoor. Dit is een beeldbepalend pand met daarnaast een Rijksmonument: de Bunker. Koester deze zaken zet het in de spotlights en geef het de aandacht waarop ze recht hebben.
Spreek hierover met de eigenaar/belanghebbende. In combinatie met het Rob Scholtemuseum is het een schitterende attractie voor Den Helder. Het plein achter het Rob Scholte museum dient dan ook meteen aangepakt te worden. Er dient ruimte te blijven voor aan-en afvoer van grote objecten voor het museum maar aan de rechterzijde kan een kleine binnentuin worden gerealiseerd met bijvoorbeeld bronzen beelden en een gelegenheid om dan heerlijk te genieten van een drankje.

5. Na realisatie van de genoemde parkeerplaats kan de parkeerplaats in de Boerhaavestraat vervallen.. Een mooi aangelegd perk met de straatlantaarns zoals in het Duinparkplan is zeker op zijn plaats. Deze fraaie lantaarns -ontwerpen van onze bekende kunstenaar wijlen Rudi van de Wint- zouden een aanwinst zijn, mede daar in de toekomst zeker met het project De Nollen zal worden samengewerkt (er zijn al gesprekken hierover) Waarom geen Helderse kunstenaar? Wijlen mijn echtgenoot heeft bij zijn defungeren als gerechtsdeurwaarder aan de gemeente een bronzen beeld geschonken van de oud Helderse en bekende beeldhouwer Danielle Orelio, dochter van de leraar techniek Orelio op de voormalige ambachtschool. Dit beeld staat in de Van Galenstraat.
U hebt er geen idee van hoeveel bekende kunstenaars van Helderse afkomst er zijn.. Ik ben vele jaren geleden als bestuurslid van het dierenasiel betrokken geweest bij de totstandkoming van het asiel aan de Rijksweg, waarvoor wij o.a. een kunstveiling hebben gehouden van kunstwerken van Helderse en oud-Helderse kunstenaars. Het bracht toen het geweldige bedrag van 16.0000 gulden op, mede door de bekende VVD’er, de heer Berkhouwer -voor velen bekend onder de naam Boeren Kees- als afslager.
Het stukje Boerhaavestraat tegenover het station is nog maar een van de weinige plekjes in Den Helder waar sprake is van originele gevels met erkers, deuren en glas in lood ramen. Laten we daar toch zuinig op zijn en de aandacht geven die het verdient. Het is een fraai beeld bij binnenkomst in Den Helder.

6. En natuurlijk het zeer belangrijke punt:
het grondig opknappen van het Rob Scholtemuseum en ook dit pand in alle glorie in het licht zetten.
De diverse onderdelen en afspraken hierover zullen tussen Rob Scholte en de gemeente uitgebreid worden besproken.
Wel wil ik benadrukken dat ik persoonlijk enorm hoop op de tot stand koming van het museum. Laten we er toch met zijn allen voor zorgen dat we meer hebben in onze stad dan alleen de -ook waardevolle- maritieme bezienswaardigheden.
Bij mijn zeker regelmatige bezoeken verbaas ik mij over het aantal bezoekers en hun enthousiasme. Belangstellenden uit het gehele land, zelfs uit Belgie en afgelopen zaterdag ook een bezoeker, die rechtstreeks vanaf Schiphol -komende uit Amerika- naar Den Helder was gekomen. Een echtpaar uit Amsterdam, beiden docent op een middelbare school kwamen, om in het kader van een project op hun school, foto’s te maken. Zij komen terug met de schoolkinderen. Meerdere schoolklassen hebben al een bezoek aan het museum gebracht en wordt dikwijls de vraag gesteld: Waar kunnen we ergens iets gebruiken, is hier dichtbij een restaurant? Ook de middenstand zal in de toekomst hiervan kunnen profiteren.
Zeg niet: Zoveel mensen zullen er niet komen, naar die uithoek Den Helder. Onjuist, men komt ook naar het (kleine) Planetarium in Franeker, nog noordelijker dan Den Helder en naar vele andere kleine particuliere musea en/of ateliers.

Tenslotte: Een zeer belangrijk punt : het oplossen van de ernstige duivenoverlast. Afgezien van het feit dat een en ander door de enorme hoeveelheid schadelijk is voor de volksgezondheid maakt het een zeer armoedige en onaantrekkelijke indruk bij binnenkomst in Den Helder. Het gebouw Het Bolwerk waar ik woon boven het deurwaarderskantoor had hiervan in het begin ook ernstige overlast, er zijn ijzeren pennen aangebracht met zeer weinig kosten en het probleem was opgelost..

Dit zijn zo de aanbevelingen en wensen waarbij ik nog graag onder uw aandacht wil brengen het belang van inspraak door de direct betrokkenen, zowel van de Boerhaavestraat als de bewoners boven de Rabo en de Hema.
Tenslotte wil ik nog opmerken dat ik voor iedere inwoner van Den Helder een fraai en aantrekkelijk Den Helder wens, waar het heerlijk wonen is met in het bijzonder een zeer fraaie entree WAARVAN HET ROB SCHOLTEMUSEUM EEN ONDERDEEL IS.

Het gaat nu om de wil van het college en de raad om hieraan met spoed te werken. Het heeft al veel te lang geduurd met enorm veel onnodig gemaakte kosten tot ruim 2 miljoen euro voor iets wat niet had gehoeven wanneer naar de meerderheid van de bevolking was geluisterd. Ik hoop dat u niet weer door een halsstarrige houding dezelfde fouten maakt.
Ik eindig met een redactioneel artikel van John Blaak in het kunstblad “Beelden”, waarin deze eindigt met de volgende zin: (over bezuinigingen in de kunst in badplaatsen) “Met deze calculatie lijkt het slim in kunst te investeren in plaats van weg te bezuinigen, zoals de Nederlandse badplaatsen doen. Een en ander in grote tegenstelling met Belgie waar wel in de badplaatsen in kunst wordt geinvesteerd en tot grote toeloop van toeristen heeft geleid.” Laat Den Helder hierin op de Nederlandse badplaatsen een uitzondering zijn.!!!!! Wellicht stemt het u tot nadenken.!!!!!!!