Loes Vermeer-Lagerveld – Inzake Omgevingsvergunning d.d. 16 juli 2019, Middenweg 172-174 en Aanvraag omgevingsvergunning, zoals vermeld in de Zondagskrant van 4 augustus 2019

Den Helder, 26 augustus 2019.

Aan de Gemeente Den Helder,
t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders.
Drs. F. Bijlweg 20.
1784 MC Den Helder

Inzake Omgevingsvergunning d.d. 16 juli 2019, Middenweg 172-174 en Aanvraag omgevingsvergunning, zoals vermeld in de Zondagskrant van 4 augustus 2019.

Geacht College,

Bij deze maak ik als burger van Den Helder en daardoor direct betrokkene bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning en wel op de gronden, zoals hieronder vermeld, te weten:

– De verleende omgevingsvergunning is in strijd met het d.d. 26 september 2017 raadsbreed genomen besluit, waarbij is bepaald, dat het uiterlijk van het postkantoor blijvend wordt geborgd, met andere woorden, dat aan het uiterlijk van het perceel niets mag worden veranderd.

– De verleende omgevingsvergunning met daarin de zeer verstrekkende uiterlijke verandering van het gebouw is van zodanige aard, dat van borging van het uiterlijk van het gebouw geen sprake is en de omgevingsvergunning derhalve op onterechte wijze is verleend.

– Dat de onjuiste en respectloze handelwijze van Aannemersbedrijf A. Tuin B.V. mede duidelijk wordt bevestigd door de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen zijvleugel pand in de Zondagskrant van 4 augustus 2019 en dat hiermee ook bevestigd wordt, dat dit bedrijf gewoon zonder met dit besluit rekening te houden en zonder vergunning al aan het slopen is, ook het gedeelte waarvoor nog niet eens een omgevingsvergunning is verleend.

– Dat bij het vaststellen van het bestemmingsplan postkantoor 2017 ook zeer kritisch is gesproken en bepaald is, dat het pand uiterlijk niet zou mogen veranderen en de wederopbouw architectuur zou worden gerespecteerd en beschermd.

– Dat in deze wordt verwezen naar het belangrijke rapport van Drs. Anita van Breugel – nota bene geschreven in opdracht van de gemeente Den Helder – waarin het belang voor het behoud van de architectuur uit de wederopbouwperiode wordt beschreven met een uitdrukkelijk advies dit ook toe te passen. Ook het belang tot behoud van het voormalige postkantoor wordt hierin uitdrukkelijk vermeld.

– Dat het onderhavige bouwbedrijf zich niets aantrekt van bezwaartermijnen, geen verleende omgevingsvergunning, nog lopende belangrijke procedures tussen dit bedrijf en de gemeente Den Helder tegen de kunstenaar Rob Scholte en gewoon het gebouw aan het slopen is en vernielt zonder de bezwaartermijnen af te wachten en zelfs zonder dat sprake is van een omgevingsvergunning op het verzoek, zoals vermeld in de Zondagskrant van 4 augustus j.l.

– Dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en op een juiste wijze dient te functioneren, dus ook handhaving dient toe te passen bij onterecht optreden van een bouwondernemer.

– Dat de Raad van State recentelijk in een uitspraak een streep heeft gezet door het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dit ook gevolgen heeft voor kleine bouwplannen, waar goed getoetst moet worden op stikstof en de aannemer melding moet maken over het stikstofprogramma. Dit is ook van toepassing op het voormalige postkantoor, het geldt dus eveneens voor Aannemersbedrijf A. Tuin B.V.

– Dat het belang om bezwaar te maken niet alleen inhoudt het directe belang van bijvoorbeeld een bewoner in de directe omgeving – overigens ben ik dat ook -, maar ook wanneer een burger belang heeft bij een goed functionerend bestuur met name op financieel gebied. Het feit, dat een aannemer en de gemeente in belangrijke en zeer kostbare procedures gewikkeld zijn met betrekking tot dit gebouw, past met name voor de gemeente een terughoudend, integer en zorgvuldig financieel beleid en geen omgevingsvergunning af te geve,n zolang nog niet inhoudelijk door de rechter in deze procedures is beslist. De gemeente neemt hiermee enorme financiële risico’s. Alle beleid en beslissingen, genomen tijdens deze procedures, brengen zeer hoge financiële kosten met zich mee, met name wanneer in deze procedures voor de gemeente nadelig wordt beslist. Uiteindelijk worden al deze kosten weer doorberekend aan de burger, dus ook aan ondergetekende. Ook in deze heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en dient zij te handelen in het belang van alle burgers, niet in het belang van een ondernemer.

– Dat uit vorenstaande argumentatie moge blijken, dat sprake is van op zijn minst onzorgvuldig, dan wel onbehoorlijk handelen, door het openbaar bestuur, in casu het volkomen negeren van een raadsbesluit van 26 september 2017, nota bene van het hoogste bestuursorgaan binnen een gemeente, waardoor het vertrouwen in de lokale overheid tot een nulpunt is gedaald. Waar moet een burger zich aan vasthouden en aan refereren, wanneer zelfs een overheid zich niet aan afspraken en besluiten houdt.

– Resumerend maak ik op vorenstaande gronden bezwaar tegen de reeds gegeven omgevingsvergunning en bovendien tegen de aangevraagde omgevingsvergunning, zoals vermeld in de Zondagskrant van 4 augustus j.l. met verzoek het bezwaar gegrond te verklaren en de vermelde gevraagde vergunning niet te verlenen. Tijdens de mondelinge behandeling van dit bezwaar zal de argumentatie nader worden toegelicht.

Hoogachtend,

L.C. Vermeer-Lagerveld.
Den Helder

2 Comments

  1. Mijn felicitatie mevrouw Vermeer-Lagerveld; dit betoog laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

    Nu ook nog afwachten, hoe onafhankelijk onze onafhankelijke Kantonrechter te Alkmaar op 18 september gaat oordelen.

  2. Duidelijk verhaal zo. Benieuwd naar de reactie van de gemeente.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image