Loes Vermeer-Lagerveld – Inspreeknotitie commissievergadering 11 januari 2016

Geachte commissie,
Ik heb de indruk dat het College met zeer veel tevredenheid denkt optimaal burgerparticipatie te hebben toegepast met de acties rond de stationslocatie , maar helaas is mijn mening hierover volstrekt het tegenovergestelde, hetgeen moge blijken uit het volgende.
Vele bewoners rond de stationslocatie hebben enige tijd geleden van de gemeente een schrijven ontvangen met daarin het verzoek mee te denken over het thema: verfraaiing STATIONSOMGEVING/STATIONSGEBIED. Dit stond uitdrukkelijk in dit schrijven vermeld. Je kon je aanmelden, brieven en/of foto’s insturen etc.
Allereerst is op Willemsoord een avond georganiseerd, waar ik overigens niet aanwezig was. Van belangstellenden heb ik over deze bijeenkomst geen positieve reacties ontvangen, ergo er zijn mensen weggelopen – dit heeft men persoonlijk aan mij medegedeeld – en wel omdat deze avond totaal niet beantwoordde aan het genoemde doel -burgerparticipatie- en serieuze behandeling van het onderhavige thema. De definitie van participatie is namelijk nog steeds: burgers betrekken bij beleid op een zodanig tijdstip dat zij daar nog invloed op kunnen uitoefenen.
Ik wil mijn kritiek echter voornamelijk laten horen over de recent georganiseerde twee bijeenkomsten in Windkracht 13 over ditzelfde onderwerp, alwaar ik zowel ’s middags en ’s avonds aanwezig was teneinde mijn betrokkenheid en belangstelling te tonen en mee te denken over de inhoud van het ontvangen schrijven. Ik had daartoe -zoals door de gemeente verzocht- reeds een uitgebreid schrijven met diverse suggesties en ideeën naar de gemeente gezonden, waarnaar men -ook via de diverse media- om had gevraagd. Een ontvangstbevestiging was het antwoord.
Natuurlijk was hiervoor weer eens een externe deskundige ingehuurd tegen wellicht 200.– euro per uur, zij hield een korte inleiding. Alsof een ambtenaar de binnengekomen reacties niet zou kunnen bundelen, temeer wanneer u het volgende van mij te horen hebt gekregen.
Op de tafels in Windkracht 13 lagen namelijk 2 kartonnen borden met daarop de ingezonden foto’s geprikt met allerlei voorbeelden hoe het zou kunnen, b.v. fonteinen, beelden etc. Een frobelklusje dus, geen professionele aanpak. Op mijn vraag of mevrouw ook kennis had gekregen van door betrokken inwoners gezonden brieven met voorstellen en ideeën, antwoordde zij ontkennend. Geen enkel ingekomen schrijven was haar bekend, laat staan dat zij er kennis van had kunnen nemen. Ik wist dat meerdere mensen hadden geschreven, o.a. de heer van Kuijk, Minneboo, Vriendjes en anderen. Uiteraard was ik zeer ontstemd daar ook ik had geschreven, deze moeite had genomen maar tot de ontdekking kwam dat deze brieven gewoon genegeerd waren. Ik vernam tijdens de inleiding dat de deskundige van wethouder van Dongen slechts de opdracht had gekregen zich uit te laten en enig idee te mogen ontwikkelen over het zeer kleine stukje grond recht voor de hoofdingang van het station, ongeveer 10 x10 m2!!! Dit was geheel in strijd met hetgeen in het schrijven van de gemeente was vermeld. Ik haakte daar op in en stelde de vraag of zij wist dat de gemeente over dit stukje grond totaal geen zeggenschap heeft daar deze grond geen eigendom van de gemeente is en de gemeente daar dus niets te ontwikkelen heeft. Daar wist deze mevrouw niets van en keek zij verschrikt naar de meegekomen ambtenaar. Op mijn vraag of op zijn minst al met de Nederlandse Spoorwegen een gesprek had plaatsgevonden, werd ontkennend door de ambtenaar geantwoord. Ik stelde toen dat alle discussie hierover dus niets voorstelde en deze dan maar te beëindigen. Natuurlijk kwam het zeer vage en ontwijkende antwoord dat het ook maar slechts een beetje brainstormen was, gewoon ludiek bezig zijn, alles geheel vrijblijvend. DUS DAAROM WAS EEN EXTERNE DESKUNDIGE INGEHUURD TEGEN ……ZOVEEL PER UUR. !!! Het is toch meer dan treurig dat van zorgvuldige en professionele voorbereiding geen sprake is, laat staan van enig niveau. Is hier sprake van populair willen doen en bij de burgers de indruk willen wekken dat werkelijk burgerparticipatie wordt toegepast?
De wethouder was niet aanwezig, wellicht is later contact met haar opgenomen en was zij ’s avonds wel bij de bijeenkomst aanwezig.
Door wellicht te denken en concluderen dat hierdoor nu de irritatie en ontevredenheid werd weggenomen, moet ik u teleurstellen!!! Dit was niet het geval. Zowel door mij als de heer Minneboo en ook anderen werd de wethouder geattendeerd op het feit dat de aanwezigen -en wellicht ook personen aanwezig door publicatie in de pers- allen een schrijven hadden ontvangen om mee te denken en ideeën aan te dragen voor verfraaiing van het stationsgebied/stationsomgeving en wij nu te horen hadden gekregen dat het slechts ging om een stukje grond ter grootte van als het ware een postzegel in verhouding tot het hele gebied.
Natuurlijk was dat volgens de wethouder niet juist, er volgde een heel vaag verhaal en vele wazige antwoorden kwamen over ons heen, waardoor de heer Minneboo vroeg: dus de externe mevrouw spreekt niet de waarheid? Weer een gedraai en nietszeggende woorden, waarop de heer Minneboo boos naar de deskundige is gestapt en gevraagd heeft: wat is nu exact uw opdracht, waarop weer werd geantwoord: het kleine stukje grond voor het station. Dus weer naar de wethouder gestapt waarop natuurlijk het standaard vage gedrag was te zien en wij als antwoord kregen: u bent zo negatief.
Ik was hierover zeer ontstemd zodat ik nog zeker 14 dagen de neiging had de wethouder een mail te zenden met het verzoek om een excuus, wetende dat ik me voor 100% positief inzet voor de belangen van Den Helder en deze stad diep in mijn hart draag. Insiders weten dat heel goed en om dan van een buitenstaander te horen dat ik negatief ben, gaat mij te ver.
Ik ben realist en ondernemer genoeg om te constateren dat het handelen zoals hiervoor omschreven volkomen ondeskundig is, geen niveau heeft en er sprake is van geen respect hebben voor de burger en ook sprake is van geldverspilling Dan is een reactie met als antwoord “u bent negatief”, onacceptabel.
Dit alleen wil ik met deze inspreeknota niet aan de kaak stellen, maar nogmaals dat van zogenaamde burgerparticipatie over dit onderwerp geen sprake is. De hiervoor weergegeven bijeenkomsten waren zoethoudertjes. Wil men hiermee niet akkoord gaan is dikwijls helaas de weg naar de rechter de enige optie. Jammer, er is zo veel deskundigheid en gedrevenheid onder de Helderse inwoners, maar ja een reactie die niet beantwoordt aan het eigen ikje, is natuurlijk: NEGATIEF en die personen moet je als wethouder ver van je houden, niet groeten en ook negeren. Helaas moet ik constateren dat de opeenvolgende collegeleden met deze portefeuille hardleers zijn. De vorige wethouder moffelde een goed onderbouwd onderzoek over naoorlogse wederopbouw weg, wat op het laatste nippertje boven tafel werd getild, hetgeen ons behoedde voor megalomane bouwplannen voor een stadhuis. Men vroeg wel terdege de raad op grond van onvolledige informatie te besluiten. Ook nu blijkt de wethouder een dure externe adviseur in te zetten aan wie de volledige informatie onthouden werd. Zij gaf immers zelf aan een aantal suggesties niet te kennen. Wederom vindt men halve informatie voldoende voor u als Raad. In de grote mensenwereld is het onthouden van informatie een politieke doodzonde, waarop politici moeten worden weggestuurd. Ik verzoek u derhalve om geen besluit te nemen en de zaak nogmaals bij de commissie te laten ter nadere bestudering.
Tevens verzoek ik u in het vervolg bij de wellicht nog komende activiteiten in het kader van zogenaamde burgerparticipatie deze serieus te beoordelen en de stromen geld, uitgegeven en nog uit te geven aan waanzinnige zaken, goed te onderzoeken. Het is tenslotte geld van alle burgers waarmee zeer zorgvuldig dient te worden omgegaan. Hier hebben de burgers van Den Helder recht op.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image