Lijst Hilbrand Nawijn | Hart voor Zoetermeer – Spreektekst voorjaarsdebat, 26 juni 2017

Voorzitter, college, collega’s belangstellenden op de tribune en thuis,

Voorzitter,

Om te beginnen wil mijn fractie de medewerkers van het ambtelijk apparaat hartelijk bedanken voor hun inspanning om de reacties op de amendementen en moties te geven.

Als reacties moties zien wij er veel met een positief advies, dat is goed voorzitter, het is wel eens anders geweest. Specifieke aandacht op bepaalde beleidsterreinen zorgen er voor, dat de inwoners net dat beetje meer mogen en kunnen verwachten van het bestuur van de stad.

Oude HEMA gebouw

Neem de reactie van het college op de motie voor de verduurzaming van het Oude HEMA gebouw, voorzitter in deze tijd van verduurzaming kun je bijna niet anders. Als je aan de schaalsprong wilt werken en op kunst en cultuurvlak een breed aanbod wil creëren en tegelijkertijd de opdracht tot verduurzaming serieus neemt is het een goed signaal om te investeren in een “oud pand” wat al jaren op een goede manier gebruikt wordt.

Omdat de wethouder goede toezeggingen heeft gedaan is onderstaande tekst niet uitgesproken en hebben wij de motie niet in stemming gebracht.

OP het sociale vlak zien wij moties die wat meer detail aanbrengen op het bestaande beleid, en dat lijkt ook logisch als het bestaande beleid goed is is er ruimte voor detaillering.

Des te teleurgesteld is mijn fractie dan ook over de reactie van het college op onze motie over de Goede zorg voor Ouderen. De reactie van het college geeft aan, dat er “niet generiek gekort wordt op uren voor hulp in de huishouding”, daar is mijn fractie blij mee, maar de strekking van onze motie vraagt niet naar dit gegeven. Wij vragen het college een onderzoek uit te laten voeren, of de eerder gestelde criteria voor de aanvragen van de WMO en de Huishoudelijke hulp moet worden bijgesteld. Mijn fractie wil graag weten, of de kosten voor een aanvraag te hoog zijn waardoor de inwoners geen aanvraag doen. Dit kan namelijk leiden tot zorg mijdend gedrag en zelfs tot vereenzaming. Mijn fractie heeft hier zorgen over. Wij brengen daarom de motie wel in stemming.

LHN heeft het gehad over de terug komst van de Kolossus, of te wel “de Kop” van Rob Scholte. In 2013 heeft de Raad een motie van D66 samen met LHN een motie aangenomen, die het college oproept om een onderzoek uit te voeren naar de kosten en benodigdheden om de Kolossus terug te kunnen plaatsen op een zichtbare plek in of aan de rand van de stad, het liefst op de plek waar deze stond de dijk aan de A12. Het Beeld zou heel goed kunnen bijdragen aan de ambitie, die het bestuur met de culturele sector voor ogen heeft, eerder is uitgesproken, dat Zoetermeer minstens het culturele niveau van een stad als Leiden of nog beter Amsterdam moet krijgen. LHN spreekt uit, dat er dan echt geïnvesteerd moet worden in professionele kunst. LHN vraagt een reactie van het college.

De motie van de VVD over de mobiele camera’s dienen wij mede in, de LHN zet zich al van meet af aan in voor meer veiligheid is altijd bereid te zoeken naar innovatieve manieren om de veiligheid te verhogen. Met de mobiele camera kan de veiligheid verhoogd worden daar waar de risico’s zich bevinden.

Als laatste de fietsenstallingen, de Raad heeft heel recent een besluit genomen om het aantal bewaakte fietsenstallingen te reduceren. Hier kwamen veel reacties op, die wij niet aan ons voorbij kunnen laten gaan. Voorzitter samen met de VVD, D66 en de PVDA dienen wij een amendement in, waarin wij het college opdragen er voor te zorgen dat de fietsenstallingen in de huidige vorm met een half jaar wordt voortgezet. Daarnaast hebben wij een motie opgesteld, waarin het college gevraagd wordt om bij de nieuwe aanbesteding rekening te houden met een aantal voorwaarde, waaronder dat er uitgegaan wordt van passende tijden, waarop de bewaking aanwezig zal zijn, de mogelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties in de aanbesteding te betrekken en te zoeken naar innovatieve mogelijkheden om de kosten van de bewaking te beperken.

Lijst Hilbrand Nawijn | Hart voor Zoetermeer, 26/06/2017

https://www.lijsthilbrandnawijn.nl/actueel/nieuws/nieuwe-article-page-54/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hilbrand+Nawijn