LAKA – HFR: koelwater lekt door reactorbodem weg

Het reactorbassin van de HFR in Petten is lek. Dat schrijft het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) in een rapportage over hun missie. Het weglekkende water wordt weliswaar opgevangen in een draineersysteem, maar IAEA is bang dat het lekwater het beton aantast. Verder vraagt IAEA aandacht voor een aantal maatregelen die na hun vorige missie in 2011 nog steeds niet (volledig) geïmplementeerd zijn. Van dat getreuzel heeft de Nederlandse toezichthouder nu genoeg en eist een plan van aanpak.

Bij de ‘Integrated Safety Assessment for Research Reactors’ of INSARR-missie die plaatsvond van 4-11 oktober, zijn, naast de technische situatie van de HFR, “de organisatorische aspecten en de veiligheidscultuur bij NRG beschouwd.” Gisteren, 31 januari, is het volledige IAEA missie-rapport (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/rapporten/2017/01/31/iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoge-flux-reactor-en-informatie-over-lopende-onderzoeken-bij-de-onderzoekslocatie-in-petten) aangeboden aan de Kamer. In november was er al een voorlopig verslag geweest van de missie bij de hoge flux reactor.

Over de lekkage van water uit het reactorbassin schrijft de minister van IenM in de brief aan de Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2017/01/31/aanbieding-iaea-rapport-insarr-missie-bij-de-hoge-flux-reactor-en-informatie-over-lopende-onderzoeken-bij-de-onderzoekslocatie-in-petten) het volgende: “In het bijzonder acht het IAEA van belang dat onderzoek naar waterverlies in het reactorbassin wordt uitgevoerd omdat lekwater het beton zou kunnen aantasten. Dit waterverlies was, na de missie in 2011 en de daarop genomen maatregelen, teruggebracht tot nihil maar is in 2016 weer toegenomen. Omdat het waterverlies niet kan worden verklaard, zal NRG in het eerste en tweede kwartaal van 2017 nieuwe onderzoeken, inspecties en berekeningen uitvoeren. Daarbij wordt onder meer de mogelijkheid onderzocht om met een fluorescerend middel te werken, waardoor eventuele lekpaden makkelijker zichtbaar worden gemaakt. In het eerste kwartaal van 2017 zal NRG ook nader onderzoek doen om vast te stellen hoe robuust de betonconstructie van de reactor is.” De minister voegt er aan toe dat bij de bouw van de reactor “in de betonconstructie drainage is aangebracht om lekpadwater af te voeren en te registreren en dat het lekwater niet in het milieu terecht komt.”

In die aanbiedingsbrief staat ook de reactie van de toezichthouder (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) op het IAEA-rapport. Je moet een beetje tussen de regels doorlezen, maar dan blijkt dat de ANVS niet echt tevreden is. Een aantal conclusies:

* De ANVS heeft “het beeld opgebouwd dat er IAEA eisen zijn op het gebied van veiligheidsgedrag die NRG beter kan en dient na te leven”
* NRG heeft “moeite met het realiseren van de termijn waar binnen storingen moeten worden gemeld”
* Daarnaast komt het te vaak voor dat “de uiteindelijke afhandeling van storingen (…) een te lange doorlooptijd heeft waarbij afgesproken termijnen niet altijd gehaald worden”. Daar heeft de ANVS ook al meerdere keren op gewezen, maar met te weinig resultaat

De ANVS vindt het “noodzakelijk dat de aanbevelingen en suggesties uit de INSARR rapportage” toch echt wel worden opgevolgd. Daarvoor moet NRG een Plan van Aanpak opstellen. “In dit Plan van Aanpak zal NRG per aanbeveling en suggestie van de INSARR rapportage, ingaan op de wijze van en het tijdspad van implementatie.”

In dezelfde brief gaat het ook nog even over historisch afval, maar meer daarover in een separaat artikel.

laka.org, 1 februari 2017

http://www.laka.org/nieuws/2017/hfr-koelwater-lekt-door-reactorbodem-weg-6310

PDF’s:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Aanbieding IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten
IAEA – Report of the Integrated Safety Assessment of Research Reactors (INSARR) Mission to the High Flux Reactor (HFR), Petten, Netherlands, 4-11 October 2016