L.O.S. – Provincie presenteert toekomstvisie + Provincie Noord-Holland – Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

Provincie presenteert toekomstvisie

De provincie Noord-Holland heeft een visie op de toekomst tot 2050 ter inzage gelegd. Voor het toekomstbeeld hebben zo’n duizend professionals uiteenlopend denkwerk verricht.

Een paar hoofdlijnen op een rij. De bevolking neemt toe van 2,6 miljoen nu naar 3,2 miljoen inwoners in 2050. Er moeten 200 tot 250 duizend woningen worden gebouwd, waarvan 20 tot 25 duizend in de Noordkop. Voorzieningen in deze regio moeten worden geconcentreerd in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.

De dijken moeten voldoende hoog blijven en om de stijgende zee en het inklinkende land (badkuip-effect) het hoofd te bieden. Buitengaats de provincie verrijzen drie enorme windturbineparken, wat de haven van Den Helder perspectief biedt.

De visie ligt tot en met 30 juli 2018 ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Voor inzage en het indienen van zienswijzen OMGEVINGSVISIE NH2050
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050_ter_inzage

L.O.S. Den Helder, 20 juni 2018

https://losdenhelder.nl/provincie-presenteert-toekomstvisie/

Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 ter inzage

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven.

De visie en het PlanMER liggen van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage. De Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject van bijna 2 jaar met inwoners, andere overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Ontwerpvisie

In de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en natuur en biodiversiteit.

De provincie wil balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. Randvoorwaarden zijn geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie wil zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke) landschappen ontwikkelen, ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur clusteren en rekening houden met de ondergrond.

5 bewegingen, met bijbehorende ontwikkelprincipes voor de ontwikkeling van de leefomgeving, beschrijven hoe de provincie de ambities willen waarmaken. Rekening houdend met die basiskwaliteit.

PlanMER

Het PlanMER is opgesteld door het onafhankelijke adviesbureau Tauw en brengt in beeld welke kansen en risico’s de omgevingsvisie biedt voor de leefomgeving. De algemene conclusie is dat de ontwikkelprincipes in de omgevingsvisie de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

Inzage stukken

De Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 en het PlanMER liggen vanaf 18 juni ter inzage op deze website https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Kennisgeving_terinzagelegging_Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050 en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken zijn ook in te zien op het Noord-Hollands Archief (Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem), alle gemeentehuizen en waterschapskantoren in Noord-Holland.

Iedereen die dat wil, kan tot en met 30 juli zienswijzen indienen, onder andere via een digitaal formulier: https://fd9.formdesk.com/pnh/Zienswijze_Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050_PlanMER/.

Samenvattingen

Van beide stukken zijn samenvattingen gemaakt.

Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 – samenvatting
http://nota.noord-holland.nl/ontwerp_omgevingsvisieNH2050/
PlanMER – samenvatting
https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=784b5e38793c4447a68798eebc4cd7a6

Let op, de samenvattingen hebben geen formele status.

Provincie Noord-Holland, juni 2018

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Juni_2018/Ontwerp_Omgevingsvisie_NH2050_ter_inzage

PDF:
Provincie Noord-Holland – Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER)