Kolossus van Zoetermeer (9): Brief Rob Scholte aan Gemeente Zoetermeer, 12 september 2013

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 12 september 2013 15:53:46 GMT+02:00
To: Tap E. <E.Tap@zoetermeer.nl>
Subject: Re: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte mevrouw Tap,

Integendeel.
Ik krijg juist de indruk, dat we elkaar heel goed begrijpen.

U wenst voor een briefkaart op de eerste rang te zitten.

U en de Gemeente Zoetermeer doen met behulp van deze tussen ons gevoerde correspondentie een snelle scan naar de mogelijkheden om mijn Kolossus van Zoetermeer te herbouwen. U schrijft, dat hieronder in eerste instantie mijn bereidwilligheid, de totale kosten en de voorwaarden betreffende de locatie vallen.
De eerste twee tot uw snelle scan behorende verkenningen betreffen dus mij persoonlijk als kunstenaar, mijn rol en verantwoordelijke bijdrage.
De bepaling van de locatie laat ik aan u, namelijk als voorlopig volledig vallend onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Zoetermeer.
Over de eerste twee andere punten daarom nog even het volgende.
Ik heb u aangegeven bereid te zijn op de door u gestelde korte termijn, namelijk november 2013, u, behalve de overdracht van mijn rechten, tevens volledig te informeren over de totale kosten voor herbouw.
Dus ik verlang dit honorarium van 25 mille niet slechts, zoals u meent te moeten schrijven, om een nieuw ontwerp uit te werken (lijkt me onnodig en overbodig aangezien de bouwtekeningen en een model al bestaan, in mijn bezit zijn en blijven, zoals ik u mededeelde in een eerdere mail) en om de productie door derden te begeleiden (zoals ik in mijn laatste mail aangaf een bepaald niet tijdrovende bezigheid, op de goedkeurende signatuur na natuurlijk).
Laat het u daarom duidelijk zijn, dat mijn honorarium uiterst welwillend is bepaald en als offerte een beperkte levensduur heeft, zoals aangegeven tot eind deze maand.

U schrijft, dat deze opgave van het voor mij benodigde honorarium (om rechten over te dragen en offerte van de totale kosten te kunnen doen vóór november 2013) door u zal worden opgenomen in uw inventarisatie ofwel de snelle scan ten bate van de Gemeenteraad. U gaat er daarbij gemakshalve vanuit, dat mijn opgave juist is en onveranderlijk blijft na beëindiging van onze huidige onderhandelingen. Echter deze post blijft voor u onvoorzien.
Jammer voor u, maar zonder mijn tussenkomst kan u nooit te weten komen hoeveel de herbouw van de Kolossus van Zoetermeer de Gemeente Zoetermeer uiteindelijk gaat kosten. Het ontbreekt u namelijk onder meer aan het benodigde schetsmateriaal, de door mij te bepalen materiaal-keuze, die bepalend is voor de prijs, de rechten en verdere kwalificaties om een dergelijke begroting naar realiteit te kunnen opstellen.
U schrijft, dat bedragen in deze orde van grootte (25 mille) niet zonder besluit tot opdracht-verlening en niet zonder bijhorende overeenkomst worden verstrekt.
Dat is voor mij een prima gang van zaken, zowel de opdracht-verlening als de overeenkomst. Alleen levert verder uitstel van enige beslissing daaromtrent wel een contradictio interminus op.
U kunt namelijk zonder uitgave van de door u aan mij opgevraagde en door mij aan u opgegeven start- en eindkosten, namelijk mijn honorarium, niet op de hoogte geraken van de totale herbouw-kosten. Deze kunnen tenslotte uitsluitend worden opgegeven, indien zij het gevolg en de conclusie zijn van een nauw beraad tussen kunstenaar en de door hem gekozen producent (na eventueel vergelijking van offertes) over materiaal, techniek en productie-wijze.

Ik benadruk u daarom nogmaals, dat de totaal-kosten enkel inzichtelijk gemaakt kunnen worden als u bereid bent mij voor mijn werkzaamheden en rechten naar behoren te vergoeden.
Ik vrees, dat u de informatie ontbeert om de Gemeenteraad naar behoefte te informeren over de totale kosten voor herbouw, zodat hierover op deze termijn vanwege dit gebrek aan informatie geen definitief besluit, positief of negatief, door de gemeenteraad kan worden genomen.
Ik begrijp niet hoe u kan aannemen, dat ik u, onbezoldigd en om niet, van alle voor een beslissing benodigde informatie kan voorzien.
Uitsluitend als u een budget toewijst in de orde van grootte als het door mij als start- en eindkosten opgegeven honorarium, kan de Gemeente Zoetermeer te weten komen hoeveel het kost om mijn beeld mogelijk te realiseren.

U schrijft, dat buiten het feit, dat er momenteel geen budget beschikbaar is, al is mij uit de media en via betrokkenen anders ter oren gekomen, de gemeente Zoetermeer het a priori niet haalbaar acht om binnen een maand een volledig en definitief ontwerp door mij afgeleverd te kunnen krijgen.
Ik vraag mij af hoe uw gemeente tot deze conclusie is gekomen.
In ieder geval moet ik constateren, dat in deze beoordeling besloten ligt, dat u mij niet in staat acht binnen de termijn van een maand een dergelijk volledig en definitief ontwerp te kunnen presenteren, ondanks de door mij gedane verzekering daartoe.
Dit getuigt in ieder geval van een gebrek aan vertrouwen ten aanzien van mijn werkzaamheden en geeft mij voorlopig geen aanleiding tot verdere samenwerking.
Jammer, dat u ondanks mijn uitnodiging daartoe niet de moeite heeft willen nemen mij in mijn studio te Den Helder persoonlijk te bezoeken als onderdeel van uw verkenning. Dat had ons mogelijk een dergelijk wantrouwen kunnen besparen.

U schrijft, dat we aan beide zijden geduld moeten uitoefenen tot duidelijk is wat de gemeenteraad van Zoetermeer besluit.
Natuurlijk ben ik altijd bereid te horen, wat de gemeenteraad uiteindelijk heeft besloten.
Al moet mij wel van het hart, dat een dergelijk besluit natuurlijk nul en generlei waarde kan hebben, aangezien het uitsluitend gebaseerd is op een schattende aanname van de eventueel te maken kosten voor herbouw en niet op uit grondig onderzoek voortkomende feiten.

In afwachting van uw eventuele berichten omtrent belangwekkende ontwikkelingen verblijf ik, u vriendelijk groetend,

Rob Scholte

Postbus 75
1860 AB Bergen
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250