Kolossus van Zoetermeer (7): Brief Rob Scholte aan Gemeente Zoetermeer, 6 september 2013

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 6 september 2013 23:21:02 GMT+02:00
To: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Subject: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte mevrouw Tap,

Mogelijk heeft u mijn schrijven niet helemaal goed gelezen of juist begrepen.

U vraagt mij namelijk opnieuw naar hetzelfde, terwijl ik u daar al een duidelijk antwoord op heb gegeven.

Om een realistische en terechte prijsopgave te doen en een volledig productie-plan te kunnen presenteren in de maand november 2013 aan de gemeenteraad van Zoetermeer, moet ik ander werk aan de kant zetten in de maand oktober. Het is namelijk zeer kort dag om op onderzoek uit te gaan, het materiaal en de mogelijkheden zorgvuldig testen en te laten voldoen aan uw voorwaarden.
Mijn voorstel aan u is tevens uw verzekering, dat de door u gestelde eisen en deadline haalbaar zijn en inderdaad gehaald worden.
Als daarvoor tijdig betaald wordt.
Inderdaad een bedrag van 25.000 euro exclusief BTW.
Ongeacht de uiteindelijke beslissing van de raad om al dan niet tot productie van de Kolossus over te gaan.
Deze beslissing heeft namelijk geen invloed op de omvang van mijn werkzaamheden, die eigenlijk geheel en al in deze maand oktober besloten liggen of al in het verleden door mij zijn verricht.
Ik stel u, zoals ik in mijn vorige mail heb beschreven, bij deze productie mijn kennis, inzicht en tijd ten dienste, evenals het noodzakelijke beeld- en schets-materiaal. Tegelijk geef ik de Gemeente Zoetermeer voor dit bedrag het recht de sculptuur te laten vervaardigen en onder mijn signatuur te herplaatsen. Een recht, dat blijft bestaan, zolang ik leef en na mijn dood onmiddellijk terugvalt aan mijn erfgenamen. Dus u verzekert zich hiermee, dat uw Gemeente mijn ontwerp in de toekomst onder een beter economisch gesternte alsnog kan produceren ook als dit in november volgens de raad te kostbaar blijkt te zijn en voor herbouw op die datum geen meerderheid te vinden is.
Na een positief door U genomen raadsbesluit om te gaan produceren volgens het door mij aangereikte procédé bij de door mij uitgekozen producent is mijn bemoeienis feitelijk praktisch bijna nul.
De opdracht wordt namelijk in dit geval door u direct aan deze door mij voorgedragen partij verstrekt zonder mijn tussenkomst. Ik zal slechts uit hoofde van mijn artistieke integriteit het proces controleren en mijn goedkeurende signatuur niet zonder gegronde reden weerhouden aan het uiteindelijke resultaat, dat daarmee een echte Rob Scholte zal zijn geworden.
Deze 25.000 euro zijn de benodigde start-kosten, namelijk mijn honorarium, om überhaupt aan het project om de Kolossus te herbouwen te kunnen beginnen. Het zijn uw start-kosten om inzicht te krijgen in de kosten voor de herbouw, doordat ik u mijn materiaal en oordeel te beschikking stel.
Daarna betreft het, als de gemeente akkoord is en opdracht verleent, alleen nog de werkelijke kosten van de herbouw, die direct voldaan worden aan de producent, uiteraard in de u welbekende gebruikelijke drie fasen: aanvang, ontwikkeling en oplevering.
U streeft ernaar de uitkomst van mijn onderzoek onderdeel te laten zijn van het begrotingsdebat november 2013.
U hecht eraan zorgvuldigheid te laten prevaleren boven spoed.
Dat is mooi, maar dat verandert natuurlijk niets aan de door mij gevraagde vergoeding voor mijn werkzaamheden en rechten, die sowieso uw start-kosten zullen zijn.
Ik heb zeker begrip voor de voorzichtige houding, die uw gemeente aanneemt bij het aangaan van financiële verplichtingen, maar wil er toch op wijzen, dat de betaling aan mij geen enkele verdere financiële verplichting voor u met zich meebrengt en u slechts duidelijkheid verschaft in de eventuele verplichtingen, die u, om de herbouw van de Kolossus tot stand te kunnen brengen, zal moeten aangaan.

Omdat de tijd dringt en we al weer een week verloren hebben, ben ik bereid de datum waarop dit start-geld op mijn rekening moet staan te verlengen tot 30 september a.s.

Ik hoop daarom spoedig van u te horen, of wij tot overeenstemming komen.

Met vriendelijke groet,

Rob Scholte

Postbus 75
1860 AB Bergen
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250