Kolossus van Zoetermeer (6): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 6 september 2013

From: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Date: 6 september 2013 15:06:25 GMT+02:00
To: ‘Rob Scholte’ <robscholte@mac.com>
Subject: RE: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte heer Scholte,

Dank voor uw reactie. Inderdaad heb ik de informatie over het museum dat u exploiteert – met een rij imposante namen – en tentoonstellingsagenda ook ontvangen. Het is prettig te weten dat de gemeente, indien nodig, ook telefonisch contact met u kan opnemen. In deze verkennende fase zal ik vooralsnog pogen om de correspondentie via email te blijven voeren.

Ons archief biedt inderdaad aardig wat informatie. Zo meen ik ook te kunnen bevestigen dat uw honorarium destijds beperkt is gebleven ten gunste van een ruimer budget voor de uitvoering van het werk. Verheugend is dat u nog wel, ondanks genoemde calamiteiten, in bezit bent van originele tekeningen en modellen, daar dit de productie van een uiterlijk min of meer exacte replica mogelijk maakt.

Voor we echter tot enige vorm van productie kunnen overgaan, zal er echter, zoals gezegd, een besluit door de gemeenteraad van Zoetermeer moeten worden genomen over de mogelijkheid en wenselijkheid en over de financiën. Gezien de economische omstandigheden moet dit uiteraard gewogen kunnen worden met andere eenmalige uitgaven. Al volgen we niet het standaardpad van ontwikkeling daar er reeds een ontwerp voorligt, dit betekent evengoed dat aan de raad inzicht moet worden verschaft wat de fasering is van kosten die hiermee gemoeid zijn. Zo is toch het noemen van een startbedrag noodzakelijk.

Om die reden formuleer ik mijn verzoek aan u opnieuw, heden als volgt: uitgaande van genoemd bedrag van € 25.000, exclusief 21 % BTW, voor honorarium en onkosten (behoudens de door u genoemde bijzondere reis- en verblijfskosten, die in een volgend stadium in redelijkheid zullen worden vastgesteld), verneem ik graag met welk deel daarvan u genoegen neemt om een voorlopig ontwerp, inclusief een voorlopige kostenbegroting, van een hernieuwde ‘Kolossus van Zoetermeer’ te vervaardigen. Uw werkzaamheden zouden dan resulteren in een – ik neem uw terminologie hierin graag over – presentabel voorstel, dat vooraf gaat aan een definitief ontwerp (de basis voor vergunningaanvraag) en uitvoering.

Ik moet hier in dit stadium nogmaals benadrukken dat er meerdere factoren meewegen bij de beoordeling of het tot genoemde vervolgstadia kan komen. Het bedrag van deze ‘startkosten’ dient wat ons betreft dan ook zeker in verhouding te staan tot dit eerste onderzoek, ook als hieruit geen vervolgopdracht mocht voortvloeien.

Het streven is de uitkomst van dit onderzoek onderdeel te laten zijn van het begrotingsdebat in november 2013. Evenwel hecht de gemeente Zoetermeer eraan zorgvuldigheid te laten prevaleren boven spoed. Bij deze vraag ik uw begrip voor de voorzichtige houding die de gemeente momenteel aanneemt bij het aangaan van financiële verplichtingen.

Ik hoop spoedig van u te vernemen.

Hoogachtend,
Esther Tap

beleidsmedewerker cultuur
079-346 8910
e.tap@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
http://www.zoetermeer.nl

+ + + Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen + + +