Kolossus van Zoetermeer (5): Brief Rob Scholte aan Gemeente Zoetermeer, 1 september 2013

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 1 september 2013 10:10:08 GMT+02:00
To: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Subject: Herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte mevrouw Tap,

Dank voor uw mail d.d. 22 augustus 2013.

Ik verblijf sinds 2003 wederom voornamelijk in Nederland. Ben sindsdien woonachtig geweest in de Gemeente Bergen. Mijn studio heb ik momenteel in Den Helder. Alwaar ik ook het Rob Scholte Museum exploiteer. Navolgend mail ik u hierover informatie. Evenals over mijn verdere tentoonstellingsprogramma deze maand.
Ik doe al sinds 2000 geen interviews meer met kranten of op televisie. Mijn telefoonnummer is 31 / 6 – 30427250. Ik ben op dat nummer gewoon in alle redelijkheid bereikbaar.

Wat betreft de geschiedenis. Ik vermoed, dat uw archief ons een betere mogelijkheid biedt om feitelijkheden te checken dan het mijne. Aangezien veel van de mij ter beschikking staande historische correspondentie door overstroming, verhuizingen en computer falen verloren is gegaan. Zo ben ik blij, dat U mij corrigeert wat betreft de reële bouwkosten indertijd. Wat betreft mijn honorarium in 1991 voor het ontwerp van de Kolossus, meen ik me te herinneren, dat dit min of meer nul was. Aangezien ik door het succes van andere projecten me de luxe kon permitteren hier van af te zien en het budget geheel en al te gebruiken voor de productie.

Overigens zijn wel in mijn bezit de min of meer complete bouwtekeningen en een schaalmodel, 1 meter hoog, dat destijds uitgegeven is geweest als een editie in een oplage van 10. Zo is het voor mij heel wel mogelijk een natuurgetrouwe kopie van het beeld opnieuw te laten vervaardigen.

U schrijft begrip te hebben voor het feit, dat ik een vergoeding wens voor mijn inspanningen. Welnu, dat stemt me gelukkig.
U vraagt mij wat ik een evenwichtige verdeling zou vinden als we het bedrag van 25.000 euro als uitgangspunt nemen. De gebruikelijke fasering van de betaling van deze som in schetsfase, ontwerp en uitvoeringsfase gaat in dit specifieke geval, zoals u zelf al constateert, niet op.

Om dit project met bijbehorende verantwoordelijkheden op mij te kunnen nemen en u en dus de gemeenteraad in een november een afgewogen begroting, werkplan en oplever-datum te kunnen presenteren, wens ik dit bedrag in één keer te ontvangen, te vermeerderen met de wettelijke BTW-betaling van 21%.
Voor dit bedrag draag ik de rechten voor deze productie aan U over. Met dien verstande, dat het copyright bij mij blijft en ik mijzelf het recht voorbehoud om er kleinere replica’s van te vervaardigen. Ik doe voor dit geld onderzoek naar de realisatie binnen de door gemeente Zoetermeer gestelde voorwaarden wat betreft vandalisme-bestendigheid door materiaal-keuze en kom met een presentabel voorstel, waarin opgenomen een keuze voor de wijze van productie, de definitieve keuze voor de uitvoerder en een overzicht van de totale kosten, voorzover deze door mij te begroten zijn. Uiteraard op tijd voor het najaarsdebat in de gemeenteraad november 2013.
Deze somma ineens maakt het voor mij mogelijk, mocht daartoe besloten worden, de productie te begeleiden om niet, uiteraard door de bijzondere omstandigheid van mijn invaliditeit tegen vergoeding van reis- en eventuele verblijfskosten. De verlening van opdracht aan de uitvoerder wordt door de Gemeente Zoetermeer na een positief raadsbesluit direct en zonder mijn tussenkomst gegeven, waarbij ik slechts uit hoofde van mijn opdracht voor de Gemeente de productie op artistieke en technische kwaliteiten controleer tot aan de eindoplevering.

in verband met de onmiddellijke tijdsdruk zie ik uw beslissing over de toekenning van deze 25.000 euro, exclusief BTW, ‘start-kosten’ aan mij zo spoedig mogelijk tegemoet.
In ieder geval uiterlijk 21 september aanstaande moet ik over dit geld kunnen beschikken na overlegging van een factuur op rekeningnummer 14.69.24.940 bij de RABOBank om u tijdig te kunnen informeren.

Ik verheug me op onze samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Rob Scholte

Postbus 75
1860 AB Bergen
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250