Kolossus van Zoetermeer (4): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 22 augustus 2013

From: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Date: 22 augustus 2013 19:27:34 GMT+02:00
To: ‘Rob Scholte’ <robscholte@mac.com>
Subject: RE: Reactie op uw verzoek i.v.m.de herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte heer Scholte,

Dank voor uw welwillende reactie en dank voor de invitatie aan de wethouder en andere betrokkenen om uw studio te bezoeken.

Mag ik overigens hieruit concluderen dat u in ieder geval met enige regelmaat in Nederland verkeert? Mijn informatie was dat u in een ver buitenland zou verblijven en dat was voor mij een reden om u niet op te bellen in verband met mogelijke tijdsverschillen. Graag verneem ik van u of, indien wenselijk, telefonisch contact kan plaatsvinden als papieren post of e-mailverkeer niet volstaat.

Wat betreft de historie: ik was in die tijd nog niet werkzaam bij de gemeente Zoetermeer. Ik kan alleen opmaken uit de archieven dat er correspondentie is gericht aan u en uw agent en dat er in nauwe samenspraak met de toenmalige kunstcommissie onderzoek is gedaan naar locatie, randvoorwaarden en kosten van herbouw. Inderdaad zijn het inmiddels andere tijden. Vandaar dat er nu, naar aanleiding van de recente motie, opnieuw een oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd.

In dat onderzoek zullen uiteraard wel de nuttige bevindingen uit het verleden worden meegenomen. We zijn het eens dat vandalen geen kans moeten krijgen en dat daartoe andere materialen moeten worden gekozen. U geeft tevens aan dat het draaien van de kolos niet bijdroeg aan verkeersveiligheid en ook niet aan een goed gedijende beplanting. Daarmee valt ook voor de gemeente Zoetermeer onmiddellijk de keuze op een statische versie. In Zoetermeer leeft de vraag of er nog oorspronkelijke mallen of dergelijke hulpmiddels beschikbaar zijn, daar men zich verheugt op een getrouwe replica van de Kolossus van Zoetermeer.

Ik heb in mijn bericht laten blijken dat er, naast materialisatie en hernieuwde uitwerking van het object, nog andere aspecten moeten worden onderzocht. Hieronder valt bijvoorbeeld een geschikte locatie in de veranderende omgeving. En uiteraard ook de kosten die een dergelijk grootschalig beeld met zich meebrengt. In de archiefstukken betreffende de bouwvergunning in 1992 is een bedrag vermeld van fl. 172.500 voor bouwkundige kosten en technische installaties. In het algemeen laten bedragen in guldens van 20 jaar geleden zich gemakkelijk vertalen naar het heden door het florijnteken te vervangen voor het euro-teken. Dit bedrag is nog zonder de BTW, bijkomende kosten van maatregelen bij plaatsing et cetera en ook zonder uw honorarium.

U geeft aan in de krant te hebben gelezen dat er € 25.000 beschikbaar zou zijn voor dit project. Het is echter zo dat, in tegenstelling tot wat in de pers te lezen viel, er nog geen budget is gereserveerd. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten om de beslissing over doorgang pas te nemen als er meer inzicht is in de totale kosten. Gesteld is dat dit onderwerp bij het najaarsdebat in november 2013 opnieuw aan de orde zou moeten komen.

Uiteraard is er alle begrip voor dat u enige vorm van vergoeding wenst voor uw inspanningen. U geeft aan dat u de eerder genoemde € 25.000 een voldoende honorarium zou vinden om het vooronderzoek uit te voeren, uw rechten over te dragen en, indien daartoe besloten wordt door de gemeenteraad, de uitvoering te begeleiden.

Graag verneem ik van u wat u een evenwichtige verdeling zou vinden van dit bedrag, dat ik op uw initiatief als uitgangspunt neem, voor de verschillende fasen van het project. Gewoonlijk onderscheiden wij binnen een project een schetsfase, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsfase. De schetsfase lijkt mij hier niet meer aan de orde, gezien de expliciete vraag naar het eerder ontworpen beeld. In dit soort situaties kiezen wij er doorgaans voor een voorlopig ontwerp te laten vervaardigden, dat later uitgewerkt kan worden tot een definitief ontwerp.

Kunt u in een begroting aangeven hoe u deze verdeling ziet? Met name van belang is nu op grond van welke ‘startkosten’ wij mogelijk tot afspraken over dit traject kunnen komen.

Ik hoop spoedig van u te horen, zodat er na het reces voor beide partijen vlot duidelijkheid kan worden gezocht. Het reces loop in Zoetermeer tot 2 september. Ikzelf ben afwezig tot 3 september.

Hoogachtend,
Esther Tap

beleidsmedewerker cultuur
079-346 8910
e.tap@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
http://www.zoetermeer.nl

+ + + Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen + + +