Kolossus van Zoetermeer (3): Brief Rob Scholte aan Gemeente Zoetermeer, 20 augustus 2013

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Date: 20 augustus 2013 09:45:48 GMT+02:00
To: “Tap E.” <E.Tap@zoetermeer.nl>
Subject: Reactie op uw verzoek i.v.m.de herbouw Kolossus van Zoetermeer

Geachte mevrouw Tap,

Dank voor de herinnering en uw bericht van 27 juli j.l.

Ik heb uw verzoek in goede orde ontvangen en over een en ander mijn gedachten laten gaan.
Overigens is uw brief, voor zover ik me herinner, wel degelijk het eerste officiële verzoek van de Gemeente Zoetermeer, dat ik over een eventuele herbouw mocht ontvangen.

Natuurlijk heeft het mijn interesse om het beeld de Kolossus van Zoetermeer te laten herbouwen.

Indertijd was het budget voor vervaardiging en plaatsing, naar ik me meen te herinneren, ongeveer 100.000 gulden.
Het beeld is indertijd in Duitsland vervaardigd geweest in mijn opdracht en vervolgens als groot transport i.v.m. de breedte over de weg naar het Floriade terrein gebracht.
De wijze van vervaardiging was handmatig en klassiek.
Een blokken-constructie, die gemodelleerd werd naar de waarneming.
De basis ter plekke was vermoedelijk van beton en de sculptuur bewoog op een draaischijf.
Zodoende werd een materiaal gekozen, dat weinig gewicht had.

Nadeel van de machinerie was, dat de beplanting, die het hoofdhaar moest voorstellen, door de beweging op de draaischijf in groei belemmerd werd en armetierig in plaats van weelderig overkwam.
Ook bracht de beweging risico’s met zich mee voor weggebruikers, die in verbazing over de beweging van de kolos onverwachts van vaart minderden en zo mede weggebruikers in gevaar brachten.

Het is inmiddels 20 jaar geleden, dat de sculptuur werd vernietigd.
Budgettair, politiek en cultureel zijn het momenteel andere tijden.

U vraagt mij voor 31 augustus a.s. met een reële kostenraming te komen voor de herbouw.
Dat is op deze korte termijn en zonder vergoeding onmogelijk.
Mijn drukke programma en opvattingen staan mij zo’n onbezoldigde missie niet toe.

Wel kan ik U mededelen, dat ik in principe onder de juiste voorwaarden akkoord ga met een eventuele herbouw en dat ik onder nader af te spreken condities bereid ben een dergelijk materiaal- en kosten-onderzoek op me te nemen.
Ook kan ik U bevestigen, dat de sculptuur in dat geval met mijn instemming herbouwd zou kunnen worden zonder het oorspronkelijke draaimechanisme, dus als permanent geplaatst beeld.
Uiteraard dit maal in een ander onbrandbaar en niet ontvlambaar materiaal.

Hoe hoog de daadwerkelijke kosten voor de herbouw zijn, laat zich zonder gedegen onderzoek slechts raden.
Ik kan U nu al wel vertellen, dat het door mij uit de krant vernomen aanvangsbudget van 25.000 euro voor de gehele herbouw met groot zekerheid onvoldoende is, ook in verband met de nieuwe eisen aan de duurzaamheid en vandalisme-bestendigheid van het nieuw te kiezen materiaal.

Wel zou deze som mijzelf voldoende zijn als honorarium om het ontwerp rechtens af te staan, een kostenraming te maken en de eventueel daaruit volgende productie tot eindoplevering te begeleiden.

Ik wil bij deze de bereidheid uitspreken om de wethouder, zijn medewerkers en eventueel andere betrokkenen in mijn studio in Den Helder te ontvangen, zodat we kunnen kennismaken en ons verder en meer in detail over deze materie betreffende de herbouw kunnen onderhouden.

Hopende U zo voldoende geïnformeerd te hebben, groet ik U vriendelijk,

Rob Scholte

Postbus 75
1860 AB Bergen
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250