Kolossus van Zoetermeer (12 = Slot): Brief Rob Scholte aan Gemeente Zoetermeer, 3 november 2013

From: Rob Scholte <robscholte@mac.com>
Subject: Conclusie m.b.t. Memo gemeenteraad Zoetermeer – Quick scan herbouw Kolossus
Date: 3 november 2013 15:49:17 GMT+01:00
To: Griffie@zoetermeer.nl
Cc: G.f.groffen@zoetermeer.nl, Hostetter S.W.C. <S.W.Hostetter@zoetermeer.nl>, Tap E. <E.Tap@zoetermeer.nl>

Geachte heer Haring,

Veel dank voor het aan mij toesturen van uw Memo gemeenteraad Zoetermeer – Quick scan herbouw Colossus.

Het toesturen van uw, in deze Memo geformuleerde, negatieve advies over de herbouw aan de gemeenteraad van Zoetermeer is (behalve een algemeen bedankje via mevrouw Tap op 22 augustus 2013 als reactie op de door mij twee dagen eerder aan het College van B & W van Zoetermeer, dus ook aan u als Wethouder Cultuur, gedane uitnodiging om mij in mijn studio en museum in Den Helder te komen bezoeken om u zodoende op de hoogte te kunnen stellen van de kosten voor de herbouw van de Kolossus van Zoetermeer in verband met de door de gemeenteraad gevraagde uit te voeren Quick scan) uw eerste en enige min of meer directe communicatie met mij.
Ondanks het geheel onnodig door mevrouw Tap opvragen van mijn privé-telefoonnummer toont u geen enkele interesse in mijn opinie.
Ik kan u daarom nu mededelen, dat ik bij deze mijn op 20 augustus uitgegane uitnodiging om mij in mijn atelier te bezoeken aan u en het College van B & W, die de auteurs van deze onwaarachtige Memo zijn, weer in trek.
Mijn museum kunt u allen nog bezoeken, maar u zult voor de entree gewoon als ieder ander moeten betalen.

Ik ga hier geen verweer voeren tegen de onwaarachtigheid van uw negatieve advies aan de raad.
U allen heeft en dat blijkt ook uit de e-mail-wisseling met Mevrouw Tap geen moment de wil gehad om er met mij uit te komen.
U heeft slechts mijn kostbare tijd verspild.
In verband met het laatste wil ik hier nog slechts in het kort de belangrijkste onwaarachtigheden in uw Memo-rapportage aanduiden:

1) Locatie

Herbouw is volgens u niet mogelijk, want op de oorspronkelijke plek staat nu een fietsbrug en is een uitkijk-plateau aangelegd.
Bij het oorspronkelijke beeld stond anders een complete trein en een uitkijk-plateau laat zich heel goed combineren met mijn beeld.
Uw City Marketing plan 2012 over landmarks naast de A12 is volstrekt achterhaald.
Het is zelfs ronduit beledigend te moeten lezen, dat u meent dat het plan, om Zoetermeer rechtstreeks op het netvlies te brengen door in metershoge, driedimensionale letters ‘@ZOETERMEER’ te doen plaatsen, kan concurreren met mijn beeld.

Mag ik u wijzen op de NY Times van 3 mei 1992:
http://www.nytimes.com/1992/05/03/travel/at-floriade-tulips-are-just-a-start.html?pagewanted=all&src=pm
Of op de uw eigen publicatie:
http://zoetermeermijnstad.nl/?tijdlijn=floriade
Of op de uitslag van de enquete door dichtbij.nl:
http://www.dichtbij.nl/haaglanden-noord/regio/artikel/2906879/stelling-terugkeer-van-beeld-kolossus-is-het-geld-waard-.aspx

2) Financiën

U stelt in uw ruwe raming vast, dat voor de herbouw van de Kolossus minimaal 280 tot 430 mille moet worden uitgetrokken.
In 1992 bedroegen de kale bouwkosten 172 mille in gulden.
Door U omgerekend komt dat neer op tenminste 150 mille in euro.
Daarbij telt u mijn inmiddels verlopen offerte van 25 mille voor begeleiding bouw, rechten, honorarium etc.
Bij elkaar opgeteld komen de kosten voor de herbouw volgens uw eigen geschatte cijfers dus neer op een bedrag van 175 mille, in ieder geval ruimschoots onder de 200 mille, en zeker niet op 280 tot 430 mille, zoals u geheel ten onrechte uit uw duim zuigt.

Daarnaast, schrijft u, zal naar verwachting minimaal 100 mille aan bijkomende kosten door uzelf worden gemaakt, zoals projectleiding, voorbereidingskosten als locatieonderzoek, grondverzet, vergunning, kosten voor fundering, aarding, kosten voor logistieke maatregelen bij plaatsing, verzekeringen en een reservering voor toekomstig beheer en (groen)onderhoud.
U rekent zich heel bewust arm om maar vooral niet te komen tot een beperkt bedrag, zoals in de motie van de raad als wenselijk is aangegeven.

Het spreekt mij overigens zeer aan, dat u nu zo plotseling rept over verzekeringen.
Zijn de bijdragen van mij en de andere kunstenaars, die deelnamen aan de Floriade 1992 en wiens werk eenzelfde lot onderging als het mijne, destijds dan ook misschien door u verzekerd geweest tegen het Zoetermeerse vandalisme?
De reputatie-schade, die wij, de kunstenaars, hierdoor ondervonden is aanzienlijk en mogelijk door nalatigheid in zorgplicht door uw gemeente zelfs verhaalbaar geweest.
Is indertijd geen verzekeringsgeld aan de gemeente uitbetaald geweest, dat eigenlijk voor de herbouw van de vernietigde kunstwerken was bestemd en is dit geld mogelijk niet aan andere doeleinden uitgegeven?
Dat levert namelijk een volstrekt ander kostenplaatje voor de herbouw van de Kolossus van Zoetermeer op, dan u nu in uw Memo aangeeft.

3) Overleg met de kunstenaar

U schrijft zeer suggestief, maar onvolledig en dus onwaar, dat ik, de kunstenaar, een bedrag hebt genoemd van 25 mille als honorarium voor de initiatieffase met daarin opgenomen een onderzoek naar de bouwkosten. Alsof daar later nog meer honorarium bijkomt.
U vergeet te vermelden, dat deze gelimiteerde som mijn gehele honorarium betreft (aangezien ik voor het originele beeld in het geheel geen honorarium ontving, meen ik deze keer toch recht te hebben op een enige vergoeding) en dat de somma niet slechts voor de initiatieffase is bedoeld.
Evenals ik aan u inbegrepen in dit bedrag mijn rechten wilde overdragen, het model en de bouwtekeningen ter beschikking wilde stellen, offertes wilde aanvragen bij producenten om de werkelijk goedkoopste herbouwkosten te achterhalen en de bouw na opdracht tot eindoplevering en onze goedkeuring wilde begeleiden.
U schrijft, dat ik heb aangegeven niet als opdrachtgever te willen functioneren, maar dit is door mij nergens expliciet zo aangegeven. Dat u de producent direct zou betalen, is door mij slechts voorgesteld om een heldere en inzichtelijke scheiding van herbouwkosten en honorarium te bewerkstelligen en ons overleg daardoor te bespoedigen.
Anders kon wel eens de oncontroleerbare verdenking ontstaan, dat ik een deel van de herbouwkosten in eigen zak steek en dat leek me niet bevorderlijk voor een waarachtige beoordeling door raad en het publiek.
U schrijft, dat alle overige kosten voor rekening en risico van de gemeente komen.
Welke overige kosten zijn dat dan?
Ik vrees, dat ook deze kosten niet bestaan en slechts dienen om de herbouw financieel zo onaangenaam mogelijk voor te stellen.

4) Procesverloop

U schrijft verschillende verkenningsacties te hebben uitgezet, waaronder het contact middels e-mail met mij.
Welke andere verkenning betreffende sec de herbouw heeft u dan gedaan?
Heeft u zelf enige offerte opgevraagd?
Weet u dan in welk materiaal ik, dus de kunstenaar, de herbouw wil realiseren?
Ik krijg zo langzamerhand de indruk, dat u de herbouw door mij het liefst in goud wilt doen uitvoeren om deze qua kosten onmogelijk te maken.
U maakt zich er met uw Quick scan dus met een vluggertje vanaf en laat mij onbetaald alle werk opknappen.

5) Conclusie

Gezien het onwaarachtige resultaat van uw Quick scan moet ik concluderen, dat u de herbouw van de Kolossus wilt voorkomen door de raad onjuist en onvolledig te informeren.
U veroorzaakt heel bewust, dat er veel ruimtelijke en financiële onduidelijkheid ontstaat, waardoor er onder uw verantwoordelijkheid geen reële basis bestaat om de Kolossus te herbouwen.
Mijn conclusie is, dat bij u de wil ontbreekt om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.

Ook laat u onvermeld, dat het in het belang is van de gemeente Zoetermeer en het publiek in het algemeen om tenminste nog iets van een historische gebeurtenis als de Floriade 1992 anno nu bewaard te zien in plaats van deze akelige leegte.
Dit ook met het oog op een eventueel hernieuwd kandidaatschap van Zoetermeer voor een toekomstige Floriade, waar momenteel vanwege uw huidige omgang met de geschiedenis weinig grond voor is.
Al is het maar om te voorkomen, dat andere partijen dan Zoetermeer dit Kolossus-landmark kunnen gaan uitvoeren.

Afgezien van het nu besproken, het op werkelijke grootte na- en heropbouwen van de oorspronkelijke Kolossus, waren er met behulp van mijn ontwerp-model nog heel veel andere, beduidend goedkopere, toepassingsmogelijkheden geweest om de Kolossus van Zoetermeer voor Zoetermeer te behouden.

JAMMER!!!!

Voor Zoetermeer.

Voor u, al ziet u dat op dit huidige moment mogelijk nog niet.

En voor mij.

Groet,

R

Rob Scholte
Postbus 75
1860 AB Bergen
robscholte@mac.com
31 / 6 – 30427250

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image