Kolossus van Zoetermeer (11): Brief Gemeente Zoetermeer aan Rob Scholte, 1 november 2013

From: Hostetter S.W.C. <S.W.Hostetter@zoetermeer.nl>
Subject: Memo gemeenteraad Zoetermeer – quick scan herbouw Kolossus
Date: 1 november 2013 16:20:11 GMT+01:00
To: robscholte@mac.com
Cc: Tap E. <E.Tap@zoetermeer.nl>

Geachte heer Scholte,

Op verzoek van wethouder Haring ontvangt u hierbij het memo dat vandaag naar de Zoetermeerse gemeenteraad is verstuurd over de quick scan naar de mogelijke herbouw van de Kolossus.
Hiermee beschikt u over alle informatie die de raad ook heeft.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij mevrouw Esther Tap.

Sytje Hostetter

Secretaresse wethouder drs. H.M.M. Haring en wethouder K.J.W. de Jong

Bezoekadres: Markt 10, 2711 CZ Zoetermeer
Postadres: Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079 346 8181
E-mail: s.w.hostetter@zoetermeer.nl
Ik werk niet op woensdag

_________________________________________________

Memo Raad Conclusie quick scan Kolossus van Zoetermeer versie def 011113…

Aan
De leden van de gemeenteraad

Van
Het college/Wethouder H.M.M. Haring

Onderwerp
Conclusie quick scan Kolossus van Zoetermeer

Datum
1 november 2013

Bijlagen
Geen

Op 1 juli 2013 heeft de raad de motie 1307-36 ‘Kolossus van Zoetermeer’ aangenomen, waarin zij het college verzoekt:
– in overleg te treden met de kunstenaar om te kijken of tegen beperkte kosten herbouw mogelijk is
– en daarover te rapporteren voor het begrotingsdebat, inclusief de financiële consequentie.

Naar aanleiding van deze motie is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden tot herbouw van de zogenoemde ‘Kolossus van Zoetermeer’ van kunstenaar Rob Scholte. Er is onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van een geschikte locatie, naar de financiën en naar de medewerking van de kunstenaar.

Over de locatie
Herbouw op de oorspronkelijke locatie is niet mogelijk. Waar het beeld van Scholte stond, staat nu een fietsbrug (Balijbrug) en is een uitkijkplateau aangelegd. In de nabije omgeving langs de A12 is geen locatie beschikbaar waar het grootschalige beeld goed tot zijn recht zou kunnen komen. Bovendien wordt gewerkt aan verschillende ‘landmarks’ langs de A12, zoals 15 juni 2012 aan u is aangegeven in het memo Activiteiten City Marketing 2012. Een aantal daarvan zal sterk concurreren met een beeld. Onder meer het plan om onze stad rechtstreeks op het netvlies te brengen door in metershoge, driedimensionale letters ‘@ZOETERMEER’ op de dijk langs de A12 te plaatsen. Daarnaast is er het plan om het Hopmangebouw langs de A12 te voorzien van een groot wind doorlatend doek met afbeeldingen van de leisure mogelijkheden in Zoetermeer.
Verder wordt gewerkt aan het aanlichten van de onderkant van de Mandelabrug en willen we de tekst ‘Zoetermeer Leisure stad’ op de Mandelabrug vervangen door lichtdoorlatende afbeeldingen van onze leisure stad.
In het kader van de reclamenota 2010 is aan de A12 ook ruimte gereserveerd voor de plaatsing van een reclamemast.

Over de financiën
Voor herbouw van de Kolossus moet minimaal € 280.000 tot € 430.000 worden uitgetrokken. Dit is een ruwe raming op basis van de beschikbare gegevens. De schatting is als volgt opgebouwd:
• In 1992 bedroegen de kale bouwkosten fl. 172.500. Vertaald naar het huidige prijspeil zou dit neerkomen op tenminste € 150.000 en mogelijk tot meer dan € 300.000.
• Hierbij komen de door de kunstenaar opgegeven kosten à € 25.000 (honorarium en rechten).
• Daarnaast zal er naar verwachting voor minimaal € 100.000 aan bijkomende kosten worden gemaakt, zoals projectleiding, voorbereidingskosten als locatieonderzoek, grondverzet, vergunning, kosten voor fundering, aarding, kosten voor logistieke maatregelen bij plaatsing, verzekeringen en een reservering voor toekomstig beheer en (groen)onderhoud.
Dit alles in aanmerking nemend kan niet meer gesproken worden over een beperkt bedrag zoals in de motie is aangegeven.
Voor deze kosten zijn geen middelen beschikbaar gesteld of gereserveerd. Ook zijn geen bestaande budgetten beschikbaar waaruit een dergelijke opdracht betaald zou kunnen worden.

Overleg met de kunstenaar
Kunstenaar Rob Scholte heeft in eerste instantie aangegeven zijn medewerking te verlenen, onder door hem gestelde voorwaarden. Hij heeft één bedrag genoemd (€ 25.000) waarin zijn honorarium voor de initiatieffase en een onderzoek naar de bouwkosten was opgenomen. Aangezien geen middelen beschikbaar zijn voor het startonderzoek kan met deze voorwaarde geen nader inzicht verkregen worden in de uiteindelijke kale bouwkosten. Scholte heeft daarnaast aangegeven niet als opdrachtgever te willen optreden. Dat betekent dat de gemeente Zoetermeer zelf opdrachtgever is en dat alle overige kosten voor rekening en risico van de gemeente komen.

Procesverloop
Na aanvaarding van de raadsmotie zijn verschillende verkenningsacties uitgezet, waaronder contact middels e-mail met Rob Scholte. Tussentijds is de voortgang op het gebied van de locatie, de financiën en de kunstenaar regelmatig besproken. Hierbij werd gaandeweg duidelijk dat om redenen van ruimtelijke en financiële aard de haalbaarheid van de door de raad uitgesproken wens steeds twijfelachtig werd. Dit heeft geleid tot onderstaande conclusie.

Conclusie
Gezien het resultaat van de quick scan moet worden geconcludeerd dat de mogelijkheden voor herbouw van het beeld op een geschikte locatie aan de A12 tegen de in de motie genoemde ‘beperkte kosten’ uiterst gering zijn. Er zijn te veel onzekere ruimtelijke en financiële factoren, die maken dat er geen reële basis is voor dit voorstel.
Het college is van mening dat herbouw van de Kolossus van Zoetermeer, gelet op de genoemde ruimtelijke en financiële aspecten, niet realiseerbaar is.