Kees Visser @kees_visser + Redactie DHA – Raad buigt zich over begroting + Casper Duin – Gefronste wenkbrauwen en diepe rimpels + Ronald Boutkan – Weinig enthousiasme voor plannen

Kees Visser @kees_visser

De begroting 2019 van Den Helder in een notendop:

Twitter, 30 okt. 2018 – 23:37

https://twitter.com/kees_visser/status/1057401241343614978

Raad buigt zich over de begroting

Den Helder – De gemeenteraad buigt zich de komende twee woensdagen over de begroting voor 2019. Dat begint morgen om half acht met de algemene beschouwingen. Op woensdagavond 7 november moet op enig moment duidelijk zijn waar volgend jaar wel en geen (extra) geld naar gaat.

De fracties geven in eerste termijn (een samenvatting van) hun algemene beschouwingen. Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. Na een kwartiertje schorsing volgt de beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. Zij krijgt maximaal 1 uur spreektijd om te reageren op de algemene beschouwingen.

De vergadering wordt daarna geschorst tot woensdag 7 november, 16.00 uur. In de tweede termijn gaan de fracties in op de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen (en eventueel nader overlegde stukken) en geven de fracties aan op welke specifieke aspecten wijzigingen voorgesteld worden en nadere opdrachtverlening aan het college van burgemeester en wethouders gewenst is. Moties en amendementen worden ingediend. Per fractie wordt hiervoor een maximale spreektijd van 7 minuten beschikbaar gesteld. Korte interrupties voor verduidelijkende vragen zijn in deze termijn toegestaan.

Het college van burgemeester en wethouders beperkt zich daarna tot het geven van korte en bondige preadviezen naar aanleiding van de ingediende moties en amendementen. Maximaal 1 uur totaal voor de pre advisering door de portefeuillehouders. Fracties worden in de gelegenheid gesteld standpunten naar voren te brengen, waarna de gelegenheid wordt geboden met elkaar en met de portefeuillehouders het debat aan te gaan.

Hierna volgt een schorsing voor het diner, waarna de vergadering om 19.45 uur wordt hervat. Fracties geven nu aan welke moties en amendementen worden gehandhaafd, gewijzigd, aangehouden of ingetrokken met desgewenst een korte toelichting. Daarna worden respectievelijk de amendementen, de kadernota en de moties in stemming gebracht. Streven is de vergadering rond 21.00 uur te sluiten.

De begrotingsvergaderingen zijn live te volgen via LOS TV: https://losdenhelder.nl/.

Den Helder Actueel, 30 oktober 2018 – 17:59

Reacties:

Judge X
30 oktober 2018 at 19:54
Nou ik zie het al, College .Schuiling heeft het druk druk druk de komende 2 weken.

Vergeet niet om de nieuwe huisadvocaat opdracht te geven, de ‘snelle kort gedingprocedure’ tegen Scholte op te starten, want anders zijn we straks zo weer een maand á € 8.000,- p/m verder en dat zal de begroting geen goed doen.
Mmm.. ik moet ook alles in de gaten houden voor die sloebers, maar ja ik houd nu eenmaal van snelle voortgang… 😉

https://denhelderactueel.nl/2018/10/raad-buigt-zich-over-de-begroting/

Gefronste wenkbrauwen en diepe rimpels in raad

Vrouwen van het IVC (foto George Stoekenbroek)

Vrouwen van het IVC (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Gefronste wenkbrauwen en diepe rimpels. De Algemene Beschouwingen in Den Helder liep woensdagavond uit op een aaneenschakeling van zorgelijke betogen.

Het gaat economisch goed in Nederland. Links en rechts klinken positieve financiële berichten. Maar niet in Den Helder, waar veel is geïnvesteerd in stenen en nu pijnlijke bezuinigingen en keuzes wachten. Hier moet de tering naar de nering worden gezet, zo werd door diverse sprekers aangestipt. En dat doet pijn, zeker bij de inwoners, die zijn aangewezen op het sociaal domein. Vooral die tegenstelling is voor de politieke partijen in de stad moeilijk te verteren. In Den Helder biedt zelfs de kaasschaaf geen soelaas, het hakmes moet eraan te pas komen. Het echec van Kooyhaven, Port of Den Helder en het gedraal met het stadhuis dreunt hard na.

Ook de meerjarenbegroting is nog steeds niet meerjarig sluitend. En, als het college de begrotingsdoelstellingen niet haalt, dreigt de provincie de gemeente onder curatele te stellen, zo stelde Leo van Esdonk (PVV) vast.

Onzekerheden

Het wordt een jaar van onzekerheden. Over het nakomen van in het akkoord opgenomen afspraken. Over bijvoorbeeld Vogelasiel, LOS of Communtiy College. De politiek wil de komende jaren met vertrouwen en eendracht hard aan de slag, maar het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Misschien toch de onroerend zaakbelasting op enigerlei wijze opschroeven, zoals Pieter Blank (PvdA) andermaal voorstelde of het doorlichten van de ambtelijke organisatie. Het koppelen van subsidies aan prestatieafspraken was in dat licht een breed gedragen standpunt.

Maar vooral de zogeheten verbonden partijen moeten grondig onder de loep worden genomen. De haven, Port of Den Helder, het baggerbedrijf, moet daar nu echt zoveel geld heen? De politiek wil daar het komende jaar beslissingen over nemen. Met stevige voornemens, waarbij Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) over de verbonden partij ’die aan het infuus wordt gehouden’ zelfs de vraag opwierp of ’het management en de raad van commissarissen voldoen aan de eisen, die hedendaags gevraagd worden’.

D66 kwam met een spervuur (14) aan voorstellen om met name de minima minder te treffen en geld hiervoor te vinden in het stoppen met gratis parkeren. Alleen oppositiepartner GroenLinks stak namelijk de hand vriendschappelijk toe.

Blauwe zone

Wethouder Keur stelde, dat het evaluatierapport over het gratis parkeren nabij is, maar de blauwe zones kunnen worden gebruikt om verkeer te reguleren, onder meer ronde TESO haven of andere plekken, waar je te veel parkeerdruk ervaart.

De avond werd ingeleid door twee vrijwilligersorganisaties, die hun zorgen uiten over het dicht(er) draaien van de geldkraan. Zo deed Marlies Pfann, gesteund door dertig vrouwen met protestborden, een klemmend beroep op de raad om de voorgenomen bezuiniging op het Internationaal Vrouwen Centrum (IVC) te heroverwegen. Zoals David Cools, dat deed namens ’t Wijkhuis Den Helder. Als de deskundigheidsbevordering inderdaad verdwijnt, dan wordt volgens Cools het voortbestaan van alle wijkhuizen in de gemeente bedreigd.

Noordhollands Dagblad, 31 oktober 2018, 23:30

Reacties:

Henk van Kuijk
De burger, en met name de kwetsbare en de vrijwilliger, betaalt de prijs van wanbeleid op de punten verhuizing schouwburg (nog steeds geen transparantie), doordrukken onnodige verhuizing stadhuis, saboteren door VVD, CDA, PvdA en D66 van aanpassen stadhuis Bijlweg (waar ze nota bene nog fris en gezond vergaderen), de mislukte Kooijhaven, de mislukte Port of Den Helder (miljoenen daar naar toe), handhaven Doofpot Zeestad en verstrooiing stadhuisdiensten, en plannen voor nieuwbouw met 1.9 miljoen in kas. En verder dat Beter voor Den Helder nu naar de pijpen danst van CDA, VVD en PvdA, ze spreken inmiddels dezelfde taal, ze zijn hun kiezers vergeten. Voor de derde maal werd de verkiezingsuitslag genegeerd. Er is geen enkel draagvlak voor deze plannen. Hypocriet is dat de coalitiepartijen nu net doen of ze oppositie zijn, om voor de buhne lekker kritisch te zijn. Terwijl ze tot de partijen behoren die dit akkoord hebben gesloten, na maanden stil vergaderen. Daarnaast ontbreekt elk woord over inspraak, de Scholtezaak, en de beschamende afbraak van het openbaar vervoer naar en van Julianadorp.
Maar het ergste is wel dat alle coalitiepartijen de burger bij de verkiezingen hebben bedrogen, immers toen zei elke partij dat er niet zou worden bezuinigd op de WMO. Dan stemmen daarop binnenhalen, en daarna die stemmers in de steek laten. Zo “verbinden” we met de burger, zie het coalitieakkoord.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181031_86826016/gefronste-wenkbrauwen-en-diepe-rimpels-in-raad

Weinig enthousiasme voor bezuinigingsplannen college

Den Helder – De door het college voorgestelde bezuinigingen voor 2019 en verder kunnen binnen de gemeenteraad niet rekenen op veel enthousiasme, zo bleek woensdagavond tijdens de Algemene Beschouwingen. Er is angst voor de toekomst van het sociaal domein, het Internationaal VrouwenCentrum, het buurtwerk, de sport en nog veel meer.

Menig fractie kondigde voor volgende week woensdag, als de raad de begroting daadwerkelijk moet vaststellen, moties en amendementen aan. D66 komt er zelfs met 14, over zaken als het afschaffen van de topsport regeling, community college en het vogelasiel. “Qua sport en cultuur wandelt het college de verkeerde weg”, sprak raadslid Henk Mosk. “De coalitie dreigt betreurenswaardige stappen te zetten.”

Het overeind houden van gratis parkeren is voor D66 veel minder belangrijk. Ook andere fracties lieten weten daar best het mes in te willen zetten, bijvoorbeeld door minder vrije uren (van 5 naar 2, Behoorlijk Bestuur) of het helemaal af te schaffen. Maar wethouder Heleen Keur (CDA) liet wederom weten, dat het een misvatting is dat betaald parkeren geld oplevert.

OZB

De PVV stelde, dat de rekening van de bezuinigingen eenzijdig bij de burger wordt neergelegd en dat er nog aardig wat risico’s zitten in deze begroting. Meer inkomsten kan de gemeente krijgen door bijvoorbeeld eigenaren van leegstaande winkelpanden voor de OZB ook aan te slaan voor het gebruikersdeel. Bezuinigen kan ook door het afslanken van de ambtelijke organisatie.

“Het gaat goed met de stad, maar gaat het ook goed met de inwoners?”, vroeg Hans van Donkelaar van de CU hardop. “Er zijn nog steeds veel mensen, die afhankelijk zijn van bijstand of een uitkering. We moeten fors bezuinigen en het gaat de CU aan het hart, dat dit ook moet op het sociaal domein.” Ook de PvdA juicht niet over de bezuinigingen. “Veel organisaties worden getroffen door de kaasschaaf, die allang geen kaasschaaf meer is”, aldus Pieter Blank. Ook de PvdA stelt voor qua bezuinigingen naar de ambtelijke organisatie te kijken en vraagt zich af of de voorstellen voor de tijdelijke huisvesting van de gemeente wel de goedkoopste zijn.

“Bezuinigen doet pijn en kan niet lichtvaardig worden gedaan”, sprak Petra Bais (VVD). Het is volgens de VVD noodzaak binnenkort alle gemeentelijke subsidies onder de loep te nemen. De Seniorenpartij vroeg aandacht voor het dierenwelzijn, inclusief het Vogelasiel en wil de meedoen regeling niet afschaffen. “En we zijn ook niet blij met het afschaffen van de compensatie van het eigen risico van de zorg”, aldus Carla van Driesten.

Zwakkeren

Behoorlijk Bestuur “betreurt iedere vorm van bezuiniging in het sociaal domein”, meldde Sylvia Hamerslag. “We willen de regelingen voor de zwakkeren behouden, zoals de meedoen regeling. Het schrappen van dit soort regelingen is voor ons onbespreekbaar.” BB snapt ook niet waarom er niet minder subsidie kan naar De Helderse Vallei, want het bezoekersaantal en dus eigen inkomsten groeit. Beter voor Den Helder gaf toe, dat er pijnlijke keuzes worden gemaakt. “En dat maakt niet geliefd”, aldus Carlo Assorgia, “maar we moeten orde op zaken stellen”. Wat BvDH betreft moet er deze periode in elk geval een oplossing komen voor de overlast van het Texel verkeer.

GroenLinks stelde, dat er veel valt aan te merken op deze begroting. Marije Boessenkool somde vervolgens op wat de doelstellingen uit het coalitieakkoord zijn en hoe die niet stroken met de voorgestelde bezuinigingen. Ook hekelde ze het feit, dat aan de heilige koeien van de coalitie, gratis parkeren en Port of Den Helder, niet gekomen mag worden. “En aan het nakomen van gemaakte afspraken komt ook weinig terecht. Als raad moeten we proberen te redden wat er te redden valt, anders geldt voor veel organisaties ‘ik worstel en ga ten onder’.”

Vertrouwen

De Stadspartij stelde, dat pijnlijke maatregelen niet te vermijden zijn. Ze opperde ook om voor de tijdelijke huisvesting van de ambtelijke organisatie toch nog te kijken naar het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht. CDA fractievoorzitter Harmen Krul kwam met een verhaal, dat als diepere boodschap had: heb geduld en vooral vertrouwen. “Wat we nu gaan doen is niet voor morgen, maar voor de generatie van later.” Verder is het CDA voor het nakomen van beloften. “In de toekomst moeten we misschien vaker nee zeggen, maar dat betekent niet, dat we nu al gemaakte afspraken kunnen negeren.”

Ook lieten meerdere fracties weten het afschaffen van de subsidie voor deskundigheidsbevordering te betreuren. Hierover werd ook ingesproken door David Cools van het Wijkhuis. Op woensdag 7 november om 16.00 uur gaat de vergadering verder. Dan wordt ook duidelijk welke voorstellen de fracties indienen om de begroting bij te sturen.

Den Helder Actueel, 31 oktober 2018 – 23:38

Reacties:

Judge X
1 november 2018 at 00:47
Deze bezuinigingen zijn te wijten, aan twee voorgaande coalities van de afgelopen 8 jaar onder onder leiding van Koen Schuiling.
Desastreus wanbeleid, met miljoenen Euro’s verslindende megalomane mislukte en verliesgevende projecten, die regelmatig met brood en spelen worden gevierd.
En dan zegt Henk Mosk van D66 graag gespecificeerd te willen zien, hoeveel hun tegenwerking – in samenspanning met VVD, CDA, PvdA en Stadspartij – i.v.m renovatie stadhuis in totaal heeft gekost; WAT EEN GOTSPE !!!

e
1 november 2018 at 16:25
D66. Is toch de partij van de stenen stapelaars ? Die er met hun vriendjes in de coalitie miljoenen doorheen gedrukt hebben ? En nu , de onschuldige Harry proberen uit te hangen ?

Tea
1 november 2018 at 19:50
Dan maar op korte termijn geld bezuinigen door een grote organisatiewijziging ten koste van het personeel en met grote concequenties voor de dienstverlening aan de belastingbetalende burger. Onder het mom van de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen kan Schuiling en zijn discipel Reus zelf nog meer duiken en overal mee wegkomen. Waarom lees ik hier toch niets over in ons lokale nieuws.

Rasjutter
1 november 2018 at 01:29
We praten over forse bezuinigingen en dan gaat BvDH plots roepen, het Texel probleem moet aangepakt worden??
Ik snap niet wat die met de begroting te maken heeft, weer een kreet in de ruimte op kiezers te overtuigen, jammer dat gaat volgens mij echt niet meer lukken.

RB
1 november 2018 at 07:54
“Bezuinigen kan ook door het afslanken van de ambtelijke organisatie.”
hier kunnen we veel winnen, de gemeente besteedt alles uit tegenwoordig dus hebben we een zeer groot deel van die ambtenaren die op dat gemeentehuis helemaal niet meer nodig, eens een stevige reorganisatie kan de burger veel geld schelen

Henk van Kuijk
1 november 2018 at 10:30
De burger, en met name de kwetsbare en de vrijwilliger, betaalt de prijs van wanbeleid op de punten verhuizing schouwburg (nog steeds geen transparantie), doordrukken onnodige verhuizing stadhuis, saboteren door VVD, CDA, PvdA en D66 van aanpassen stadhuis Bijlweg (waar ze nota bene nog fris en gezond vergaderen), de mislukte Kooijhaven, handhaven Zeestad en verstrooiing stadhuisdiensten . En verder dat Beter voor Den Helder nu naar de pijpen danst van CDA, VVD en PvdA, ze spreken inmiddels dezelfde taal, ze zijn hun kiezers vergeten. Voor de derde maal werd de verkiezingsuitslag genegeerd. Er is geen enkel draagvlak voor deze plannen. Hypocriet is dat de coalitiepartijen nu net doen of ze oppositie zijn, om voor de buhne lekker kritisch te zijn. Terwijl ze tot de partijen behoren die dit akkoord hebben gesloten, na maanden stil vergaderen. Daarnaast ontbreekt elk woord over inspraak, de Scholte zaak, en de beschamende afbraak van het openbaar vervoer naar en van Julianadorp.

Judge X
1 november 2018 at 12:09
Ja Henk van Kuijk, dhr. Esdonk van de PVV, sneed het probleem postkantoor / Rob Scholte Museum nog even aan.
Citaat: “Zijn er in de voorliggende begroting wel alle risico’s meegenomen ? want volgens de PVV wordt er geen of onvoldoende rekening gehouden met de afhandeling van het postkantoor / Rob Scholte Museum.
Het zwembad wordt wel genoemd, maar het postkantoor niet !?”.

Inderdaad werd deze vraag niet beantwoord en de rede ligt voor de hand; het College Schuiling wil eerst een met de raad afgestemde begroting rondbreien.
Dat is dan waarschijnlijk ook, waarom een door wethouder Wouters gepropageerde ( DWOZ / LOS-radio jl.) “snelle procedure” (kort geding over opgeslagen goederen Scholte) nog steeds niet is opgestart.
De uitspraak van de rechter in deze, zal een enorm toekomstig gat in de begroting gaan slaan en daar zal het niet bij blijven. 😉

Loes Vermeer-Lagerveld
1 november 2018 at 22:11
En helemaal terecht dat aan Rob Scholte eerherstel wordt verleend en een forse schadeloosstelling krijgt toegewezen . Een schandelijke ontruiming op een voorlopig oordeel van de rechter met de wetenschap dat een bodemprocedure zou volgen. In mijn carrière van gerechtsdeurwaarder heb ik dat nog nooit meegemaakt en als ik zodanige opdracht had gekregen had ik de opdracht geweigerd. De druk die de gemeente heeft uitgeoefend op de gerechtsdeurwaarder is er een van machtswellust en gewoon beneden peil….Maar wie dragen straks de financiële consequenties hiervan? De burgers van Den Helder…

RB
2 november 2018 at 08:11
waaaaaaaaaaaaaaaroooooooooommm……

e
2 november 2018 at 09:10
Waar !!! Denk je dat de Gemeente het geld vandaan haalt , om Scholte schadeloos te stellen ? Hoe je dat wend of keert , dat komt bij de burger vandaan. Wij, de burgers , gaan dat voelen , in de vorm van lastenverzwaring. Daaaaaaaaaaaroooooom !

https://denhelderactueel.nl/2018/10/weinig-enthousiasme-voor-bezuinigingsplannen-college/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=begroting+Den+Helder

2 Comments

  1. Ik ga nooit naar raadsvergaderingen, maar binnenkort ga ik zeker langs. De begrotingsdebatten over een onverwachte (althans voor sukkels) tegenvaller van 8 miljoen moeten leuk zijn.Echt leuk!

  2. Loes Vermeer-Lagerveld. 1 november 2018 op 13:16

    Wethouder Visser, u presenteert 9 programma’s met de daarbij naar uw mening behorende bedragen, welke -zoals u mededeelt- kort en bondig worden besproken. Bent u bang dat men vragen gaat stellen over b.v. de uitslag van het Hof in de procedure over de onkruidbestrijding waar de gemeente plusminus 2.000.000.– euro dient te betalen!! Om deze betaling maar even uit te stellen gemakshalve maar naar de Hoge Raad gegaan met de gedachte dat er dan niet betaald moet worden. Hoe simpel dat te bedenken en hoe onbehoorlijk dit voor de burgers niet te melden en een en ander niet te vermelden in een van uw 9 programma’s. Dit geldt natuurlijk ook voor het Rob Scholtemuseum, ook zo’n zaak waar iedereen het zwijgen opgelegd lijkt te hebben gekregen. Gewoon niet over praten, de simpele burger slikt het wel, maar helaas voor u zijn er toch nog burgers die in het belang van Den Helder deze zaken benoemd en openbaar wil zien. Het zijn de burgers die de gelden moeten opbrengen, niet door de OZB te verhogen en op het sociaal domein te bezuinigen, maar door op te houden met procederen en het ongelijk durven toe te geven en er naar te handelen. In welk van uw programma’s hebt u de miljoenen voor deze 2 belangrijke zaken ondergebracht? Duidelijkheid en integer besturen voor alles, heer Visser!!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.