Kees Engelhart – DE BIJEENKOMST (7)

Zacht pratend begeven Carla en Rachel zich de damestoiletten
Marinus schenkt zich een glas water in Nel blijft zitten Michiel
Maakt diep in gedachten wat aantekeningen Carlo drinkt zijn
Biertje uit het jeukt enorm onder zijn rechtervoet hij schopt
Zijn rechterschoen uit om onmiddellijk onder de zool van zijn
Voet te krabben ah dat lucht op en Carlo voelt terstond dat hij
Terwijl hij even naar Tjitske kijkt hernieuwd tot enige echt klare
Gedachtenvormingen in staat zal zijn Tjitske ziet wat bleek maar
Haar ogen staan helder en stralen niets dan goeds en vredigs uit
Het zal ongeveer vijf minuten hebben geduurd maar plotseling
Is een ieder weer gezeten er wordt niet geginnegapt en het heeft
Er alle schijn van dat deze avond al veel langer duurt dan in
Werkelijkheid het is pas kwart voor negen in de avond en toch
Lijkt er reeds een eeuwigheid voorbijgegaan dan kucht Michiel
Schraapt de keel krabt zich lichtjes in de zilvergrijze kort getrimde
Baard staat op spreidt de handpalmen naar links en rechts op de
Tafel en zegt mevrouw de voorzitter Tjitske ik verzoek u voor even
Het woord van u te mogen overnemen u heeft werkelijk op zeer
Overtuigende wijze uw punt gemaakt vandaar dat ik u voorlopig
Wil ontlasten van verdere voorbeelden ten aanzien van onze
Morele overwegingen inzake de Persoon in Kwestie en dat niet
Alleen om te voorkomen dat ook ik uiteraard in uw betoog aan
Bod komen zal Tjitske lacht en zegt Michiel ga je gang je verzoek
Is toegestaan dat breekt het ijs ook de andere aanwezigen lachen
Michiel voelt zich al heel wat beter en hij is oprecht van plan te
Gaan zeggen al wat hij nodig acht om te gaan zeggen Michiel gaat
Weer zitten en vouwt de handen in de schoot dat voelt het beste
Ten aanzien van wat hij van het hart krijgen wil zo ervaart Michiel
Dat op dit bijzondere moment op deze bijzondere avond half juni
In het jaar onzes heren tweeduizend en zestien ook ik vrienden
Trek ruimhartig net als Tjitske het boetekleed aan onderwijl ik zo
Zat te luisteren vroeg ik mij af waarom ook ik mij niet geroepen
Voelde op welke wijze denkbaar dan ook op het gewraakte A-viertje
Te anticiperen en ik bedacht mij dat is geen excuus begrijp mij goed
Dat het mijn zoals jullie welbekend is diplomatieke achtergrond
Moet zijn geweest die een helder verantwoordelijk en adequaat
Acteren van mijn kant in de weg moet hebben gestaan daarnaast
Was ik van mening dat behoorlijk besturen niets van doen heeft met
De handel en wandel van professionele bestuurders luisterend naar
Tjitske moest ik daar spoedig op terugkomen vooral toen Tjitske het
Voorbeeld gaf van de manier waarop besturende personen in dit
Onderhavige geval de Persoon in Kwestie anderen met name zij die
Hem bestuurd worden chantabel kunnen worden gemaakt begreep
Ik dat handel en wandel alsmede besturen wel degelijk hand in hand
Met elkaar gaan en tevens begreep ik dat ik mijn verantwoordelijkheid
In deze en ik schaam mij nu reeds daarvoor niet genomen heb al was
Het niet voor mij dan in ieder geval voor de burgers van onze stad aan
Wie ik ten minste een controlerende taak namens hen verschuldigd ben
Michiel spreekt langzaam articuleert helder zijn manier van spreken en
Zijn woordkeuze evenaren die van Tjitske en alle aanwezigen voelen het
Carlo voelt hoe een zuivere en onafhankelijke geest in hem vaart en
Weet zeker dat ook hij later deze avond het woord zal nemen Carla
Voelt voor het eerst sinds jaren wat zij voor de burgers werkelijk zou
Behoren te betekenen Marinus zit meer dan geboeid vrijwel meditatief
De beschouwing van Michiel te consumeren en voelt zich heel goed
Woord na woord ervaart Nel hoe oude bijna vergeten idealen zich
Moeiteloos een weg naar boven vinden om haar onmiddellijk te
Revitaliseren op een manier die haar kleinkinderen versteld zal doen
Staan Rachel denkt en tracht iets van het gedrag van de Persoon in
Kwestie op een sociologische manier te verklaren maar eigenlijk voelt
Ze zich daar te dromerig voor en ook is het betoog van Michiel dermate
Betoverend dat zij ter plekke besluit die analyse voor later te bewaren
Tjitske zit waardig en kalm te luisteren en beschouwen zij weet dat het
Zware werk is gedaan de steen is gaan rollen daar ging het Tjitske om
Dan legt Michiel zijn handen ontspannen op tafel schenkt zich even later
Een glas water in en vervolgt het gaat aldus om de Persoon in Kwestie…