Joop Duijs – De charme van Zwolle

Zwolle is bij­na dui­zend jaar oud, maar springlevend. Het cen­trum is nog vrij­wel het­zelf­de als in de glo­rie­ja­ren van de Han­ze­stad. Vol ge­zel­li­ge win­kel­straat­jes, plei­nen en ter­ras­jes. En: de mooi­ste boe­ken­win­kel van Ne­der­land.

Zwolle is niet al­leen de hoofd­stad van Ove­r­ijs­sel, het is ook het klop­pend hart van de ge­lijk­na­mi­ge eco­no­mi­sche re­gio die zo’n 675.000 in­wo­ners telt. De re­gio kent di­ver­se gro­te on­der­ne­min­gen zo­als We­hkamp, dat aan hon­der­den men­sen werk­ge­le­gen­heid biedt. Daar­naast heeft de stad ook meer­de­re, uit­ste­kend be­kend staan­de ho­ge­scho­len. En dat straalt af op de stad. De ter­ras­sen zijn ook op een ge­wo­ne door­de­week­se dag tij­dens lunch­tijd vol met vro­lijk la­chen­de men­sen. Ze vie­ren er het le­ven te mid­den van eeu­wen­ou­de pan­den en ma­jes­tu­eu­ze ker­ken. Vier ker­ken heeft Zwolle in het ou­de cen­trum. Beet­je veel in de­ze tijd van ont­ker­king. In de Broe­ren­kerk is daar­om nu Waan­ders in de Broe­ren ge­ves­tigd, in de Be­thle­hem­kerk zit te­gen­woor­dig een sus­hi-res­tau­rant en er zijn plan­nen om in de Gro­te Kerk Markt­hal­len à la Rotterdam te ves­ti­gen. Maar we gaan eerst eens cul­tuur snui­ven. Ook daar­van heeft Zwolle veel te bie­den: niet al­leen de the­a­ters Ode­on en De Spie­gel, maar ook het Ste­de­lijk Mu­se­um, Mu­se­um Het Vrou­wen­huis en Mu­se­um De Fun­da­tie. Bij de laat­ste gaan we kij­ken bij een gro­te ex­po­si­tie van Rob Schol­te. Hij ver­za­mel­de in de loop van de ja­ren tien­tal­len ge­bor­duur­de schil­de­rij­en en laat de­ze om­ge­keerd op­han­gen. Een prik­ke­lend kunst­pro­ject. Daar hou­den ze wel van in de Fun­da­tie, dat is ge­ves­tigd in het voor­ma­li­ge Pa­leis van Jus­ti­tie. In 2005 werd het mu­se­um in de hui­di­ge vorm ge­o­pend. Dus met ’De Wolk’, een elips­vor­mi­ge op­bouw, be­kleed met 55.000 wit-blau­we te­gel­tjes. De een vindt het vre­se­lijk, de an­der juist heel mooi. Bin­nen zien we werk van Van Gogh, Mondri­aan, Cha­gall, Pi­cas­so, Ap­pel, Lu­ce­bert en Jan Cre­mer. Maar er hangt ook werk van bij­voor­beeld Gerard ter Borch, een be­roem­de Zwol­se schil­der uit de Gou­den Eeuw. Sa­men met zijn leer­ling Ca­spar Net­scher schil­der­de hij de rij­ke fa­mi­lie Cray­e­van­ger, waar­voor een apar­te ruim­te is in­ge­richt.

Maar de zon schijnt en de stad lonkt. Zwolle kan je op ver­schil­len­de ma­nier ver­ken­nen. Wan­de­lend is de Han­ze­stad­wan­de­ling een aan­ra­der. Het brengt je langs de mooi­ste plek­jes en pan­den. Maar je kunt ook een cu­li­nai­re stads­wan­de­ling ma­ken waar­bij je al wan­de­lend van het ene naar het an­de­re res­tau­rant gaat. En daar heeft Zwolle er veel van.

Top­per is na­tuur­lijk het drie­ster­ren­res­tau­rant De Li­brije van Jon­nie en The­re­se Boer, maar de Han­ze­stad heeft ook voor de wat min­der draag­krach­ti­gen meer dan ge­noeg keu­ze. Zo lun­chen wij bij In­ge­bur­gerd, waar we De Schui­vers be­stel­len. Drie keer het­zelf­de bi­o­bur­ger­tje, maar met steeds een an­de­re, sma­ke­lij­ke dres­sing. De bur­gers wor­den ge­ser­veerd op de voor­ma­li­ge par­keer­plaats van het ou­de post­kan­toor.

Boe­ken on­der­ge­bracht in prach­ti­ge kerk

Het is nu weer het fraaie plein dat het ooit was. Na­dat er in de ja­ren vijf­tig en zes­tig veel ou­de, mo­nu­men­ta­le pan­den wa­ren ge­sloopt, kwam het ver­standbij de be­stuur­ders ge­luk­kig lang­za­mer­hand te­rug en ging men re­no­ve­ren in plaats van afbreken. Mooi­ste voor­beeld is na­tuur­lijk Waan­ders in de Broe­ren. We pra­ten er­over met El­len Waan­ders, vijf­de ge­ne­ra­tie van een fa­mi­lie die al sinds 1836 een boek­han­del, uit­ge­ve­rij en druk­ke­rij in Zwolle be­stiert. „Dit is echt het le­vens­werk van mijn va­der die al­tijd al een fas­ci­na­tie heeft ge­had voor ker­ken. De Broe­ren­kerk stond al ja­ren leeg en het heeft even ge­duurd voor­dat de ge­meen­te ak­koord ging, maar sa­men met de ar­chi­tec­ten Bur­ger en Ke­ij­zer is er ui­t­ein­de­lijk het ont­werp ge­maakt, waar­van dit het re­sul­taat is.”

En daar­van gaat het hart van uw stuk­jes­schrij­ver echt even open. In de prach­ti­ge kerk is een boek­win­kel ver­sche­nen die zijn weer­ga in Ne­der­land niet kent. Waan­ders bouw­de zijn win­kel op ver­die­pings­vloe­ren en staat als het wa­re los in de kerk, waar bij de res­tau­ra­tie, die van 1983 tot 1986 plaats­vond, van­on­der de wit­sel­la­gen op het pla­fond prach­ti­ge ge­welf­schil­de­rin­gen te­voor­schijn kwa­men. Over al­les is na­ge­dacht. Want hier vind je niet al­leen mu­ziek­boe­ken, maar vlak er­naast ook de cd’s en lp’s van de be­schre­ven mu­ziek en ar­ties­ten. Je kunt niet al­leen kook­boe­ken ko­pen, je kunt er ook de in­gre­di­ën­ten of ser­vies­goed ko­pen. Op zoek naar een apart ca­deau­tje? Hier vind je al­tijd wel wat. Zin een kop­je kof­fie of lek­ker brood­je? Waan­ders heeft zelfs een res­tau­rant en groot ter­ras. Van die ac­ti­vi­tei­ten is El­len Waan­ders de drij­ven­de kracht: „Men­sen ko­men hier tot rust, kun­nen hier uren rond­han­gen. We heb­ben in­mid­dels ook de akoes­tiek weer aan­ge­past. Daar­door kun­nen hier con­cer­ten wor­den ge­ge­ven en wordt er ook re­gel­ma­tig weer op het kerk­or­gel ge­speeld. ”

Maar we moe­ten ver­der, want er is nog zo­veel te zien in Zwolle. Daar­om de fiets­taxi be­steld. Chauf­feur Ar­jan ’scheurt’ me door de leuk­ste straat­jes en wijst me op de mooi­ste win­kels. Zo­als bij­voor­beeld Pista­che, Soort van Win­kel en Mu­ziek­han­del Rei­chen­bach, 170 jaar oud. We rij­den door de Sas­sen­straat, lief­ko­zend de P.C. Hooft­straat van Zwolle ge­noemd. Maar we ko­men ook door de Krom­me Jak, de voor­ma­li­ge ro­ze buurt. Het straat­je wordt re­gel­ma­tig ge­bruikt in films die over de ou­de Am­ster­dam­se Jordaan gaan. En wat heeft Zwolle veel par­ken!

Dat zien we ook als we kun­nen uit­puf­fen tij­dens een rond­vaart door de ou­de stads­grach­ten. Heer­lijk! Voor 13,50 eu­ro krijgt u niet al­leen een uniek beeld van de stad, maar ook nog eens twee drank­jes en een vers ge­bak­je dat ons tij­dens de rond­vaart door de bakker met een touw wordt aan­ge­reikt. In Zwolle we­ten ze wel hoe u ver­wend wilt wor­den.

De Telegraaf, 3 september 2016

http://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20160903/283132838261536

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image