Janny de Weijs – Vertrouwen in NCG Alders en de NAM naar nieuw dieptepunt + KRO/NCRV De Monitor – ‘Witheet op de NAM’ + Schade gasboringen in Groningen

Vertrouwen in NCG Alders en de NAM naar nieuw dieptepunt

Middelstum – Het vertrouwen in Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en de NAM heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Dat bleek zaterdag j.l. zonneklaar tijdens ‘Mazen in het Meetnet’ het eerste onafhankelijke symposium voor Groningers, georganiseerd door OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw), een burgerinitiatief in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland. De dag er voor had Hans Alders tijdens een persconferentie laten weten dat de NAM zich terug trekt uit de schadeafwikkeling, dat er per1 juli een nieuw regime komt, waarin hij zelf een grote rol speelt, en dat schades, die zich voordoen buiten de zogenaamde contouren lijn geen gevolg kunnen zijn van aardbevingen. Ingenieursbureau Witteveen & Bos had dit aangetoond met een lijvig rapport. Maar ‘als gebaar’ naar vermeende gedupeerden zouden zij allen nog wel een voucher van euro 1.500,- ontvangen, die ze kunnen gebruiken om schades te laten repareren. Het symposium, dat plaats vond in Vita Nova, had niet op een beter moment kunnen plaatsvinden.

Groningers krijgen geen goede informatie

“Vanuit Groningen is er geen enkel inzicht in het verkrijgen en interpreteren van meetgegevens van KNMI, NAM, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het Ministerie van Economische Zaken, die ook nog eens nauw met elkaar samenwerken en samen de sterkte van aardbevingen en bodembewegingen bepalen en de ligging van epicentra en de risico’s voor de bewoners” stond in de uitnodiging. Sterktes van bevingen worden gecorrigeerd. Bevingen in het Groninger gebied vinden volgens hen steevast plaats op 3 kilometer diepte, terwijl er feitelijk ook bevingen plaats vonden op 2 kilometer diepte. De gevolgen daarvan zijn veel ernstiger. Hoe dieper een beving; hoe minder schadelijk de effecten. Daarnaast worden epicentra vaak niet juist gelokaliseerd. De aanwezigen kregen van een deskundige te horen dat het ook vaak niet om epicentra gaat maar om epi-lijnen, die breukvlakken volgen.

In haar welkomstwoord vertelde Hilda Groeneveld, actief binnen de Groninger Bodem Beweging en de drijvende kracht achter dit symposium, dat het hoog tijd is voor een parlementaire enquête. Het leefklimaat van veel Groningers is voor een groot deel verwoest en er zijn enorme problemen bij de schadeafhandeling door het Centrum voor Veilig Wonen. “Groningers verdienen de waarheid” zo betoogde ze “Er wordt veel te veel ontkend ten nadele van gedupeerden en de schadeafwikkeling door het CVW is niet onafhankelijk. We hebben te maken met halve waarheden en hele leugens. De wetenschap kan hier niet autonoom functioneren. Het recht wordt genegeerd. Van een betrouwbare overheid is geen sprake ”.
Groeneveld vroeg zich verder nog wel af of door het op afstand zetten van de NAM inzake de schadeafhandeling de zaak voor gedupeerden wel echt wordt verbeterd.

Sprekers tijdens het symposium waren deskundigen, die de nodige praktijkervaring opdeden in Groningen. Als eerste vertelde Reinier Brongers van Stabi-alert, dat tilt meters maakt, die wetenschappelijk bewezen op alle fronten continu het meest zuiver en uitgebreid meten, door NAM, TNO, Schaatstoezicht op de Mijnen stelselmatig niet worden gebruikt. In ons land is er politieke weerstand tegen deze meters. In andere landen, zoals Japan, Duitsland en Oostenrijk en ook bij waterschap Noorderzijlvest wordt deze meetapparatuur, waardoor gebruikers steeds direct weten wat er aan de hand is, naar grote tevredenheid gebruikt. Overal waar internet is, kan inzage verkregen worden, in de te meten processen. NAM, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen krijgen door hun minder frequente en minder fijnmazige meetmethodes minder gegevens en zij stellen “wat we niet hebben gemeten, dat is er niet!” Brongers vertelde dat met zijn apparatuur, die werkt met hoekkanteling, de laatste grote beving in China zelfs in Groningen was te meten. Met de apparatuur van NAM, TNO en het Staatstoezicht houden registraties na een aantal kilometers al op. Zo werd door NAM c.s. gesteld dat de gevolgen van de vrij grote beving te Hellum zich beperkten tot de randen van de contouren nota, terwijl de tilt meters van Stabi-alert aantoonden dat er gevolgen waren tot in Groningen, waar de 9e etage van een gebouw op het Zernike complex begon te zwiepen. In Friesland laat inmiddels een aantal gemeentes tilt meters plaatsen, zodat daar zuiver wordt geregistreerd wat er gebeurt.
De volgende spreker, Jeroen van Ravenzwaaij van het onafhankelijk familiebedrijf BREM, actief in de glasvezeltechniek, liet zien hoe zuiver en continu met deze methode kan worden gemeten en dat ook nog eens over lange afstanden, wel over 30 kilometer. Deze methode kan niet rekenen op draagvlak bij de NAM, wel bij waterschap Noorderzijlvest dat deze methode gebruikt voor metingen in de Eemskanaaldijk. Zijn meetmethode had aangetoond dat de bodem bij Grijpskerk binnen één maand twee centimeter naar boven en weer naar beneden was gegaan. Er wordt daar gas opgeslagen en dat gas wordt ook weer gebruikt.
Stef van der Ziel van OSSG (Open Seismic Sensor Grid Groningen) wilde van zijn gehoor weten wat ze zelf aan hun situatie doen. “Wie heeft er sensoren in huis en wie heeft de gratis app geïnstalleerd waarmee direct een beving kan worden doorgegeven?” Dat waren er niet zo veel. Hij was van mening dat een mens bij zichzelf moet beginnen. Er is hier veel kennis, die gebruikt moet worden. ”Door Groningers, voor Groningers” stelde hij en “We wonen hier in het mooiste deel van Nederland, misschien wel in het mooiste stuk van de wereld. Maar we moeten er vanaf dat we de pin automaat van Nederland zijn: we moeten het stopcontact zijn”. Hij vertelde over de beeldvorming over Groningen in de rest van het land. Die ging van een laag beeld naar een zeer positief. Dat kwam o.a. door de film over de familie Heite en de bijdrages in het nieuws door Annemarie en ook door de actie ‘Groningers Bedankt’. Na de uitzending bij Eva Jinek, waar Groningers ‘nogal te keer gingen’ werd dit beeld negatief. Een van de aanwezigen, die bij de uitzending aanwezig was geweest, was van mening dat hier sprake was van manipulatie. Hij stelde dat de microfoons op dat moment verder waren opengezet, waardoor de situatie een andere lading kreeg.
Tijdens de pauze, waarin de aanwezigen met deskundigen en met elkaar aan de praat raakten, bleek hoe schrijnend de situatie voor velen is. Iemand, die buiten de contouren lijn woont, met meer dan een miljoen aan schade, wordt straks afgescheept met een fooitje van euro 1.500. Ook veel andere ellende kwam langs, ellende, die tot woede, frustratie en onmacht leidt. Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag, die vertelde over de complexe situatie van de Groninger ondergrond en de grondwater huishouding en de consequenties daarvan m.b.t. de gaswinning pleitte er voor dat er in elk dorp tenminste iemand een geologie cursus zou moeten volgen en dat er in ieder geval een grondboor komt zodat dorpen zelf kunnen meten hoe het grondwater in elkaar steekt. Door schuddingen in de bodem kan de hele waterhuishouding in de war raken en kan er zelfs zout water in terecht komen. Dat zoute water is natuurlijk geen regenwater. Van der Gaag, die een groot voorstander is van het gebruik van tilt meters, riep zijn gehoor op om Kamerleden daar navraag naar laten te doen.
Vervolgens deed contra-expert Eddie van Marum uit de doeken wat hij en zijn collega’s voor gedupeerden kunnen doen en op welke onwil ze steeds stuiten bij de schadeveroorzaker. Deze houding zorgt er voor dat alles nog veel meer gaat kosten: mensen willen vervolgens arbitrage en als dat niet helpt een gang naar de rechter.
Wim Blanken ging dieper in op de gegevens die zijn te vinden via de site http://bevinggevoeld.nl, die mensen informeert en ondersteunt. Hierop zijn ook de, niets aan de verbeelding overlatende, animaties te zien, die Kor Dwarshuis maakt. Hij werd ondersteunt door constructeur Joop Kruize. De laatste spreker was Theo Elsing , die dieper inging op het veilig versterken van monumenten, boerderijen en woonhuizen, de mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij en de rol van EZ, NAM en NCG Alders. Tijdens de forumdiscussie kwam flink wat naar boven. De reactie via de radio door professor Jan van Dunné op de maatregelen, die Alders vrijdag had aangekondigd, had velen hoopvol gesteld. Hij toonde juridisch aan dat zowel de NAM als EZ geen poot hebben om op te staan, waar het de behandeling van gedupeerden buiten de contouren betreft. Helaas blijken NAM, EZ, TNO c.s. alleen maar te lachen om de visie van Van Dunné, werd door forumleden verteld Professor Herman Bröring (RUG), die zich onder het publiek bevond, verklaarde desgevraagd dat de situatie van ingenieursbureau Witteveen & Bos uiterst discutabel is. Een bureau dat zoveel onderzoeken doet voor NAM, TNO en het Staatstoezicht is niet onafhankelijk. Na een dankwoord door Hilda Groeneveld aan allen, die het symposium mogelijk hadden gemaakt, kreeg ze zelf een staande ovatie.

Ommelander Courant, 3 april 2017

https://www.noordpers.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ommelander_Courant

PDF:
Ommelander Courant, 3 april 2017

Marjolein Schut – Gedupeerde Groningers: ‘Witheet op de NAM, we zijn weer terug bij af’

Dineke en Evert-Jan Alberts melden zich bij ons als we in Groningen zijn voor de opnames voor het dossier Schade gasboringen (https://demonitor.ncrv.nl/gaswinningsschade). ‘Witheet‘ is Evert-Jan wanneer hij ons samen met zijn vrouw rondleidt door hun oude notariswoning in Nieuwolda. Na 4 jaar gesteggel met de NAM over de aardbevingsschade in hun huis, wordt een paar weken geleden eindelijk met de herstelwerkzaamheden gestart. Maar na 2 weken wordt de bouw alweer stopgezet als er nieuwe schade aan het licht komt. Dineke: ‘We zijn weer terug bij af.’

Al in 2013 melden zij hun schade bij de NAM. Evert-Jan: ‘We kregen ineens gigantische scheuren. Wat volgt, is eindeloos getouwtrek over de oorzaak, de aansprakelijk en de hoogte van de schade. Sinds een paar maanden woont de familie Alberts tijdelijk in een vakantiehuis in Midlaren. Na het strippen van de woning wordt duidelijk dat er nog veel meer schade is. De bouw wordt stopgezet omdat de bouwvakkers de woning te gevaarlijk vinden om in te werken. Als wij komen kijken, ziet de woning er onttakeld uit.

Familie Alberts, deel 1

Gepubliceerd op 1 apr. 2017

Familie Alberts uit Nieuwolda heeft zware schade aan hun woning als gevolg van de aardbevingen. Ze hebben 5 jaar gesteggeld over de schadeafhandeling. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt de bouw stop gezet omdat er veel meer schade blijkt te zijn dan verwacht. Volgens Dineke Alberts zijn ze weer terug bij af.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=1h4G4cbjEQE

De NAM erkent aanvankelijk alleen dat een klein deel van de schade door aardbevingen is veroorzaakt. Zij schakelen de Vereniging Eigen Huis in voor een contra-expertise. ‘Die constateerde wél aardbevingsschade, maar daar was de NAM het niet me eens.‘

Dineke: ‘De Technische Commissie Bodem Beweging (TCBB) heeft toen naar de schade gekeken en uitgebreid onderzoek gedaan. Hun conclusie was: alles is aardbevingsschade.’ De NAM volgde uiteindelijk dit advies van TCBB en ging akkoord met een schadebedrag van 208.000 euro. De herstelwerkzaamheden konden een paar weken terug eindelijk beginnen.

Uitkopen

Evert-Jan en Dineke willen dat de woning hersteld wordt en vinden dat de extra schade door de NAM betaald moet worden. Maar de NAM vindt de extra kosten te hoog en wil de familie Alberts uitkopen. Daar voelen zij helemaal niets voor. Evert-Jan: ‘De WOZ waarde is de afgelopen jaren bijna 90.000 euro omlaag gegaan. De NAM wil nu dat we allebei een taxatie laten doen en over een uitkoopprijs gaan middelen. Maar dan blijven wij met een restschuld zitten. En op onze leeftijd krijgen we nooit meer een nieuwe hypotheek.’

Familie Alberts, deel 2

Gepubliceerd op 1 apr. 2017

Familie Alberts uit Nieuwolda heeft zware schade aan hun woning als gevolg van de aardbevingen. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt de bouw stop gezet omdat er veel meer schade blijkt te zijn dan verwacht. De NAM stelt voor om ze uit te kopen, maar de familie wil dat de NAM alle schade herstelt.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=wnIXQ-pAD_4

Dineke en Evert-Jan zijn momenteel met de NAM in gesprek over uitkoop of herstel van de woning.

De uitzending van De Monitor over schade door de aardbevingen is zondag te zien op NPO2 om 22.35 uur.

Oproep

Wij gaan door met nieuwe uitzendingen over de gevolgen van gaswinning in Groningen. Heb je tips over de versterking van woningen? Wordt je woning nu versterkt of gaat dat nog gebeuren? Mail naar demonitor@kro-ncrv.nl of tip ons via het tip formulier.

Schade gasboringen in Groningen

Gasboringen in Groningen hebben de afgelopen jaren de aarde doen beven en bewoners zitten opgezadeld met forse schade en psychische klachten. Schade-afhandelingen duren jaren, herstelwerkzaamheden aan hun huis worden niet of pas na veel gesteggel uitgevoerd. Bewoners van het aardbevingsgebied verliezen het vertrouwen in de overheid en instanties als de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Verschillende gedupeerden melden zich bij De Monitor. Want na jaren strijd is er in hun ogen niets veranderd en voelen ze zich door alles en iedereen in de steek gelaten. Ze klagen over de willekeur in de schadeafhandeling.’Mijn buren kregen hun kleine schades wel vergoed maar bij mijn forse schade wordt niet erkend dat het door de gaswinning komt.’ En zo zijn er nog veel meer meldingen van Groningers met gigantische schade aan hun huizen zonder dat ze een vorm van compensatie krijgen.

Wat moet er gebeuren om deze mensen te helpen en waarom vinden ze dat ze niet goed worden geholpen? De Monitor trekt naar Groningen om te duiken in de schade die mogelijk door de gasboringen is ontstaan. En probeert antwoord te krijgen op de vraag waarom er niet een goede compensatieregeling is voor deze mensen.

Meer weten? Lees ons dossier gaswinningsschade: https://demonitor.ncrv.nl/gaswinningsschade. Wil je reageren op de uitzending? Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl.

https://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/schade-gasboringen-in-groningen

KRO NCRV De Monitor, 2 april 2017 23:15

https://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/schade-gasboringen-in-groningen