Jan de Cock – LAISSEZ-PASSER

Ondertekende,

THE BRUSSELS ART_INSTITUTE _VZW opgericht,vertegenwoordigd en gedragen door de heer Jan De Cock, meester in de beeldhouwkunst, met maatschappelijke zetel te Kuregem Anderlecht, dient hierbij klacht in met burgerlijke partijstelling tegen de heren:

Luc Van Den Brande, afgevaardigd voorzitter VRT

Marc Vangeel, afgevaardigd voorzitter Mediahuis

Ludwig Criel, afgevaardigd voorzitter De Persgroep.

Baron Hugo Vandamme, afgevaardigd voorzitter Roularta Media Groep

De feiten zijn de volgende:

1
Een permanente uitsluiting van cultuurverslaggeving in de analoge en digitale dragers via uw respectievelijke nieuwsdiensten.

2
Uw doelbewust misleiden van lezers en kijkers met reclameslogans die de lading niet dekken omwille van een monumentaal winstbejag.

3
Uw schending van het democratisch recht op woord en weerwoord – léés: geld bepaalt de inhoud.

4
Uw begerenswaardige soevereiniteit tegenover politiek is verdwenen.

5
Uw rigoureus maatschappelijk marginaliseren van de kunsten en haar makers met tienduizende banenverlies tot gevolg.

6
Uw génante marktmanipulatie door kitch voorang op kunst te geven, met faliekante prijsdalingen als gevolg voor echte schoonheid.

7
Uw jacht op eigenbelang zorgt voor een esthetische verwaarlozing van nationaal gemeengoed en beeldpatrimonium.

8
Uw desintresse en doodzwijgen van de cultuurproducenten met als gevolg, drastische en systematische verlagingen van de overheidsgelden voor kunst en cultuur in belgië.

9
Uw systematisch uithollen van kritiek en haar democratischemogelijkheden.

10
Uw Schuldig verzuim aan de generatie leerlingen van vandaag om overdracht te genieten van hoogwaardige inhoud om door te stromen naar de nationale elite van morgen.

11
Uw doelbewuste lastercampagne om van ons kunstenaars, bedelaars te maken die afhangen van de welwillendheid van zijn medeburgers, en niet van jullie eigenliefde.

12
Uw strategie om duizenden paginas en minuten te spenderen aan vreemdelingen die het land binnenstromen,maar geen seconden meer over hebben voor onze inlandse culturele elite, wij vreemden.

13
Uw moord op kritiek tout-court

14
Uw lef om niet langer een intellectuele mening te verschaffen aan de bevolking via jullie gegijzelde redacties

15
Uw zeer tiranieke machtsgreep op de vrijheid van jullie redactieleden en dus een gevaar voor de hele samenleving.

Mijn beweging wenst uitdrukkelijk schadeloos gesteld te worden voor de schade voortvloeiend uit voornoemde feiten. Schade die wordt toegebracht aan alle collega-cultuurmakers en elke leerling in wording die ondanks alles blijven strijden om centraal te blijven staan in deze maatschappij om zodoende de komende generaties te vrijwaren van Uw infantiel en puur economisch nietszeggend mediamarkt-model.

Ik vraag daarom akte van mijn burgerlijke partijstelling.

LAISSEZ-FAIRE

Geachte voorzitters

Heren producenten van televisie, radio en gedrukte pers in Vlaanderen

Nog nooit eerder is er, sinds het ontstaan van onze “vlaamse”beschaving, een utopie in omloop geweest die ons doet geloven dat we goed bezig zijn en bovendien goed geïnformeerd zijn.
Jullie media zijn er als nooit te voren in geslaagd om ons te berichten over al die vrijheden en opportuniteiten. Als gidsen met verticaal gestrekte arm zijn jullie er om ons rond te leiden in een tijdperk van onbeperkte keuze en aanbod. Jullie media zijn fenomenaal constant present en alomvertegenwoordigd in elke mening en / of opinie. Jullie vrije-media- markt is dus een klein paradijs op aarde, toegankelijk voor elkeen.

De hamvraag van die mooie utopie echter blijft de volgende,
Beste voorzitters, naar noodzaak, schoonheid, belangrijkheid,
aantrekkingskracht of zelfs exclusiviteit :

‘Wil ik er een kunstenaarsatelier met school uitbouwen?

Wil ik er gaan wonen?’

‘Wil ik er werken en oud worden?’

‘Wil ik er mijn kunde overdragen?’

‘Kan je er mensen redden van de middelmatigheid?

Krijg je er een eerlijke kans?

De perestroïka van vorm en verfijning die de laatste jaren in jullie media eenzijdig heeft ingegrepen is verontwaardigend problematisch. Het resultaat van de vele golven van restyling is een fiasco. Het is een ‘selfish selfie’ gebleken.

Het analoge is de voorbije tien jaar aan een recordtempo aan de kant geschoven voor het digitale ondanks de wetenschap dat negatief-positief pellicule de enige overlevende drager is. Het intellectuele / de kunst is op een identieke wijze gebannen uit jullie media. Door al deze gedweeë toegevingen aan de vrij gekomen markt van de natiestaten en de mondialisering die ermee gepaard gaat zijn we vandaag bijna op een historische unificatie van de wereld gekomen. De wetten van jullie doorzichtig mediakapitaal houden de schijn hoog door ons een zogenaamd panoramisch wereldbeeld voor te schotelen terwijl onze beeldschermpje en jullie opinies navenant nog nooit zo pietluttig en bekrompen waren.

Het is de verslaggeving van de distractie, van de omleiding en afleiding. De ver-instantagram-ering van de beelden maakt de inhoud en het kader zo klein mogelijk opdat ze er uiteindelijk niet meer toe doen. Tot de komst van Vlaamse Televisie Maatschappij (vtm) was er nog contemplatie over beeldvorm. Daarna bleven er alleen de stimuli en de prikkels van het kijken.
Jullie media zijn betoneus immobiel, invalide kleverig, circulair en navelstarend repetitief. Wil u echt weten wat ze buiten de cultuur met de politiek en justitie aanrichten met hun oneindige keten aan attracties? Het is onverantwoord oninteressant. Medialand gefinancierd door gekweekte zalm.

Uw genadeloos misprijzen van de “canon” is wraakroepend en jullie voorzittersschap is anti-modern.
Jullie modernisering van de traditie samen met de vernieuwing of de vooruitgang is niet geslaagd. Er heeft met andere woorden geen echte crisis plaats gegrepen met een ‘schone’ verbetering als uitkomst.
Ondanks dat, internationaal de prijzen blijven vallen voor “best gedesignde-best…”best” mag men niet vergeten dat ze worden uitgereikt door mensen die geen nederlands kunnen lezen en geen vlaams kunnen verstaan.

Alles wat er beloofd was aan kwalitatief-diepzinnig-onafhankelijk-betrouwbaar-onverantwoord-interessant-onverwacht-innoverend-transparant-open-tegen-de-stroom-in-met-meer-inzicht-tegendraads-voorbeeldig-in-diversiteit. Is een holle frase gebleken en in geen kilometers is er iets van te bespeuren in jullie media.
Jullie lezers en kijkers zijn de licht vernikkelende buigzame kleerhangers geworden waaraan alles kan opgehangen worden zolang ze maar zwijgen. Maar nu is het genoeg geweest heren voorzitters,verlos jullie personeel van het juk van de lelijkheid en investeer in schoonheid!!
Laat al jullie kaderleden, bedienden ,lezers tot makers terug geloven in de transformatieve kracht van schoonheid en haar opvoedkundige noodzaak. Media heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid om overdrager te zijn van tradities. Jullie meningen hebben we minder tot zelfs weinig nodig in een tijdsbestek waar vrouwvriendelijkheidsjournalistiek het migraine-marktmodel is om meer te verkopen en dus een affrontelijke ontkenning van de vrouw in zich draagt.
Herstel het model van streven naar verbetering van de wereld door de schoonheid van de reis en het doorgeven wat men geleerd heeft,van amateurs-apprentis naar meesters.Laat jullie valse ambitie achterwege om ons gelukkig te willen maken met emomedia data en bits, het is alleen schoonheid die ons kan vervoeren in jullie “periodieke”-humane samenleving.

Cynisch genoeg verplichten jullie jullie ondergeschikten nog altijd met een stuitende nietszeggendheid over wat er zich binnen en buiten het domein van de schoonheid bevindt. Met andere woorden, redacties moeten naar goeddunken de cultuur doodzwijgen of laten leven zonder daarbij een standpunt te hoeven innemen. Want media en vrije markt lopen hand in hand in een no-mans-land waar vrijblijvendheid en besluiteloosheid de geplogenheden zijn.

Paradoxaal genoeg voorzitters zijn media en kapitaal niet gebonden aan de regels die jullie zelf hebben vooropgesteld, méér nog: ze staan er boven. Ze vormen een macht van onverschilligheid die alle schone culturele lotgevallen van vandaag en morgen buitensluiten om vervolgens grenzeloos als een soeverein entiteit te heersen met als doel elke elite en particuliere identiteit te vernietigen.

Al onze verwoede individuele poëtische pogingen, tot bloedens toe, komen terecht in jullie schijnwereld die Baudrillard treffend als ’le simulacre’ omschreef. Wij kunstenaars vinden geen aansluiting meer tot jullie netwerk dat gekenschetst wordt door een volstrekte ongevoeligheid voor het symbolische en het schone. Onze waarde en betekenis worden door jullie ‘eind-fin-redacties’ als louter tijdelijke klimaatswijzigingen en verwaarloosbare oprispingen weggezet om uiteindelijk dan toch op een perverse wijze – later als de tijd rijp geacht wordt – gerecupereerd te worden binnen jullie vunzige marketingstrategieën.

Deze rottende mediale schijn kan blijven bestaan dankzij de misschien naïeve hoop die de moderniteit vooralsnog in zich draagt, namelijk de overtuiging dat het evenwicht zich ooit herstellen zal en op vervolgens de medeplichtigheid en zwijgplicht van de burger die hoopt op zijn five- minutes-of-fame die de media hem kunnen bieden – ooit.

Nu.
Ik leef niet op hoop. Ik stel daarentegen vast: een doelbewuste democratische uitsluiting van de meerwaardezoeker in een half-land met een mega-problematische geregeerde hoofstad in een europa zonder grenzen en concept, gesteld door de logica van het kapitaal.
Ik stel vast: een discriminatie van onafhankelijken, intellectuelen, schrijvers, beeldenmakers,denkers,musici en lesgevers, met jullie valse argument dat wij economisch niets zouden opbrengen maar integendeel aan het subsidie-infuus verslaafd zouden zijn. Een modieus en tendentieus argument dat ik ondertussen hartsgrondig moe ben. Alsof wij geen verdienste hebben. Alsof elke ‘verdienste’ economisch kwantificeerbaar zou kunnen zijn.

Waarom ben je niet steenrijk als je dan toch zoveel talent en intellect bezit? Alsof onze in neo-liberale koortsdromen vertoevende wereld de waarde kan inschatten van onze activiteiten. De verstikkende neoliberale koorts waar alles wat zich bevindt tussen schoonheid en kapitaal, tussen betekenis en markt, tussen poëzie en opbrengst wordt samen versmolten in jullie alles versmachtende standaard die ons dagelijks confronteert met de vermarkting van onze vrijheid.

Beste voorzitters, voor de laatste keer,ik vraag u met een kleine knik in de benen onttrek jullie respectievelijke redacties aan de immense financiële druk. Denk aan de ‘tristesse van ons tijdsbestek’ dat jullie hebben gecreëerd. Representatie en gezien worden overheerst op het kunnen kijken.

De manier waarop jullie media ons vandaag als een ‘minderheid’ behandelen is misplaatst en zelfs dodelijk. De opheffing van het onderscheid tussen privaat en openbaar neemt schrikwekkende proporties aan waardoor onze kleine publieke eisen van culturele propaganda worden afgedaan als grote private verlangens naar aandacht.

Een infantiele verslaggeving die enkel op zoek is naar zekerheid, beheersing, controle en zich ten dienste ziet van zijn vrije markt is ten dode opgeschreven. Jullie gaan geen lezers en kijkers meer overhouden!!!
Heren u leert uw toekomstige consumenten permanent weg te kijken van jullie eigenste bron van inkomsten. Zelfmoordplan met implosiedrang?
Journaals om uit te sterven? Romantisch opgaan in het world wide web?
Ik zie het niet als vlaamse primitief geboren in Etterbeek.
Een gezonde moderne journalistiek moet, zoals een modern kunstenaar, zich doorzetten in een traditie. Ze bestaat bij gratie van haar onafhankelijkheid van politiek en economie en bij gratie van het doorgeven van die wetenschap.

Beste Luc, Marc, Ludwig, Hugo,
deze logica en deze kennis is ook werkzaam op het niveau van taal en beeld. Woord en beeld dienen naar zaken te verwijzen op expliciete voorwaarde dat ze eerst een betekenis op zìch hebben, en daar stinkt de zalm. Meer onverwachte ‘open zalm’, lees betekenis, moet geproduceerd worden. Het mag dus geen buitenechtelijk vormhuwelijk, gefabriceerd door marketeers worden. De lezer moet als het ware de onafhankelijke wijze waarop deze woorden en beelden opereren kunnen denken, lezen en begrijpen in deze zeer concreet politieke wereld, bepaald door de financiële wereld.

Het is aan de taal en het beeld om te beslissen of iets ìs of nìet is. Het vergt een monumentale verantwoordelijkheid van jullie redacties om deze natie te leren kijken en lezen, om een dissectieve geest te ontwikkelen om dat weg te filteren wat alleen pure informatie van datgene wat te banaal is voor druk.

Begin jaren negentig leerde één van mijn meesters, Stefan Hertmans (en gelijktijdig met mijn blijde ontdekking van de elitaire (en gratis!) verdeelde schone zwart-wit gazet DE WITTE RAAF) me veel waarover ik niet kon spreken, om dan me dan vervolgens te vervolmaken in de taal van de beeldhouwkunst om te kunnen communiceren zonder communicatie. Daar zit eerlijke wilde zalm in.

Niet jullie vormgegeven politiek-commercieel annonce-papier en journaals die permanent schuldig verzuim plegen op haar bevolking. Waar in godsnaam zijn al die onverwachte innoverende momenten voor de mensen? De media smaken pas echt als ze er voor zorgen radicaal anders politiek te denken of zelfs het denken in het algemeen in vraag stellen.
Leren begrijpen is leren kijken.
Jullie ambities zijn even ‘troubleus’ als jullie covers.De journaals méér narratief dan betekenis.
Zoals gezegd: ik leef niet op hoop.
Dus u krijgt nog één kunstenaarsetmaal om nu onmiddellijk, exclusief en elitair allen tegen de stroom in te zwemmen als volgroeide Alaskaanse zalm, om alle noodwendige aanpassingen te maken ten goede van de Belgische bevolking of Meester Jan De Cock, permanent labeurend voor The Brussels Art_ Institute, Uw welgekend kunstenaarsatelier dat dienst doet als model voor een meta-schoolmuseum van de toekomst. Mijn LAISSEZ-FAIRE geduld dreigt ermee uw oninteressante onverantwoorde informatie niet meer onder de door u gekweekte nieuwe LAISSEZ-PASSER generatie van leerlingen te verdelen.

Tot slot heren had ik graag mijn meester Kunstinitiatie Siegfried Beyers van het Kunsthumaniora Sint-Lukas (eind 80’jaren) willen bedanken om alle schrijffouten uit mijn burgerlijke partijstelling te halen, zodoende jullie je allen in rust kunnen concentreren op de inhoud en de ernst van jullie medeplichtigheid, in niks.

Not yet all yours

Jan De Cock
http://www.jandecock.net

PDF:
http://www.jandecock.net/pdf/LAISSEZ-FAIRE-LAISSEZ-PASSER.pdf

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image