Houthoff – Op Afstand Plaatsen van Zakelijke Belangen Grapperhaus, Kaag, Van Engelshoven, Knops en Twee Onbekende Bewindslieden door Ge Zelf Moorde Frank Oranje

Houthoff We Take Action Today With Tomorrow in Mind (gif The Legal 500)

Houthoff (gif LinkedIn)

Houthoff (foto Thomas Schlijper | Hello Zuid As)

Houthoff (WP Magazines)
Notariaat Houthoff (gif Giphy)

Houthoff Logo (foto Idem)

Op Afstand Plaatsen van Zakelijke Belangen Grapperhaus, Kaag, Van Engelshoven, Knops en Twee Onbekende Bewind Lieden door Ge Zelf Moorde Frank Oranje

To: From: Sent: Subject:

Received: Im ok.

(10)(2e)
| ]-BD/DWJZ/JZWI(10)(2e)|@minjenv.nl];

Grapperhaus, F.B.J. – BD/AL
Mon 11/9/2020 7:29:34 PM
RE: Kwestie F.O. – VERTROUWELIJK –

(10)(2e) JL

(0)(2e)

@minjenv.nl]

Datum: maandag 09 nov. 2020 7:00 PM

Mon 11/9/2020 7:29:35 PM

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com)

Van (10)(2e) – BD/DWIZ/IZW (10)(2e)@minjenv.nl> |, <{c1oyize)

Aan:| (10)(2e) H(10)(2e) @minjenv.nl>,Grapperhaus,FB.J.- BD/AL < Onderwerp: RE: Kwestie F.O. – VERTROUWELIEK –

Beste Ferd en

(10)(2e)

@minjenv.nl>

Invervolgophetonderstaandeen hetvanmiddagbesprokenemet Ferdisbijgevoegddeconceptopdrachtbevestiging.Alsjullieakkoordzijn,zal ik dit finaliseren met Houthoff.

Ikhebeea ookalgeregeldmetdeaanbestedingsjurist,zodater geensprakezalzijnvan een onrechtmatigeinkoop.Deinkoopzalopditmoment

— de — oogezkien vertrouwelijkheid

uitvoeringscentrum JenV). Groet,

Aan: Grapperhaus, F.BJ. – BD/AL; BD/DWIZ/JZW Onderwerp: RE: Kwestie F.0. – VERTROUWELIUK –

niet via het Dat heb ik zo reguliereinkoopkanaalverlopen.

(10)(2e)
Verzonden: maandag 9 november 2020 13:36

afgestemd

met

(10)(2e)

linkoop

Van:

Ik zou exact dezelfde reactie als Ferd hebben en ook dezelfde wijziging. Niet alle ballen op Ferd maar alle ballen op alle bewindsmliedendeafgelopenxjaarwaardeheetFObijbetrokkenisgeweest.
Groet

Verzonden met BlackBerryWork

(www.blackberry.com)
Van: Grapperhaus, F.B.J. – BD/AL < (10)(2e) @ minjenv.nl> Datum: maandag 09 nov. 2020 1:33 PM

(10)(2e) BD/DWIZ/IZW <{(102e)|@minjenv.nl>, (10)(2e) Aan:{io»24,[ |,-

Onderwerp: RE: Kwestie F.O. – VERTROUWELIJK –

|kvind het zo wel erg op mij toegespitst. Zie onder voor suggestie. Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

kf (10)(2e)

(10)(2e)

_|@minjenv.nl>

BD/DWIZ/JZW 4(10)(2e)|@minjenv.nl> Datum: maandag 09 nov. 2020 13:28

Aan: Grapperhaus, F.B.J. – BD/AL 4 (10)(2¢) @ minjenv.nl>,

{_(0¥ee) J@minjenvn>
Onderwerp: Kwestie F.O. – VERTROUWELIJK –

Beste Ferdenfioxed

Van:(ved,

DitgaatoverdekwestieFrankOranje.Ikhebvanochtendgesprokenfioied|(10)(2e) en{(10)(2e)][(10)(26)|.Beidezijnverbondenaanhet kantoorHouthoff.DesitevanHouthoffsteltze alsvolgtvoor:

\(10)(2e)] (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)|) (10)(2e)

oe

[10¥2¢),926)

24641258

0001

|

(10)(2e)
binnenhetkantoor,maar houdtdekringhetliefstzo kleinmogelijk.Verantwoordelijk{(10}(2¢)\oordeuitvoeringis

TOES)

10)(2 (10)(2e)

voorstel is het kantoor Houthoff verzoeken onderzoek te doen in het Mijn te

Het onderzoek zal worden
Hij kan zich indien nodig laten ondersteunen

fone] (10)(2e) |

(10)(2e)

Mijnvoorsteliste startenmet hetlatenbeoordelenvan denotariélewerkzaamhedendieFrankOranjeheeftverrichtvoorjou.Dezeopdrachtis uit te breiden met de werkzaamheden voor andere bewindslieden, indien zij daarop prijs stellen en zij daarvoor toestemming verlenen. Ik zal apartadviserenover hoedatgerealiseerdzou kunnenworden.Ookzou deopdrachtuitgebreidkunnenwordenmet hetbezienvan notariéle werkzaamhedenvan anderezakendievoordeStaatzijnverricht.Methetoogdaaropwordtnu doordeLandsadvocaatinkaartgebrachtwelke zaken voor de Staat zijn behandeld door Oranje. Welke toets daarin nodig of aangewezen is (steekproef, alle dossiers bezien of specifiek aan te wijzen dossiers), zal denk ik afhangenvan het resultaat van het onderzoek van Deloitte naar de financiéle en administratieve gang van zaken (datonderleidingvan kantoorVanDoornewordtuitgevoerd).Datkunnenwe tztbepalen,mitsderesultatenvan datonderzoekspoedig bekend zijn. Ik sta daarover in contact met de Landsadvocaat. Naar het nu laat aanzien hebben alle malversaties zich in één dossiervoorgedaan. Hetbezienvanoverigedossiers(vananderecliénten)stuitafophetberoepsgeheim.

Met hetog hierop,stelikvoor hetvolgendeverzoekaan kantoorHouthoffte doen: “OnderzoekdeKWALITEITVANDEnotariélewerkzaamhedenZOALSDEAFGELOPENVIFJAARverrichtdoormr.F.J.Oranje, betrekking hebbend op GEVOELIGE KWESTIES WAARONDER BEGREPEN WERKZAAMHEDEN TBV BEEINDSPERSONEN, MITS TOESTEMMING IS VERKREGEN VAN DIE BWP. EN ANDERE MOGELIJK GEVOELIGE DOSSIERS TBV DE RIJKSOVERHEID.
Hiermee kan}10V2e\gelijkaan de slag(zobevestigdenfrncefen[(10)(26)]ook)en hebben we ruimte dossiers er aan toe te voegen, zodra dat aangewezen is.
Stemmenjullie in met deze aanpak?

protocol

van Frank

Oranje.

gedaan

door

|.

(10)(2e)

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) (10)(2@) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv (niet aanwezig op vrijdagen)

24641258 0001

To: From:

Sent: Subject:

Received:

(10)(2e)||(10)(2e)lf (10\(2e)|@houthoff.com]

[ive], (10(2e) – BD/DWJZ/JZW | |.

Mon 11/9/2020 8:04:39 PM
RE: Contactgegevens || GEPRIVILEGIEERD

Mon 11/9/2020 8:04:39 PM

Beste| (10)(2e) |,
De Minister van Justitie en Veiligheid is akkoord. In dit stadium is er nog geen inkoopnummer beschikbaar, omdat ik

de kwestie gezien de vertrouwelijkheid nog niet bij inkoop heb laten inschrijven in het systeem. Dat kan later nog. Correspondentie kan per e-mail rechtstreeks aan het Ministerie t.a.v. mij worden gericht onder vermelding van de zaak F.O.
Dank en groet,

(10}(2e)

(10)(2e) |,

10)¢2¢|

(10)(2e)
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) (10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv (niet aanwezig op vrijdagen)

Van: (10)(2e) |(10)(2e)

Verzonden: maandag 9 november 2020 17:59

Aan: {»e¢,|(10)(2e) |,-BD/DWJZ/JZW ce:[_(10(2e) JJanice!

Onderwerp: RE: Contactgegevens | | GEPRIVILEGIEERD

Beste
Hierbij gaat de concept-opdrachtbrief. Kun jij laten weten of deze akkoord is en mij het kenmerk sturen dat wij bij facturering moeten

vermelden?
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) HOUTHOFF

[(10)2e) |

t M

(10)(2e)

T

www.houthoff.com

(10)(2e)

(10)(2e)
E[ (10)(2e) |@houthoff.com

From: – BD/DWJ2Z/JZW [oye](1028)|,

ne)j@ |@houthoff.com>

minjenv.n|> To:| (10)(2e) [(10)(2e)]<[_(10)(2e) |@houthoff.com>

Ce:| (10)(2e) Jrox2e] < (10/2) Subject: RE: Contactgegevens

Beste| (10)(2e)

Na interne afstemming stel ik de volgende – iets uitgebreide – opdrachtformulering voort: “Onderzoekofdenotariélewerkzaamheden,zoalsdezedeafgelopenvijfjaarverrichtzijndoormr. F.J.Oranjeten

behoeve van de Rijksoverheid, betrekking hebbend op gevoelige kwesties zoals werkzaamheden ten behoeve van

bewindspersonen(mitsdaartoeverkregentoestemmingvandiebewindspersonen),maarookanderemogelijk gevoeligedossierstenbehoevevandeRijksoverheid,voldoenaandedaaraantestellennotariélestandaarden.”

Over de vraag welke dossiers als gevoelig aan te merken zijn, kunnen we vanzelfsprekend contact hebben. Op dit moment wordt op het kantoor van de Landsadvocaat in kaart gebracht aan welke zaken ten behoeve van de Staat (en bewindslieden) de heer Oranje heeft gewerkt. Dat overzicht zal leidend kunnen zijn voor de selectie van te onderzoeken zaken. In ieder geval kan gestart worden met de werkzaamheden ten behoeve van de Minister van

Justitie en Veiligheid.
Is dit ook wat jou betreft zo akkoord? Indien jullie hiermee uit de voeten kunnen, zou ik graag alleen nog even contact willen hebben over de te verwachte kosten (ivm de aanbestedingsregels). Schikt het om daar nog even over

Sent: maandag 9 november 2020 14:48

24641410 0002

te

pelle” Gr,

(10)(2e) |@houthoff.com> vai|l(10)(2e)| (10)(2e) <{_(ioy2ey|

Verzonden: maandag 9 november 2020 12:43

Aan;[>| (10)(2e)
ce;| (0x2) | 19}(2e)) fo] (10)(2e)__ |@houthoff.com> Onderwerp: Re: Contactgegevens

Beste
Wat ons betreft is dat prima.

Met vriendelijkegroet, (10)(2e)

HOUTHOFF

(10)(2e) |[_(10)(2e) (TOy(20)

i4
Ml -(10)(2e)

E[ (10)
tanhect hoff.com

|,

– BD/DWJZ/JZW 4 (10)(2e) |@minjenv.nl>

(10)(2e)

|\@houthoff.com

9nov.2020om12:19heeft[4(10)(2e) {(10)2e)]

– BD/DWJZ/JZW (10)(28) |(@minjenv.nl> het volgende geschreven:

Beste|(10)(2e) Jen
Dank voor het bericht. Ik ben voornemens de volgende conceptopdracht aan de Minister voor te leggen.

(11)(1) Zouden jullie daarmee voor nu voldoende uit te voeten kunnen?

Op

|,

(10)(2e) Soles)J.fo faxed}

([

c1ev2)) aaa

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 1Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

ttoy@e)— ||

(10)(2e) |@minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv (niet aanwezig op vrijdagen)

(10)(2e)(10)(2e)]4(10)(2e) |@houthoff.com> Verzonden: maandag 9 november 2020 11:31

Aan: |!) (10)(2e)|,- BD/DWIZ/IZW<(10)(2e) |@minjenv.n|> ce:| (10)(22) ffomee]_f —(10)(2e)__ |@houthoff.com> Onderwerp: Contactgegevens

Beste [(10)2e)], Hierbij

conctactgegevensvan |«oeenmij: (10)(2e)|) (10)(2e)

10N2@ oeen,=

com| (10)(2e) (houthoff.com toe T@houthort

+31 (10)(2e) Met vriendelijke groet,

(10)(2e) HOUTHOFF

(10)(2e) (10)(2e)

rl
ul “ (2e)

[(10)(2e)|@houthoff.com
24641410 0002

(10)(2e)

(10)(2e)

www.houthoff.com

‘Heayesieiefefeaftaleaieaieaiesjeaieatalealesjeajcfefefesjeaftaiefeaieaieaieataiesjeafesjefeaefesjesjeoftoyeaftafkaftaieaieaiesjeafe eealesjesiefeoyealefeaftaieaieaiesjeitattafealeaieie, ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefUA.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addresseeonlyandmaybeconfidentialor privileged.Unauthoriseduse,disclosureor copyingisstrictlyprohibited.If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182.

Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationoflability,theapplicabilityofDutchlawandthe

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms andconditionsare availableon requestandatwww.houthoff.com.
fe fea fefeoftfefealeaieaitaieDieaiesjesjeataleaesjesjeofeoiealeafkaftaieaieaiesjesjettalesjesjesjefefefeaftaftaiealeaiesjeaieataesjesjesjefefefesjeaftaftofeafkaieaieaitaieaieaiealeieieie.

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor uis bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveliykaan u istoegezonden,wordtu verzochtdataan deafzendertemeldenen hetberichtteverwijderen.De Staat aanvaardtgeenaansprakeliykheidvoor schade,van welkeaardook,dieverbandhoudtmetrisico’sverbondenaan het elektronischverzendenvanberichten.

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Thismessagemaycontaininformationthatisnotintendedforyou.Ifyouare nottheaddresseeor ifthismessagewas sent

toyoubymistake,youarerequestedtoformthesenderanddeletethemessage.TheStateacceptsno labilityfor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

AEICIC2gOE22k2g2c22keCCIICOEER2g2g22 22CgCO222222Ie2gOOKOK22OROEOROE ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefU-A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addresseeonlyandmaybeconfidentialor privileged.Unauthoriseduse,disclosureor copyingisstrictlyprohibited.If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a DutchlawfirmbasedinAmsterdamandregisteredwiththeAmsterdamChamberofCommerceas no. 34216182.

Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationoflability,theapplicabilityofDutchlawandthe

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms and conditions are available on requestand at www.houthoff.com. AEgSICOE2g2g2k22222CkIOER22222g222gCOE2K22g2c222OK2OKOK2KOROROE

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden,wordtuverzochtdataan deafzendertemeldenen hetberichtteverwijderen.DeStaataanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabilityfor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

‘HeSHEYeeeSefeSeSiefefkSleSIEBleSiefefefeeee feaftSielefkSeSIESieSlefefefeSieaeSefeSieoftfeSleSkSfSEESieSleSlefealeSieSiefeoleole fefeoftSheSieSleaieSleSieeealeBleaieie,
This communication is sent to you from Houthoff CodperatiefU-A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetadename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’s general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms andconditionsare availableon requestandatwww.houthoff.com. ‘HeSisSgSefeofeSeeSlefkSieSeSiefefefeSleSieSefefeaftiefeSeSfSieSieSleSlefeSieSleSlefesfcafcaeHe aftSleSiealefkSleSieSleSleSlefefeieaeSeSieafcolefealealkSieSieSiealealealeieiHe

24641410 0002

To: From:

Sent: Subject:

Received:

Dank Van:

(10)(2e)

[_(0\2e) |@minjenv.n!]

– BD/DWJZ/JZW
Wed 11/11/2020 2:50:13 PM

[e!]| (10)(2e)
Wed 11/11/2020 2:50:13 PM
RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

|.

Verzonden: woensdag 11 november 2020 15:44

ve),

(10)(2e) BD/DWJZ/IZW [ |-

Onderwerp: RE: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD Beste |(10)(2e)},

Spoedheidshalve bevestig ik je bij deze per email dat ik akkoord ben met bijgaande opdrachtverlening aan Houthoff (ref 320200485/25283416.1) dd 11 november 2020 en verleen ik je mandaat om deze overeenkomst te tekenen

voor de Staat/JenV.

– BD/DWJZ/JZW(¢10)(2e)|@minjenv.ni> Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:31

Aan:| (10)(2e) }{ (102e)_ |@minjenv.ni> Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)(2e)],
Turend in de mandaten van ons departement, kom ik tot de conclusie dat ik geen zelfstandig mandaat heb dit te

tekenen. Jij wel. Zou je mij voor dit enkele geval tekeningsmandaat willen geven voor deze specifieke opdracht? Dank en groet,
(10)(26)

.

< (ioyze)J@houthoff.com> Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49

|,
Aan:|e(10)(2e)- BD/DWIZ/IZW<(10)(2€)|@minjenv.n|>

ce:| _(10)(2e) — Jmce]_f —(10)(2e)__ |@houthoff.com> Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)2e)),
Hierbij gaatde definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie zorgdragen? Met vriendelijke groet,

(10)(2e) HOUTHOFF

(Foye) |{_(10)(2e) 0

Van:

M

TH TH

(10)(2e)

(10)(2e)

E/ (10)(2e) |@houthoff.com www_houthoff.com

2SHC2 feRSEfea fe2g2k2 fefele2seefefe2c2fe 2 fe2gi2fefei2sis2eefc2fe2fefeai2s2koefe2ie2g2s2c2 fefe2oe2cak2k2oe22c2fe2ske ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefU-A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationoflability,theapplicabilityofDutchlawandthe

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms and conditions are available on requestand at www.houthoff.com. 2sSCfeIC22k2S2hefeait2g2saeeefees2ca fefeoe2feat2ieae22ftfe2s2c2cfeaieig2fe 2 fefeig2s2cfeaie2s2s2cfe2cafc2k2g22kofcaie2s2cacfeaeisie

24641249 0003

To: «10)(26) – BD/DWJZ/JZWI

@minjenv.nl]

| Pels Rijcken Thur 11/12/2020 11:27:10 AM

From: (10)(2e)
Sent:
Subject: toezendingdossiers

Received: Thur 11/12/2020 11:28:42 AM

20201111 uit br aan

(10)(2e)

Beste
Namens|(10)(2e)|zendikjehierbijeenscanvandebrief(zonderbijlagen)aanmr. (10)(2e) d.d.heden.Kortheidshalveverwijsikjenaarde inhoud.
Met vriendelijke groet,

(1o2e) [[itovzey] |] (10}(2e)_ | Pels Rijcken & DroogleeverFortuijnN.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) |

(10)(2e) Japelsrwiwwc.pkelesrinjc.ken.lnt | LinkedIn |

(10)(2e)

I

P printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kesteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general- terms-and-conditionsanduponrequestwewillprovideyouwithacopy,freeofcharge.

24641340 0004

(10)(2e)
Gustav Mahlerplein 50

mr.
1082 MA Amsterdam

PELS Landsadvocaat

RI|CKEN

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

onze ref. RV/mg/-
uw ref.
inzake |Toezending dossiers

12 november 2020

Geachte heer [__(10)(2e) J,

mr. R.W. Veldhuis advocaat – partner t +31

[f +31 Goy@ey

@pelsrijcken.nl

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer[_Goe)De) van het ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr.[_-(@e)|,twee dossiers betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als minister van

Justitie en Veiligheid.

Het betreft:

a.

b.

11007319: Staat (V&J)/advies GH, map 1, 2 en 3 waarin de stukken betreffende de heer Grapperhaus uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen;
notarieel dossier 31006719: (10)(2g)

11007319
In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke an financiéle belangen van de heer Grapperhaus.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag I

24643054

0005

+31 70 515 3000

| pelsrijcken.nl

datum onze ref.

12 november 2020 Rv/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

2/2.

gevoegd de meegezonden (e-mails en) bijlagen;
een submap met afschriften en een enkele brief;
een submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot beoordeling van kandidaat-ministers cn staatssccretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingenaandeminister-presidentkenbaarheeftgemaakt.

* e

drie submappen met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter

In het Kader van de advisering door mr. Houtzagers is ook een beoordeling gemaakt van twee tuchtrechtelijke klachten. Verder zijn door mr. Houtzagers werkzaamheden verricht in het kader van persvragen in mei 2018. Deze werkzaamheden staan geheel los van de notariéle werkzaamheden van mr. Oranje. In afstemming met mr, 94zijn de stukken die met deze werkzaamheden verband houden niet bijgevoegd.

31006719
Het dossier sub b betreft een vervolg op het eerdergenoemde dossier. Daarbij is op

(10)(2g)

Tot slot merk ik nog op dat mr. gisteren door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen.

Tot een nadere toelichting zijn mr.

Hoogachtend,
de landsadvocaat,

(10)(2e)

en ik graag bereid.

24643054

0005

Landsadvocaat

To:

Ce: From:

Sent: Subject:

Received:

(10y(2e) — froveef? — (10)(2e)_— |@houthoff.com]

(10)(22) [10K2e)ff (70)(2e) |@houthoff.coml;

vox2e)]| (10)(2e)- BD/DWJZ/JZW |.

Thur 11/12/2020 12:03:01 PM
RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Thur 11/12/2020 12:03:01 PM

(10)(2e)

(10\@e)__|@houthoff.com]

Dat is fijn!
Ik zie in de brief (die ik ter info ook kreeg) dat dit alleen de stukken betreffende de heer Grapperhaus ijn. Als jij bij de Landadvocaat de stukken ten aanzien van de andere bewindspersonen opvraagt, Kan hij aan de hand van dat verzoek betrokkenen om instemming met verstrekking verzoeken. Zo stemde ik dat ook met hem af.
Laten we tzt over de wijze en het moment van het rapporteren van je bevindingen nog even contact hebben.
Dank en groet!

a oe)

Van:| —(10)(2[aene)s] _

Verzonden:donderdag 12 november 2020 12:58 Aan:[120](10)(2e)|, – BD/DWJZ/JZW
ce:[ (10)(2e) ]i10)(2e)]{ (10)(2e)

Onderwerp: Re: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

… stukkenontvangen! (10)(2e)

(10)(2e)

Op12nov.20200m12:40heeft| (10)(2e) |, |irowzey<]_— (10)(2e)_—— [@houthoff.com>hetvolgendegeschreven:

Dag [oye
Ik kreeg nog geen stukken aangereikt.
Geen probleem, die komen wel, maar hetzou wel zinvol zijn om het advies van de Landsadvocaat omtrent

‘vermogensafschijding” voor bewindspersonen alvast in te zien. Ik vermoed al wel zo’n beetje watdaar instaat, maar het advies kan dan wel als leidraad dienen voor onze nadere beoordeling van het een en ander. Ik ga er daarbij maar

even van uit dat de dossiers destijds langs de lijnen van het advies zijn behandeld. Vreesniet,wegaanhetwerkzekernietoverdoen;integendeelwestrevenerwatmijbetreftnaaromjou- ende betreffende bewindspersonen – in korte bewoordingen comfort te bieden dat één en ander destijds correct is afgehandeld.Mochtwe onverhooptietstegenkomendatduidtopeen anomalie,ofwatverderevragen oproept,dan zullen we dat natuurlijk meteenmetjou bespreken.
Wel een gedoe: maar helaas, het is niet anders.
Een hartelijke groet,

HOUTHOFF (10}(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

ee houthoff.com

– BD/DWJZ/JZW < Sent: woensdag 11 vovember2020 17:08

|@ minjenv.n!>

From:

(10)(2e)

To: (10)(2e) frovee] (10)(2e) @houthoff.com> Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [ce

Ik ga dat nu na bij[(10y(2e)|,Als het goed is, zou dat namelijk inmiddels geregeld moeten zijn. Van de

haastbenikmedoordrongen.

Gr, |(0)2e) |

Van )(2e) | (oye) | fires

Aan: [10@e (10)(2e) – BD/DWJZ/Izw 4(10)(2e)|@minjenv.nl> cc:| (10)(2e) [:10)(26)|< (10)(2e) |@houthoff.coms;| Onderwerp: Re: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Gi {

] (t1oyz2e)y|

@houthoff.com> Verzonden:woensdag11 november 2020 16:56

(10)(2e)

{ _(10)2e) _|@houthoff.com>

24641252

0006

Ha Iksprak|(10)(2e)|aleven;allesstaatbijhenklaaromtoetezenden/toegangteverlenen,maarhijwachtnogop

bevestigingvanjulliezijde.
Erzou mijwelwataan gelegenzijnom een en andersnelteontvangen,nietindelaatsteplaatsaangezienikvolgende

week iets minder goed bereikbaar ben. Overigens is

Een hartelijke groet, [(10}(28))

(10)(2e)

dan wel ‘paraat’.

Kvaee][
(10)(2e)

|

(10y(2e)

Op11nov.2020om15:11 geschreven:

heeft[1924

(19)(2e) BD/DWIZ/JZW (10)(2e)|@minjenv.nl>hetvolgende – {(10)(2e)]

Beste|(10)(2e) |,
Dank voor je bericht. Fijn.
Ten aanzien van de zaken betreffende het op afstand plaatsen van de zakelijke belangen van de andere bewindslieden (5 buiten Minister Grapperhaus, vernam ik) wil ik jullie vragen die ook al op te vragen bij de Landsadvocaat. Hij weet datikjullie dat vraag en zal aan de hand van jullie verzoek tot verstrekking van die dossiers de desbetreffende clianten om instemming vragen.
Dank en groet,

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:55
Aan:|(102) (10)(2e)|,- BD/DWIZ/IZW<(10)(2€) |@minjenv.n|>

ce:[ (10)2e) —_frnes}<{—(10)(2e)__ |@houthoff.com> Onderwerp: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(19y2e)],
Dat is geen enkel probleem. We kunnen gewoon beginnen. Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

HOUTHOFF (O}Ze) |[_(10\(2e)

(10)(2e)

|,

M E[.10)(2e)|

(10)(2e)
0)(2e) |@houthoff.com

www.houthoff.com

:foe,

[(Hoy(2e)- BD/DWIZ/JZW
|, (10)(2e)|@minjenv.n!>

Sent: woensdag 11 november 2020 14:52
To:| (10)(2e) |[(10)(2e)|<} (10)(2e) |@houthoff.com> Subject: RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste|(10)(2e) |,
Ik zal ervoor zorgdragen. Belemmering op dit moment is dat ik vanuit mijn thuiswerk-

omgeving niet veilig kan printen en scannen. Is het bezwaarlijk als ik je het stuk op vrijdag ondertekend terugstuur? Dan ben ik even op kantoor namelijk. Als ondertekening echt nodig is om de werkzaamheden te starten, zal ik een noodoplossing moeten treffen.
Groet,

<0)J@houthoff.com> Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49

Aan: |(*92e (10)(2e)|,- BD/DWIZ/IzW<(10)(2e) |@minjenv.nl> ce:| (10y(2e) fee]| (10)(2e)_—_ [@houthoff.com> Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD

Beste [(10)i2)],
Hierbij gaat de definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie zorgdragen?
Met vriendelijke groet,

24641252

0006

(10)(2e) HOUTHOFF

[(10)(2e)J[_(10)(2e) | (10)(2e)

www.houthoff.com

1gSfe Bit Dtale afe sjesje fe fe fesjeoft aie fe aieafk ait ataftsjesjesjeale fe fesjesjeoftoleayeafkaft aie aie aiesjesje at feaeale sje aie fe fealeape aft aie aie aiesje aie aitale afesje aie fe fe fe aieoft aieale aie aie ieat
This communication is sent to you from Houthoff CodperatiefU.A. This email and its contents are for the use

of the addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or

copyingisstrictlyprohibited.Ifyouare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately. Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a DutchlawfirmbasedinAmsterdam

andregisteredwiththeAmsterdamChamberofCommerceas no. 34216182.Houthoff’sgeneral

terms and conditions, which stipulate a lunitation of liability, the applicability of Dutch law and

theexclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicableto allservicesperformed.Thegeneraltermsandconditionsare availableonrequestandat

www.houthoff.com.
fe 3sos 2cfe2 fe2sfe2k2k2kafafcfc2sfssfc2cfeefeof2 fe2kfeafcafc2sassafe2c2cfsfefeofc22k2sofcafc2k2ssafeafc2cas os 2cofc2 fe2k2k22 2k 2safc2c22 a

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State acceptsno liabilityfordamageofanykindresultingfromtherisksinherentintheelectronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

2heafc3kaefeafeafcoiefefkfeaieofc2kikoieafk2kag feafcafcaefkkoeoc2 fe2kfk22kaieafkafcaleaieaeofcoieoiefkfeokofc22kikafkafc2kikkaleafcoiefkke oeok2k2k2k2k2kok
This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefU-A. This email and its contents are for the use

of the addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or

copyingisstrictlyprohibited.Ifyouare nottheaddressee,pleasenotifyus mmediately. Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a DutchlawfirmbasedinAmsterdam

andregisteredwiththeAmsterdamChamberofCommerceas no. 34216182.Houthoff’sgeneral terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and theexclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicableto allservicesperformed.Thegeneraltermsandconditionsare availableonrequestandat www_.houthoff.com.

‘ieoisisHieoeofofof2kakik2kaisoftoewitsPieoisoieoeotioe2k2oisa PISoisoieoteieofcHgoieokopeokkk2kae2kaePs feoeieosog ofcoeof2 kok22s 2k2ckkHeoe

Ditberichtkaninformatiebevattendienietvooruisbestemd.Indienumetdegeadresseerde bentofditberichtabusievelijkaanuistoegezonden,wordtuverzochtdataandeafzenderte meldenen hetberichtteverwijderen.De Staataanvaardtgeenaansprakelijkheidvoor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Thismessagemaycontaininformationthatisnotintendedforyou.Ifyouare nottheaddresseeor ifthis messagewas senttoyoubymistake,youare requestedtoinformthesenderanddeletethe

M E[.(40)(2e)|

(10)(2@)
0)(2e) |@houthoff.com

24641252

0006

message.TheStateacceptsnoliabilityfordamageofanykindresultingfromtherisksinherent

in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

‘He24S2ABieigSgIe2kHkHsHeHieoeseieoft2kigig2BkHefeesieoieoeeeSgDeBeDgfefe2Hsseoieoieee2feDeBegSgSe2kDeIeoieieieoeaieoi ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefU-A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly

prohibited.Ifyouare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoff CodéperatiefU.A.,a DutchlawfirmbasedinAmsterdamandregisteredwiththeAmsterdamChamberof Commerce as no. 34216182. Houthoff’s generalterms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands,are applicabletoallservicesperformed.Thegeneraltermsandconditionsare availableon request and at www.houthoff.com.

ieblsososaieofoftfe2saisBienienisaisaoeaieaisnfsosaieoieofieolealsPheBienieaisaleaoeisaisnlsaleoieaiesiefeofoftniefsaisaleaienisDisaleaieaieisse aieofoftofe2fsaisFienieFisaisaieaieisi ie.

Ditberichtkaninformatiebevattendienietvooruisbestemd.Indienunietdegeadresseerdebentofditbericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan hetelektronischverzendenvan berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to

you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabilityfor damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

he2coeoeieikoe22khk2kafc3kak aleafcoiefefefeoieofc2k2k2kafk22g afcafcafc fekoioc2 feoieok22koieafkafcaoeoieasoealeoieoiefkfeokoe22k2k2kaie2kok aieoeokoe ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefU-A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a DutchlawfirmbasedinAmsterdamandregisteredwiththeAmsterdamChamberofCommerceas no. 34216182. Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationofliability,theapplicabilityofDutchlawandthe

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms and conditions are available on requestand at www.houthoff.com. heoeoeoeheofc2 ak2kfk2k2kaie aleafc oeoieocofcke fk22k2kafkafcafcaie safeoieoiefefkfeofc2k2koieoieafc2k2k aieafcoie fekoeofc2kok2k2k2k2k2k2kaieaeokok

24641252 0006

To: (10)(2e)
Cc: | |-@pelsricken-nif_o)ee)__@peist

jcken.nl
vox(1e0)l(2e,) BD/DWJZ/JZWLL(10)(2) [@minjenv.ni]: |o2e[_(10)(2e) Pels Riickenl__(10(2e)__ |@pelsrijcken.nl];

[(10)(2e)],[(10(2e)ff(0)2e)|@houthoff.com]; From:

(10)(2e)

||
L__(40)(2e) _|@houthoff.com]

diejezo spreekt,welverslagdoetvan ons

Sent: Subject.

Received:

Fri 11/13/2020 3:07:54 PM
Re: Bekend/ opvolgende dossiers

Fri 11/13/2020 3:08:48 PM

Beste|(10)(2e) |,
Wyzijnzo goedalsklaarmetheteerste dossier.Ikneem aan dat gesprek daarover.

Tkzoujewillenvragennu ookdedossiersmetbetrekkingtotdeanderebewindspersonenaan ons tewillenzenden,nadat deze intern ‘gecleared’ zijn natuurlijk.

Alseen terzijde:mevrouw Alexandravan Huffelen,staatssecretarisFinanciénisgehuwdmeteen van onze (10)(2e) (10(2e) |Mochtzijtotdeuitverkorenenbehoren,danoverleggenwewelevenwattedoen.Wyzulleneriniedergevalvoor

zorgendatookdiezaakdannaar behoren,en metbehoudvan privacy,voor hetMinisterievan V &Jbehandeldwordt.

Succes & een goedweekend, (10)¢

(10)(2e)

Op13nov.2020om12:33heeft|_(19)(2e) voee]<{ (102e)__Mhouthoff.com>hetvolgendegeschreven:

Beste |(10)(2e)
We maken vorderingen met het ‘eerste dossier’ en communiceren daarover vanzelfsprekend vooreerst met begrijpstaanernogvijfdossiersindewachtvan bewindspersonendiewellichtookopenigmomentbeoordeelddienente worden.
Hoewel het een beetje ouderwets lijkt, werkt de beoordeling van het aangereikte dossier op papier prima. Het werkgebied is overzichtelijkzodatwe onskunnenconcentrerenophetgeenisaangereikten we treffeninheteerstedossiersvooralsnogook geen lacunes aan in hetgeenwe zouden willen zien om tot een beoordelingte komen. Watonsbetreftwordendeopvolgendedossiersaldusopeen gelijkewijzeaangereikt.Alsjulliedatanderszienhebbenwe heter graag over.
Hethuidigeaangereiktedossierverzegelenwe en we houdenhetonderons tothetmomentdatdedesbetreffende bewindspersoonophoudtdattezijn,waarna we hetzullenvernietigen(tenzijjulliehetalsdanretourzoudenwillenhebben).

Overigensgraagookmijncollega kantoor.

Een vriendelijke groet, 10)(2e]

(10)(2e) HOUTHOFF

fm (oye)| (10)(2e)

MI| (10)(2e)
E[|_ (10)(2e) |@houthoff.com

www.houthoff.com

From:[| _(10)(2e)

Sent: woensdag 11 november 2020 15:51

adresserenbijeen eventuelevolgendezendingnaar ons

To: (10)(2e) | Pels 4 (10)(2e) |@pelsrijcken.nl>; |me]e|eRijcken—(10)(2e)

@pelsrijcken.nl

Ce:| (10)(2e) m

2H6a og

(10)(2e) houthoff. > e) <_ones)_l@houthoftcom

(10

)(2

0007

Subject: Bekend Beste |(10)(2e)

pee re
bewindspersoonzou krijgen.Datzieikgraagtegemoet.
Daarnaastbegreepikvan(i226)frre]dater nogvijfdossiersvan anderebewindsliedenbeoordeelddienenteworden. Ikkanme voorstellendatdienietoppapierwordenaangeleverd,maardatwijdiedandigitaalbeoordelen;datzou moeten kunnenalswe degritvan heteerstedossieropons netvlieshebben.
Ik doe dit onderzoek onder de vigeur van| (10)(2e) (10)(2e)

ikafdatikopkortetermijneen papierendossierbetreffendede‘eersttebeoordelen’

ulks mede in het kader van vertrouwelijkheid/geheimhouding, etc. Bij het onderzoek gaikervan uitdatdewaarnemervan hetprotocolvan FOons devrijheiddaartoebiedt,datspreektvoorzich.

Bij het onderzoek laat ik mij graag bijstaan door|(toy2e)|| oye),kandidaat notaris alhier, met een langjarigeervaringen een grootverantwoordelijkheidsbesef.Datismetname ookprettigaangezienikzelfvolgende week iets minder goed bereikbaar ben.
Ikhoudme graagbereikbaarvoor overleg,datspreektwelvoor zich.

Voor nu succes & een vriendelijkegroet, (10}(2e)}

lroyee][ (10y2e) | (10)(2e)

‘Heoieaieosfe2sfsbenieaisaisafenieBisnisoleaieoiese feaieofniefeaisaisBienisaisaleaoeaienisos aieaieoftfe2feaisPheBienisaisaieaoesissafeoieaieieoleoleopsaftnieaisaisaieitBsBisaieaieaieie. ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCodperatiefU.A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addresseeonlyandmaybeconfidentialor privileged.Unauthoriseduse,disclosureor copyingisstrictlyprohibited.If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationoflability,theapplicabilityofDutchlawandthe exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The generalterms andconditionsare availableon requestandatwww.houthoff.com.

2SigFig HgASPRSRsagg218FS28ggigosseoeoeossg2828 is osss2goeoie 2s282saeais828 oe iese oieos2sss2g282kPg2gge

(10)(2e)

24641529 0007

To: Ce:

From:

Sent: Subject:

(10)(2e)|(10)(2e)|(10)(2e) |@houthoff.com]

(10)(2e) frozeff(40)(2e)

|@houthotf.com]

BD/DWJZ/JZW Fri 11/13/2020 5:04:46 PM

(102e} (10)(2e) –

Beste| (10)(2e)
Zie svp bijgaand.

Groet en goed weekeinde, (10)(2e)

(10)(2e) | (10)(2e)

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e) |@ minjenv.n|

www.rijksoverheid.nl/jenv (niet aanwezig op vrijdagen)

|.

RE: Opdrachtbevestiging F.O. || GEPRIVILEGIEERD Fri 11/13/2020 5:04:46 PM

Received:
Scan van een Xerox MFA.pdf

Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:49 Aan: {| (10)(2e) – BD/DWJZ/JZW

|, ce:| _(10)(22) ) | ance

Onderwerp: Opdrachtbevestiging F.O. | | GEPRIVILEGIEERD

Beste {(10)2e)],
Hierbij gaatde definitieve opdrachtbevestiging. Wil jij voor ondertekening namens het Ministerie zorgdragen? Met vriendelijke groet,

[(710)(2e)] HOUTHOFF

(10)(2e)

M [| www.houthoff.com

(10)(2e)
E[ (10)(2e) |@houthoff.com

‘Heayesieiefefeaftaleaieaieaiesjeaieatalealesjeajcfefefesjeaftaiefeaieaieaieataiesjeafesjefeaefesjesjeoftoyeaftafkaftaieaieaiesjeafe eealesjesiefeoyealefeaftaieaieaiesjeitattafealeaieie, ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefUA.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addresseeonlyandmaybeconfidentialor privileged.Unauthoriseduse,disclosureor copyingisstrictlyprohibited.If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’s general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The generalterms andconditionsare availableon requestandatwww.houthoff.com.

AGGPgHSHASASPRRRSgg2k2EAS ReagS2eeSSeR22 82RR2eR2S2 gg2 RSRE

24641265 0008

Alleen per e-mail

Vertrouwelijken geprivilegieerd
Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en

Veiligheid)

t.a.v. de heerL(ov2e)pee)_} Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Amsterdam, 11 november 2020

Inzake: Opdrachtbevestiging V en J/audit Onze ref: 320200485/25283416.1

Geachte heer (29,

(10)(2e)

(10)(2e)
M +__(0)(2e])

E[_(10)2e) phouthoff.com Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

HOUTHOFF

In deze opdrachtbevestiging en onze bijgevoegde Algemene Voorwaarden zetten wij de voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op onze samenwerking vanaf de aanvang van onze

opdracht in bovengemelde zaak. In deze opdrachtbevestiging verwijzen wij naar Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid) met “u” en de “Cliént”, en naar Houthoff

Codperatief U.A. met “Houthoff”, “ons” of “wij”.

Cliént

 1. 1.1.  Wij treden op namens Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid).
 2. 1.2.  Op basis van de dooru verstrekte informatie bevestigen wij dat wij niet bekend zijn met

1.

re 2s

een tegenstrijdig belang dat eraan in de weg staat dat wij de zaak (zoals hieronder gedefinieerd) aanvaarden en uitvoeren.

Omvang van de werkzaamheden

U heeft ons gevraagd om te onderzoeken of de notariéle werkzaamheden, zoals deze de

afgelopen vijfjaar verricht zijn door mr. F.J. Oranje ten behoeve van de Rijksoverheid, betrekking hebbend op gevoelige kwesties zoals werkzaamheden ten behoeve van

bewindspersonen (mits daartoe verkregen toestemming van die bewindspersonen), maar ook andere mogelijk gevoelige dossiers ten behoeve van de Rijksoverheid, voldoen aan de daaraan te stellen notariéle standaarden. In deze brief verwijzen wij naar deze werkzaamheden als de “zaak”.

Houthoffisdehandelsnaamvan HouthoffCodperatiefU.A.,statutairgevestigdteAmsterdam(KvKAmsterdamnr. 34216182). Dealgemene voorwaarden van Houthoff, waarin een beperking van aansprakelikheid, de toepasseliikheid van Nederiands recht en de exclusieve bevoegdheid van

de rechtbank te Amsterdam zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden maarzijneveneenstevindenopwwwhouthoff.com

HouthoffisthetradenameofHouthoffCodperatiefU.A.withregisteredofficeinAmsterdam(ChamberofCommerceAmsterdamno.34216182). Houthoff’s general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. A copy of the general terms and conditions is available on request or at www.houthoff.com

24643044

0009

HOUTHOFF

2:2:

Wanneeru deopdracht— binnenofbuitenhetbestekvan dezezaak— uitbreidtof verandert, zijn de voorwaarden van deze opdrachtbevestiging en onze Algemene

Voorwaarden van toepassing, tenzij een aparte opdrachtbevestiging wordt opgesteld. Onze Algemene Voorwaarden zijn aangehecht als Bijlage.

Contactpersoonvan de Cliént
Uw contactpersoon die ons instrueert is:

De heer 4+{__Wj@e)

(10)(2e) @minjenv.nl
Contactpersoon en team bij Houthoff

4.2.

4.3.

Mogelijk betrekken wij andere partners of medewerkers van Houthoff in deze zaak als dit efficiént is of wanneer dit vanwege hun specialistische vakbekwaamheden noodzakelijk is. Wij proberen het team dat een zaak behandelt niet te wijzigen, mochten wij dit niet kunnen voorkomen, dan brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen. Op voorhand stellen wij voor om, afhankelijk van de omvang en verlangde timing van de

(T0y(2e)

Cone) Fe)

Bh 6.2.

Diensten van derden

Hetkannodigzijnomderdeninteschakelenvoordebehandelingvan uwzaak,zoals een buitenlandse advocaat, een vertaler of een andere deskundige. Met uitzondering van de diensten zoals bedoeld in paragraaf 6.5, doen wij alleen na overleg met u een beroep op diensten van derden. Artikel 9 van onze Algemene Voorwaarden is in zo’n gevalaltijdvan toepassing.Tenzijwijandersovereenkomen,zullenwijfacturenvan derden aan u doorberekenen overeenkomstig paragraaf 7. Wij brengen hiervoor geen toeslag in rekening.

Honorarium en andere kosten
Wij brengen onze diensten in rekening op basis van de door ons bestede tijd.

Onze uurtarieven variéren, afhankelijk van de anciénniteit en ervaring van de desbetreffende jurist. Wij herzien onze tarieven aan het begin van elk kalenderjaar en

werkzaamheden, (10)(2e)

(10)(2e) (2e)

te betrekken.
In Bijlage 1 vindt u de contactgegevensvan het team.

24643044

0009

32020485/25283416.1

2/5

HOUTHOFF

stellen u op de hoogte van wijzigingen. Onze medewerkers kunnen in een lopend

kalenderjaar promotie maken. Hun tarief zal dan dienovereenkomstig aangepast worden. Onze huidige uurtarieven voor deze zaak staan vermeld in Bijlage 2 van deze brief.

 1. 6.3.  Wij registreren de door ons bestede tijd in eenheden van 6 minuten.
 2. 6.4.  Alle in deze opdrachtbevestiging genoemde (schattingen van) honoraria en kosten zijn exclusief 5% kantoorkosten en eventuele toepasselijke btw.
 3. 6.5.  Als wij in het kader van de opdracht aan derden (on)kosten betalen, zoals kosten vooruittreksels uit registers, registratiekosten, griffierechten of reiskosten, worden deze kosten door ons voorgeschoten en vervolgens als verschotten zonder toeslag inrekening gebracht.
 4. 6.6.  Diensten van externe deskundigen worden overeenkomstig paragraaf 5 in rekening gebracht.Facturering en betalingstermijn
  Wij versturen onze declaraties voor verleende diensten in beginsel op maandelijkse basis, tenzij anders overeengekomen.

2s Onze declaraties bevatten een specificatie van de door ons bestede tijd, de verleende diensten en de namen van de juristen die deze diensten hebben verleend en eventuele verschotten.

 1. 7.3.  Onze declaraties worden verstuurd per e-mail en worden geadresseerd aan: Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
  t.a.v. de heer(10)(2e) @minjenv.nl
  En bevatten de volgende referentie: F.O.
 2. 7.4.  Onze declaraties bevatten de volgende referentie: V en J/audit.
 3. 7.5.  U stemt ermee in om onze declaraties binnen 15 dagen na declaratiedatum te betalen.ArchiveringNa sluiting van het dossier bewaren wij het gehele dossier gedurende een periode vanzeven jaar (tenzij wij dit op grond van wet- of regelgeving langer dienen te bewaren). Wij behouden ons het recht voor om het gehele dossier zeven jaar na sluiting van hetdossier te vernietigen.
  Complianceen identificatievan cliéntenWijzijnwettelijkeverplichtom bijhetaangaanvan een zakelijkerelatieom een risk basedClientDueDiligence(“”CDD”)uittevoeren. Hetdoelvan een CDDisom de

24643044

0009

32020485/25283416.1

3/5

HOUTHOFF

10.

identiteit van een cliént vast te stellen en, indien nodig, te verifigren en om na te gaan

dater geenredelijkeaanwijzingenbestaandathetoogmerkvan deopdrachtisom illegale activiteiten voor te bereiden, te ondersteunen of te beschermen.

Wettelijke meldingsplichten

10.1. Wijzijnwettelijkverplichtomuitgevoerdeofvoorgenomenongebruikelijketransacties aan de betreffende instanties te melden zonder de toestemming van de cliént en zonder

deze daarvan op de hoogte te stellen.

10.2. Onderhuidigewetgeving,kunnenwijverplichtwordenomdebelastingdienstopde hoogtetebrengenvan meldingsplichtigegrensoverschrijdende(belasting)constructies. Wij kunnen de mogelijkheid niet uitsluiten dat wij of de Cliént of de organisatie van de Cliént melding dient te maken ten aanzien van onze werkzaamheden. Wij zijn verplicht om ons belastingadvies in het dossier te bewaren ten minste totdat duidelijk is of een

11.

11.2.

dergelijke melding moet worden gemaakt.

Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens als houder van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/769 en ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid is te vinden ophttps:/Avww.houthoff.com/about-us/Privacy-Policy.

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden in het kader van de zaak, zoals tegenpartijen,

procureurs, rechtbanken, regelgevingsinstanties en overheidsinstanties. Wij geven persoonsgegevens uitsluitend door aan dergelijke derden voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden die in ons Privacybeleid vermeld staan.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveautewaarborgenterbeschermingvan uwpersoonsgegevenstegen ongeoorloofdeofonrechtmatigeverwerkingentegenverlies,vernietiging,beschadiging, aanpassingofbekendmaking.Wanneeruvragenheeftoverdebeveiligingvan uw persoonsgegevens, of als er indicaties van misbruik zijn, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Houthoff.

Kwaliteit en klachten

Wij streven naar de hoogste kwaliteit van juridische dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u om uw contactpersoon dan wel een van onze managing partners hierover te informeren. Als u niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u zich schriftelijktot onze klachtenfunctionaris wenden. Wij

12. 12.1.

24643044

0009

32020485/25283416.1

45

(10)(2e)

HOUTHOFF

beschikken over een Kantoorklachtenregeling die u kunt vinden op onze website (www.houthoff.com/about-us/Complaints-Procedure).

13. Akkoord

13.1. |Wij verzoeken u om uw akkoord met deze voorwaarden en onze Algemene

Voorwaardentebevestigendooreen exemplaarvan dezeopdrachtbevestigingmedete ondertekenen en te retourneren.

Wij stellen uw vertrouwen in Houthoff zeer op prijs en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.

(10)(2e)

Voor akkoord

n Veiligheid)

24643044

0009

32020485/25283416.1

5/5

70)(2

(10)(2e)

(40)(2e)

HOUTHOFF

Bijlage 1

CONTACTPERSHOUNTHEOFNF VAN

Naam

Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer

m= )

(10)(28)

E-mailadres

NES)

(10)(2e)

(10)(2e)

24643044

0009

OVERZICHT VAN TARIEVEN in de zaak V en J/ audit

HOUTHOFF

Bijlage 2

Teamlid (ioyey_] [_(ioy2ey

(10)(2e) (10)(2e)

Senioriteit

Partner

Counsel

Medewerker9+jaarervaring 8e jaars medewerker

7e jaars medewerker 6e jaars medewerker 5e jaars medewerker 4e jaars medewerker 3e jaars medewerker 2e jaars medewerker 1e jaars medewerker

Uurtarief (EUR)

(10)(1¢)

Uurtarief (EUR)

(10)(1¢c)

Alle (schattingen van) honoraria zijn exclusief 5% administratiekosten en andere verschotten en exclusief btw indien van toepassing. Uurtarieven worden aan het begin van elk kalenderjaar herzien.

24643044

0009

32020485/25283416.1

2/2

HOUTHOFF Bijlage 3

|

|

ALGEMENE VOORWAARDEN JANUARI2019

1. Houthoff Codperatief U.A. (“Houthoff’) is een codperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, de notariéle

praktijk en de belastingadviespraktijk. Houthoff is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34216182.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere

opdracht die aan Houthoffwordtgegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De

toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van deopdrachtgeverwordtuitdrukkelijkvan dehandgewezen.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Houthoff, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Houthoff verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BWis uitgesloten. Onder “aan Houthoff verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Houthoff en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve

van alle aan Houthoff verbonden personen en alle derden die bij

de uitvoering van enige opdracht door Houthoffworden

ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van

Houthoff is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om nietgemaaktderdenbedingindezinvanartikel6:253BW.

5. De opdrachtgever vrijwaart Houthoff en alle aan Houthoff

verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvioeien uit of in verband staan met de uitvoering

van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Houthoff gemaakte beroepsfout.

6. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff onder meer verplichtdeidentiteitvandeopdrachtgevervast testellen,nate

gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten

hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

7. Op grond van geldende regelgeving is Houthoff onder meer verplicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten. Onder omstandigheden kan deze

meldplicht op de opdrachtgever komen te rusten.

8. Indien Houthoff persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze

verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Houthoff. Dit beleid is te raadplegen op www.houthoff.com.

9. Houthoff is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Houthoff een derde inschakelt, is Houthoff

tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Houthoff heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

10. De opdrachtgever stemt ermee in dat Houthoff bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden

aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslagvan gegevens.Houthoffisnietaansprakelijkvoorschade die voortvioeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

11. Houthoff en de Stichting Beheer Derdengelden Houthoff (de

“Stichting”) zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van

een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De

opdrachtgever vrijwaart Houthoff, de Stichting en de aan hen verbonden personen tegen alle aanspraken die voortvioeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank of financiéle instelling waar deze gelden zijn gestort.

12. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Houthoff verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd

door Houthoff vastgestelde tarieven, welke zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de betreffende personen. Ten behoevevandeopdrachtgemaakteoftemakenonkostenworden

separaatinrekeninggebracht.Terdekkingvanalgemene kantoorkosten wordt een vast percentage van het honorarium in

rekening gebracht.

13. Alle door Houthoff in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 15 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Houthoff zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Houthoff mag te allen tijde eenonmiddellijktebetalenvoorschotvragenvoorverrichteofte verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beéindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

14. ledere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de

uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten

aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. ledere vordering tot

schadevergoedingverjaartéénjaarnadedagwaaropde opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en

vervalt uiterlijk na drie jaar.

15. Op de dienstverlening door Houthoff zijn de Kantoorklachtenregeling Advocatuur respectievelijk de Kantoorklachtenregeling Notariaat van toepassing. Deze regelingen zijn te raadplegen op www.houthoff.com en worden op verzoek verstrekt. Op onze notariéle dienstverlening, waaronder inzake eventuele notariéle consumententransacties, is daarnaast het Reglement Geschillencommissie Notariaat van toepassing. Dit reglement is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl en wordt op verzoek verstrekt.

16. De rechtsverhouding tussen Houthoff en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Behoudens voor zover anders bepaald in paragraaf 15, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en

Engelsetaalverkrijgbaaren teraadplegenopwww.houthoff.com. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

24643044

0009

To: Ce: From:

Sent: Subject:

Received:

Grapperhaus, F.B.J. – BD/AL

|.

(10)(2e) (@minjenv.nl] (10)(2e) _@minjenv.ni];|

[ (oye) _|@minjenv.nl]

[roxze] (10)(2e)

(10)(2e) –

(10)(2e)

BD/DWJZ/JZW Mon 11/16/2020 4:44:35 PM

Update zaak – vertrouwelijk
Mon 11/16/2020 4:44:35 PM

Beste Ferd,
Ikvernam datjevanochtendverzochthebtom een updatevan dezaakdiewe vrijdagmiddagookaleven bespraken. De stand van zaken in de diverse onderzoeken voor zover mij bekend:

 • –  Onderzoek FIOD/OM: loopt nog.
 • –  Onderzoek Bureau Financieel Toezicht (de integrale toezichthouder op het notariaat): loopt ook nog. Vermoedelijkbinnenkort besluit over verdere aanpak na overlijden betrokkene.
 • –  Onderzoek Deloitte (naar administratieve en financiéle gang van zaken; onder leiding van Van Doorne in opdracht van PelsRijcken):looptooknog. Eindlijkttenaderen,maar isnoggeenconcretedatumaan teplakken.Ikwordtover hetverloop regelmatig geinformeerd door de Landsadvocaat.
 • –  Onderzoek Houthoff (onderzoek naar notariéle werkzaamheden voor de Rijksoverheid; in opdracht van ons): loopt ook nog.De Landsadvocaat is doende contact te leggen met bewindslieden voor wie werkzaamheden zijn verricht teneinde te vragenofhundossiersbetrokkenkunnenwordeninhetonderzoek.Ookzijnwedoendeanderedossiersteselecteren waar voor alle zekerheid ook nog in gekeken kan worden (geselecteerd op dossiers met notariéle werkzaamheden door betrokkene tbv de Rijksoverheid, waarbij tevens geldstromen spelen van enige omvang).Verder van belang:

– Na afloop van het onderzoek van Deloitte zullen wij nader door de Landsadvocaat worden geinformeerd over de resultaten

daarvan en de eventuele verdere stappen die het kantoor neemt naar aanleiding van de bevindingen. Dit zal een vervolg zijn op de eerste brief die wij ontvingen waarin de feiten werden meegedeeld en de eerste aanpak ervan op het kantoor uiteen werd gezet.

– Op dat moment zal vermoedelijk ook de zaak door kantoor actief naar buiten worden gebracht (lijkt mij ook verstandig). Over de afstemming van de woordvoering wordt contact onderhouden door aaa |van het kantoor en DCOM.

Op dat moment lijkt het mij ook wenselijk de TK actief over de kwestie in te lichten.
Over de afstemming van eea overleg ik binnenkort (hopelijk morgen) weer met DGRR, DBO en DCOM. In dit overleg wil ik

ookhetscenariovoorbereidendatdekwestievroegtijdiguitlekt.Wezullenjedanzsmoverdetenemenstappen

adviseren(metnamewoordvoeringenberichtgevingaanTK).
Hopelijk voldoet deze update aan hetgeen je wilde weten. Ik laat weten als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Groet, (10)(2e)

24641335 0010

To: 1×2¢], From: (10)(2e)

– BD/DWJZ/JZWI

Received: 20201117 uit br aan}

Tue 11/17/2020 2:38:12 PM

20201117 uit br)

(10)(2e)

kaag.pdf

| Pels Rijcken Tue 11/17/2020 2:36:36 PM

Sent:
Subject: toezendingdossiers

(10)(2e)

|van engelshoven. pdf

worden bezorgd. Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e) [10.263] (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e)

|

(10)(2e)

\srijcken.nl | www.pelsrijcken.nt | LinkedIn

P Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &
Dreogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general- terms-and-conditionsanduponrequestwewillprovideyouwithacopy,freeofcharge.

24641341

0011

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

mr.
Gustav Mahlerplein 50 1082 MA AMSTERDAM

(10)(2e}

PELS Landsadvocaat

RI}|CKEN

onze ref. uw ref. inzake

RV/mg/- Toezendingdossier

17 november 2020

Geachte heer [—(10)(2e)

mr. R.W. Veldhuis

advocaat – t +31
f +31

(10)(2e)

partner

@pelsrijcken.nl

],

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer [_(0)@e)_)(2e)_} het van

ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris [____ (0) 7, een dossier betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven en het op afstand plaatsen daarvan in verband met haar aantreden als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het betreft dossier 11007386 Staat (OCW)/advies IE, waarin de stukken betreffende mevrouw Van Engelshoven uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het op afstand plaatsen van de zakclijke en financiéle belangen van mevrouw Van Engelshoven.

24643066

0012

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postous 11756 |

2502ATDenHaag

| +31 |

pelsrijcken.nl

datum onze ref.

17 november 2020 RV/mg/-

2/2

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:
« submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

*

meegezonden(e-mailsen)bijlagenenoverigedossierstukken;
submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake mevrouw Van Engelshoven betreffen.

Tot slot verzoek ik unamens mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven uw bevindingen rechtstreeks aan haar te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesloten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het secretariaat van minister Van Engelshoven, t.a.v. mevrouw[__(10M)in(is2teri)e

__|
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag). Zij zal

de enveloppe vervolgens doorgeleiden aan mevrouw Van Engelshoven.

——

Tot een nadere toelichting zijn mr.

Hoogachtend,
de landcadvacaat

(10)(2e)

R.W. Veldhuis

en ik graag bereid.

24643066

0012

Landsadvocaat

mr.
1082 MA AMSTERDAM

PELS Landsadvocaat

RI|CKEN

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

(i0)(2e)
Gustav Mahlerplein 50

onze ref. uw ref, inzake

RV/mg/- |Toezending dossier

17 november 2020

mr. R.W. Veldhuis advocaat – partner t +31
if bal

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

Geachte heer

(0)(2e) |,

ons telefonisch

en het verzoek van de heer [_(0)@e)_)@e)_} het van

In
ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr.[__(10)(2e)__],een dossier betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil en het op afstand plaatsen daarvan in verband met haar aantreden als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

vervolg op

overieg

Het betreft dossier 11007349 Staat (BZ)/advies SK, waarin de stukken betreffende mevrouwKaaguithetnotarieeldossier31005719adviesinzakekandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van mevrouw Kaag.

PelsRijcken& DroogleeverFortuijnN.V. | Postbus11756 | 24643067

2502 AT Den Haag |

+31(_to@e)

|

pelsrijcken.nl

0013

datum onze ref,

17 november 2020 RV/mg/-

2/2

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:
e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;
« submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr.[ (10)(2e)_] op 9 november 2020 door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overiegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake mevrouw Kaag_betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil uw bevindingen

rechtstreeks aan haar te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een

gesloten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan haar

particuliersecretaris,deheer, (10)(2e)_——_—|(MinisterievanBuitenlandseZaken,

Postbus 20061, 2500 EB Den Haag). Hij zal de enveloppe vervolgens doorgelciden aan mevrouw Kaag.

Tot een nadere toelichting zijn mr.[

Hoogachtend,
de landsadvocaat

(10)(2e)

R’W. Veldhuis

(10)@e) |en ik graag bereid.

24643067

0013

Landsadvocaat

To: Cc:

(10)(2e)

|

fameeif— (10(2e)_—_ |@houthoff.com] BD/DWJZ/JZWL(10)2e) |@minjenv.nl];

Gq,

|, rove],|(10)(2e) –

[ee||

_ com]

|](10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e)

|@houthoff.com]; *|

(10)(2e)

|

oy2e) _|@houthoff.

From: Sent: Subject.

Received:

(10)(2e)
Tue 11/17/2020 2:37:32 PM

|,

RE: Bekend / opvolgende dossiers [PRDF-11009851] Tue 11/17/2020 2:38:40 PM

Beste
Eveneen updatevan mijnkant.Erkomenvandaagnogtweedossiersjouwkantop.Hetverzoekvan debetreffendebewindspersonenisom

jouw bevindingen rechtstreeks te ontvangen en deze niet naar e)| te sturen, zoals omschreven in mijn begeleidende brief. Ik heb dit met (cc)afgestemd.Ikverwachtmorgenweertweedossierstekunnensturen.

Ik houd je op de hoogte. Met vriendelijke groet, (10)(2e)
(10x(2e)]| (10)(2e)] |

(10)(2e)
Printen, echt nodig?

(10)(2e)

Droogleever Fortuijn

57

(10)(2e)

Pels Rijcken & II

N.V. | Bezuidenhoutseweg | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ |I

|, |r <j (10)(2e) @ houthoff.com> Verzonden: vrijdag 13 november 2020 16:08

Aan: (10)(2e) | Pels Rijcken < (10)(2e) @pelsrijcken.nl>

CC:fone (10)(2e)|,- BD/DWJZ/JZW4(19)(22) @minjenv.nl>; (10)(2e) | PelsRijcken4 ||

Van:| (10)(2e)

|

Dankvoorjebericht.Ikhebinderdaadzojuistmet[:0221]gesproken.Fijndatjulliemethettoegestuurdedossieruitdevoeten konden.Eventuele volgendedossierszullenwijdanopdezelfdemanieraanleveren.Zodraduidelijkisofen omwelkedossiershetdatgaat,zalikdatlatenweten.Ik verwacht dat daarover in de komende week duidelijkheid ontstaat.

10)(2e) JL

Pels Rijcken[___(10)(2e)

|@pelsrijcken.nl];

iS

Dank en groet, (10)(2e)

(1oyi28) I (10)(2e)

Printen, echt nodig?

I

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[_(10)(2e) I I

| Pels Rijcken Verzonden: vrijdag 13 november 2020 17:39

Van: (10)(2e)
Aan:| _(10)2e)_|,[aovze)

CC:

(10)(28) |, – ; BD/DWJZ/JZW

(19)(2e)

(10)(2e)

|

Rijeken ;|

|,[(19x2e)] ;|

Pels
: RE: Bekend / opvolgende dossiers [PRDF-11009851]

(10)(2e)|q (10)(2e) |@houthoff.com>; (10}(2e) Onderwerp: Re: Bekend / opvolgende dossiers

Beste| (10)(2e)| Wijzijnzogoedalsklaarmetheteerstedossier.Ikneem aan dat|(1

F

(10)(2e) — |@pelsrijcken.nl>;| (10)(2e) (10)(2e) _ |@houthoff.com>

daarover.
Ikzoujewillenvragennu ookdedossiersmetbetrekkingtotdeanderebewindspersonenaan onstewillenzenden,nadatdeze

intern ‘gecleared’ zijn natuurlijk.
Als een terzijde: mevrouw Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Financién is gehuwd met een van onze (10)(2e)

(10)(2e)|Mochtzijtotdeuitverkorenen behoren,dan overleggenwe wel even watte doen.Wijzullen er in iedergevalvoor zorgen dat ook die zaak dan naar behoren, en met behoud van privacy, voor het Ministerie van V & J behandeld wordt.

Succes&eengoedweekend, (10}(2e))

Op13nov.2020om12:33heeft (10)(2e) —_|yi2e}d(10)(2e) |@houthoff.com>hetvolgendegeschreven:

Beste |(10)(2e)
Wemakenvorderingenmethet’eerstedossier’en communicerendaarovervanzelfsprekendvooreerstmet begrijpstaanernogvijfdossiersindewachtvan bewindspersonendiewellichtookopenigmomentbeoordeelddienente worden.
Hoewel het een beetje ouderwets lijkt, werkt de beoordeling van het aangereikte dossier op papier prima. Het werkgebied is overzichtelijkzodatwe ons kunnenconcentreren ophetgeenisaangereikten we treffeninheteerste dossiersvooralsnogook geen lacunes aan in hetgeenwe zouden willen zien om tot een beoordelingte komen. Watonsbetreftwordendeopvolgendedossiersaldusopeen gelijkewijzeaangereikt.Alsjulliedatanderszienhebbenwe heter

sraag over.
24641512 0014

diejezospreekt,welverslagdoetvan onsgesprek

fvoxee|f (10)(2e)

(0y(2e)
|

|

Hethuidigeaangereiktedossierverzegelenwe en we houdenhetonderons tothetmomentdatdedesbetreffende bewindspersoonophoudtdattezijn,waarna we hetzullenvernietigen(tenzijjulliehetalsdanretourzoudenwillenhebben).

Overigensgraagookmijncollega|(10)(2e) kantoor.

Een vriendelijke groet, 10)i2e!

(10)(2e) HOUTHOFF

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

adresserenbijeen eventuelevolgendezendingnaar ons

M
E]_ (10)(2e) houthoff.com

(10)(2e) www.houthoff.com

From:[

ve) fr
Sent: woensdag 11 november 2020 15:51

To: |rmee]] (10)(2e)|| PelsRijcken (10)(2e)

|@pelsrijcken.nl>;

(10)(2e)

@pelsrijcken.nl

|(10)[(1202e))] q_(10)(2e)_ |@houthoff.com> Ce: |,

Subject: Bekend Beste |(10)(2e)

sprakikafdatikopkortetermijneen papierendossierbetreffendede‘eersttebeoordelen’

Met
bewindspersoon zou krijgen. Dat zie ik graag tegemoet.
Daarnaastbegreepikvan 2¢ daternogvijfdossiersvananderebewindsliedenbeoordeelddienenteworden. Ikkanme voorstellendatdienietoppapierwordenaangeleverd,maardatwijdiedandigitaalbeoordelen;datzou moeten kunnenalswe degritvan heteerstedossieropons netvlieshebben.

Ik doe dit onderzoek onder de vigeurvan|(10)(2e)]| (10)(2e)

|

zulks mede in het kader van vertrouwelijkheid/geheimhouding, etc. Bij het onderzoek gaikervan uitdatdewaarnemervan hetprotocolvan FOons devrijheiddaartoebiedt,datspreektvoorzich.

Bijhetonderzoeklaatikmijgraagbijstaandoor| (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) [Datismetname ookprettigaangezienikzelfvolgende week iets minder goed bereikbaar ben.

Ikhoudme graagbereikbaarvoor overleg,datspreektwelvoor zich.

Voor nu succes & een vriendelijkegroet, (10}(2e)}

lsoyae]f (1oyze) |

(10)(2e)

(10)(2e)

‘HeieAe9 SAE22 ee2 9iefefeoeoe feoieoeee2oefeof feodeoeeeeo2keof2oeodeof ioeee oeoo
This communication is sent to you from Houthoff Codperatief U.A. This email and its contents are for the use of the

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registered with the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’s general terms and conditions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutch law and the

exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The

general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com. keoe22keeokakokok2k22k ee 2 2 2 ke2oe2kaokok22k ee2oe2 ee2cok2 a oeokokokok 2k22eee22k2k oeokokokok2k2k2kokoe okok

24641512 0014

To: Grapperhaus, F.B.J.- BD/AL[ _(102e)_——|@minjenv.nl]

From:

(10)(2e) – BD/DWJZ/JZW Thur 11/19/2020 8:21:24 AM

|,

Sent:
Subject: BevindingenFO/FG||VERTROUWELIJK&GEPRIVILEGIEERD

Received:

Thur 11/19/2020 8:21:24 AM

2020.11.18 Bevindingen FG vertrouwelijk en geprivilegieerd. PDF

Beste Ferd,
Ter informatie stuur ik je de bevindingen van Houthoff ten aanzien van de notariéle werkzaamheden van F.O. tbv

jou. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Dergelijke rapportages zullen ook worden opgesteld voor de andere bewindslieden die het aan gaat. Die rapportages gaat steeds direct en vertrouwelijk richting de betrokkenen (en

niet naar ons). Vanzelfsprekend worden wij wel geinformeerd wanneer er onregelmatigheden zouden blijken. Ik houd je op de hoogte.

Verzonden: woensdag 18 november 2020 18:58
Aan:{4|(10)(2e)|,- BD/DWJZ/JZW
ce:| (10)(22) |fom]; (10)(2e) |320200485 _VenJ_audit_E_Mail

<{F1327893} (10)(2e) |@dms.houthoff.com>
Onderwerp: Bevindingen FO/FG | | VERTROUWELWK & GEPRIVILEGIEERD

Beste [(19)2e),
Hierbij gaan onze bevindingen. Als je vragen hebt of overleg wenst, dan weetje ons te bereiken. Met vriendelijke groet,
Mede namens

(10)(28) HOUTHOFF

(10y(2e) |[_(10)(2e) (10)(2e)

MI__[_(10)(2e)
E @houthoff.com

www_houthoff.com

2gHCafe2SOefeafe222kfeie 2seefeae2s2Sfe2fe2g2sfefei2sis2gfefeafc2.fe2fefeai2s2koefe2ie2g2s2cafefe2oe2c2k2k2coft22caefe2s2ie ThiscommunicationissenttoyoufromHouthoffCoéperatiefU-A.Thisemailanditscontentsare fortheuse ofthe

addressee only and may be confidential or privileged. Unauthorised use, disclosure or copying is strictly prohibited. If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatea limitationoflability,theapplicabilityofDutchlawandthe

exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The

generalterms and conditions are available on requestand at www.houthoff.com. 2sSCfeIC22k2S2hefeait2g2saeeefees2ca fefeoe2feat2ieae22ftfe2s2c2cfeaieig2fe 2 fefeig2s2cfeaie2s2s2cfe2cafc2k2g22kofcaie2s2cacfeaeisie

en [(10)(2e) |,

24641552 0015

24642554

0016

|

] Nn [aoize)

HOUTHOFF

Alleen per e-mail

Vertrouwelijken geprivilegieerd Ministerie van Justitie en Veiligheid

ta.v. de heer Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Amsterdam, 18 november 2020

Inzake:AuditFO || FG
Onze ref: 320200485/25316100.3

Geachte heer froveel,

T +31 (0)@e)]

M +____(ee) E[(40)(2e)phouthoff.com
Postbus 75505 1070 AM Amsterdam

Gustav Mahlerplein 50 Amsterdam

Wij hebben voor u een dossieronderzoek uitgevoerd naar de notariéle werkzaamheden verricht

doorwijlen notaris mr. F.J. Oranje, verbonden aan Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn (“Pels Rijcken”), in het kader van het ‘op afstand zetten’ van vermogensbestanddelen van de minister

van Veiligheid en Justitie, prof. mr. dr. F.B.J. Grapperhaus.

4: 4A

1.2.

Uitgevoerde werkzaamheden
Bij het onderzoek waren betrokken

(10)(2e)

(10)(2e)

Op uw verzoek hebben wij het door de landsadvocaat, de heer mr. R.W. Veldhuis, op 12

november 2020 ter beschikking gestelde dossiers (volgens de brief van mr. Veldhuis met

kenmerk 11007319, met daarin notarieel dossiers met kKenmerk 31005719, en

31006719) beoordeeld op hun notarieel-juridische merites. Daarbij heeft mr. Veldhuis, na

overleg met notaris[__(19)(2e)__|, verklaard dat de ter beschikking gestelde stuk- ken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen. De ontvangen

documentatie zullen wij — in het kader van deze zaak — verzegeld onder ons houden. De toezendbrief van de landsadvocaat is hierbij meegezonden (bijlage).

Op basis van deze dossiers hebben wij drie vragen beantwoord:

(10)(2e)

|

1.3.
=

HouthofisdehandelsnaamvanHouthoffCooperatiefU.A., statutairgevestigdteAmsterdam(KvKAmstedamnr. 34216182).Dealgemene voorwaardenvan Houthoff, waarn een beperkingvan aansprakelikheid, detoepasselijkheidvan Nederlandsrechten deexclusievebevoegdheidvan

Was de opdracht (“Opdracht”) aan notaris Oranje duidelijk en uitvoerbaar? ls die opdracht uitgevoerd volgens de daarvoor geldende notariéle standaar- den?
Is er

enige

reden om nader onderzoek doen? te

de rechtbank te Amsterdam zijn bedongen, zijn op alle opdrachten van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezorden, maar zijn eveneens te vinden op www.houthoff.com HouthoffisthetradenameofHouthoffCodpeatiefU.A.withregisteredofficeinAmsterdam(ChamberCommerceAmsterdamno. 3421€182).

of
Houthoffs general terms and cond tions, which stipulate a limitation of liability, the applicability of Dutc7 law and the exclusive jurisdic:ion of the

District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. A copy of the general terms and conditions is available on request or at www. houthoff.com

HOUTHOFF

Was de Opdracht helder?

Blijkens een brief van toenmalig landsadvocaat mr. G.J.H. Houtzagers van 26 oktober 2017 aan Minister-President Rutte is aan mr. Houtzagers gevraagd om onderzoek te

doen naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer Grapperhaus. Mr. Houtzager heeft daarop, zo blijkt uit dezelfde brief, samen met zijn compagnon, notaris mr. F.J.

Oranje, gesproken met de heer Grapperhaus en heeft geadviseerd om het beheer van

vermogensbestanddelen van de heer Grapperhausaftescheiden langs de lijnen die zijn opgenomen in de brief van minister-president Balkenende d.d. 20 december 2002 (Ka-

merstukkenII2002/03,28754,nr.1).MetdeuitvoeringdaarvanwasnotarisOranjebe- last.

2.2. Wij troffen in het dossier ook e-mailcorrespondentie aan tussen de heer Grapperhaus en notaris Oranje f (10)(2e) waarin de heer Grapperhaus op 12 april 2019 heeft

gevraagd om, (10)(2e); (10)(2g)

(10)(2e): (10)(2g)

|

vloed. Om die reden valt dit verzoek in zoverre buiten de Opdracht, aangezien het hier nietgingom het‘opafstandzetten’van vermogensbestanddelenvan deministervan

Veiligheid & Justitie.

Beoordeling:
2.3. De Opdrachtwas helder en uitvoerbaar.

Is de Opdracht correct uitgevoerd?

24642554

0016

De Opdracht is door de heer Oranje uitgevoerd in de periode 16 oktober 2017 tot en met

19 februari 2018. De akten waarbij de vermogensafscheiding heeft plaatsgevonden zijn gepasseerd door een waarnemer van mr. Oranje op 2 november 2017 (oprichting Stich-

ting Beheer Zakelijke Belangen F.B.J. Grapperhaus, vaststelling van de administratie- voorwaarden en certificering van aandelen in het kapitaal van Kapje Koffietein B.V.) en door mr. Oranje zelf op 19 februari 2018 (uitgifte van certificaten in het kapitaal van Ro- box Holding B.V. en certificering van aandelen in het kapitaal van Dominus Vinum B.V.).

3.2. Notaris Oranje heeft binnen het kantoor Pels Rijcken in dit dossier – onder anderen — in- houdelijksamengewerktmetmevrouw (10)(2e) , deheermr.G.J.H.Houtza-

gers, de heer (10)(2e) len de hee

(10)(2e)

2/4

HOUTHOFF

 1. 3.3.  Bij de behandeling van de Opdracht zijn er geen derdengelden via het kantoor Pels Rijc- ken gelopen.Beoordeling:
 2. 3.4.  Wij hebben de inhoud van het aangereikte dossier bestudeerd op consistentie van nota-riéle behandeling, maar hebben ook (steekproefsgewijs) de onderliggende juridische do- cumentatie, waaronder de certificering van aandelen, de oprichting van de hiervoor ge- noemde stichting en de administratievoorwaarden, die de kern van de handelingen betreft, bekeken.
 3. 3.5.  De Opdracht is correct door notaris Oranje uitgevoerd, waarbij akten zijn opgesteld diegebruikelijk en geéigend zijn in verband met de Opdracht en overeenkomstig de notari- ele standaarden. Naar de juridische inhoud of consequenties van de op het advies vande Landsadvocaat gestoelde Opdracht zel—f of haar rechtsgevolgen — deden wij geen nader onderzoek, doch wel naar haar notarieel-juridische uitwerking die naar ons inzicht geen nadere uitwerking of aanpassing behoeft.
 4. 3.6.  Door de heer Grapperhaus en zijn adviseurs werd volledige medewerking aan de uitvoe- ring van de Opdracht verleend.

3.7.

(10)(2e); (10)(2g)

[Deze viel, zoals gezegd,

(10)(2e), (10)(2g)

buiten de Opdracht.

Iserenigeredenomnaderonderzoektedoen?

Zoals geconstateerd, was de Opdracht helder en is deze correct uitgevoerd. Uit de be- oordeelde stukken blijkt niet van een ongebruikelijke of afwijkende gang van zaken en evenmin blijkt van ongepaste beinvloeding of van verstoring van het notariéle standaard- proces, die nader onderzoek zou indiceren of billijken.

4.2. Wij hebben in het desbetreffende dossier van Pels Rijcken dan ook geen aanwijzingen gevonden die nader onderzoek zouden indiceren.

Ten slotte

Ons onderzoek is erop gericht of er ‘onregelmatigheden’ of ‘ongebruikelijke handelingen’ zichtbaar waren bij de behandeling van de Opdracht. Wij hebben in dit kader de aange-

reikte documentatie zelf niet op juridischejuistheid en gevolgen beoordeeld, waarbij ver-

meld zij dat wij, na steekproefsgewijze beoordeling daarvan, geen reden hebben om aan te nemen dat het daaraan op enigerlei wijze zou schorten.

24642554

0016

3/4

HOUTHOFF

Wij hebben ons met dit bericht beperkt tot de kern van de zaak. Mocht u evenwel dieper in willen gaan op aspecten van onze werkzaamheden of beoordeling, dan zijn wij daartoe uiteraard be- schikbaar.

Metwriendelijke groet, Houthoff,

(10)(2e)

24642554

0016

4/4

HOUTHOFF

Bijlage

24642554

0016

mr,
1082 MA Amsterdam

(10)(2e)
Gustav Mahlerplein 50

PELS Landsadvocaat

RI|CKEN

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

onze ref. RV/mg/-
uw ref,
inzake |Toezendingdossiers

12 november 2020

Geachte heer

mr. R.W. Veldhuis

advocaat – t +31
f +31

(10)(2e)

partner

@pelsrijcken.nl

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer
ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr. (___(0@e)J,twee dossiers betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer prof, mr. dr. F.B.J. Grapperhaus en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als minister van Justitie en Veiligheid.

Het betreft:

a.

van het

11007319: Staat (V&J)/advies GH, map 1, 2 en 3 waarin de stukken betreffende de heer Grapperhaus uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen;

b. notarieel dossier 31006719: (10)(29)

11007319

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr, G.J.H, Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Grapperhaus.

24642554

0016

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postbus 11756 ‘

| 2502ATDenHaag = |

+31705153000 |

pelsrijcken.nl

datum onze ref,

12 november 2020 RV/mg/-

2/2

eensubmapoverig,waaronderdekamerbrievenwaarindeproceduretot beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:
e drie submappen met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter

gevoegd de meegezonden (e-mails en) bijlagen; * een submap met afschriften en een enkele brief;

In het kader van de advisering door mr. Houtzagers is ook een beoordeling gemaakt van twee tuchtrechtelijke klachten. Verder zijn door mr. Houtzagers werkzaamheden verricht in het kader van persvragen in mei 2018. Deze werkzaamheden staan geheel los van de notariéle werkzaamheden van mr. Oranje. In afstemming met mr. &

de stukken die met deze werkzaamheden verband houden niet bijgevoegd.

31006719
Het dossier sub b betreft een vervola op het eerderaenoemde dossier. Daarbii is op

(10)(2g)

Tot slot merk ik nog op dat gisteren door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Grapperhaus betreffen.

Tot een nadere toelichtingzijn] (10(2e)_—senik graag bereid.

Hoogachtend,
de landsadvocaat,

(10)(2e)

24642554

0016

Landsadvocaat

To: 1×2¢], From: (10)(2e)

– BD/DWJZ/JZWI

| Pels Rijcken Mon 11/23/2020 9:09:10 AM

Sent:
Subject: toezendingdossiers

Bijgaandontvangjescans van debrievend.d.19novemberwaarmee dedossiersvan ministerHoekstraen staatssecretarisKnopsbijdeheer

Received:
20201119 uit (10)(2e) hoekstra.pdf 20201119 uit knops.pdf

Mon 11/23/2020 9:26:28 AM

jl.

mr.[(oye)|zijn bezorgd. Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e) [10.263] (10)(2e) Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) || (10)(2e)

(10)(2e) \srijcken.nl | www.pelsrijcken.nt | LinkedIn

|

P Printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &
Dreogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general- terms-and-conditionsanduponrequestwewillprovideyouwithacopy,freeofcharge.

24641339 0017

mr.

(10)(2e) (10)(2e)

mr.
Gustav Mahlerplein 50

1082 MA AMSTERDAM

PELS Landsadvocaat

RI|CKEN

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

onze ref. uw ref. inzake

RV/mg/- Toezending dossier

19 november 2020

Geachte heer (10)(2e)

mr. R.W. Veldhuis advocaat – partner t +31
f E31

(10)(2e) @pelsrijcken.nl

|,

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer
ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr. (___@0@e)__],een dossier betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer mr. W.B. Hoekstra en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als Minister van Financién.

Het betreft dossier 11007320 Staat (Fin)/advies WH waarin de stukken betreffende de heer Hoekstra uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Hoekstra.

van het

24643056

0018

Pels Rijcken & Droogleever Fortuiin NV. | Postous11756 | 2502ATDenHaag

| +31

| pelsrijcken.nl

datum onze ref.

19 november 2020 RV/mg/-

2/2

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:
e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;
« submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot

beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Hoekstra betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer mr. W.B. Hoekstra uw bevindingen rechtstreeks

aan hem te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesioten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het secretariaat van de

minister t.a.v. deminister/mevrouw[__(10)(2e)_|(Ministerievan Financién, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). De enveloppe zal vervolgens worden doorgeleid aan de heer Hoekstra.

Tot een nadere toelichting zijn mr.

Hoogachtend,
de landsadvocaat,

(10)(2e)

en ik graag bereid.

24643056

0018

Landsadvocaat

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

mr.

(10)(2e) Gustav Mahlerplein 50

(10)(2e)

mr,
1082 MA AMSTERDAM

PELS Landsadvocaat

RI|CKEN

onze ref. uw ref. inzake

RV/mg/- Toezending dossier

19 november 2020

Geachte heer

mr. R.W. Veldhuis advocaat – partner t +31
f +31

[_“(oy2e) }@pelsrijcken.nl

In vervolg op ons telefonisch overleg en het verzoek van de heer[_@0)@e)De)_)van het ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr. [____(@)@e|),een dossier betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer drs. R.W. Knops en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het betreft dossier 11007364 Staat (BZK)/advies K waarin de stukken betreffende de heer Knops uit het notarieel dossier 31005719 advies inzake kandidaat bewindslieden 2017 zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het

op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Knops.

24643057

0019

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. | Postbus 11756 | 2502 AT Den Haag |

+3170 515 3000 |

pelsrijcken.nl

datum onze ref.

19 november 2020 RV/mg/-

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:

2/2

«

«

«

submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;
submap met (concept) stukken waaronder notariéle stukken/onderhandse stukken, waaronder scans van afschriften;

submap overig, waaronder de kamerbrieven waarin de procedure tot beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven en de brief van mr. Houtzagers van 26 oktober 2017 waarmee hij zijn bevindingenaandeminister-presidentkenbaarheeftgemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Knops betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer Knops uw bevindingen rechtstreeks aan hem te rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesioten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan zijn secretaresse mevrouw| _(10)(2e)_| (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag). Zij zal de enveloppe vervolgens doorgeleiden aan de heer Knops.

Tot een nadere toelichting zijn mr.

Hoogachtend,
de landsadvocaat

(10)(2e)

en ik graag bereid.

—R.W. Veldhuis

24643057

0019

Landsadvocaat

To: 1×2¢], From: (10)(2e)

– BD/DWJZ/JZWI

| Pels Rijcken Fri 11/27/2020 2:02:22 PM

Sent:
Subject: toezendingdossier

Fri 11/27/2020 2:04:33 PM 20201127 uit (10)(2e) Z wiebes.pdf

Beste
Bijgaandontvangjeeenscanvandebriefd.d.hedenwaarmeehetdossiervanministerWiebesbijdeheermr.| (10)(2e) |isbezorgd.

Received:

Met vriendelijke groet,
(10}(2e)|](10)(2e)
(opie) [[oV2ey | (10)(26) __ Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31[ (10)(2e) |

(10)(2e) @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.n! | LinkedIn

(10)(2e)

I

P printen, echt nodig?
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of

notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden

verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de

algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking

opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kesteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended

recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of
services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under
number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited
with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general- terms-and-conditionsanduponrequestwewillprovideyouwithacopy,freeofcharge.

24641342 0020

Bezorgen – Strikt vertrouwelijk Houthoff

mr.

(10)(2e) (10)(2e)

mr
Gustav Mahlerplein 50 1082 MA AMSTERDAM

PELS Landsadvocaat

RIJCKEN

onze ref. RV/mg/-
uw ref,
inzake |Toezendingdossier

27 november 2020

Geachte heer (10)(2e)

mr. R.W. Veldhuis advocaat – partner t +31
f +31

[doj@e) @pelsrijcken.nl

In vervolg op ons telefonisch overieg en het verzoek van de heer
ministerie van Justitie en Veiligheid zend ik u hierbij in overleg met mijn kantoorgenoot, notaris mr[(10)(2e) |,een dossier betreffende het onderzoek naar de financiéle en zakelijke belangen van de heer ir. E.D. Wiebes en het op afstand plaatsen daarvan in verband met zijn aantreden als staatssecretaris van Financién in 2014. Verder zijn in 2019 nog beperkte werkzaamheden verricht in verband met de wisseling van een bestuurder bij een stichting.

Het betreft dossier 31003128 Ministerie van Financién/kandidaat bewindslid waarin de stukken betreffende de heer Wiebes zijn opgenomen.

In dit dossier heeft de toenmalige landsadvocaat, mr. G.J.H. Houtzagers, samengewerkt met mr. F.J. Oranje. De werkzaamheden van mr. Oranje betreffen het op afstand plaatsen van de zakelijke en financiéle belangen van de heer Wiebes.

van het

24643053

0021

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijin NV. { Postbus 11756 | 2502 ATDenHaag |

+31705153000

=| pelsrijcken.nl

datum onze ref.

27 november 2020 RV/mg/-

2/2

Met betrekking tot dit dossier treft u aan:
e submap met de e-mails in chronologische volgorde met daarachter gevoegd de

e

meegezonden (e-mails en) bijlagen en overige dossierstukken;
submap met (concept) stukken waaronder notariéle stukken/onderhandse stukken, waaronder scans van afschriften en de kamerbrieven waarin de procedure tot beoordeling van kandidaat-ministers en staatssecretarissen is beschreven. Verder treft u hierin ook de brief van mr. Houtzagers van

4 februari 2014 aan waarmee hij zijn bevindingen aan de minister-president kenbaar heeft gemaakt.

Verder merk ik nog op dat mr. op 9 november 2020 door de Kamer voor het Notariaat is aangewezen als ‘zware waarnemer’ van het protocol van mr. Oranje. Uit dien hoofde heeft hij beoordeeld dat de betreffende stukken kunnen worden overlegd en dat deze stukken het gehele notariéle dossier inzake de heer Wiebes betreffen.

Tot slot verzoek ik u namens de heer Wiebes uw bevindingen rechtstreeks aan hem te

rapporteren door toezending van uw bevindingen in een gesloten enveloppe met de vermelding persoonlijk en vertrouwelijk aan het secretariaat van de minister ter attentie van mevrouw Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag). Zij zal de enveloppe vervolgens doorgeleiden aan de heer Wiebes.

Tot een nadere toelichting zijn mr.

Hoogachtend,
de landsadvocaat,

(10)(2e)

“R.W. VeldKuis

en ik graag bereid.

24643053

0021

Landsadvocaat

(10)(2e) From: tone},|(10)(2e) |. -BD/DWJZ/JZW

@houthoff.com]

To: (10)(2e)

|

Fri 11/27/2020 2:26:37 PM RE: Bekend

Sent: Subject:

Received:
Beste fi2e],
Jestondalopm’nlijstjeom eventebellenvanmiddag,maarmetditberichtkanikvoornugoeduitdevoeten.Fijn.

Fri 11/27/2020 2:26:38 PM

Spreken elkaar volgende week weer, Groet en goed weekeinde straks,

aoOorspronkelijkbericht—–

Van: [__(10)(2e) <{_(10)(2e)

|@houthoff.com>

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 15:03

Aan:f+ |, BD/DWIZ/IZW <410)2e)|@minjenv.ul>

[(10)(2e) – Onderwerp: Bekend

Beste}
Eveneen- goed- tussenberichtjezovoorhetweekend:indevijfdossiersdiealinternbeoordeeldentreffenwegeenopmerkelijkezakenaan.

Volgendeweekmaar even cen belletje& voor nicen goedweekend,

(10)(2e)

(10)(2e)

JSSIE EISSIeioleileltoiaitekfelieoiioiieiaicieilelciiekdoiialieiaieokekteksie lesokfesesekektesekssise
This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefU.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be confidentialorprivileged.Unauthoriseduse,disclosureorcopyingisstrictlyprohibited.Ifyouarenottheaddressee,pleasenotifyus immediately. Houthoffisthetradename ofHouthoffCoéperatiefU.A.,aDutchlawfirmbasedinAmsterdamandregisteredwiththeAmsterdamChamberof Commerceasno. 34216182.Houthoffsgeneraltermsandconditions.whichstipulatealimitationofliability,theapplicabilityofDutchlawandthe exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.
‘afehasoelasoleaeassasasasasasa osasalsalsleafofalefsalsalseasoeosoolsosolassasosasosasosasosleafsalsalsaealefealealsosoosooaa osoalsoslsosos

24641522 0022

To: Ce: From: Sent: Subject.

Received: Beste |(10)(2e),,

|L__10)2e) |@houthoff.com]; Sun 12/13/2020 10:10:36 AM

(10)(2e)

foze|{(10)(2e) |@houthoff.com]

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) |@houthoff.com] |,| |]

(10)(2e) [roxze}|(10)(2e)|. – BD/DWJZ/ZW

Sun 12/13/2020 10:10:36 AM RE: Bekend

Dankvoorjebericht.Hetzougoedzijnalsinjouw/jullieeindrapportageaan mijmeldingwordtgemaaktvan hetonderzoekindezedossiersen de eindconclusie van de toetsing, zonder de materiéle inhoud van de dossiers en de namen van de betrokken bewindslieden te noemen.

Dank en groet,

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

[(10)(2e)@minjenv.ol www.rijksoverheid.nl/jenv

(niet aanwezig op vrijdagen)

–—Oorspronkelijkbericht—–

Wan: (10)(2e) ((10)(2e)) <] (10)(2e) | |

(@houthoff.com> Verzonden: zaterdag 12 december 2020 13:45

Aan: oe [(10)(2e)]. – BD/DWIZ/IZW f10)2e) @minjenv.al>
ce] (10)(2e) (10)(2e) — |@houthoff.com>;[_ (10)(2e)_}.fmvee]<{__(10)(2e) — Phouthoff.com> Onderwerp: RE: Bekend

Beste[iver]

Ter informatie: ik ontving de bevestiging dat de bevindingen betreffende de werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve van de jou bekende bewindspersonen gisteren per koerier zijn afgeleverd bij de respectieve ministeries.

Met vriendelijke groet, (10)(2e)

HOUTHOFF (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

T
T
M
E|(10)(2e) (@houthoff.com

www.houthoff.com

=

Original Message—–

(10)(2e) (10)(2e)

From: TTR Fohouthotfcom> Sent: vrijdag 11 december 2020 14:40

To: (10)(2e)|, BD/DWIZ/IZ
[ned| – W <[(02e) |@minjenv.nl>

Ce: (10y(2e) 10)(2e) <{_(10)(2e) |@houthoff.com>: | |] | |

Subiect: RE: Bekend. 24641528

(10)(2e)

K{ (10)(2e)

|@houthoff.com>

0023

Beste[iver],

AanstaandemaandagzitikindemiddagbijPelsom tweedossierstebekijkenen eventueelnogeen derde,mochtendaarderdengeldeninbetrokken zijn.Deoverigedossierszijnnietvan dienaarddatdieniverderebeoordelingvergen.

Tkhebgoedehoopdatwijjoudanmiddenvolgendeweekkunnenberichtenwatonzebevindingenzijn,waarmeeookditgedeeltevan onze

werkzaamhedenafgerondzouzijn.Hetisnatuurlijkwelafhankelijkvan deuitkomstvan debeoordeling,maar demondelingetoelichtingvanReimer en opde21 dossierswaar FO inwerktevoor deStaat,ookdegenedieikzalbekijken,was van dienaarddatiknietopvoorhandgrote hindernissen verwacht.

Overigenswas devraagvan Reimerofhijeen kopievan debevindingeninzakeons onderzoeknaar FO’swerkzaamhedeninzakede bewindspersonen mag ontvangen. Wij spraken af dat dat alleen kan als jij dat goedkeurt.

(Zoals inmiddels gebruikelijk) een fija weekend & een hartelijkegroet, 10y(26

HOUTHOFF

(oj (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(@houthoff.com

www.houthoff.com aoOriginalMessage—–

From: [(toze) – BD/DWIZ/IZW<{(10)(2e)|@minjenv.nl> Sent: donderdag 10 december 2020 16:29

To:[_(ovee)-|for)<) 10)ee) |ahoutoftcom> Subject: RE: Bekend

Ok, alvast dank!

–Oorspronkelijkbericht—–

Wan ~{_(10128)Jannouthoftcom> Verzonden: donderdag 10 december 2020 16:24

Aan: [(10)(2e)],- BD/DWIZ/IZW <{10)2e)@minjenv.al> Onderwerp: Re: Bekend

T

M[__[_
E |__(10)(2e)

Nee

|, nietgoedmaarooknietslechtwantwebelleneerstmorgenmiddagoverdelijstdieikvanReimerkreeg.

Deaardvan dezakenen departicipatiegraadvanFOindiezakenisopheteerstegezichtechternietverontrustend;geenredenom opvoorhandaan tenemendaterzichonbetamelijkhedenhebbenvoorgedaan/kunnenvoordoen.

Ikberichtjemorgenmiddagwatwebesprokenhebben.

H. groet, 1oy(ze

(10}(2e) (10)(2e)

> Op 10 dec. 2020 om 15:31heefthoe4 [(10)(2e)], – >

> Bestefrovee], >

BD/DWJZ/IZW<{(10(2e)|@minjenv.nl>het volgendegeschreven:

24641528

0023

> Hebjetoevalligaleen volgend(hopelijkookgoed)tussenberichtje?

>aeOorspronkelijkbericht—–

 • >  Van:
 • >  Verzonden: vrijdag 27 november 2020 15:03

(10)(2e) (10)(2e)

“1 (10V2)}@houthof.com>

[(10)(2e)]. – BD/DWIZ/IZW {(10)(22)(@minjenv.nl>

> Onderwerp: Bekend >

>Beste[102], >

>Eveneen- goed- tussenberichtjezovoorhetweekend:indevijfdossiersdiealinterbeoordeeldentreffenwegeenopmerkelijkezakenaan. >

> Volgendeweek maar even een belletje& voor nt een goedweekend, >
>
>

> > >

>froee][ >

> > >

> This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefU.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be confidentialorprivileged.Unauthoriseduse,disclosureorcopying isstrictlyprohibited.Ifyouarenottheaddressee,pleasenotifyusimmediately.

Houthoff is the trade name ofHouthoff CoéperatiefU.A.. a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerceasno. 34216182.Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatealimitationofliability,theapplicabilityofDutchlawandthe exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.

SeEE oReeeeoeoeeeeeoeeeoReoeeeeoea ERee oR OR RR EEEE EEEEE
>
>
> Ditberichtkaninformatiebevattendienietvoor uisbestemd.Indienu nietdegeadresseerdebentofditberichtabusievelijkaan u istoegezonden, wordtuverzochtdataan deafzendertemeldenen hetberichtteverwijderen.DeStaataanvaardtgeenaansprakelijkheidvoor schade,van welkeaard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

>

 • >  Ministerie van Justitie en Veiligheid >
 • >  This message may contain information that is not intended for you. Ifyou are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
  >> Ministry of Justice and Security >feseas aea fefeaeofaeoeofoeaaofaof aeafeoleoeafoeoeaafaeofaa faeoefefefoealaafeaeaeafeoa oeoakaeaThis communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefU_A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may beconfidentialorprivileged.Unauthoriseduse,disclosureorcopyingisstrictlyprohibited.Ifyouarenottheaddressee,pleasenotifyus immediately. Houthoff is the trade name ofHouthoff CoéperatiefU.A.. a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerceasno. 34216182.Houthoff’sgeneraltermsandconditions,whichstipulatealimitationofliability,theapplicabilityofDutchlawandthe exclusive jurisdiction of the District Court of Amsterdam, the Netherlands, are applicable to all services performed. The general terms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.CSAAAAAofECEH ASEAAESEEEEE2oAaea A eC aoaEoaaCKaaaoDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerdebent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordtuverzochtdataan deafzendertemeldenen hetberichtteverwijderen.DeStaataanvaardtgeenaansprakelijkheidvoor schade,van welkeaard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.Ministerie van Justitie en VeiligheidThismessagemaycontaininformationthatisnotintendedforyou.Ifyouarenottheaddresseeorifthismessagewas senttoyoubymistake,youare requestedtoinformthesenderanddeletethemessage.TheStateacceptsno liabilityfordamageofanykindresultingfromtherisksinherentinthe electronic transmission of messages.

ARASRoo oeoooo oeoeoeooeoeoooooeeoekokook ok okoeoRoeoe doiokdokoekek ok okek

24641528 0023

Ministry of Justice and Security

SHeS eeeaeaeoeAoHeeeeefaeaeoeaeeaeoeeseHaeeaeeaeoeHoofeaeaaoeaeaeaeeae Haoaee

This communication is sent to you from Houthoff CoéperatiefU.A. This email and its contents are for the use of the addressee only and may be

confidentialorprivileged.Unauthoriseduse.disclosureorcopying isstrictlyprohibited.Ifyouarenottheaddressee.pleasenotifyusimmediately. Houthoffisthetradename ofHouthoffCoéperatiefU.A.,aDutchlawfirmbasedinAmsterdamandregisteredwiththeAmsterdamChamberof Commerceasno. 34216182.Houthoffsgeneraltermsandconditions,whichstipulatealimitationofliability,theapplicabilityofDutchlawandthe exclusivejurisdictionoftheDistrictCourt ofAmsterdam,theNetherlands, are applicableto all services performed.Thegeneralterms and conditions are available on request and at www.houthoff.com.

(Refeoeoleoeoleakeoeaksoeoleee aeaeaeaeaeokaeoleoleolefefealefeoleoleaeafoealsoeosooeaseaeleaeaeleaeaeaeleofoleoleoealefealeoleaeoealeaksoealsooso leaeleoeos

24641528 0023

|,|(10)(2e) |] (10)(2e)
(10)(2e) @houthoff.com]

(10)(2e) | frovzelf (10)(2e)_ |@houthoff.com]; (10)(2e) (10)(2e) _ |@houthoff.com] [+] [(10)(2e)|- BDIDWJZ/JZW

Wed 1/13/2021 2:50:56 PM

RE: Bevindingen FO || VERTROUWELIJK & GEPRIVILEGIEERD [IWOV-LEGAL_A.FID1327893] Wed 1/13/2021 2:50:56 PM

Beste| (10)(2e) (en[z=]en |(10)(2e) |),
Zeer dank voor jullie werk en deze rapportage. Tot mijn schande moet ik constateren dat grote drukte op andere dossiers maakte dat ik er tot op heden nog niet op gereageerd heb (al had ik wel direct van de inhoud ervan kennisgenomen).
Ik heb naar aanleiding van het stuk nu geen vragen. Zowel het proces als de conclusies zijn helder weergegeven. Ik ga er ook vanuit dat er nu geen aanleiding bestaat nader onderzoek te doen verrichten. Mocht daartoe later alsnog toe worden besloten, leg ik graag weer contact.
Ik denk evenwel dat we nu voor dit gedeelte tot een afronding van deze kwestie kunnen komen. Ik ontvang daartoe graag bericht over de verdere afwikkeling en betaling.
Met dank en groet,
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

MinisterievanJustitieenVeiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

T (10)(2e) (10)(2e) |@ minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv (niet aanwezig op vrijdagen)

Van:
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 17:22

Aan:{4 (10)(2e)
ce:| (10)(22) | ree]f (10)(2e)
Onderwerp: Bevindingen FO | | VERTROUWELNK & GEPRIVILEGIEERD [IWOV-LEGAL_A.FID1327893]

Beste [(19)2e)),
Hierbij gaan onze bevindingen uit de tweede ’tranche’. Ook is een eindconclusie opgenomen over de individuele dossiers.

Mochtjenogvragenhebbenofoverlegwensen,datzijnwe uiteraardbeschikbaar. Voorhetgevalwe elkaaropkortetermijnnietmeer sprekenwensikjénu alvastfinefeestdagen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens en|(10)(2e) |,

(10)(2e) HOUTHOFF

(10)(2e)

(10)(2e)
E[ (10)(2e) (@houthoff.com

www.houthoff.com

AEICIC2gOE22k2g2c22keCCIICOEER2g2g22 22CgCO222222Ie2gOOKOK22OROEOROE
This communication is sent to you from Houthoff CodperatiefU.A. This email and its contents are for the use of the

addresseeonlyandmaybeconfidentialor privileged.Unauthoriseduse,disclosureor copyingisstrictlyprohibited.If

youare nottheaddressee,pleasenotifyus immediately.Houthoffisthetradename ofHouthoffCodperatiefU.A.,a Dutch law firm based in Amsterdam and registeredwith the Amsterdam Chamber of Commerce as no. 34216182. Houthoff’s general terms and conditions, which stipulate a limitation of lability, the applicability of Dutch law and the exclusivejurisdictionoftheDistrictCourtofAmsterdam,theNetherlands,are applicabletoallservicesperformed.The generalterms andconditionsare availableon requestandatwww.houthoff.com.

ieblsososaieofoftfe2saisBienienisaisaoeaieaisnfsosaieoieofieolealsPheBienieaisaleaoeisaisnlsaleoieaiesiefeofoftniefsaisaleaienisDisaleaieaieisse aieofoftofe2fsaisFienieFisaisaieaieisi ie.
24641519 0024

To:

Ce: From:

Sent: Subject:

Received: