Hilda Groeneveld – De Mulla en de scarabee

De scarabee behoort tot de groep van mestkevers en staat voor vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid.

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk 1

De gaswinning in Groningen

Mijn ervaringen met de gaswinning

Hoofdstuk 2

Hoe het beleid m.b.t. de gaswinning past binnen het beleid van de overheid

Enkele opvallende zaken
Het meerjarenbeleid van de overheid
Veranderende beleidscultuur
Wat is een overheid
Wat is een regering
De Grondwet en de rechten van de mens
Conclusies

Hoofdstuk 3

De VN en haar agenda’s

De agenda’s en hun doelen
Voor wie zijn de doelen bestemd
De uitwerking van de doelen in het algemeen en in Groningen
Wie betaalt bepaalt
De nieuwe wereldorde

Epiloog

Inleiding

In het kort zal ik op persoonlijke titel iets vertellen over mijn eigen ervaringen m.b.t. de gaswinning en mijn zoektocht naar de achtergronden van het beleid.

Vooraf een kort verhaal over de Mulla en de ezel dat Bettie van Veen en ik vijf jaar geleden deelden met de raad van Loppersum: Een buurman kwam naar de poort van Mulla Nasrudin’s tuin. De Mulla kwam naar buiten om hem te ontmoeten. “Mag ik u vragen Mulla”, vroeg de buurman “Zou ik vandaag uw ezel mogen lenen? Ik moet enkele spullen naar de stad brengen.”
De Mulla voelde er niet veel voor om het beest aan deze man uit te lenen, maar wilde ook niet onbeleefd overkomen. Hij antwoordde: “Het spijt me, maar ik heb hem al aan iemand anders uitgeleend.” Ineens was op hetzelfde moment de ezel luid en duidelijk achter de muur van de tuin te horen.
“Maar Mulla”, riep de buurman: “Ik hoor hem balken achter de muur!”
“Wie geloof jij eigenlijk”, antwoordde de Mulla verontwaardigd: “De ezel of je Mulla?”
De Mulla bezit ook een scarabee, een prachtig glimmende scarabee in alle kleuren van de regenboog. Maar hij zit verborgen in de zorgzame hand van Mulla Nasrudin.
De Mulla en beide dieren vormen de rode draad in mijn verhaal.

Toen begin jaren 70 Den Uyl voor de radio vertelde, dat jongelui vanaf 18 recht hadden op alles, wat voordien nog nooit mogelijk is geweest, heb ik met een dubbele whisky aan de bar in de plaatselijke kroeg voor het eerst getoast op het einde van Nederland.

Later, bij het opengaan van de grenzen van Europa, zei ik hetzelfde van Europa. Waarom ik dit zei, wist ik niet. Gebeurt wel vaker. Dat het beleid hiervan al veel eerder in gang was gezet, wist ik toen nog niet.
In de jaren 80 begon ik me echt ongerust te maken. Het was allemaal te mooi om waar zijn. Te veel dingen klopten niet. De kwaliteit van het onderwijs ging achteruit, managementcursussen waren gestoeld op de beginselen van het Boeddhisme, waar het juist niet voor bedoeld was. Nivelleren en grootschaligheid werden toverwoorden. De vermarkting van publieke instellingen als Nuts instellingen moest ineens heel snel. Bedrijven, die het goed deden, verdwenen of gingen failliet. De coöperatieve banken moesten fuseren. Extreem veel belastinggeld ging naar zaken, die helemaal niet thuis hoorden bij de overheid.
Wat was de staat? Verworden tot een fictie, dat om de vier jaar kon worden aangepast? Ik miste een basis, een gedachtegoed, dat er grenzen vast lagen, maar verwachtte niet een speelplaats. Allerlei zaken, die dankzij ervaring en goed nadenken tot stand waren gekomen, verdwenen als sneeuw voor de zon. De staat leek een gekleurde ballon. Het kon niet op. Maar ik vond van niet en voelde me daarin vaak alleen staan.

Hoofdstuk 1

De gaswinning in Groningen

Mijn ervaringen met de gaswinning

Het leek op een feest, toen in de provincie de boortorens als kaarsjes op een verjaardagstaart stonden te branden. Ik dacht: wie verdeelt die taart? En als de bodem naar beneden gaat, wat gaan ze dan doen? Maar me ermee bemoeien, kwam niet in me op. Heel Groningen kon toen nog bestaan van wat de grond leverde. Van het eerste gas geld is de ruilverkaveling Loppersum/Stedum in gang gezet. Nu snap ik wel waarom, destijds nog niet. Ik was alleen maar verdrietig en boos, omdat de organisch ontstane en deels natuurlijke omgeving door de mens werd aangetast.
De omgeving heeft immers een grote invloed op het welbevinden van mensen.
Maar de afvoer van water had voorrang. Het bedrijfsmatig denken voerde de boventoon.
Vele jaren later, in 2003, heb ik de toen pas benoemde burgemeester Rodenboog gevraagd, wie bij de gemeente het gas dossier eigenlijk in zijn bezit had. Hij gaf als antwoord, dat een dergelijk dossier nog niet bestond, maar dat hij het vanaf die tijd zou beheren. Naar aanleiding daarvan zijn er twee info avonden in Middelstum gehouden, waar veel mensen weinig wijzer, maar wel bozer, van werden. Beloofde antwoorden zijn niet gekomen.

In 2007 heb ik de raad van Loppersum gevraagd een werkgroep op te richten om uit te zoeken, welke onderzoeken er bekend waren rondom de gaswinning. Toen daar slechts één persoon op reageerde, heeft Rodenboog me gevraagd een aantal burgers bijeen te brengen. Hij zou bij de Provincie pleiten voor een dergelijk onderzoek en bood aan de coördinatie te verzorgen tussen ons en de provincie.

De oprichtingsvergadering van de werkgroep, die zich uiteindelijk Klankbord Bodembeweging zou gaan noemen, vond plaats op 15 januari 2007 in Loppersum in het gemeentehuis. We wilden een onderzoek laten doen naar wat allemaal al aan onderzoek gedaan was en een evaluatie daarvan.
Een Stuurgroep werd gevormd door een aantal duur betaalde clubs: de Provincie Groningen, de gemeente Loppersum, de Commissie Bodembeweging, het Waterschap Noorderzijlvest, het KNMI, de Tcbb en Deltares/TNO. We werden vriendelijk verzocht hieraan deel te nemen. Wij vonden, dat we als klankbord groep, bestaande uit leken, dit niet konden accepteren. We wilden wel aanzitten en inbreng hebben. Toen werden ze boos. Hadden ze beter niet kunnen doen. Vanaf toen begon mijn argwaan pas goed. Er is negen keer vergaderd.
Na twee en een half jaar was het rapport pas klaar: ‘Gebouwschade Loppersum, Deltares 2011’.
Veel van onze op- en aanmerkingen waren niet meegenomen. Ook de evaluatie van de overige onderzoeken ontbrak.

In 2009 is deze werkgroep ’Klankbordgroep Bodembeweging’ een vereniging geworden, de GBB.
De beginjaren waren moeilijk. Moeilijk, omdat we technische rapporten moesten leren lezen en duiden. Moeilijk, omdat veel uitspraken op aannames berustten en we voor een schier onmogelijke taak stonden vanwege het grote aantal problemen bij gedupeerden. Ook het sluwe taalgebruik van NAM en overheid was iets, dat we nog niet goed konden duiden. Zinnen, die net even anders gelezen kunnen worden, halve waarheden, nieuw bedachte woorden enz.
Alles wees erop ,dat er iets verborgen moest worden gehouden. De Huizinge beving gaf de doorslag. De rapporten berustten op onvoldoende onderzoek en zelfs op nalatigheid. Veel werd onvoldoende onderzocht, o.a. de relatie tussen de schade en de intensiteit. Voor vijf van de acht versnellingsmeters of stations, zoals het KNMI ze noemt, was geen absolute tijd beschikbaar, van wezenlijk belang voor het duiden van de seismiciteit.

“Voor een aantal (oudere) stations in het noorden is er geen absolute tijd beschikbaar (omdat er geen GPS- antenne op locatie geplaatst is). De tijd wordt dus van de interne klok van de PC gehaald, die natuurlijk in de loop der tijd behoorlijk wat kan afwijken van de absolute tijd.”
Bron: antwoord KNMI in eigen beheer.

De Kamer werd door ons in de jaren daarna goed geïnformeerd. Maar echt met de vuist op tafel slaan, bleef en blijft uit. Ze doen hun werk als afleiding goed.
Na de reacties van de overheid op de beving van 2012 zei ik tegen mijn man, dat ik oorlogsdreiging voelde. Het KNMI hield geen enquête. De pers kwam vooral met sensationele berichten. Als antwoord op vragen kwam vaak: een rits op de mond, een halve waarheid of een niets zeggend antwoord. Het verhaal in de Sporthal van Loppersum in januari 2013 was tenen krommend.

Beetje bij beetje werd ik wakker en kwam met mensen in contact, die veel meer wisten dan ik op dat moment. Eerst dacht ik: dat kan niet waar zijn. Maar mijn gevoel zei iets anders. Het heeft een half jaar geduurd, voordat ik kon accepteren, dat het waar was.
Alle kwartjes van de jaren ervoor vielen op hun plek.

Na mijn vertrek bij de GBB heb ik m.b.v. mijn zoon een website opgericht:
http://www.ondergroningen.nl.

Ik begon te lezen en te schrijven. Waarheidsvinding en bewoners informeren waren mijn drive. Het verhaal n.a.v. de Huizinge beving – totaal 370 pagina’s, waarvan een groot deel uit rapporten en van websites met opmerkingen van mijn kant – was voor mij persoonlijk heel verhelderend om een beetje zicht op het geheel te krijgen.
Een aantal plannen bedacht met Fred, een goede vriend. Deze zijn niet uitgevoerd, zoals een stuiver per kuub gas voor Groningen. Ook enkele lezingen georganiseerd, omdat ik wilde weten wat de achillespees van de NAM was. Dientengevolge opnieuw een werkgroep opgericht. Dit burgerinitiatief is uitgegroeid tot het kennisplatform OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw). Ik heb het als een voorrecht gevoeld met deze groep te hebben mogen werken. We hebben veel naar buiten gebracht, o.a. de meerwaarde van tilt meters en de noodzaak van onderzoek naar de gevolgen van bevingen op de ondiepe bodem. Tilt meters zijn tot nu toe niet in het bevingsgebied geplaatst, tot ergernis van Provinciale Staten van Groningen. Gedeputeerde Eelco Eikenaar besprak de opdracht met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Die kondigde een onderzoek aan naar de effectiviteit van een dergelijk netwerk. Zowel Van der Gaag als Huissteden pleiten voor het gebruik van tilt meters. Van Huissteden:
“Direct doen, die tilt meters. Volkomen terecht dat Provinciale Staten dat wil. Dan kun je tenminste nauwkeuriger zien wat er gebeurt in die bodem.”
Bron: Raadsels in de Groninger bodem, http://boerderij.nl

Een achillespees dus.
En de overheid, die door de mand valt.
Tijd rekken, meevoelen en beleefd zijn lijken hun opdracht. Zo doordacht en niet Gronings.

De andere achillespees betrof het nalaten van (praktijk) onderzoek naar de ondiepe ondergrond en welke gevolgen bevingen hierop kunnen hebben. Hier is nooit onderzoek naar gedaan. Waarom niet?

Ik heb geleerd, dat geologie een ontzettend mooi vak is en dat Groningers daar eigenlijk veel meer van zouden moeten weten. Tot voor kort is ook onvoldoende onderzocht naar wat er in de ondiepe ondergrond gebeurt. Nu blijkt dat Van der Gaag van alle kanten het gelijk krijgt, wordt de overheid/NAM ineens actief.

In de jaren 90 werd al gewezen op lateral spreading. Dit fenomeen is behalve door van der Gaag nooit
onderzocht in Groningen.
Zie: http://am.caltech.edu/~heaton/papers/Wald_intensity.pdf

In 1997 werd door Campbell al gewezen op de verticale component van de PGA. Dit is pas naar buiten gekomen n.a.v. een slimme vraag van ons aan het KNMI. Is voordien ook nooit onderzocht.
Zie: Campbell, K.W., 1997. Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and vertical components of Peak Ground Acceleration, Peak Ground Velocity, and Pseudo-absolute acceleration response spectra. Seismol. Res. Lett., 68, 154-179.

Hoewel er in 1995 reeds voor is gewaarschuwd, werd onderzoek naar zwel klei lacherig afgedaan, door zowel de Tcbb als de Provincie bij wie het behandeld rapport en de slechte kritieken daarop in het archief zelfs niet meer te vinden zijn.
Zie voor beide bovengenoemde items de geraadpleegde litteratuur door TNO/Deltares in ‘Gebouwschade Loppersum’.

“One of the many causes of damage is foundation movement resulting especially from the drying shrinkage of clay subsoil. This is not a new phenomenon and has been experienced many times in the past. However, the 1975/76 drought, whilstadmittedly being more extensive than previous dry spells.” Bron: BRE ease of repair tabel: R Driscoll, 1995, BRE Digest 251: Assessment of Damage in Low Rise Buildings with Paricular Reference to Progressive Foundation Movement, IHS Rapidoc
https://www.scribd.com/doc/213128211/BRE-Digest-251-Assessment-of-Damage-in-Low-rise-Buildings

“Een van de vele oorzaken van schade is de fundamentele beweging, die vooral voortvloeit uit de drogende krimp van klei in de ondergrond. Dit is geen nieuw fenomeen en is in het verleden als veel voorkomend ervaren. Echter, de droogte van 1975/76, was vele malen groter, dan in vorige droge tijden.”

Deltares, Arcadis en TNO melden, dat verweking slechts op kan treden bij een versnelling (PGA) van 0,2 g (later 0,15 g, nu 0,1 g) en dat dit fenomeen nog nooit is voorgekomen.
Internationaal zeggen wetenschappers, dat de drempelwaarden om verweking te starten onder bepaalde omstandigheden wellicht slechts 0,03 g zijn.
Bron: Peter van der Gaag

Dat Peter van der Gaag iedere keer opnieuw gelijk krijgt is voor mij logisch. Hij blijft bescheiden, ondanks een enorme staat van dienst en wordt in het buitenland door experts al jarenlang gezien als zeer deskundig op het gebied van geologie en hydrologie. De waarheid komt uiteindelijk hier ook wel boven drijven.
De overheid en NAM met hun ingenieursbureaus gaan tot het naadje, totdat er weer iets ontdekt wordt. Dan lijkt het of ze het zelf al lang wisten.
Steeds meer wetenschappers krijgen gewetenswroeging. Dat kan niet anders.

Ook is de Technische Commissie Bodem Beweging twee keer bij OMEM geweest. We hadden een tweetal klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman en moesten de leden van de Tcbb eerst horen. Dat hebben we geweten. Een slechter toneelstuk heb ik nog nooit meegemaakt. Ook wel vermakelijk. Maar voldoende kennis van de ondiepe ondergrond ontbrak, net als trouwens bij de Commissie Bodemdaling Groningen. Hoe kun je als Tcbb de minister informeren, wanneer echte kennis van de ondiepe ondergrond ontbreekt? Naast belangenverstrengeling verweten we hen hun slechte communicatie m.b.t. het bezoek van de heer Haak over tilt meters. Na een jaar gaven ze eindelijk toe dat deze meters een toegevoegde waarde hadden m.b.t. het vaststellen van schade. En daarna werd het weer stil. Geen aanbeveling, geen handreiking, alleen verveelde gezichten en stilte.
‘De overheid heeft zich onvoldoende gerealiseerd hoe groot het effect van de aardbevingen was’, zei Rutte vorige maand. Wie gelooft hem nog?

Het vertrouwen in de Mulla verdwijnt. Wat heeft hij trouwens in zijn linkerhand?

Het feest begint nu pas echt.
Hele dorpskernen moeten worden gesloopt, want woningen ouder dan 1920 zijn reeds benoemd als niet te
versterken. Ze zijn niet bestand tegen zwaardere bevingen.
Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/20/veel-meer-groningse-huizen-onveilig-bij-beving-dan-bekend-a1416923

Wanneer het versterken van een dergelijke woning meer kost, dan de waarde ervan, wordt sloop overwogen.

Om het versterken goed te laten verlopen valt de Crisis en herstelwet sinds 1 juli 2015 onder de Omgevingswet. Hieronder valt naast het versterken, het streven naar een ‘waardevolle leefomgeving’.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/inhoud/crisis-en-herstelwet

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de stelsel herziening van het omgevingsrecht, met als doel de wet- en regelgeving gericht op de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen.
Maar ineens komt er weer een nieuwe wet: de Lex Specialis, een noodwet, of nog mooier klinkend een Delta wet, die voorrang krijgt boven de algemene wetgeving. De bijzondere wet kan noodzakelijk zijn om één speciale situatie te regelen, die ook onder de algemene regelgeving valt. Maar met een Lex Specialis kan maatwerk geleverd worden. Voor de Betuwelijn, maar nu ook voor Groningen. En dit zou dan snel moeten gaan. Na jaren traineren en leugens nu plotseling snelheid? Een nieuwe manier om ons in de war te brengen?
Alders heeft nu doorzettingsmacht.
Meer over Alders, zie: http://niehove.eu/column/onbetwistbare-autoriteit/

Niemand weet waar hij aan toe is. Maar nog lang niet alles ligt vast. Binnenkort komt de Omgevingswet in de Eerste Kamer.
In de memorie van antwoord van 12 februari 2016 staat:
“Met de leden van de fractie van het CDA onderschrijft de regering het beeld, dat een omgevingsplan veelvuldig op onderdelen en per locatie wordt gewijzigd. Er kunnen dus inderdaad meerdere vaststellingsbesluiten, in verschillende stadia, tegelijk in procedure zijn. De ambitie is om op termijn het digitaal stelsel zo vorm te geven, dat de transparantie, kenbaarheid en inzichtelijkheid zo goed mogelijk zijn geborgd. Het voornemen is om het omgevingsplan op de hierna beschreven wijze via het digitaal stelsel beschikbaar te stellen. Per locatie zouden de op dat moment geldende regels kunnen worden getoond. Per regel kan de daarbij behorende toelichting worden geraadpleegd. Bekeken kan worden welk orgaan, op welk moment, bij welk besluit de regel heeft vastgesteld. Daar is ook te vinden wanneer de regel in werking is getreden. Het voornemen is om ook de ontwerp besluiten, met de regels, die zich voor een locatie nog in het stadium van de voorbereidingsprocedure bevinden, te tonen. Juist door het feit, dat sprake is van één omgevingsplan per gemeente, worden de regels in het plan afgestemd en wordt ongewenste versnippering door aparte ‘postzegelregelingen’ die gelden voor afzonderlijke locaties voorkomen. Het verwezenlijken van deze ambitie vraagt overigens nog veel afstemming en samenwerking tussen de bestuurslagen en er is aanzienlijke aanpassing bij bestuursorganen nodig.”
Bron: Nadere memorie van antwoord Omgevingswet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/12/nadere-memorie-van-antwoord-omgevingswet

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad.
Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. In 2017 en 2018 werkt het kabinet verder aan de Nationale Omgevingsvisie. De wet treedt in 2019 in werking.

Uitgangspunten Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

– de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;

– duurzame projecten (zoals windmolen parken) stimuleren;

– gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen, die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten.

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?
Hieronder 3 voorbeelden:

– Omgevingsvisie voor overheden

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

– 1 loket voor burgers en bedrijven

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

– Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/inhoud/vernieuwing-omgevingsrecht

Wanneer blijkt dat bv. bij schade afhandeling ooit een bodemonderzoek is goed gekeurd, kan deze volgens de Omgevingswet ook gebruikt worden voor andere situaties. Dit klinkt in Groningen als vloeken in de kerk. Geen enkele kavel is gelijk aan de ander. Maar wettelijk gezien mag het.
Liesbeth van Tongeren is bezorgd over de combinatie van de Omgevingswet met mijnbouw. GroenLinks stemde tegen.
In hoeverre de Omgevingswet en de Delta wet elkaar overlappen of aanvullen, is nog volstrekt onduidelijk. Bovendien kunnen de overheden tussentijds veranderingen aanbrengen.

De Mulla hoeft niets meer te zeggen, hij hoeft zich niet meer te verantwoorden, hij wordt immers gesteund door een enorm systeem en heeft een uitgebreid juridisch archief, met in zijn linkerhand nog steeds de scarabee, die hij zo nu en dan even aan een beperkt aantal mensen laat zien.

En er is nogal wat aan de hand.

– De zeedijken die in 2012 al 15 cm gezakt waren, de bodemdaling die veel groter blijkt en de stijging van de zeewaterspiegel die, zij het nu nog in mindere mate, daar nog eens overheen komt.

– De zeedijken die zwak zijn en bovendien onvoldoende beschermd tegen bevingen.
Waarom geen evacuatieplan met een uitkoop regeling voor hen, die het gebied willen verlaten?

– De waterhuishouding die ernstig wordt verstoord door bedrijven, particulieren of overheden.

– Versterken, dat gebaseerd is op bedachte contourlijnen en niet op reële metingen met tilt meters, die de werkelijke schade rechtstreeks in beeld kunnen brengen.

– De onwil van de overheid door deze niet in te zetten.

– De mantra ‘aardbevingsschade’ die er bij de bevolking sinds 1983 bewust is ingeprent.

– Erfgoed, dat volgens Alders letterlijk mag vervallen tot ruïnes. “We moeten keuzes maken, je kunt niet alles bewaren.’

“Volgens eigen rapportage van interne NAM stukken zal er geen aantoonbaar patroon te vinden zijn. Door de fracturen in het Groninger gasveld en de weerkaatsing van aardbevingsgolven op deze fracturen en op de onderliggende zeer harde aardlaag, het z.g. Rotliegend, is het door de interferentie van aardbevingsgolven volstrekt onvoorspelbaar welk huis op welke plaats door beschadigende bevingsgolven getroffen gaat worden. Het zoeken naar een patroon is dus vrijwel onmogelijk aangezien deze golven zich volledig chaotisch in de ondergrond voortplanten. De uitwerking van deze golven aan het aardoppervlak, daar waar onze huizen staan, is dus totaal onvoorspelbaar.”
Bron: Peter Nauta; http://www.co2ntramine.nl/gerommel-gasberaad-en-hans-alders/#more-3229

Een Malinese jihadist is aangeklaagd wegens het vernielen van erfgoed, in Groningen wordt dit door de overheid gebagatelliseerd.

– Enz. enz.

Bovendien, ieder weldenkend mens weet, dat de staat de kosten voor herstel en versterken nooit kan en gaat betalen. Waarom dan toch net doen als of? Om te kunnen blijven winnen?
De kern van veel frustratie is vooral te weten, dat je bedrogen wordt door je eigen overheid.
Maar de Mulla weg uit mijn bestaan? Dan valt mijn hele geloof om.
Onmogelijk.

Hoofdstuk 2

Hoe het beleid m.b.t. de gaswinning past binnen het beleid van de overheid

Enkele opvallende zaken

In het rapport ‘Gebouw schade Loppersum’ stond o.a., dat intensiteit VI – VII (op de EMS schaal) de meest maximaal te verwachten intensiteit in dit gebied is.
Het KNMI heeft altijd vol gehouden, dat de intensiteit bij de Huizinge beving, die een jaar na het verschijnen van het rapport plaatsvond, VI was. Hier was ik het pertinent mee oneens. Ondanks dat we Dost persoonlijk tijdens een door ons aangeboden etentje hierop aanspraken en zeiden dat hun onderzoek vele hiaten had, bleef het KNMI bij haar standpunt. Later, in 2015 stond in het rapport van Arcadis, dat dit bedrijf had berekend, dat de intensiteit tussen VI en VII was.

In het rapport van Arcadis d.d. 16 oktober 2015 staat: “Huizinge M = 3.6 = 0.08 g (PGA = 85 cm/s2) Hiermee valt Huizinge tussen VI en VII”
Zoek op: Schadeonderzoek Groningen Buitengebied – Rijksoverheid

Dit houdt in, dat de maximale intensiteit dus VII was! Hoger dan intensiteit VI is volgens de Raad van State echter niet acceptabel. Zie:

5.3 Intensiteit

Als zich in Friesland een beving van 3,9 op de schaal van Richter zou voordoen, is er volgens de huidige inzichten een intensiteit van circa VI (op de EMS schaal) te verwachten met een kans op licht tot matige schade aan de gebouwen. Een vergelijkbaar schadebeeld is door de Raad van State beoordeeld in het kader van het besluit gasopslag Bergermeer. Het oordeel van de Raad van State was, dat een hele kleine kans op een enkele aardbeving met een sterkte van 3,9 gedurende de hele gebruiksperiode van het veld acceptabel is,
Bron: Bijlage 1 Het seismisch risico door delfstofwinning in Friesland
http://www.bodemdalingfryslan.nl/wp-content/uploads/2015/02/Aardbevingsrisico_Frysl%C3%A2n2.pdf

Maar een uitspraak van de RvS is blijkbaar in Nederland niet van belang.

In het rapport Gebouwschade stond ook, dat onzekerheden, die inherent zijn aan de aardbevingen zelf, zullen blijven bestaan. Dit is dit voorjaar na een 4 jaar durend onderzoek door NAM bevestigd.
We zijn weer terug bij af. Niets is in wezen bekend voor de toekomst. Het SodM heeft NAM onterecht een boete opgelegd. Adriaan Houtenbos heeft hiertegen terecht geprotesteerd. De boete van € 3 miljoen is snel terug verdiend en aangezien overheid en NAM beide belang hebben, is het uitstellen van de werkelijkheid winstgevender dan de boete.
Bijna alle bestuurders, zowel provinciaal als lokaal, laten zich niet tot nauwelijks technisch informeren. Ook niet door onafhankelijke onderzoekers en rechters. Ik noem hierbij net name hoogleraar en oud rechter Jan van Dunné, de enige geodeet van Nederland, Adriaan Houtenbos en de in het buitenland wel gewaardeerde Peter van der Gaag.
De Tcbb en de Commissie Bodemdaling worden daarentegen, ondanks hun gebrek aan kennis over de ondiepe ondergrond, wel geraadpleegd, nog erger: mensen worden naar deze instanties verwezen.
In de Kamer ontbreekt sinds het verdwijnen van Eric Smaling ook de kennis van de geologie. Onbegrijpelijk, in een land, dat ooit de grootste gasvoorraad ter wereld had.

Maar de Mulla gaat er van uit dat hij wordt geloofd.

Het meerjarenbeleid van de overheid

“De wereld om ons heen verandert voortdurend. Het is de taak van bestuurders om daar steeds op in te spelen. Zeker bij de fysieke ontwikkeling van ons land: bij de vraag naar bereikbaarheid en waterveiligheid – of naar een mooie, leefbare omgeving om in te wonen en te werken.”

Hoe dat mogelijk gemaakt wordt, staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT 2016) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2016 staat dat de problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning omvangrijk is.

“Bij grote delen van de bevolking is er sprake van gevoelens van wantrouwen, onzekerheid en onveiligheid. Het aanpakken van de veiligheid in het gebied biedt kansen om de leefbaarheid, de economie en de duurzaamheid van het gebied te vergroten.”

Aan de ene kant doet de overheid haar best de leefbaarheid te vergroten, maar dan zou tegelijk aan de basisvoorwaarden moeten worden tegemoet gekomen: een eerlijke behandeling en eerlijke informatie.
In werkelijkheid lijkt het te gaan om een verdien model.
In het overzicht van het Meerjarenprogramma 2016 staat namelijk het volgende over Groningen: “Hans Alders is op 1 juni 2015 gestart als Nationaal Coördinator en hij geeft vorm en inhoud aan zowel de totstandkoming als de uitvoering van het Programma Aardbeving bestendig en Kansrijk Groningen. Het betreft een langjarig programma en bevat alle maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen het hoofd te bieden en op te lossen. De Noorder ruimte fungeert hierin letterlijk als proeftuin voor toepassing van nieuwe producten, concepten en diensten. Als living lab (levend laboratorium) regio worden oplossingen niet alleen bedacht en ontwikkeld, maar ook door bedrijven toegepast en getest in een reële omgeving met gebruikers. Door deze manier van testen en verbeteren ontstaan producten en diensten, die kunnen worden vermarkt en geëxporteerd naar de rest van Europa en verder. Zo dragen living labs bij aan de groei van de concurrentiekracht van Nederland.”
Bron: MIRT Overzicht 2016 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, mede namens het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Tot dusver het meerjarenprogramma 2016 van de overheid.
Zie ook: https://www.mirtoverzicht.nl/mirt-gebieden/noord-nederland/gebieden-nationaal-belang

NB. Consequent wordt gesproken over ‘aardbevingen’ en niet, zoals in de wet verwoord in art. 33 van de Mijnbouw wet, schade door bodembeweging of in art. 135: mijnbouwschade..
De mantra ‘aardbevingsschade’ doet ongemerkt zijn werk onder de bevolking, al sinds 1983, bewust.

Ik hoorde van iemand, die goed op de hoogte is van wat er speelt, dat de ogen vanuit de hele wereld op Groningen zijn gericht.
Nu begrijp ik ook waarom.
Ook waarom de president-directeur van Shell Nederland bevestigt, dat Nederland voor Shell een proeftuin voor duurzame energie wordt.
Bron: http://www.fluxenergie.nl/shell-nederland-wordt-proeftuin-voor-duurzame-energie/
Dat hierbij toch nog gas nodig is, is discutabel.

Follow the Money zei op 5 juni jl. terecht: “De vraag is echter, of gas als transitie brandstof wel de meest verantwoorde keuze is voor die ‘schone, betrouwbare, en betaalbare energievoorziening’ op de lange termijn. Gas is inderdaad schoner, dan andere fossiele brandstoffen, erkenden de onderzoekers van TNO in 2015. Maar, schreven zij: het woord “transitie brandstof” ‘klinkt voor een deel ook hol.’ De term heeft vooral tot doel een strategische positie van Nederland in de Europese gashandel te legitimeren — niet om de transitie naar groenere alternatieven te bevorderen.”
Bron:: https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-het-gasbedrijf-op-zoek-ging-naar-maatschappelijk- draagvlak

“Het onderzoek (‘Leren van ervaringen in de gassector’) werd uitgevoerd door Energie Centrum Nederland (ECN) en de Rotterdam School of Management (RSM). Het kreeg een subsidie van ruim 67 duizend euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat bedrag is onderdeel van een drie ton tellende ‘innovatiesubsidie’, bedoeld om de maatschappelijke acceptatie van gas te vergroten.”
“Uit onderzoek van de Democratische Academie Groningen (DAG), een studentenbeweging aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), blijkt namelijk dat derdejaars studenten communicatie- en informatiewetenschappen aan die universiteit verplicht meewerkten aan een case study van gashandelaar GasTerra.”
Bron: Follow the Money
https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-het-gasbedrijf-op-zoek-ging-naar-maatschappelijk- draagvlak

In het meer programma 2017 wordt vooral aandacht besteed aan de infrastructuur: spoorlijnen en waterwegen, o.a. de zeeverbinding Eemshaven Noordzee.

“Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de economische potentie van de regio en vergt de inzet van alle modaliteiten (weg, spoor, binnen-, zee- en luchtvaart). De belangrijkste transport assen zijn de A6/A7, de A28/A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijn Zwolle-Emmen, de spoorlijn Groningen-Bremen, de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven-Noordzee. De inzet is gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteits systeem tussen de stedelijke regio’s en economische kernzones in (Noord-) Nederland en de (inter)nationale kerngebieden in Noordoost-Europa.”
Bron: http://docplayer.nl/4788807-Noord-nederland-9-visie-hoofdopgaven.html

Het valt op, dat er wereld wijd al jaren extreem veel geld gaat naar de infrastructuur. Dat het economisch belang boven alles gaat.

Veranderende beleidscultuur

In Groningen ervaren we aan de lijve de start van een veranderende beleidscultuur, waarin met name banken en bedrijven de dienst uitmaken en bestuurders in hun greep zitten en/of er deel van uitmaken. Maar van de burgers weet bijna niemand, wat er werkelijk gebeurt.
Wanneer je naar Groningen kijkt, dan is het duidelijk, dat deze koers niet veel goeds belooft.
De stem van de overheid en het bedrijfsleven is in Groningen koud en kil. Het klinkt als een cd, digitaal, zonder boven en ondertonen.

En waarom houdt de Mulla zijn hand zo beschermend om de scarabee?

Wat is een overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Maar gezag betekent iets anders, dan macht.

1. Gezag betekent oorspronkelijk en intuïtief: een natuurlijk gegeven, je hebt het of je hebt het niet. Deze term valt niet in wetten onder te brengen. Gelegitimeerd gezag is een contradictio in terminis.

2. Een andere mening over gezag is het mogen instrueren van anderen met hun instemming. Zonder deze (rechtstreekse) toestemming is er sprake van ‘macht’.

“Het verschil tussen macht en gezag is verbonden met twee nog fundamentelere begrippen: terugkoppeling en vrijwilligheid. Beide aspecten zijn alleen aanwezig in ‘gezag’. Alle kennis van natuurlijke processen leert, dat terugkoppeling de meest stabiele en overlevende resultaten geeft.
Gezag en macht zijn begrippen, die bij slordig taalgebruik wel als synoniemen worden gebruikt. Bij de meer tot zuiverheid neigende woordenboek definities gebruikt men bij directe vergelijking veelal het begrip van ‘legitimatie’, waarbij gezag dan ‘macht met legitimatie’ wordt genoemd. Dat is natuurlijk slechts het verplaatsen van het probleem, naar het ‘wat en hoe’ van de legitimatie. Deze stand van zaken is hoogst onbevredigend, omdat het duidelijk is dat, gebruikende de intuïtieve uitleg van de termen centrerend rond bijvoorbeeld de begrippen ‘dictatuur’ en ‘democratie’, ze in hoge mate bepalend zijn voor de waarde van maatschappelijke organisatievormen en culturen. Hier worden dus andere definities ingevoerd, die hopelijk minder lijden aan de genoemde dubbelzinnigheden en aansluiten bij het intuïtieve begrip van beide termen. Macht is te definiëren als de invloed, die de machthebbende heeft om anderen dingen te laten doen, die tegen de belangen van anderen ingaan. Dit sluit aan bij de dagelijkse werkelijkheid en het gezonde verstand, dat de uitoefening van macht leidt tot voordeel van de machtige en tot nadeel van diegene, die er onder lijden. Gezag is dan het mogen instrueren van anderen met instemming van die anderen tot handelen, waarbij die handelingen in dienst staan van de taak uitvoering van de betrokkenen. De anderen maken hun inzicht of mening vrijwillig ondergeschikt.
Gezag en macht zijn daarom tegengestelde begrippen met tegengestelde effecten.
Gezag wordt als prettig ervaren en macht als negatief.”
Bron: http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/gezag_en_macht.htm

Wanneer in een land macht wordt uitgeoefend verdwijnt het vertrouwen.

Bijvoorbeeld: wanneer burgemeesters hun handtekening plaatsen, dan is dit een vorm van gezag zonder rechtstreekse toestemming van de bevolking. Dit betekent dus, dat zij dit niet namens de Groningers doen. Bovendien zijn burgemeesters niet gekozen. Zo is de overeenkomst ‘Vertrouwen in herstel, herstel van vertrouwen’ een fictie, en doet denken aan het gedrag van de Mulla, die gebruik maakt van zijn macht. Dit geldt ook voor de handtekeningen onder het meerjarenprogramma, waarmee de term ‘aardbevingsschade’ mede door hen bekrachtigd is.
De democratie in Nederland wordt met de dag minder geloofwaardig.

Wat is een regering

Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied. Met andere woorden: de regering heeft de bevoegdheid om de wetgeving tot uitvoering te brengen binnen de grenzen van het grondgebied, waarover ze die bevoegdheid heeft. In nagenoeg alle democratische landen worden verkiezingen gehouden voor de wetgevende organen. Hierbij vormt de grootste politieke partij de regering (meerderheidssystemen, zoals Frankrijk of Groot Brittannië) of neemt de grootste partij het initiatief bij het vormen van een coalitieregering door te onderhandelen met andere partijen. Nederland en België zijn hier voorbeelden van.
Bron: Wikipedia

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering Balkenende.
Bron: https://www.parlement.com/id/vh8lnhronvvx/regering

De democratie in Nederland wordt met de dag minder geloofwaardig. Zie o.a. hoe met het referendum over de Europese grondwet is omgegaan.
Zie ook: http://joostniemoller.nl/2016/04/hoe-democratisch-is-nederland-erg-longread/

Volgens dr.ir. Coen Vermeeren, directeur van Studium Generale Delft, is in Engeland de democratie net niet helemaal dood. Reanimatie is mogelijk, zolang de patiënt nog niet is overleden.
Zie: http://coenvermeeren.nl/

De staat kan nog steeds verantwoordelijk worden gesteld voor het plegen van een onrechtmatige daad.
Maar dan moet je van goede huize komen.
Zie o.a.: https://www.feltz.nl/nl/actueel/blogs/396/de-nederlandse-staat-is-niet-aansprakelijk-voor-algemeen-toezichtsfalen-op-naleven-van-het-asbestverbod.html
Of: https://www.vandiepen.com/2015/05/wanneer-kan-je-de-overheid-aansprakelijk-stellen-overheidsaansprakelijkheid-en-collectieve-acties/

Wat is een staat

De staat treedt volgens de Nederlands Encyclopedie op naar buiten als de soevereine staat in het concert der volkeren met andere staten; naar binnen is het de overheid, met macht en gezag over onderdanen of burgers bekleed.
Een ‘staat’ is volgens Wikipedia een in hoge mate soevereine organisatie, die ‘gezag’ uitoefent op de bevolking, die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont.
Zie: http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8107

Volgens het juridisch woordenboek gaat het in een staat om een politiek systeem, dat als organisatorische eenheid wordt gevormd door een collectiviteit van individuen (staatsburgers), een grondgebied en een rechtsstelsel, dat een bepaalde wijze van politieke machtsuitoefening legitimeert.
Soevereiniteit wordt bepaald, doordat de regels van de staat intern de hoogste regels zijn en de staat extern niet aan andere organisaties of landen is gebonden.
Soeverein komt waarschijnlijk van het Latijnse superanus of suprema potestas, en betekent ‘hoogste macht of gezag’. Vroeger was de soeverein bijvoorbeeld de paus, de keizer of de koning.
Bron: Wikipedia

Soeverein is volledig onafhankelijk van anderen; niemand is gerechtigd aan de soeverein orders te geven. De kern van het libertarisme is, dat ieder individu soeverein is. Niemand mag/kan hem dwingen iets te doen, wat hij niet zelf vrijwillig kiest. Het begrip soevereiniteit wordt ook gebruikt in de verhouding tussen staten onderling; geen enkele andere staat heeft iets te vertellen over een soevereine staat. Zelfs al handelt in een staat de overheid, alsof zij wel iets over soevereine burgers heeft te vertellen. De individuele soevereiniteit is in een klassiek liberale en libertarische samenleving gewaarborgd. Ook wordt de soevereiniteit gewaarborgd van het gebied, waarover de regering en parlement de zeggenschap heeft. Elke regio of plaats heeft een zelfde soevereiniteit over de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien heeft elke regio of plaats de vrijheid om zich af te scheiden ten aanzien van de nationale overheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse provincies of regio’s, met in het verlengde daarvan de Nederlandse staat ten aanzien van de Europese Unie.
Bron: http://www.betekenis-definitie.nl/soevereiniteit

Hoge Colleges van Staat

De Hoge Colleges van Staat controleren en adviseren de Rijksoverheid. In de Grondwet is vastgelegd, dat de colleges onafhankelijk en zelfstandig zijn. Het gaat om de volgende organisaties:

– Eerste en Tweede Kamer
– Algemene Rekenkamer
– Raad van State
– Nationale Ombudsman

Staatscommissie parlementair stelsel

Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. Ook de opkomst van nieuwe media en ICT hebben invloed op parlement en democratie.
Bron: https://www.parlement.com/id/vkb8nqem2auu/staatscommissie_parlementair_stelsel

De Grondwet en de rechten van de mens

Op dit moment vindt discussie plaats over artikel 120 van de Grondwet.
Artikel 120 luidt: “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
Nederland is op dit moment nagenoeg het enige land in West-Europa, dat een totaalverbod op constitutionele toetsing door de rechtelijke macht kent.
“Sinds 1953 is in de Grondwet de mogelijkheid tot verdrag toetsing opgenomen. Het huidige artikel 94 stelt, dat Nederlandse wetgeving niet van toepassing is als deze in strijd is met internationale verdragen. Door deze bepaling heeft de afgelopen decennia het internationaal recht een belangrijke plaats ingenomen in de nationale rechtsontwikkeling van de grond- en mensenrechten.

Steeds meer is niet de Nederlandse Grondwet, maar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op dit punt van belang voor onze rechtsorde. De Nederlandse rechter mag dus geen oordeel vellen over de grondwettigheid van de eigen wetgeving.”
Bron: https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

“De rechten voor de mens zijn niet bij wet vastgesteld. Het is een verklaring. Art. 1 luidt: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”
Je kunt in principe dus geen recht halen.
Tevens is de positie van de wetgever de afgelopen decennia veranderd. De overheid heeft steeds meer taken gekregen en het parlement trekt zich verder terug. De wetgeving wordt steeds vager en de lagere overheden en andere bestuursorganen krijgen steeds meer ruimte om wetgeving naar eigen inzicht uit te voeren.
Het gevolg daarvan is, dat het belang van de rechter is toegenomen. De rechter is steeds nadrukkelijker zijn stempel gaan drukken op de invulling van open bestuurlijke normen en wettelijke termen als ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’. Door deze verandering is het argument tegen constitutionele toetsing door de rechter, dat de toetsing aan de Grondwet voorbehouden moet blijven aan het democratisch gekozen parlement minder houdbaar.
Het Nederlandse staatkundige bestel is gebaseerd op een evenwichtige spreiding der machten. Door de verschuiving van macht van de wetgevende macht naar de uitvoerende macht kan de uitvoerende macht echter te veel macht krijgen, waardoor het evenwicht zoek raakt. Dit evenwicht zou hersteld kunnen worden door de uitvoering van de wetten aan de Grondwet te laten toetsen en zo de grondrechten van de burger te waarborgen.
Tegen de bezwaren, dat de macht verschuift van de wetgever naar de uitvoerende macht kan echter ingebracht worden, dat het maar de vraag is, of constitutionele toetsing door de rechter hierop wel het juiste antwoord is. Het feit, dat de macht steeds meer wegschuift van de wetgevende macht, is niet direct reden om nog meer macht bij het parlement weg te nemen. Die zou ook zijn centrale rol in de wetgeving weer meer kunnen innemen.
Het is heel goed mogelijk, dat de wetgever een mogelijke strijdigheid met de Grondwet over het hoofd ziet. Ook is het voor de wetgever vaak heel moeilijk om de uitwerking van een wet in alle concrete gevallen te voorzien. Het enige instrument om dat te repareren is in het huidige systeem een wetswijziging. Het veranderen van de wet kost echter veel tijd en zolang de wet niet gerepareerd is, blijft de ongrondwettelijke wet geldig. Zoiets zou efficiënter opgelost kunnen worden als een rechter de wet achteraf mag toetsen aan de Grondwet en vernietigen, indien de wet daarmee in strijd is.”
Bron: https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

Deze week las ik, dat de VN een uitspraak deed over de rechten van de mens in Groningen:

“De Nederlandse regering moet maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de mensen, die gehuisvest zijn in het Groningse gebied, waar gas wordt gewonnen, als ook de veiligheid van hun woningen. Ze moet ook gepaste compensatie bieden voor slachtoffers en toekomstige schade voorkomen.“

Op de site van ‘Europa nu’ staat:

“Individuen, groepen, organisaties en landen kunnen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. De uitspraken van het Hof zijn definitief (er is geen hoger beroep mogelijk) en bindend voor de betrokken staten.”

Maar: “Die gebondenheid kan soms leiden tot de noodzaak algemene maatregelen te treffen, bijvoorbeeld een wetswijziging. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa controleert, of de betrokken staat de uitspraak ook inderdaad naleeft. Het naleven van deze uitspraken houdt voor de betrokken staten de verplichting in om indieners van verzoekschriften, die hun zaak winnen, schadeloos te stellen en om te voorkomen, dat er in de toekomst soortgelijke schendingen plaats vinden.”
Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vg9hmms5gzyv/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_mens

Mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik, de Leidse universitair hoofddocent staats‐ en bestuursrecht zegt, dat het Hof niet de bevoegdheid heeft nationale (rechterlijke) uitspraken te vernietigen of (wettelijke) maatregelen terzijde te schuiven.

“Evenmin is het Hof bevoegd de betrokken verdragsstaat naar aanleiding van een vastgestelde schending van het EVRM bepaalde, bindende opdrachten te geven.“

“In strikt juridische zin zijn staten niet verplicht de genoemde aanbevelingen van het Hof ten aanzien van de te nemen herstelmaatregelen op te volgen. Het is echter aannemelijk, dat het Comité van Ministers, dat op grond van artikel 46, tweede lid EVRM toezicht houdt op de naleving van uitspraken, niet snel zal aannemen, dat aan een uitspraak is voldaan, wanneer de aanbevelingen niet zijn opgevolgd. Op dit punt is nader onderzoek geboden naar de resoluties van het Comité van Ministers: mogelijk vallen uit de (toekomstige) ‘jurisprudentie’ van het Comité van Ministers in het kader van zijn toezichthoudende taak preciezere verplichtingen voor de betrokken staten af te leiden, in het bijzonder in geval deze verdragspartijen de aanbevelingen van het Hof (bijvoorbeeld om tot wetgeving over te gaan) niet opvolgen.”
Zie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/Preadvies%20MLvan%20Emmerik120208def.pdf

Het is dan ook niet zo gemakkelijk om je recht bij te halen.
Zie: Zijn de rechten van de mens geschonden bij boringen naar gas?
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=NTCAzoXwoBY

“De Nederlandse rechtspraktijk past wel wetgeving van de Europese Unie toe, voor zover deze directe bindende werking heeft. In feite toetst de rechter dus wel aan Europese bepalingen en verdragen. Hoewel de Nederlandse bevolking in een referendum tegen de Europese Grondwet heeft gestemd, kunnen de verdragen, waarop de Europese Unie is gegrondvest, in zekere zin ook als een soort Grondwet beschouwd worden. In dit opzicht is er feitelijk al wel sprake van een impliciet soort constitutionele toetsing door de rechter.”
Bron: https://www.parlement.com/id/vhnnmt7l3ozx/constitutionele_toetsing

Conclusies

We zijn voor wat betreft kennis over de gevolgen van de gaswinning terug bij af: niets is zeker.
Onderzoek i.v.m. de gevolgen van de gaswinning, dat er toe doet, is bewust nagelaten.
De uitspraak van de Raad van State m.b.t. de hoogst aanvaardbare intensiteit heeft geen consequenties gehad.
De termen ‘gezag’, ‘staat’, ‘soeverein’, ‘regering’ en vele andere worden gebruikt al naar gelang het doel, dat gediend wordt.
Bepaalde rijkstaken worden gedecentraliseerd en weg gehaald bij het parlement en verschoven naar regio’s. Er is tegelijk internationaal sprake van een toenemende centralisatie van belangrijke regels en taken. Nationale overheden krijgen dus minder taken, de regio’s daarentegen meer, maar zullen zich moeten houden aan internationale afspraken.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een verklaring en een internationale aangelegenheid, waartegen geen hoger beroep via een rechtbank mogelijk is, omdat het een verklaring is en geen wet.
Met de toestand in Groningen weten ze bij het Hof van de mensenrechten zogenaamd geen raad, omdat een dergelijke situatie zich nog nergens anders heeft voorgedaan.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=NTCAzoXwoBY

Nederland lijkt op dit moment meer op een gewone/ordinaire politieke BV en wordt steeds duidelijker een onderdeel van een groter geheel. Nederland is gebonden aan Europa en de Verenigde Naties en heeft verplichtingen aan allerlei bedrijven en organisaties. Geld en macht spelen zo goed als overal de hoofdrol. Dit komt in Groningen aan het licht.
De overheid voelt voor steeds meer mensen niet meer als aanvaard gezag, maar als macht, die gevormd is uit een kleine groep invloedrijke personen uit politiek en bedrijfsleven met een agenda, die ver van de burger afstaat.

De agenda’s en hun doelen

Hoofdstuk 3

De VN en haar agenda’s

Geregeld hoorde ik mensen praten over de agenda van de VN maar kon het niet geloven. In Agenda 21 streefde men naar het reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%.
Zie ook: http://www.boublog.nl/2013/06/14/de-dubbele-agenda-van-agenda-21/

Voor de Nederlandse vertaling van Agenda 21 van de VN.
Zie: http://www.ddh.nl/agenda21/rioverklaring/

“Ten grondslag aan dit rapport ligt een rapport van de Club van Rome uit 1972: Grenzen aan de groei, waarin werd voorspeld, dat bij de huidige groei van de economie de grondstoffen schaars zullen worden en de aarde uitgeput raakt, hetgeen zal leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. In opdracht van de VN werd dit probleem onderzocht door de Noorse socialiste Gro Harlem Brundtland en de beruchte Canadese opportunist Maurice Strong. Aldus ontstond Agenda 21, een plan van de VN voor de 21e eeuw.”
Bron: http://www.boublog.nl/2013/06/14/de-dubbele-agenda-van-agenda-21/

Deze waarheid was te groot en niet acceptabel voor mijn mind. Een complot theorie noemde ik het, een leugen. Groningers zijn over het algemeen niet zo gewend aan grote leugens. En complot denken, dat wil je toch niet?
Maar het bleef jeuken: de VN en leugens? Er moest toch iets aan de hand zijn. Als leugens te groot zijn om te kunnen geloven, kon het wel eens goed mis zijn.

Ondertussen eist de Mulla, dat ieder hem gelooft en koestert zijn schat, die volgens hem en zijn volgelingen iedereen op de wereld vooruitgang brengt, en voorspoed en vernieuwing, potentie, en wijsheid.

Nederland moet luisteren. Luisteren naar Brussel, naar de Verenigde Naties en naar bedrijven.
De VN vraagt niet om toestemming, maar geeft een opdracht, die de hele planeet verplicht om te voldoen aan een agenda met 17 werelddoelen inzake duurzame ontwikkeling en 169 specifieke doelstellingen, ontworpen om onze wereld radicaal te veranderen. Ze worden gezien als de belangrijkste wereldwijde afspraken om de levens van mensen te verbeteren.
Deze agenda heet Agenda 2030 ziet – als opvolger van Agenda 21 – haar voornaamste doelen gerealiseerd voor 2030.

“Op 25 september 2015 zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden over de 17 Global Goals for Sustainable Development van de Post 2015 Development Agenda. De ’Global Goals bouwen voort op de Millennium Development Goals (Millennium doelen), de mondiale agenda, die van 2000 tot 2015 werd nagestreefd. De Global Goals geven op hun beurt, tot het jaar 2030, richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling.”
Bron: https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20160401-goals_vng-web.pdf

Na maandenlange onderhandelingen waren 193 lidstaten van de Verenigde Naties er uit. De tekst van de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ werd op 2 augustus 2015 definitief vastgesteld in het VN hoofdkantoor in New York als opvolger van ‘Agenda 21’, die openbaar werd op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro. Deze millennium doelen werden in 2000 aangenomen en liepen in 2015 af.
De nieuwe universele agenda ziet zijn voornaamste doelen gerealiseerd in 2030. De VN vraagt niet om toestemming, maar geeft een opdracht, die de hele planeet verplicht om te voldoen aan de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de 169 specifieke doelstellingen ontworpen om onze wereld radicaal te veranderen voor 2030.

De 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen worden gezien als de belangrijkste wereldwijde afspraken
om de levens van mensen te verbeteren.
Zie: http://www.17doelendiejedeelt.nl/17werelddoelen/
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/inhoud/internationale-afspraken- ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling

Op de Algemene vergadering zijn afspraken met de hele wereld gemaakt:
“Dit partnerschap moet een intensief mondiaal engagement mogelijk maken ter ondersteuning van de implementatie van alle doelstellingen en sub doelstellingen, waarbij regeringen, de privé sector, de burgermaatschappij, de Verenigde Naties in al zijn geledingen en alle andere actoren bij elkaar worden gebracht en waarbij alle beschikbare middelen worden gemobiliseerd.”
Bron: Resolutie goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 september 2015

Maar heel weinig burgers weten, wat over hun hoofden is beslist. Ze vertrouwen op hen, die ze gekozen hebben. Toch is deze agenda 2030 al in onze lokale overheden geïmplementeerd via de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Voorin staat:

“Regio’s zijn gebieden, waar bestaansmiddelen zijn gegarandeerd. We benadrukken dat steden en regio’s gebieden zijn, waar vrouwen en mannen en meisjes en jongens wonen en werken om in hun levensonderhoud te voorzien, en waar dromen worden waar gemaakt. Het zijn gebieden, waar armoede en ongelijkheid worden aangepakt, waar gezondheidszorg en onderwijs wordt aangeboden, waar de ecosystemen worden beschermd en de mensenrechten moeten worden gegarandeerd.”

In Groningen is de hoogste werkloosheid van Nederland, terwijl eerder in onze regio voldoende bestaansmiddelen waren.

“De wereldwijde koepelvereniging UCLG, waar de VNG namens de Nederlandse gemeenten lid van is, lanceerde tijdens het forum een Road map voor gemeenten. Dit document is bedoeld als bron van informatie en voorbeelden uit verschillende landen ter ondersteuning van de implementatie en monitoring van de Global Goals op lokaal niveau. De Global Goals Gemeente Campagne is als inspirerend voorbeeld opgenomen in de brochure.”
Bron: https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/global-goals-roadmap-voor-gemeenten

Lokale en regionale overheden staan hierin centraal.
In de Global Goals Roadmap voor gemeenten staat:

“Alle SDG’s (Sustainable Development Goals) hebben doelen, die direct verband houden met de verantwoordelijkheden van lokale en regionale overheden, met name hun rol bij het leveren van basisdiensten. Daarom moeten lokale en regionale overheden centraal staan in de agenda van 2030.”

De doelen worden de hemel in geprezen als de manier om de hele wereld te laten samenwerken om het leven voor iedereen te verbeteren met meer globalisatie en tegelijk meer decentralisatie.

“Nationale juridische en politieke kaders hebben nog een lange weg om dit te erkennen en nationaal en internationaal voorlichtingswerk ten behoeve van lokale en regionale overheden blijft noodzakelijk.”
Bron: https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/global-goals-roadmap-voor-gemeenten

Worden nationale overheden opgeheven? Wat zijn dan hun taken? Bestaat de democratie dan nog? Hoe gaat het dan met de energietransitie?

“Bij een plotselinge energiebesparing en overschakeling op duurzame energie in Nederland is dergelijke schade wel voor te stellen. Ondanks alle wetenschappelijke waarschuwingen en overheidscommunicatie zijn bedrijven ondergrondse reserves aan kolen, olie en gas en de infrastructuur om deze te winnen en transporteren helaas niet gaan afschrijven. In het afgelopen decennium heeft er zelfs uitbreiding plaatsgevonden. Met de inmiddels beruchte uitspraak: “Wij pompen door, zolang er vraag is”, is een dood lopende straat ingeslagen. De energie intensieve industrie, de landbouw en mobiliteit hebben inmiddels een aanzienlijke achterstand opgelopen met het nalaten van investeringen in energiebesparing en de overstap naar hernieuwbare energie. Deze steeds maar uitgestelde afschrijvingen maken een ‘koolstofzeepbel’ dramatisch met dreigende massaontslagen.
Een geleidelijke transitie als oplossing?
Dan maar een geleidelijke transitie, die kan de schokeffecten opvangen, kan de gedachte zijn. Maar nee, de centrale bank zegt, dat die tijd er niet is. Het gevaar, dat de klimaat- en energiedoelen niet worden gehaald, heeft uiteindelijk veel grotere gevolgen voor economie en maatschappij. DNB pleit daarom voor een strakkere naleving of bijstelling van het Energieakkoord, snelle implementatie van het Parijs akkoord en vooral een transitie strategie naar een klimaat neutrale economie in 2050.”
Bron: https://www.oneworld.nl/blog/werken-met-de-werelddoelen/financiele-sector-onder-klimaattoezicht
Zie ook: https://www.oneworld.nl/research/wereldwijde-vraagstukken/nederland-als-goed-voorbeeld-voor-de-global-goals

Heeft de Mulla daarom de scarabee onder zijn linkerhand, zodat hij zijn rechterhand kan gebruiken voor andere zaken?

Voor wie zijn de doelen bestemd

De Agenda 2030 van de VN geldt voor iedereen:
“We zijn vastberaden om de kordate en transformerende stappen te zetten, die dringend nodig zijn om het tij te keren en de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu we deze gemeenschappelijke reis aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.“
Bron: https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/sdg_revision_final_2.0.pdf

“We zijn vastberaden om de planeet tegen aftakeling te beschermen, onder meer door duurzame consumptie en productie, waarbij we haar natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheren en dringend actie tegen klimaatverandering ondernemen, zodat de planeet kan voldoen aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties.”
“We zijn vastberaden om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappijen op te bouwen, die vrij zijn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en er kan ook geen vrede zijn zonder duurzame ontwikkeling.”
Bron: https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/sdg_revision_final_2.0.pdf

Landelijk geldt:

“Tegelijkertijd moeten de nationale ontwikkelingsinspanningen worden ondersteund door een internationaal economisch klimaat, waaronder coherente en wederzijds ondersteunende wereldhandel, monetaire en financiële systemen en versterkte en verbeterde mondiale economische governance.”
“Het Koninkrijk is in principe voorstander van mondiaal geldende duurzame ontwikkelingsdoelen, maar wil aansluiten bij het bestaande post 2015 Millennium Development Goals traject.”

Welk principe wordt hier bedoeld?
In de Nationale Omgevingsvisie 2017 staat:

“De groeiende verwevenheid tussen samenleving, markt en overheid, tussen regionale, nationale en internationale vraagstukken en tussen bestuurslagen vraagt van overheden verbindingen te leggen tussen verschillende partijen en met de verschillende overheidslagen binnen en buiten Nederland.”

Met andere woorden: de nationale overheid heeft zich neergelegd bij het feit niet meer de regie te voeren.
Maar ook lokaal zijn de doelen belangrijk:

“Tot 2030 werken landen in de hele wereld aan de realisatie van de Global Goals for Sustainable Development (de opvolgers van de Millennium doelen). Het zijn 17 doelen, die raken aan belangrijke opgaven van lokale overheden, zoals terug dringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur. Gemeenten kunnen dan ook een belangrijke bijdrage leveren. Doet uw gemeente ook mee? Samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en lokale organisaties?”
Bron: https://vng.nl/global-goals-gemeenten

“In 2030 hebben alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en kwetsbaren, gelijke rechten op economische middelen, evenals TOEGANG TOT BASISVOORZIENINGEN, eigendom van en zeggenschap over land en andere vormen van eigendom, erfrecht, natuurlijke hulpbronnen, geschikte nieuwe technologie en financiële diensten, waaronder micro financiering.”

“Opvolging- en beoordelingsprocessen op alle niveaus worden geleid door de volgende principes, o.a.: Zij zullen streng zijn en gebaseerd zijn op bewijs, geïnformeerd door land matige evaluaties en gegevens, die van hoge kwaliteit, toegankelijk, tijdig, betrouwbaar en gescheiden zijn door inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratie status, handicap en geografische locatie en andere kenmerken, die relevant zijn in de nationale contexten.”

De uitwerking van de doelen in het algemeen en in Groningen

Volgens de VN kunnen de doelen alleen maar worden geregeld op mondiale schaal. Dit hebben ‘we samen besloten’ volgens de stem van politiek. Daarom moeten we ook samen betalen. De gelden voor het uitvoeren van dit immens grote en jaren lang voorbereide plan komen o.a. via landelijke belastingen.
Dat het samen met elkaar is ‘afgesproken’, houdt in, dat overal ter wereld geluisterd dient te worden naar een soort ‘wereldregering’, de nieuwe wereldorde. Deze term wordt via de radio en kranten steeds vaker geïntroduceerd.

Hoe bedrijven en overheid met ons omgaan en een en ander uitgewerkt wordt, is in Groningen zichtbaar. De mentaliteit t.a.v. de gevolgen van de gaswinning is keihard, hoewel er nog keurig netjes wordt gecommuniceerd. Het klopt juridisch allemaal, maar het deugt niet. Er is van alles beloofd, maar er wordt ondertussen gewoon ordinair geroofd. Er wordt veel gepraat en veel geld uitgegeven, maar onafhankelijk onderzoek wordt getraineerd. Bij de schadeafwikkeling is sprake van intimidatie, leugens, mooie woorden, geen menselijke maat. Verdeel en heers is aan de orde van de dag. Veel burgers worden niet serieus genomen. Gedwongen herindeling brengt de burger op afstand van het bestuur.
De overheid wil vertrouwen, maar bedoelt: we zijn jullie baas en regelen hoe jullie moeten leven en handelen.
Dat het economisch belang boven alles gaat. En dan heb ik het nog niet over het afvalprobleem dat gigantisch is.
Er hangt een grauwsluier van list en bedrog over onze provincie.

Op alle fronten is hier in Groningen de nieuwe manier van omgaan met mensen te voelen en te zien. Door de autoritaire toon, de afstand tot bestuurders, de tegenwerking van de overheid, het niet vergoeden van psychische begeleiding, het achterstellen van contra expertise, het willen laten verdwijnen van contra experts en arbiters, geen goede uitkoop regeling, foutieve voorstellingen van woningwaarden, een ondoordringbaar woud van instanties, schandalige uit huis plaatsingen zonder nazorg, rechtsongelijkheid, het winnen van extra gas in 2013, de onkunde van de Tcbb en de Commissie Bodemdaling, de instanties en bedrijven, waarvan de raden van bestuur en toezicht e.d. vooral bestaan uit mensen, die te maken hebben met de gas en olie industrie en andere multinationals, de overheid of de bankwereld.
We moesten veel gas afnemen, en snel. In 1962 reeds door minister de Pous geroepen. Exxon, Shell en overheid zagen het geld al binnenstromen.

We moesten consumeren, hypotheken afsluiten, afhankelijk worden.
Veel midden en klein bedrijven kwijnen weg. De ZZP’er wordt in het ongewisse gelaten, de vrije huurmarkt treft velen. Er zijn zoveel voorbeelden, iedere dag komen er meer bij.
Het Neo liberalisme, d.w.z. het kapitalisme van de vrije markt, heeft groteske vormen aangenomen.

Kijk hoe grote bedrijven mensen manipuleren met hun reclame en lobby’s.

In heel Nederland bestaat groot ongenoegen over het invoeren van een verplicht donor codicil, het beleid t.a.v. het onderwijs, berichtgeving via tv en radio, privacy wetgeving, het schandalig gedrag van banken en politieke figuren, de invoering van de euro, voortdurende veranderingen, onbegrepen maatregelen, onnodige herindelingen, privacy schendingen, juridische afspraken, instanties, die onbereikbaar zijn, oplichting, waar onvoldoende op wordt gerechercheerd, te veel om op te noemen.
Besluiten, genomen door de overheid, lijken steeds meer op een ordinaire koehandel. Coalities worden gesmeed en water wordt bij de wijn gedaan. Waar je op stemt, schijnt niet meer uit te maken.

Hoe we gedwongen worden diensten af te nemen, waar we absoluut geen belang bij hebben. Te gek voor woorden, betalen voor iets, waar je niet om vraagt. De overheden laten het allemaal gebeuren.

Het is wel duidelijk: de overheid, de banken en de grote bedrijven hebben een ongezonde relatie met elkaar.
We kunnen deze manier van omgang zien als een preludium van wat voor elders gaat gelden.

De visie komt van links, maar de uitwerking is extreem rechts.

Bij een van de doelen staat: “Het bedrijfsleven is een essentiële partner in de vergroening van de economie.” Maar nog steeds wordt gas gewonnen en verkocht, diesel gepromoot, en is vliegen belachelijk goedkoop. En wordt het kopen van spullen elders voor iedereen verleidelijk gemaakt. Transportkosten uit China hoeft de klant bv. niet meer te betalen.
En een doel is: verduurzaming t.a.v. water, voedsel zekerheid en duurzame landbouw, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afval en duurzaam transport en steden. Hoe is het dan mogelijk, dat bij ons men nog steeds bezig is alles te vergiftigen? Een circulaire economie is onvoldoende! Nano deeltjes zijn o.a. niet te filteren. Luchtvervuiling tegen gaan lukt ook nauwelijks. En het terug dringen van CO2 is verworden tot een handel in derivaten. Methaan is nl. lastiger af te vangen en te verhandelen dan CO2.
Een doel is ook: het uitwerken van lange termijn economische strategieën, gericht op duurzame ontwikkeling, met oog voor een balans tussen de sociale, ecologische en economische belangen.
Tot nu toe is in Groningen van een dergelijk beleid van bovenaf weinig sprake.
Wel ontstaan hier gelukkig eigen initiatieven van burgers en het midden en klein bedrijf. Het MKB bv. heeft de voedselstroom van een big laten onderzoeken. Het beest kwam na omzwervingen door heel Europa terecht in Spanje, waar de prijs van € 40 naar € 500 was geklommen. De boeren willen nu meer afzet in eigen regio. Zo ging het ook immers altijd al.

Is een balans tussen sociale en economische belangen eigenlijk wel mogelijk?
Biodiversiteit wordt ook gepromoot. Maar nog nooit zag onze provincie er uit, zoals nu: enorme weilanden als groene biljart lakens. Het promoten van grootschalige landbouw. Is dit wat bedoeld wordt? Alle landen indelen in regio’s, waar geld verdiend kan worden, zonder de bewoners ergens bij te betrekken? En zeggen, dat het anders helemaal fout gaat in de wereld? Wat is dit voor arrogantie?
Zie: “Jan Willem Erisman, van het Louis Bolk Instituut uit Wageningen, erkent dat er grote dilemma’s zijn. ,,Nederland is een top producent van landbouwproducten. Maar de piek is bereikt, bij sommige producten stagneert de groei. Alleen bij suikerbieten gaat de productiviteit nog iets omhoog. Vraag is, wat de boeren zijn opgeschoten met die hogere productie. Vooral banken, retailers, machinehandelaren en zaadleveranciers hebben veel geprofiteerd.’’
Bron: http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Natuur-niet-sexy-in-landbouw%E2%80%99-22288345.html

Of, vlak bij huis, minimale steun voor een biologische kwekerij voor mensen met een beperking?
De doelen staan ook voor: gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. Als dat zo is, waarom is dan het onderwijs in Nederland zo achteruit gegaan? Vandaag de dag met name voor kinderen met problemen. Zijn de doelen alleen bestemd voor ontwikkelingslanden?

En: “Tot slot is meer aandacht en actie nodig om vervuiling van de zeeën en oceanen tegen te gaan en de maritieme biodiversiteit te behouden.” Maar nog steeds worden schepen met zeilen niet gepromoot en wordt gewoon doorgegaan met productie van plastic. Ondanks de vele alternatieven?

De intentie lijkt prima. De doelen bevatten positieve elementen. Het is noodzakelijk om duurzamer met de wereld om te gaan, om een stedelijke omgeving gezonder te maken, om meer samen te werken tussen gemeente, inwoners, stichtingen, initiatieven en bedrijven.

Op het gebied van de financiële sector is op wereldniveau al heel veel voorbereid. Op het gebied van transport en infrastructuur zijn eveneens de laatste jaren enorm veel investeringen gedaan. Deze doelen krijgen naast het doel van wereldwijde samenwerking voldoende aandacht.
Maar het blijft jeuken.
In de sectoren voeding, drank en consumentenproducten gaat het juist op dit moment vaak mis.
De voedingsindustrie: kleine tuinders en boerenbedrijven met een duurzaam product moeten aan zoveel regels voldoen, dat ze dit niet kunnen opbrengen. Monsanto met zijn onzinnige patenten. In een wereld, waar het gebruik van kruiden en natuurlijke samenstellingen reeds beschikbaar vanaf de oudheid nu in twijfel getrokken wordt en aan grote veiligheidseisen moet voldoen.

De infrastructuur, waar alles voor over is. Zogenaamd voor de duurzame industrie.
Het massaal installeren van afluister en mee kijk apparatuur. Een slimme meter, die van afstand valt te besturen. Waar nu al totale controle heerst over iedere burger.
Waar is dit voor nodig en vanwaar die geheimzinnigheid? Er staat immers ook in, dat de doelstellingen het resultaat zijn van meer dan twee jaar intensieve publieke raadpleging en dialoog met de burgermaatschappij?

“De doelstellingen en sub doelstellingen zijn het resultaat van meer dan twee jaar intensieve publieke raadpleging en dialoog met de burgermaatschappij en andere belanghebbenden over de hele wereld, waarbij in het bijzonder de stem van de armsten en de meest kwetsbaren werd gehoord.”

Grootschaligheid wordt in alle sectoren overal gepromoot. Grootschalige landbouw bv. heeft voorrang bij de provincie. Alles moet grootschalig: in de gezondheidszorg, verzekeringswezen, begrafenisondernemingen, het onderwijs, bij de politie, banken, midden en kleinbedrijf, waarbij sprake is van cumulatief saneren om uiteindelijk zich te laten inpakken door de banken en de multinationals, zoals in de olie en gas wereld, chemische industrie, wapenindustrie, voedselindustrie, staalfabrieken, enz. enz.
Banken en multinationals spelen dus een belangrijke rol in de mondialisering.
“Waarschijnlijk kan de Orde van de Tempeliers, die werd opgericht in 1120, al de eerste internationale onderneming genoemd worden. Daarna volgden de Britse Oost Indische Compagnie (1600) en de Nederlandse Vereenigde Oost Indische Compagnie, die werd opgericht op 20 maart 1602 en bijna 200 jaar lang de grootste onderneming ter wereld zou blijven.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn de multinationale ondernemingen gegroeid in aantal en in grootte. Ze zijn veelal gevestigd in de rijke industrielanden, maar in toenemende mate ook in ontwikkelingslanden. Bekende voorbeelden van multinationals zijn: Coca-Cola, Nestlé en Sony. Ook vanuit Nederland opereren multinationals: Shell, Unilever, Philips, AkzoNobel, KLM, Heineken, ABN Amro en ING.[1] Uit landen met opkomende economieën, zoals Brazilië, Mexico, Zuid-Korea, India en China komen bedrijven als Haier, Yue Yuen, Embraer en Infosys. Multinationals spelen dus een belangrijke rol in de mondialisering.”
Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Multinationale_onderneming

Dient dit een van de doelen?

In de Nationale Omgevingsvisie 2017 staat: “De groeiende verwevenheid tussen samenleving, markt en overheid, tussen regionale, nationale en internationale vraagstukken en tussen bestuurslagen, vraagt van overheden verbindingen te leggen tussen verschillende partijen en met de verschillende overheidslagen binnen en buiten Nederland.”
Dit wordt dus bewust in gang gezet. Markt en samenleving: dat is wat de burgers willen. Maar is dit wel zo?
D.m.v. gemeentelijke herindelingen als in Groningen is een begin gemaakt met het inrichten van ‘sterke’ regio’s, naast de plannen, die ook deel uit maken van de agenda, om immense steden te realiseren voor 2,5 miljard nieuwe stadsbewoners.
Enkele burgemeesters, voorzitters van regionale overheden en vertegenwoordigers van hun verenigingen, die bijeen waren in New York, vierden de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en erkenning van de rol, die steden en sub nationale overheden moeten vervullen in alle dimensies ervan.
Door de gemeentelijke herindelingen (= het afkalven van de democratie) krijgt in Groningen deze rol dus een sub nationale vorm. We zijn niet voor niets een proeftuin.

Ook ligt er het plan om de dienstplicht uit te breiden vanaf 17 jaar, voor jongens en meisjes (gelijke behandeling van mannen en vrouwen). De bedoeling is, dat de wet in de eerste helft van volgend jaar van kracht wordt.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiepersoneel/inhoud/dienstplicht

De lidstaten van de EU gaan ook nauwer samenwerken op het gebied van defensie. Op de EU-top in Brussel van 22 juni jl. stemden de 28 leiders van de Europese landen unaniem in met een voorstel voor structurele coöperatie tussen de soevereine strijdkrachten.
Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/22/eu-landen-gaan-nauwer- samenwerken-op-defensie-a1564177/amp

Aangiftes van vernieling door NAM worden geweigerd.
Angst voor aanslagen genereert de vraag om repressief op te treden.
Welke kant gaat het op?
De toekomst als een geglobaliseerde wereld gaat er als volgt uitzien: “Minder macht nationale overheden
– meer internationale afspraken
– internationale organisaties
– supranationale organisaties
– meer openheid
– open grenzen
– privatisering staatsbedrijven
– liberalisering wereldhandel
– deregulering”

“Met als belangrijke basis: universele verklaring van de rechten van de mens.”
Bron: Terra Tweede Fase VWO Wolters-Noordhoff bv
https://www.google.nl/search?q=nationale+overheden+minder+macht&ie=utf-8&oe=utf- 8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=x7ZYWb_nEqTVXs6qvvAI

We zien in Groningen waartoe dit leidt.
Zie: Zijn de rechten van de mens geschonden bij boringen naar gas?
https://www.youtube.com/watch?v=NTCAzoXwoBY

Bij de Agenda 2030 is geen risicoanalyse bekend, zoals en goed bedrijf betaamt.
Nergens wordt ooit gesproken over mogelijke negatieve gevolgen.
Een essentiële omissie. En er gaat nogal iets mis.

Er zijn allerlei zaken, waarbij grote problemen spelen of verwacht worden: ouderen- en geestelijke gezondheidszorg, de participatie wet, WMO (huishoudelijke hulp enz.), Jeugdzorg en GGZ, onderwijs. Het drinkwater in Groningen, ooit het zuiverste van Europa is vergiftigd; de kwaliteit van het water uit de Drentse Aa, wat nu een groot deel voor drinkwater wordt gebruikt, wordt betwist.

“Tjerd van Riemsdijk, algemeen bestuurslid van Water Natuurlijk, is echter van mening, dat er sinds 2012 sprake is van forse stagnatie op gebied van verbetering van de waterkwaliteit.

“Uit diverse metingen blijkt, dat er een toename is van chemische stoffen, zoals fosfaat, landbouwbestrijdingsmiddelen en medicijnen in het water van de Drentsche Aa.”
Bron: http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Vieze-Drentsche-Aa-bedreigt-drinkwater-Groningen%E2%80%99-22241154.html

Dan het onttrekken van water uit de bodem, waar je met pijn en moeite achter komt.
Veiligheid, waar een loopje mee wordt genomen, dijken, die niet of te laat worden verstevigd.
Wanneer de doelen zo goed zijn, waarom worden ze dan niet gehandhaafd?
Of mogen bedrijven wel doen, wat hen zelf goeddunkt?
Willen we, dat onze gangen van de wieg tot het graf volgens protocollen worden gecontroleerd? Waarom wil de VN alles van ons weten? Wat kunnen ze hiermee doen? Kunnen ze zaken gaan bij sturen in ons eigen huis? Nu al worden we massaal gecontroleerd, afgeluisterd, informatief en mentaal gestuurd via media, scholing, zonder medeweten van burgers. Zoveel data, waarom eigenlijk?
Waarom is het financieel systeem op een manier georganiseerd, waar we zelf niets meer over te zeggen hebben?

Nergens wordt ooit gesproken over mogelijke negatieve gevolgen.
Iedereen waarschuwen helpt nauwelijks. Het is allemaal te gemakkelijk, het geeft te veel comfort en het lijkt zo veilig. Ondertussen worden steeds meer mensen slachtoffer van het systeem.

Is de scarabee eigenlijk wel een scarabee? Waarom glimmen de schildjes zo mooi?

Wie betaalt bepaalt

De banken spelen een hoofdrol, weliswaar schijnbaar op de achtergrond. Maar de grondslag voor deze agenda is natuurlijk het geld. Geld, dat wereldwijd zijn waarde moet zien te houden.
Eerder werden meer waardepapieren uitgegeven, dan dat er goud in voorraad was. Nu hebben deze papieren zelfs geen enkele dekking meer. De banken scheppen geld, fiat geld, een soort monopolie geld. Zolang ieder hier in gelooft, gaat het goed.
Volgens de uitspraak van een kort geding, is kasgeld geen wettig betaalmiddel meer. Sterker nog: er zijn plannen om kasgeld uit het systeem te halen. Bv. in Zweden. Maar we blijven in de illusie geloven en onderwerpen ons massaal aan dit systeem en werken er zelfs aan mee. Best wel vreemd eigenlijk.
Zie ook: https://duurzamesamenlevingeconomie.wordpress.com/de-geschiedenis-van-goudwisselaars-en-internationale-bankiers-geldcreatie-en-machtreatie/

Grote bedrijven omzeilen via Nederland op grote schaal belastingen: 4000 miljard euro wordt door Nederland gesluisd, via lege brievenbus firma’s, die niets toevoegen.
Bron:: http://www.ad.nl/binnenland/kamer-wil-strengere-eisen-voor-brievenbusfirma-s~ac92e8a6/

Bij aanbestedingen, die allemaal Europees geregeld zijn, vallen kleinere bedrijven structureel buiten de boot.

“Belasting is de belangrijkste en meest duurzame financieringsbron voor ontwikkeling in een samenleving. Toch zijn er rijke mensen, banken en multinationals, die door middel van belastingparadijzen ondersteund door legers van accountants, advocaten en lobbyisten niet tot nauwelijks belasting betalen. Deze elite is volledig afhankelijk van door de overheid gefinancierde infrastructuur en instituties en publiekelijk opgeleide arbeidskrachten om hun geld te verdienen. Maar door de belasting te ontwijken, dragen ze hier zelf niet aan bij. Dit leidt ertoe, dat steeds meer rijkdom uit het publieke domein in particuliere handen valt. Dit verstoort de economie, ondermijnt de democratie en berooft mensen van de vitale publieke diensten, die we nodig hebben om te leven.”
Bron: http://www.taxjustice.nl/wat-is-het-probleem/
Internationaal opererende bedrijven als o.a. Witteveen+Bos, Arcadis, Antea worden betrokken bij beleidsmatige besluiten (zoals in Groningen). We mogen er dan van uit gaan, dat dit ook voor de rest van Nederland geldt. In Groningen voeren de grote bedrijven, samen met de overheden, zelfs de regie. De wetenschap is hier ook van afhankelijk.
Universiteiten worden door de grootindustrie ‘gesponsord’.
Opdrachten voor onderzoeken door universiteiten en overheid worden door het bedrijfsleven of de overheid geïnitieerd en betaald.
Zie: https://www.lijstcalimero.nl/2017/03/wie-betaalt-bepaalt-steeds-minder-onafhankelijk-academisch-onderzoek-aan-onze-universiteit/
Zie: https://www.groene.nl/artikel/hoe-onafhankelijk-zijn-onze-universiteiten-check-het-register-met-de-nevenfuncties-van-alle-hoogleraren

Wereldwijd hebben banken en multinationals de macht naar zich toegetrokken. Via de overheden, het rechtssysteem (handelsverdragen), via groepen als de Bilderberg, enz. Ze zijn langzaam gestart met hun machtspolitiek, maar het gaat steeds sneller.
Er wordt dan ook op grote schaal gewaarschuwd voor mogelijke negatieve gevolgen.

De wereld bank en financiële nieuwe wereldorde zijn volgens Harvard professor Quigley een feodaal wereldsysteem van financiële totaal controle in privé handen.

“De beroemde Harvard professor Carroll Quigley, adviseur van Amerika’s Ministerie van Defensie, lid van de Council on Foreign Relations en mentor van Clinton, heeft als ingewijde jarenlang de werking van het banksysteem kunnen bestuderen. Hij heeft een duidelijke visie op het werkelijke doel van de BIS. In zijn boek “Tragedy and Hope” beschrijft hij boven genoemd consortium van centrale bankdirecteuren, dat als een geheim genootschap opereert en besluit tot de vorming van de BIS bank. De Bis Bank is, aldus Quigley, de ‘apex’, de spil in het macht web van centrale banken. Hij beschrijft dat treffend met de woorden:

“De machten van het financiële kapitalisme hadden een verstrekkend doel, niets minder, dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in privé handen, in staat het politieke systeem van elk land en de wereldeconomie in zijn geheel te overheersen. Dit systeem zou bestierd moeten worden op feodale wijze door de centrale banken van de wereld, die gezamenlijk opereren door middel van geheime afspraken, gemaakt in de vele bijeenkomsten en conferenties. De spil van het systeem zou de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, Zwitserland, moeten worden, een private bank in eigendom van, en beheerst door de centrale banken van de wereld, welke zelf private corporaties vormen. Elke centrale bank […] zou zich beijveren om haar regering te domineren door haar vermogen leningen aan de Schatkist te bepalen, de buitenlandse valuta te manipuleren, de mate van economische activiteit in een land te sturen en meewerkende [collaborerende] politici te beïnvloeden met als dank financiële beloningen in de zakenwereld.”

“De BIS bank en de bijbehorende elitaire wereldtop, die zij in werkelijkheid dient, doet er alles aan om de absurde en onmenselijke waarheid van het banksysteem onder de tafel te houden. In zijn boek,”The Naked Capitalist”, waarin hij net als Dr. Anthony Sutton, Prof. Caroll Quigley, Dr. Jaques R. Pauwels en vele anderen, aantoont, dat bankiers en industriëlen de wereldwijde opkomst van het communisme en fascisme organiseren en financieren, zegt Prof Dr. Willard Cleon Skousen:

“Niets doet het internationale establishment zo in paniek geraken als de mogelijkheid van een dreigende onthulling. Zodra het publiek gevaarlijk bewust is geworden van de samenzweringsprocessen, die rond hen opereren, is de immense, in elkaar grijpende machtsstructuur van de gehele Londen-Wall Street combinatie in de hoogste versnelling geraakt en ter redding aangesneld. Radio, TV, kranten, tijdschriften, beleidsmakers van de overheid, autoriteiten uit de universitaire wereld en andere hoog geplaatste opiniemakers, zijn allen begonnen aan de voordracht van een zorgvuldig geprepareerde zin, geconstrueerd om het publiek te pacificeren en weer terug in slaap te sussen.”
Bron: http://gerritherders.blogspot.nl/2016/09/de-wereld-in-gijzeling-deel-5-wellinks.html

De leveranciers voor de gas en olie industrie en de hernieuwbare industrie op zee 2017/2018 zijn:

De leveranciers voor de gas en olieindustrie en de hernieuwbare industrie op zee

Bron: http://www.iro-catalogue.nl/search

Hier is uit af te leiden, dat zowel Fugro als NEN belangen hebben.
Bij een bedrijf als Witteveen+Bos kan ook belangenverstrengeling niet worden uitgesloten. Zowel in de
raden van bestuur en commissarissen als in de adviesraad zitten aan mijnbouw gerelateerde personen.
Zie: http://www.ondergroningen.nl/wp-content/uploads/2016/10/Update-lijst-instanties-en-bedrijven-okt.-2016.pdf

Het is in ieder geval duidelijk, dat onderzoeken geïnitieerd of gedaan door instellingen als o.a. TNO, Deltares, Witteveen+Bos, Arcadis, Antea en CVW, die via hun bestuur of raden van toezicht/ commissarissen of andere lijnen, banden hebben met de olie en gasindustrie of met de overheid, niet onafhankelijk genoemd kunnen worden.

“Tradinco in Berkel en Rodenrijs houdt zich bezig met de productie en handel van calibratie apparatuur en druksensoren. Ook onderhoud en reparaties behoren tot het activiteitengebied. Het bedrijf is marktleider in Nederland. Circa 30% van de omzet van € 7 miljoen is export. Het bedrijf bedient met 35 medewerkers als klanten o.a. Shell, AKZO, BASF, DSM, Gasunie, Nuon, Heineken en ASML. Het belang van Antea in Tradinco bedraagt 41%.”
Bron: http://antea.nl/portfolios/opvolging-tradinco/

Mijnbouwbedrijven krijgen een carte blanche van de overheid om de eerste 5 jaar hun gang te kunnen gaan, zonder dit openbaar te hoeven maken. Staat in de mijn wet.

Dat veel grote bedrijven en instellingen op enigerwijze gelieerd zijn aan mijnbouw, de energiewereld en de overheid valt niet te ontkennen. Het geeft weer, hoe nauw de banden zijn tussen de overheid en grote bedrijven. De ‘overheid’ bestaat in Groningen, vooral uit de ministeries EZ en Financiën.

Voor en tijdens WO 2 is b.v. – zonder het te hebben laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het Belgische Grondwettelijk Hof – de Benelux al voorbereid met als doel: een gemeenschappelijke monetaire en handelspolitiek.

1943 / De drie landen ondertekenen de monetaire overeenkomst in ballingschap in Londen.
Doel: het betalingsverkeer regelen en de economische betrekkingen versterken.

1944 / De drie landen ondertekenen de douaneovereenkomst.
Doel: één tariefgemeenschap.

Bron: http://www.benelux.int/nl/benelux-unie/nieuw-benelux-verdrag

Nederland is sinds de oorlog in wezen een provincie van Amerika.
De macht wordt met de dag groter. Er wordt dan ook op grote schaal gewaarschuwd voor mogelijke negatieve gevolgen, o.a. door David Icke, Pieter Stuurman en Marcel Messing.
Messing vertelt, dat tijdens het hele proces naar de Europese Unie stapsgewijs de inbreng van de burger is uitgeschakeld en de Europese Centrale Bank (ECB) is opgericht om de macht over de financiën te concentreren. Dat zo een ondoorzichtige organisatiestructuur is ontstaan, waarbij er steeds meer buiten de nationale parlementen om geregeld wordt door een snel groeiend ambtenarenapparaat vanuit vooral Brussel. En dat de totstandkoming van de EU ondenkbaar was zonder de Bilderberg groep.
Zie: http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=m8&s=m58&ss=p272&l=nl
En: http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P337&l=NL
En: http://www.wijwordenwakker.org/intro.asp

De Nieuwe Wereldorde

De presidenten van Amerika noemden de nieuwe wereldorde altijd in hun inauguratierede. Het staat ook op het dollarbiljet, rondom teken van de vrijmetselarij. Amerika zucht onder de machtigste bank ter wereld: die van de Rothschild. De bank is de baas, niet het Witte Huis. Wereldwijd hebben de banken en de multinationals de macht overgenomen. Zij staan boven de politiek. Dit betekent ook boven de landen, die zich verenigd hebben, de VN. De macht wordt groter. De democratie verdampt, hoewel het lijkt, alsof de regio’s meer democratische rechten krijgen. Maar deze rechten betreffen vooral het oplossen van problemen, niet het mee beslissen over welke kant een regio uit wil, dus het mee bepalen van het beleid. Het uitrollen van de Nieuwe Wereldorde laat in de praktijk iets anders zien, dan ons wordt voorgeschoteld.
Hoe valt het anders te verklaren dat met het vergaren van macht de welvaartsverdeling minder en de vrijheid door de totale controle van bovenaf teruggedrongen wordt?
In plaats van de 17 goede doelen voor ogen te houden is er sinds de start van beide agenda’s wereldwijd sprake van meer armoede, meer oorlog, achteruitgang op allerlei gebied, nog meer vervuilende industrieën, minder handhaving, voortdurende fossiele energiewinning, slechtere arbeidsomstandigheden en minder loon.

En een groeiend verschil in inkomens, meer grootschalige i.p.v. kleinschalige productie, CO2 als verhandelbare certificaten (methaan reductie is te duur), vervuilende scheepvaart, overbodige vliegreizen, Nano technieken, waarvan de consequenties niet te overzien zijn, land en tuinbouw, die gebruik moet maken van voorgeschreven zaaigoed, oplopende wereldgeschillen, die niet geblust maar aangewakkerd lijken te worden, groeiende discriminatie.
In Nederland is sprake van een slecht functionerende uitkeringsinstantie en belastingdienst, verwoesting door mijnbouw, verkwanselen van erfgoed, regels, die bij ministeriële besluitvorming zonder meer worden aangepast, ingewikkelde handelsverdragen zonder, dat de burger weet welke impact deze hebben, meer rechtsongelijkheid door armoede, minder ruimte voor eigen initiatieven, inbreng en zeggenschap, het gelijk van de ‘wetenschap’, vul maar aan.
Bij onrust wordt voor brood en spelen gezorgd.

Verhalen over de wereldoverheersing zijn altijd afgedaan als een verzonnen samenzwering. Helaas is dit niet het geval. Het is een feit, dat banken samen met grote bedrijven overal ter wereld een prominente rol spelen.
“Lippmann, Rosenthal & Co. of kortweg Liro, ook bekend als de “Duitse roofbank” of “Nazi bank”, was een bank aan de Sarphatistraat nabij het Weesperplein in Amsterdam. De bank werd tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog opgericht om Joods bezit (geld, waardepapieren en waardevolle bezittingen) systematisch te registreren en vervolgens te roven. Via deze bank plukten de nazi’s de Nederlandse Joden systematisch kaal, alvorens ze te deporteren.”
Bron: Wikipedia

“Begin 1929 wordt Hitler gevraagd, of hij met Amerikaanse financiële ondersteuning de macht wil grijpen. In juni 1929 vergaderen hierover de leden van de Federale Reserve Banken (FED) met Carter van de Guaranty Trust Company, vijf onafhankelijke bankiers, waaronder de zoon van Rockefeller en een zekere Glean van de Koninklijke Nederlandse Shell.
Er wordt uiteindelijk 15 miljoen dollar (ongeveer 60 miljoen Mark ofwel in 2006 606 miljoen Euro) betaald voor een rustige overname van de macht. 5 Miljoen dollar (in 2006 202 miljoen Euro) wordt gestort op de Mendelsohn & Co Bank in Amsterdam, 5 miljoen op de Rotterdamsche Bankvereniging in Rotterdam en 5 miljoen op de Banca Italiana.”
Bron: https://www.startpagina.nl/v/kunst-cultuur/geschiedenis/vraag/38698/hitler-wo2- gefinancierd#antwoorden

Het is een feit, dat sinds 1773 Amschel Rothschild vorstenhuizen verleidde tot het lenen van waardepapieren het plan ontstond om een nieuwe wereldorde te stichten en dat na het verlies van Napoleon de bank door het verspreiden van valse geruchten enorme bedragen won. Dat hij Engeland dwong de Bank of England op te richten.
Bron: De Boogeyman, de geschiedenis als complot.
Zie ook: http://peterstuivenberg.nl/

Het is een feit, dat in strijd wordt gehandeld met veel werelddoelen. Dat risico’s nooit in beeld worden gebracht. Dat we bang worden gemaakt, dat we in de tang van de illusie van het geld zitten, dat we in alles gecontroleerd worden, dat de overheden ons voor de gek houden. En het zijn feiten, dat bedrijven al jaren bij allerlei nationale en internationale overheden en volksvertegenwoordigers d.m.v. lobbyen hun zin krijgen.

“Grote bedrijven en industriesectoren (farmacie, banken, verzekeraars, auto’s, tabak) drukken dankzij een schimmige maar effectieve lobby een zwaar stempel op het nationale en Europese beleid. Regels om lobbyisten aan banden te leggen, zijn versnipperd en schieten tekort. Dat concludeert Transparency International, een wereldwijde organisatie tegen corruptie, in een rapport, dat vanmorgen is gepresenteerd.”
Bron: http://www.volkskrant.nl/voorpagina/schimmige-lobby-drukt-zware-stempel-op-europees-beleid~a3956211/

Alle goede doelen lijken zo vooruitstrevend en mooi. Maar let op, de scarabee is de beruchte vlag die de lading dekt en zwijgplicht een afdoend middel met daaraan gekoppeld een topzwaar juridisch stelsel.

“Antonio Gramsci schreef: ‘Het oude sterft en het nieuwe kan nog niet worden geboren; in dit interregnum komt een enorme verscheidenheid aan morbide symptomen op.’ Met globalisering is dat precies zo. We bevinden ons in een interregnum, waarin morbide politieke en economische symptomen zichtbaar zijn geworden. Maar het zijn slechts symptomen, de oorzaken liggen dieper.”
https://fd.nl/opinie/1204932/hoe-democratie-en-globalisering-samen-kunnen-gaan

De dunne vernislaag van leugens en illusies verdwijnen. De Mulla is een monster geworden.
De scarabee laat zijn ware aard zien. Het is een ordinaire mestkever die uit is op voldoende voedsel voor zichzelf en zijn nageslacht.

Epiloog

We leven in een schijnbaar verstoorde wereld. Marcel Messing verwoordt het als volgt: “Twistend en twitterend (‘kwetterend’) bevindt zich onze ‘beschaving’ op de rand van de door onszelf gecreëerde afgrond der zinloosheid. Verweesd en verdwaasd. Talloze mensen zijn de betekenis van het leven kwijt geraakt en verdoven zich in een roes van materialisme, amusement en je leeft maar één keer filosofie”.
Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van waar we mee bezig zijn.

De wereldorde denkt grootschalig. Grootschalig denken houdt in: elimineren van uitzonderingen. De menselijke maat is dan niet meer de leidraad. Anders gezegd, mensen, die niet meedoen of niet in het systeem passen, zijn niet meer veilig.
In een groeiend aantal landen van de wereld hebben bedrijven het al openlijk voor het zeggen: Paraguay, Venezuela, Zuid Afrika en een aantal andere Afrikaanse landen en Noord Korea:

“Er is sprake van uitbuiting van arbeiders en er worden sancties tegen Noord Korea geschonden. Maar daarnaast is nog iets aan de hand. Uit getuigenverklaringen is gebleken, dat het repressieve Noord Koreaanse systeem, inclusief de politieke indoctrinatie en zware straffen, ook wordt geëxporteerd. In andere woorden: dezelfde mensenrechten schendingen als in Noord Korea vinden plaats op de plekken waar Noord Koreaanse arbeiders werken en wonen.”
Zie: https://www.nieuwsuitnoordkorea.nl/blog/2016/05/

“Superrijken bereiden zich al in luxe voor op het einde der tijden. Ze zijn al jaren bezig met voorbereiden, maar de leugen is te groot om te geloven.”
Zie: https://www.trouw.nl/home/superrijken-bereiden-zich-in-luxe-voor-op-het-einde-der-tijden~a135369a/

Werknemers staan wereldwijd onder grote druk. Krijgen burnouts. Ze kunnen geen kant op. Kinderen worden op jonge leeftijd op school al geconfronteerd met competentie en presteren, ze worden alleen maar voorbereid op het materieel functioneren in de maatschappij.
De integriteit van ons lichaam komt in de knel.
De spirit verdwijnt, de eigenheid/soevereiniteit van de enkeling staat onder druk. Mensen worden eigendom van banken en de staat en tegelijkertijd opgezadeld met schuldgevoelens, omdat het elders in de wereld verder zo slecht gaat.
Maar in werkelijkheid zijn we niemands bezit en hoeven hier ook niet in mee te gaan.

Ik kan me niet voorstellen, dat onze bestuurders en ambtenaren zonder meer achter een wereldregering staan. Velen zullen er, als idealist misschien een heilig geloof in hebben.
Misschien worden mensen onder druk gezet? Worden ze verleid en zijn daarna chantabel? Worden hun gangen nagegaan? Zijn ze daarom hun vrijheid kwijt? Zijn ze lid van een club en zijn er handtekeningen gezet? Committeren mensen zich zonder besef te hebben waaraan en kunnen niet meer terug? Alles is mogelijk.
Waarom die geheimzinnigheid? De ellende in Groningen duurt al langer dan WO 2. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Al die leugens, loze beloftes, exorbitante winsten, die naar elders gaan?
In Groningen is bij de schadeafwikkeling sprake van intimidatie, leugens, mooie woorden, onvoldoende onafhankelijk onderzoek, geen menselijke maat en de gedupeerde wordt vaak niet geloofd.

Alleen bedrijven, bestuurders, juristen en ambtenaren, die ingepakt zijn of lijken te zijn, bepalen wat de rechten en plichten zijn.

De provincie ziet een speciale Groningen wet wel zitten, maar alleen als daarin ook meer onafhankelijkheid van de NAM wordt gewaarborgd en de afhandeling van de schade is geregeld. Ze denken toch niet, dat de overheid beter is dan NAM? Of weten ze het wel?

NAM zegt als antwoord op de stuitingsbrief van inwoners doodleuk, dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor aardbevingsschade.
Keer op keer wordt de mantra ‘aardbevingsschade’ gehandhaafd. laat staan, dat NAM zich aansprakelijk voelt voor mijnbouwschade, of voor schade door bodembeweging (de wettelijke term). Sowieso wijst ze de aansprakelijkheid af.
Zie de tekst uit haar antwoordbrief:
“NAM betreurt het indien door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen schade aan uw onroerend goed is ontstaan. Schademeldingen in verband met de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen worden sedert 1 januari 2015 afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen (CVW). NAM speelt hierin geen rol meer. Wij nemen uw brief ter kennisgeving aan en verzoeken u vriendelijk om u ten aanzien van de afhandeling van de schade(s) aan uw onroerend goed te richten tot het CVW.”

Hoe kan het dat zoveel mensen meewerken aan dit systeem? Mee dansen in deze Dans Macabre?

Maar we willen toch allemaal vooruitgang, duurzaamheid, eerlijke verdeling en vergroening? Zo’n prachtige scarabee? Wat heel veel mensen echter niet zien is, dat hij een dun laagje vernis op zijn schilden heeft. Dat niemand dit mag ontdekken, dat hij beschermd wordt om zijn ware aard te verhullen: een gewone mestkever, die zijn bolletje mest zo groot als de wereld wil maken, met als gevolg, dat de rechten van gewone burgers en de menselijke maat er onder verpletterd worden.
Met het afhankelijk zijn van fondsen van bedrijfsleven is er geen zeggenschap meer over de besteding van verdiend geld en is de democratie dus verleden tijd.
De door overheden gecultiveerde angstcultuur maakt een grote groep mensen bereid te luisteren naar een sterke macht. We worden bang gemaakt en daarna wordt veiligheid geboden. Maar alleen liefde biedt veiligheid, angst niet.

De tegenstand is te groot om te bevechten. Met geweld bereik je het tegenover gestelde. Kijk naar de revoluties in Frankrijk en Rusland, waar de rijke machtshebbers daarna de teugels nog strakker aantrokken. Voor eigen gewin.

In Groningen voelt het voor mij al een aantal jaren als oorlog. Tegen onze ‘eigen’ overheid. Maar het is groter. Te groot om tegen te vechten. Bovendien hoe harder je vecht, hoe groter hij wordt.
Maar de tegenstander is te groot om tegen te vechten. Wat dan te doen?

Wat kun je dan doen?

Er niet in meegaan b.v. Dit kan o.a. door aan te geven, dat we liever kleinschalig investeren, in kleine windmolens, volkstuinen, biologisch boeren, minder consumeren, kleinere winkels, kleinere aannemers, ruilhandel, enz.
Laat niet toe, dat het contant geld verdwijnt, of organiseer zelf een ‘betaal’ middel, bv. door ruilklussen. Geef aan, dat je privacy verkiest boven een modern mobieltje of slimme meter waarmee straks alles mogelijk is.

Dat je aan het nu geldende gezag eisen stelt over hoe met mensen hoort te worden omgegaan.
Doe dit dan vooral met anderen samen. Er zijn voldoende alternatieven.
Ga vooral lezen. Er is voldoende te vinden van betrouwbare schrijvers.
Laat je niet langer manipuleren. Doe gewoon niet meer mee, geweldloos om geen rechtvaardigheid te geven om het leger in te zetten.
Geloof niet alles, wat de media ons vertellen.
Pas op voor controle van bovenaf.
Het enige, wat we hoeven te doen, is NEE zeggen tegen zaken, die niet goed voelen, dwars tegen alle regels van fatsoen ingaan en je hart te volgen.
Daarom roep ik onze lokale bestuurders op niet langer zonder meer aan mee te werken aan het systeem.
Je kunt ook, dat wat er aan de hand is, accepteren. Het donkere is er altijd geweest, en het licht is altijd sterker. De tools, die de wetenschap hanteert, zijn niet in staat om andere zaken dan materiële te onderzoeken. De niet stoffelijke wereld bestaat natuurlijk uit veel meer.
Jaap Hiddinga, chemisch ingenieur en fysicus zegt:
“Ieder weldenkend en wel voelend bewust mens erkent, dat het leven vol illusies zit. De mens zoekt, maar blijft met die eeuwen oude vraag zitten: als het leven één grote illusie is, wat is dan de werkelijkheid?”

Wat Messing zegt is heel nuchter: “Alle onuitgewerkte gedachten en handelingen worden opgeslagen. Niet als een mind control middel van een kosmische Big Brother, maar als een kwantum fysisch gebeuren, dat vanuit het grondeloze zijn alles in evenwicht brengt wat in de golfstroom van de tijd onevenwichtig en dis harmonisch is geworden.“
Zie: http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P337&l=NL

Als kind wilde ik altijd weten wat echt waar was. Het is belangrijk om vragen te stellen, dan komen de antwoorden ook. Ik heb dit zelf meegemaakt. Het begrip tijd is relatief. Ons lichaam is een zend en ontvangststation en kan de onstoffelijke wereld ervaren. Alles grijpt in elkaar en is met elkaar verbonden. Het gezonde verstand leeft in ons hele lichaam en niet alleen in de hersenen.
We noemen dit intuïtief denken. Het cement van de samenleving woont niet in de denkwereld van de ego’s. Je kunt denken het hele DNA te kunnen beïnvloeden, maar de ware kennis blijft voor de wetenschap verborgen.
Hierover waakt de echte scarabee.

Daarom roep ik u op alert te zijn en te vertrouwen op uw gevoel en u te verdiepen in wat er werkelijk aan de hand is. Ik doe dan ook een oproep aan iedereen om uit het hoofd naar het hart te gaan.

Laat de kanteling in Groningen beginnen!

Middelstum, 8 juli 2017

PDF:
Hilda Groeneveld – De Mulla en de scarabee