Herman Damveld – Manuel Sintubin over Groningers + Simon Koorn – G’n’avond al’te’saam + Theo Elsing – Re: Manuel Sintubin + Goedemorgen een ieder + Joop Kruize – Beste allen

Over het goede nieuws: Manuel Sintubin over Groningers

Beste geadresseerden,

Ik schrijf jullie, omdat jullie tweeten, onder meer over Manuel Sintubin en zijn artikel: https://earthlymattersblog.wordpress.com/2017/08/17/5-jaar-na-huizinge-er-is-ook-goed-nieuws/
Daarin beweert hij, dat “zich een alternatieve publieke wetenschap ontwikkeld heeft onder de Groningers, die totaal ontkoppeld is van de echte wetenschap. Dit is, wat ik in 2015 al de Groningse kakofonie noemde. Door cherrypicking uit rapporten en wetenschappelijke publicaties, door eigen analysen van gegevens door zelfverklaarde aardbeving experten, is een apocalyptisch aardbevingmonster tot leven gewekt, dat de geesten van de gedupeerden verziekt heeft.”

Eerlijk gezegd was ik verbaasd over deze passages. Ik heb Sintubin daarom een aantal vragen gesteld, waar ik nog geen antwoord op heb gekregen.
Zo vroeg ik hem om uit te leggen, wat hij bedoelt met de “alternatieve publieke wetenschap”?
Welke publicaties zijn er van welke personen of organisaties?
Wat is in dit verband de echte wetenschap en wat is daarvan de definitie?
Is er onder de Groningers sprake van “onechte” wetenschap en wat zijn de kenmerken van onechte wetenschap?
Kan Sintubin de namen noemen van mensen, die zich aardbeving expert noemen (ik ken ze namelijk niet)?
Vindt Sintubin, dat de geesten van gedupeerden verziekt zijn door de zelfverklaarde aardbeving experten en niet door de NAM en de regering?

Sintubin is lovend over het nieuwe meet- en regelprotocol:
“Door de seismische activiteit nauwgezet te monitoren en afhankelijk van veranderingen in de seismische activiteit in te grijpen en de gaswinning aan te passen, is het nu de uitdaging voor de NAM om de seismische dreiging zo laag mogelijk te houden.”
Hij heeft het over “hand aan de kraan”.
Dit lijkt mooi, maar zal dit werken?
Gelooft Sintubin werkelijk, dat bij heel koud weer en een grote vraag naar gas, de gaskraan voor een deel dicht gaat, omdat er aardbevingen dreigen?
Stemt hij ermee in, dat bijvoorbeeld de Belgisch huishoudens in dat geval als eerste van het gas afgesloten worden?

Voel je vrij om dit te verspreiden.
Mocht ik antwoord van Sintubin krijgen, dan zal ik er een artikel over schrijven.

Met groeten,
Herman Damveld

Mail cc: Rob Scholte, 18 augustus 2017, 18:11

G’n’avond al’te’saam

Ik heb gisteren met Theo vrij lang zitten delibereren, of we nu wel of niet (als OMEM) op dit opinie stuk in het NRC van woensdag j.l. moesten reageren.
Misschien moesten wij, de “apocalyptische alternatieve Groningers, pseudo wetenschappers”, het maar even laten voor wat het is.

Neemt niet weg, dat ik me wel weer groen, geel, blauw en rood erger aan dit soort ongenuanceerd pseudo relativerend geneuzel van M.S., hoogleraar geo dynamica aan de KUL.
Ook vraag ik me af welke ’sponsoren’ de KUL faculteit heeft en of M.S. een persoonlijk belang nastreeft met dit soort stemmingmakerij.

Een vriendelijke groet,

Simon Koorn

Mail cc: Rob Scholte, 18 augustus 2017, 18:43

Re: Manuel Sintubin over Groningers

Goedenavond Hilda, Herman, allen van Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw, OMEM en overige betrokkenen.

Ik heb gisteren met Simon er over gesproken om nog inhoudelijk op de heer Sintubin te reageren.
Ik las zijn opinie bijdrage en dacht: hoogleraar?

De conclusie was: bij een dergelijk niet onderbouwd ‘roept u maar’ artikel moeten wij als onafhankelijk wetenschappelijk en praktijk gericht kennisplatform eigenlijk niet reageren.
Het is toch de waan van de dag en wij kunnen nuttiger en effectiever bezig zijn. Dat heeft de inhoudelijke procedurele en wetenschappelijke steun vanuit OMEM aan de drie noordelijke gemeenten van Drenthe inmiddels wel aangetoond.

Citaat van de coördinerend beleidsambtenaar: ‘Kamp zal hier een hele kluif aan hebben’.

Maar toch de volgende opmerkingen:

Het is de vraag, of de regie van een serieus wetenschappelijk onderzoek nog altijd bij de NAM ligt. Wie neemt de wetenschappelijke onderzoeken in opdracht van de NAM nog serieus? Dat deze onderzoeken vanuit een bepaalde visie worden gedaan en niet refereren aan maatschappelijke vragen is in de opinie bijdrage van de heer Sintubin het intrappen van een reeks open suite deuren.

Inmiddels heeft het Staatstoezicht op de Mijnen moeten toegeven, dat het ‘hand aan de kraan’ en het ‘regelbaar’ zijn van de gaswinning (toelichting SodM Winningsplan 2016) niet werkt en nolens volens geadviseerd om de gaswinning verder terug te schroeven. Het SodM geeft ook zelf aan dat het meet en regelprotocol niet toereikend is.

Het aantal bevingen is per saldo sinds 2014 toegenomen en wat reeksen lichtere bevingen en zettingen kunnen aanrichten, heeft ons het instorten van de boerderij bij Kolham laten zien. Het ‘lage niveau van seismiciteit’ is maar hoe je het bekijkt.

Ook ondergetekende wil, als zelfverklaarde Groninger alternatieve publieke wetenschapper, zwaardere bevingen nog altijd niet uitsluiten, laat staan andere vormen van bodembewegingen, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten van de NAM. Men hoeft niet apocalyptisch te zijn om rekening te houden met een mogelijke beving van 4,5 Richter of reeksen bevingen van 1,5 – 2,5 Richter, die uiteindelijk ook fataal voor een bakstenen gebouw kunnen zijn als er niet ingegrepen wordt, of zettingen, of bodemdalingen in landbouwgrond, of veranderingen in het grondwater met schade tot gevolg.

Het is dynamisch leven in Groningen: je blijft in beweging zonder van je plek af te komen.
Op 20 augustus 2012 had het NAM schade dossier 843 in totaal 7 scheuren, op 18 augustus 2017 zijn, dat er inmiddels 50. Dit op 20 ruim kilometer afstand van Huizinge. En nog altijd niet afgehandeld, maar dat terzijde.

En als we het toch over de Apocalyps hebben:

‘Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is een getal eens menschen’.
Openbaringen 13:18. Statenvertaling 1618-1619. Ik heb ook de Katholiek Latijnse Vulgaat in de boekenkast staan, maar neem nu even niet de tijd om daaruit de tekst tevoorschijn te halen

OMEM kan gerust zijn: OMEM kan zich geen schuivers permitteren en baseert publicaties en conclusies op aantoonbare feiten en onderzoeken. De website http://www.ondergroningen.nl is geen luchtfietserij, maar aantoonbaar op feiten en bronnen gebaseerd.
Dus voor OMEM geldt geen kwalificatie ‘alternatieve publieke wetenschap’. Dat geldt ook niet deskundigen als Cor Dwarshuis, Herman Damveld, of Peter van der Gaag en Joop Kruize en de tilt meter deskundigen. Het geldt ook niet voor de zeer goed ingevoerde ervaring deskundigen als Betteke Clobus-De Haan en alle anderen, die zich belangeloos inzetten voor de goede zaak.
Ik mag aannemen, dat de heer Sintubin al deze betrokken deskundigen dan ook niet bedoelt.

Wie dan wel de ‘alternatieve publieke wetenschap’ in Groningen vertegenwoordigen blijft een open vraag en kennelijk ontbreekt het de heer Sintubin aan de academische en wetenschappelijke zorgvuldigheid om man, vrouw en paard te noemen.
Het recent geschreven boek van Herman Damveld, ‘Gas uit Groningen’, lijkt mij wetenschappelijk aardig dicht getimmerd en de leden van OMEM kunnen zich in hun publicaties geen enkele echte schuiver permitteren. Zelfs een schijnbaar simpel bouwkundig aardbeving (bodembeweging) boekje als ‘Leven op een Breuklijn’ uit 2013, heeft drie en een halve pagina bronvermelding, alleen al om de in regie van de NAM opererende wetenschappers en instituten, en de ‘legals’ van de NAM te kunnen pareren. Bovendien was ik zelf toen nog onafhankelijk wetenschappelijk en bouwkundig expert voor de NAM en voor de gedupeerden. Niet van de NAM, want de NAM voorwaarden werden niet erkend.

Voor wat betreft het ‘apocalyptisch aardbeving monster’ weet OMEM vanuit de nodige gegevens en berekeningen inmiddels wel wat het beest behelst, wie het beest vertegenwoordigen in Groningen, Friesland en Drenthe, en wie verantwoordelijk zijn voor het tot op heden voortdurende Groningse debacle. Zie o.a. de rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het eerste rapport van het SodM van 22 januari 2013.

En of de wijsheid bij de heer Sintubin ligt, daar kan ik geen oordeel over geven. Het blijkt vooralsnog niet uit zijn opinie bijdrage.

Gelukkig hebben wij binnen OMEM niet de pretenties de wijsheid in pacht te hebben, maar doen we gewoon wat wij vinden, dat gedaan moet worden voor de Groninger (en Friese en Drentse) gedupeerden.

Vriendelijke groet,

Theo Elsing

Mail cc: Rob Scholte, 18 augustus 2017, 20:38

Goedemorgen een ieder

Nog even een korte reactie.

De Groninger Internet Courant heeft het bericht van Sintubin onmiddellijk overgenomen en het gaat volgens de GIC/Sintubin dus niet zo slecht met Groningen.
Sinds 2003 wisten NAM en EZ precies, wat de risico’s van de gaswinning waren. Zie winningsplannen, o.a. winningsplan Leens, 2003, met geheel Noord Groningen als risicogebied en met een risico van maximaal 3,8 Richter.
Sinds de klap van Westeremden, 2006 en 3,2 Richter, wisten NAM en EZ ook, dat het mis zou gaan. Dat wisten ze ook met de extreme gaswinning eind 2012 – begin 2013 en de risico’s werden welbewust genomen. In 2006 ontwierp de NAM het ook schade afhandelingsprotocol. Daar hebben we in 2013 tijdelijk de contra expert tussen weten te krijgen, maar die wordt er nu dus weer uitgewerkt. De essentie: schade opname gecontroleerd door de NAM (nu CVW/W&B) en het zoveel mogelijk beperken van de financiële schade is dezelfde gebleven. In ‘De Miljardendans’ kom ik daar uitgebreid op terug.
Daarna werd het tijd rekken, protocoliseren, de Groninger flipperkast inclusief de NCG, waarin de gedupeerden worden rond gestuiterd en dit om door te kunnen gaan met een maximale gaswinning. Sintubin laat na het ontstaan van het aardbeving monster nader te duiden en suggereert, dat dit voorkomt uit zelfverklaarde (Groninger?) aardbeving experts. Hij durft/wil kennelijk geen nadere duiding geven. Ik kan zijn formulering niet zien als een vorm van humor.
Een lagere seismiciteit is aantoonbaar onjuist, zo ook de vermeende resultaten van ‘hand aan de kraan’ en vlakwinning. Als geheel zijn de risico’s er niet minder door. Zie ook de meest recente adviezen van het SodM. Per saldo is de schade hetzelfde en gaat het schadeproces door, alleen duurt het wat langer met reeksen lichtere bevingen en andere bodembewegingen, en worden er nu standaard C-schades uitgedeeld. Totdat het daarmee ook fout gaat, en dat weet men binnen NAM, NCG en EZ.
Met de suggestie van een lagere seismisciteit door Sintubin is Groningen evenmin gediend. Nu hoeft hij Groningen niet te dienen, maar hij kan op zijn minst een heldere wetenschappelijke opinie-bijdrage leveren. Dat is de primaire taak van een wetenschapper en dat heeft hij nagelaten.

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017, 11:38

Beste allen

Beste allen,

Voor het volgen van de Belg Sintubin op zijn blog van een soort EarthMatter, heb je blijkbaar altijd weer een andere bril nodig. Ook nu weer een soap?
Zijn totaal verhaal is een soort vreemde humor met een ernstige ondertoon.
Ik heb het met genoegen gelezen en kom tot de conclusie, dat hij gelijk heeft.
Er zijn veel overeenkomsten met het verhaal van Hilda over Nasrudin Mulla en dergelijke.
In de rapporten uit de jaren ’90 over de risico’s van de aardgaswinning staat meer wetenschap, dan in de jaren direct na Huizinge. Er was al zoveel bekend.
De kennis van de PGA’s en de versnellingen dus de krachten, waren al bekend.

Het lijkt er sterk op, dat na 2003 het beleid is gewijzigd richting de productie.
Toen het in 2012-begin 2013 echt mis ging, wist EZ en NAM dus van niets.
De verhalen, die werden verteld en die de burger moest horen, waren kleutertaal.
Er kwam een verhaal van “Intensiteiten”, lage magnitudes en het viel wel mee.
Er kwam een stroom van nieuw onderzoek op gang om het wiel uit te vinden.
Er werd Nederlandse wetenschap ontwikkeld en eigen methoden gebruikt, terwijl het Europees model toen ruim 10 jaar geleden bewust opzij was gezet.
Er worden cadeautjes uitgedeeld aan burgers met schade. Zoethoudertjes.

Is het dan zo vreemd, dat een Belg als Sintubin spreekt over; “alternatieve publieke wetenschap”, “onechte” wetenschap”, door “zelfverklaarde aardbeving experten” is een “apocalyptisch aardbeving monster tot leven gewekt”???
Volgens mij heeft Haagse beleid geleid tot deze “Groningse kakofonie” en wordt er vervolgens nu nog steeds pseudo wetenschap ontwikkeld.
De NPR-9998 en de SBR-A update zijn slechts NL richtlijnen voor het locale Groninger probleem, ontwikkeld tot een EZ aanvaardbaar niveau, zijn voor NL en Europese wetgeving en voor ons versterken onbruikbaar.
Voor de NL politiek zijn het geweldige stappen, tot hier en niet verder.
Wordt vervolgd.

Groet,
Joop

Mail cc: Rob Scholte, 19 augustus 2017

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image