Henkoo – Treurnis + Loet Spaanstra – 7 Dorpelingen wint Slag om Bergen + Matthie Bergman – Mooier Bergen naar Rechter + Flessenpost uit Bergen – Lezers oftewel reaguurders (1) t/m (8)

De 7 dorpelingen (foto de7dorpelingen.nl)

Treurnis

Het was een lange zit. Het werd zelfs na twaalven. Maar het was het waard. De uiteindelijke beslissing was geen verrassing. Met 12 stemmen voor en 10 tegen werd het collegevoorstel om te kiezen voor het 7 Dorpelingenplan van Schrama BV door de gemeenteraad aangenomen. Die 12 stemmen vóór waren van de coalitie.

De coalitie waarop 1189 Bergense inwoners hum stem hebben uitgebracht. KiesLokaal, D66, CDA en PvdA hebben uitgebreid met de inwoners gesproken en daaruit geconcludeerd dat het 7 Dorpelingenplan het beste was voor Bergen.

Pogingen van de oppositie om, gezien de consequenties van dit besluit, de hulp in te roepen van de zg. versnellingsgroep van het ministerie van BZK, werden door de coalitie verworpen.

Ondanks de geconstateerde onjuiste of verzwegen informatie aan de raadsleden. Op grond daarvan diende de oppositie een motie van wantrouwen in tegen het College en met name tegen wethouder Odile Rasch. Ook deze motie werd, uiteraard, verworpen.

De coalitie had, indien mogelijk, zelfs een motie van treurnis willen indienen tegen de oppositie en sprak van een schandalig optreden van de oppositiepartijen. Zij, de coalitie, zullen daaraan terugdenken als het procederen tegen de uitvoering van het 7 Dorpelingenplan begint.

Keer op keer zullen ze door de Hoge Raad worden teruggefloten. Op grond van juist die onjuiste of verzwegen informatie.

Het zal veel vertraging opleveren en onnoemelijk veel geld kosten.

Wat een treurnis!

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 17 december 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

De 7 Dorpelingen wint de Slag om Bergen

In Harmonie zal als eerste een kort geding aanspannen

Wethouder Odile Rasch politiek gezien ‘aangeschoten wild’

Bij veel inwoners van de kern Bergen blijft het verbazing wekken dat het college het burgerinitiatief In Harmonie niet volop steunt. De door bestuurders zo vurig gewenste burgerparticipatie werd hen domweg in de schoot geworpen. Helaas is éénoog koning in het land der blinden.

Fractievoorzitter VVD Cees Roem (midden) dient namens de oppositie een motie van wantrouwen in tegen wethouder Rasch.

Sterker nog: het plan én de plannenmakers werkt men tot op de dag van vandaag op alle mogelijke manieren tegen. Inhoudelijk door pseudo deskundigen op te laten draven. Zelden hoorde ik zo veel baarlijke nonsens over cultuurhistorie en rooilijnen.

In het proces door het plan ongelijke kansen te bieden ten opzichte van de 7 Dorpelingen. Het vermoeden dat In Harmonie slechts voor de bühne – in het kader van de lokale democratie – mocht deelnemen, gaat bij menigeen over in een feitelijke constatering dat de keuze al gemaakt was. Juist daarom kwamen de Bergenaren donderdagavond in groten getale naar de raadsvergadering in de Beeck. Vooral ook om te zien of het college, met de collegepartijen, volhardt in haar inmiddels koppig ogende streven om de wensen van zo veel betrokken burgers weg te wuiven. Een opvallend detail: gemeentelijk projectleider, E. van Hout, zat broederlijk op het bankje van De 7 Dorpelingen.

Michel Smook (Kies Lokaal) opende de eerste termijn met een smakeloze vergelijking met Donald Trump. Hij stelde ook ‘dat groepen achter het plan In Harmonie een buitenproportionele toon zouden aanslaan’. Smook had ook geluisterd ‘naar de mensen die niet schreeuwen’. Dat is de groep die hij vertegenwoordigt. Het kwam hem op een felle reactie van Frits David Zeiler (Gemeentebelangen) te staan. Aansluitend stelde Annemiek Paping (VVD) de oproep van Kees Bontje ‘om geen ellenlange procedures te volgen tot aan de Raad van State’ aan de orde. Cees Roem (VVD) bracht in dat ‘lastige inwoners ook inwoners zijn’. Frits David Zeiler haalde twee citaten aan:

‘Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving’ en ‘We werken en communiceren op een open, transparante en begrijpelijke manier’.

Beide citaten zijn afkomstig uit het collegeprogramma. Ook bracht hij ‘de maatschappelijke schade’ onder de aandacht. Onder de bevolking is brede steun voor In Harmonie. Niet voor de laatste maal vanavond werd het ‘Expertteam’ aangehaald. Dit team kan in maximaal drie maanden tijd het beste uit beide voorstellen combineren en tot een uitvoerbaar plan komen.

Wilma Grooteman (CDA) hield een te lang, vingerwijzend en slaapverwekkend betoog, dat doordesemd was van ‘de juiste mentaliteit’. De christendemocraten deden onderzoek onder de bevolking, want ‘mensen zijn interessanter dan gebouwen’. Nadat iedereen ingedommeld was, opende ze een frontale aanval op In Harmonie. In staccato galmde ze achtereenvolgens alle vermeende onwaarheden van dat plan op. Een preekstoel ontbrak slechts in fysieke zin. Welke kerk was hier aan het woord?. Haar bewering dat ‘pleintjes tot sociale onveiligheid leiden’, leverde kritiek op van de oppositie. ‘De charme van iedere plaats schuilt juist in achterafjes’, aldus Frits David Zeiler (Gemeentebelangen).

Cees Roem (VVD) kreeg ‘een onbestemd gevoel en het dreigen met claims door het college is een vorm van gijzeling en politieke chantage’. Hij repte van ‘onzorgvuldig bestuur’ en ‘een vergelijking met het Fyra-debacle’. ‘Het is gemeenschapsgrond, dus peil onder de bevolking wat zij willen’. Naar zijn mening belijdt het college slechts met de mond burgerparticipatie’. Voor Michel Smook (Kies Lokaal) reden om op agressieve toon vragen te stellen over de genoemde ‘maatschappelijke schade’. Marcel Halff (D66) probeerde met een vilein vraagje over de afwezigheid van Roem bij een bepaalde bespreking een succesje te behalen. Maar Roem zijn dochter was jarig! Een dergelijke benadering tekent het morele verval bij ‘bestelveranderaar’ D66. Dat het proces Mooi Bergen 2.0 volledig vastzit, was voor iedereen op de publieke tribune en in de zalen overduidelijk. Helaas viel de munt niet bij de collegepartijen.

De PvdA bleek twee visies te hebben. Karin Kindt sluit aan bij het college-advies, terwijl André van der Leij kiest voor In Harmonie én voor een adempauze. De inhoudelijke onderbouwing bleek inconsistent. Je hoeft niet helderziend te zijn om waar te nemen dat het eerder binnenskamers stormde in de fractie en dat het noodweer nog wel even zal aanhouden.

Femke Ouendag (Groen Links) betoogde in een sterke bijdrage dat ‘de wedstrijd een strijd geworden is en dat nu kiezen tot verdeeldheid leidt’. Ze bepleitte ‘vooral te kijken naar wat ons verbindt en naar samenwerking’. ‘Onze inwoners willen geen supermarkt’. Ze stelde de retorische vraag ‘wat als we vanavond géén keuze maken’? Jan Snijder (D66) opende even later opnieuw met een directe verdediging van de eigen wethouder Odile Rasch. Blijkbaar acht hij dat noodzakelijk. Hij noemde ‘het eerlijke proces en In Harmonie een historische vergissing’. Ook ‘was na 44 jaar uitstel geen optie meer’. Een referendum wuifde hij weg met de uitspraak ‘mij is geen twijfel bekend’.

Na de schorsing volgde in de tweede termijn een herhaling van de genoemde standpunten, nu verpakt in ingediende moties. Een pleidooi van Ineke Braak (Groen Links) voor het Expertteam loste aan de zijde van de coalitiepartijen in luchtledigheid op. Geen belangstelling. Cees Roem (VVD) probeerde het nog gevat met ‘wat is drie maanden als je ergen 80 jaar tegenaan moet kijken?’ Een expertteam kan intermediërend zijn en kijken naar alle ingediende moties. VVD en Gemeentebelangen brachten met steun van Groen Links een amendement in, waarin voor uitstel gepleit werd.

Tanny Glas (Kies Lokaal) wil ‘graag sociale huurwoningen verhuren aan dorpsgenoten’. Leuk voor de bühne wellicht, maar door de regionale toewijzing onuitvoerbaar. Karin Kindt (PvdA) betoogde hetzelfde. Bijzondere aandacht kreeg Annemiek Paping (VVD) met haar rechtstreekse oproep aan burgermoeder Hetty Hafkamp om ‘iets aan de tweespalt in het dorp te doen’. Hafkamp antwoordde dat ‘dit weliswaar de grootste kwestie in Bergen ooit was, maar het is niet aan mij om het op te lossen’. Wel wilde ze de vraag aan het college voorleggen. Het leverde niets op. De moties van Wilma Grooteman (CDA) bereikten een detailniveau van verkeersborden, winkelwagens en parkeertarieven. Zij werden door Cees Roem (VVD) als onhaalbaar bestempeld.

Wethouder Odile Rasch (D66) ‘was (als een van de weinige aanwezigen) erg onder de indruk van deze vergadering’. Ze benadrukte ‘dat er toch zo goed geluisterd was’. Cees Roem (VVD) reageerde scherp ‘ik betreur uw houding en u onderschat de gevolgen’. Na de stemming over de moties volgde de besluitvorming. Het amendement van de oppositie werd verworpen en het plan De 7 Dorpelingen met 12 tegen 10 stemmen aangenomen. Na een door de oppositie gevraagde schorsing, volgde de onvermijdelijke motie van wantrouwen tegen wethouder Odile Rasch (D66). Weliswaar werd ook deze motie verworpen, maar feitelijk is de wethouder – na een eerder uitgebrachte motie van treurnis – politiek gezien ‘aangeschoten wild’. Vanaf heden zal haar handelen gevolgd worden door de Provincie Noord-Holland. Als reactie daarop fulmineerde een verongelijkte Marcel Halff (D66) nog dat hij – als het staatsrechtelijk kon – een motie van treurnis tegen de oppositie wilde indienen. Het aanhoudende, klaterende applaus van de bezoekers in de bar ontging hem volledig. Evenals Michel Smook (Kies Lokaal) en Wilma Grooteman (CDA), die hem bijvielen.

De burger is inmiddels ook van zijn hemd ontdaan door de collegepartijen. Naakt zal hij/zij met verwondering kijken naar de juridische strijd die nu losbarst. In Harmonie zal als eerste een kort geding aanspannen. De aanbestedingswet vormt hierbij het uitgangspunt. Onvermijdelijk zullen we getuige zijn van diverse slepende procedures tot aan de Raad van State. De komende jaren gaat er geen schop in de grond. Waarschijnlijk zal een gewijzigd college, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, de zaak in zijn geheel terughalen. Het veel gehoorde ‘doorpakken’ blijkt inhoudelijk gezien weinig daadkrachtig. Doorpakken is niet veel meer dan een moraliserende uitdrukking over wat de collegepartijen nastrevenswaardig achten. Haalbaarheid is blijkbaar geen uitgangspunt meer. Doorpakken kun je ook eenvoudiger aanduiden als luchtfietserij en het negeren van de mensen die op je gestemd hebben. Het is inderdaad spijtig dat een groot deel van de Bergenaren staatsrechtelijk niet in staat is om tegen college en collegepartijen een motie van diepe bedroefdheid in te dienen.

Flessenpost uit Bergen, 16-12-2016 10:50

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/de-7-dorpelingen-wint-de-slag-om-bergen.-in-harmonie-zal-als-eerste-een-kort-geding-aanspannen/7676

Mooier Bergen naar Rechter

Bergen – De Stichting Mooier Bergen stapt naar de rechter om de keuze van de gemeenteraad voor het plan De 7 Dorpelingen terug te draaien.

René Meijer van de Stichting Mooier Bergen is woedend dat de gemeenteraad van Bergen donderdagavond koos voor het plan van ontwikkelaar Schrama in plaats van ’In Harmonie’, het plan van de stichting.
Juridische stappen

„Wij hebben inmiddels een advocaat en we zullen zeker juridische stappen ondernemen om dit besluit teruggedraaid te krijgen’’, zegt Meijer. ,,Want dat is mogelijk.”

Zo wijst hij erop dat het bestemmingsplan voor de bouw op die locatie moet worden gewijzigd en dat er vele mogelijkheden zijn om daartegen in bezwaar te gaan, tot aan de Raad van State toe. Op die manier kan de bouw in zijn ogen zeker een jaar worden tegengehouden en in maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. „Dit leeft enorm in het dorp. Ik ga er dan ook van uit dat de huidige coalitie dan zeker de rekening van dit besluit gepresenteerd krijgt.”
Massaal

Meijer voelt zich door het college beet genomen: „Ze hebben ons plan gebruikt om De 7 Dorpelingen van Schrama te verbeteren. Maar wij hebben het dorp massaal in beweging gekregen. Zoveel mensen die ons plan In Harmonie steunen. Daar had de raad beter naar moeten luisteren.”

Daarbij spelen nog steeds zaken mee als het grondeigendom, dat in het plan van Schrama nog niet zeker is, maar ook dat In Harmonie inmiddels financieel zeer solide is. Hij constateert dan ook dat er geen evenwichtige behandeling van de twee plannen is geweest. „Er zijn te veel dingen gebeurd, die niet kloppen.”

NHD, 16-12-2016, 17:00 (Update 16-12-2016, 17:00)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28865928.ece/Mooier-Bergen-naar-rechter_?lref=SL_3

Lezers oftewel reaguurders (1)

Rasch(poetin)

Ik meen dat wethouder Rasch in Schoorl woont. Wat voor pretenties heeft deze dame wel niet. . Heeft ze stedebouwkundige ervaring? Dit is typisch weer groen-links gedram: Men meent te denken wat goed is voor een gemeenschap.

Dit plan moet van de kaart. Het brengt alleen maar verdeeldheid in het dorp.

Wie betaalt de plannen eigenlijk? Het te besteden geld komt toch uit de zakken van de belastingbetaler?

Het zou de wethouder sieren haar bestuurdersstoel op te geven. Wie fluistert ze in?

En gaat ze na deze miskleun het Hart van Schoorl transplanteren?

Ada de Boer

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3758

Lezers oftewel reaguurders (2)

Beste mensen,

inderdaad wat een treurnis. Wat mij betreft niet vanwege de keuze van het college / de raad; ik heb mij onvoldoende in de plannen verdiept om daar iets verstandigs over te kunnen zeggen. Vele anderen kennelijk wel…

Wat mij droevig stemt is de toon waarop het debat werd gevoerd en de toon van de reacties in uw mooie periodiek. Er wordt weinig respect getoond voor personen/partijen die het niet met de scribenten eens zijn en er wordt wel erg veel op de man / vrouw gespeeld.

Dat maakt de sfeer in ons dorp er niet beter op. Het lijkt er op dat het niet meer mogelijk is gewoon op zakelijke toon met elkaar van mening te verschillen of te proberen elkaar te overtuigen…Vooralsnog is een meerderheid een meerderheid, of je dat nu leuk vindt of niet. Via de rechter alsnog je gelijk proberen te halen wordt tegen deze achtergrond nog een hele klus, zo lijkt me.

Met vriendelijke groet,

Dick Sluis

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3756

Lezers oftewel reaguurders (3)

Naar aanleiding van de brief van Henkoo en Yvon Bos Eyssen,

In het kort samengevat is de hele kwestie van de de Harmonielokatie als volgt:

1. De gemeente heeft de burgers van Bergen opgeroepen om met plannen te komen voor de invulling van deze lokatie terwijl er al een intentieverklaring (met boetebeding) ondertekend was met de hr. Schrama! Hierover was aan de burgers niets verteld!

2. De gemeente heeft hierdoor willens en wetens bewust deze burgers op hoge kosten gejaagd (professioneel advies etc. is NIET gratis!) en een ongelooflijke hoeveelheid moeite en vrije tijd gekost, terwijl de gemeente al gebonden was door deze overeenkomst! Geen sprake dus van een vrije keuze!

3. Toen bleek dat de inlichtingen, voorlichting en planning totaal niet klopten is er geen 3 maanden bedenktijd ingepland om alsnog tot helderheid van zaken te komen!

4. Door al dit onzorgvuldig en hoogst dubieus handelen zullen er rechtszaken volgen, welke de gemeente (let wel: betaald door alle belastingbetalers van Bergen) ook weer op kosten zal jagen!

5. Dit college zegt het belang van de burger te dienen en te luisteren naar de bevolking maar ondertussen bewust onjuist te informeren met grote negatieve gevolgen voor hun leefomgeving!

6. Mijn OPROEP: bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018: stem niet op de partijen die nu in het college zitten: ze blijken totaal niet betrouwbaar!

Anja Pastoor

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3755

Lezers oftewel reaguurders (4)

Naar aanleiding van de voorlopige ‘overwinning’ van de ‘7 dorpelingen’ het volgende:

de regering heeft ons – het volk – opgeroepen om meer te participeren. De gemeente wil ons laten participeren – als het haar uitkomt. Bij voorbeeld in de gezondheidszorg, de zorg voor ouderen, de zorg dat jonge Bergenaren aan een woning komen, de zorg dat er voor de jeugd een eigen ‘hok’ komt, de zorg voor meer muziek onderwijs op (lagere) scholen en nog veel meer. Daar moeten wij maar participeren. Samen werken heet dat!

Maar bij zo een graverend besluit neming als de entree van ONS dorp Bergen MOGEN wij NIET participeren. Moeten wij ons koest houden – want de raad heeft besloten. En tegenspraak wordt met grof geschut in de mond gesnoeid. Sterker nog: de gemeente (Odile Rasch) heeft al lang in het geheim afspraken gemaakt met grootondernemer Schrama voordat wij – de burgers van Bergen – ‘inspraak mochten leveren.

Wie houdt nu wie voor de gek?

Het is een grote schande wat hier in dit dorp aan de gang is. DAT is geen democratie meer.

Med-Burgers: knok voor een referendum! En reken af met de gemeenteraad bij de volgende verkiezingen?

Isabel Schnabel

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3754

Lezers oftewel reaguurders (5)

Beste Raadsleden, beste College, beste betrokkenen,

Kent u dat lied? Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde……

Mw. Rasch, die steen ligt recht voor u, u hoeft m alleen maar op te pakken. Zoals op 29 november jl. in de Raadszaal nog eens werd bevestigd, ligt er een uniek burgerinitiatief voor handen. Zoals een projectontwikkelaar sprak “een project van hoge kwaliteit en hoge mate van professionaliteit , misschien wel het beste burgerinitiatief van Nederland”. Voor en door burgers ontwikkelt door samenwerking en het zoeken naar harmonie. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie.

Beste wethouder, in de vergadering beriep u zich meerdere malen op het gegeven van “behoorlijk bestuur”, dat u geen verandering aan kan brengen in verband met “behoorlijk bestuur” . Wat ik mij afvraag is waarom u doorgaat met bouwen aan een project waar de bewoners van meet af aan van hebben aangegeven, geen supermarkt en geen grootschalig plan te willen. Ondanks dit gegeven u juist gekozen heeft voor een grootschaligheid plan met een supermarkt en u hier willens en wetens jarenlang mee bent doorgaan. Valt dat te rijmen met “behoorlijk bestuur”?

U weet toch ook dat het zorgvuldigheidsbeginsel vraagt dat besluitvorming zorgvuldig voorbereid wordt, dat er onderzoek wordt gedaan naar feiten en belangen en de burgers correct worden behandeld en serieus genomen?

Raadsleden en College, er ligt hier een enorme kans. Een kans om geschiedenis te schrijven. Om heel Nederland te laten zien dat het wèl kan. Samenwerken, verbinden, zoeken naar consensus. Juist nu in een tijd waar de verschillen alleen maar worden uitvergroot. Een tijd van enorme onrust in de wereld ver weg maar ook dicht bij huis. Of zet u door op een plan zonder draagvlak waarbij tot het bittere eind geprocedeerd gaat worden. Waarin de verhouding alleen maar zullen verharden en op het scherps van de snede gespeeld wordt?

Wij leren onze kinderen dat ze samen moeten spelen, dat je beter kunt kiezen wat je beiden leuk vindt . Dat je niet persé je zin moet willen krijgen, je beter geen ruzie kunt maken maar kijken waar je elkaar in kunt vinden.

En welk voorbeeld geven wij nu? De volwassenen, de mensen waar onze kinderen van moeten leren.

Laten we bruggen bouwen, de samenleving laten zien dat de volksvertegenwoordigers ook echt het volk vertegenwoordigen. In harmonie bouwen aan een plan voor de toekomst waarin iedereen zich gehoord en gekend voelt. Ik zeg niet dat het makkelijk is, er is lef en daadkracht voor nodig. Maar juist in deze rumoerige tijden hebben we moedige mensen nodig, met lef!

Ik wens u allen veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Marit Onrust

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3747

Lezers oftewel reaguurders (6)

Ooms communicatie had het zo aardig verwoord in de Nieuwsbrief:

De gemeente Bergen heeft verschillende stedenbouwkundige projecten onder handen. Omdat deze projecten van invloed zijn op de leefomgeving van de inwoners van de kernen heeft de gemeente de bewoners vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkelingen. “De nieuwsbrieven zijn een aantrekkelijke mix van feitelijke informatie, achtergrondartikelen en interviews met de inwoners en andere betrokken partijen.”

Wat er niet bij staat is dat alleen degenen die het met de gemeentelijke plannen eens zijn gevraagd worden ook al komen die uit andere gemeenten. Een groot deel van de bevolking van Bergen dat het er niet mee eens is wordt niet gehoord en het krijgt niet eens geld om hun mond te houden.

Ach wat stond Odile Rasch vriendelijk te lachen op de bijeenkomsten in de Ruinekerk toe wij ons daar een aantal avonden naar toe begaven om met onze medeburgers plannen te maken voor het centrum van Bergen. Als ik me goed herinner kwamen er wel 6 plannen op tafel. En wij maar kiezen uit al die presentaties, dachten we.

En die meneer achter Odile die niks zei, was dat soms Erik van Hout of iemand van Ooms? Wij hadden geen idee, maar wat vonden we dat geweldig, de burgers mee laten denken. En met de burgemeester van Groen Links en Odile Rasch, weliswaar overgestapt naar D66 maar oorspronkelijk toch ook 1 van de Groen Linksters die kleinschaligheid in Bergen verdedigd had, zou het helemaal goed komen. Goed dat wij naar Bergen waren verhuisd, hier konden wij de democratie in volle glorie meemaken.

Niet dus, om wat voor een duistere reden ook (het liedje ‘Money is the Root of all Evil’schiet nu opeens door mijn hoofd) ging geen van de plannen van de enthousiaste burgers door en toen ik ernaar vroeg bij bovengenoemde dames werd gezegd: “Wij wilden de stemming onder de bevolking peilen.”

Ja hallo, wij zijn geen kleuters die stemmen over een volgend schoolreisje, wij zijn volwassen mensen die grote projecten hebben opgezet waar veel mensen van geprofiteerd hebben en toch zijn we integer gebleven.

Geen noodzaak voor een referendum, heeft Odile Rasch nog gezegd, las ik. Wat zou ze toch bedoelen met democratie?

J. Noord

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3741

Lezers oftewel reaguurders (7)

Dinsdagavond 29 Nov.’16 in de Beeck, een openbare hoor avond voor de raadsleden.

Een grote opkomst bewoners, grotendeels voorstanders van het plan In Harmonie en 33 insprekers waarvan +/- 85 % ook voor In Harmonie !

Mijn vrouw en ik, aanwezig als toe hoorders, ervoer dat er grotendeels netjes en rustig gesproken werd al viel het ons op dat de sprekers voor het project de Zeven Dorpelingen wel een beetje agressief en vijandig over kwamen en dachten dat rest in de zaal een stelletje malloten waren die overtuigd moesten worden.

De aanwezigheid en het inspreken van de heer Olie, de nieuwe eigenaar van Plein 36, zal de heer Schrama en zijn voorstanders ook wel erg tegen zijn gevallen.

30 November’16 in de Duinstreek een volle advertentie pagina over De Zeven Dorpelingen; dat het zo ’n goed en mooi plan is, en dat het grootste deel van de Bergenaren maar angstig, emotioneel en verward roepen dat dat niet zo is, en het plan In Harmonie beter vinden !

Bijna 500 steunbetuigingen voor Lex Schrama, vergaard via een grote raamadvertentie, van plus/minus 1 m2 in de garage, entree van de supermarkt Deen, om zo kans te kunnen maken op een jaar gratis parkeren ! Steunbetuigingen of ? Kansspel ? Zonder risico’s voor de Bergense belastingbetaler ? leuk gevonden door de heer Schrama, een man met lef ? ik denk eerder uitgekookt !

Alle eisen die de gemeente heeft gesteld zijn in Schrama’s plan ingewilligd, zo ook in het plan van de Stichting Mooier Bergen.

92 extra parkeerplaatsen omdat er een grotere Aldi komt ! Wij zitten niet te wachten op een grote Aldi hier. De Aldi klanten lopen 1) echt geen rondjes langs de andere winkeltjes in dit dorp.

Het is bij de Aldi op woensdag en Zaterdag ochtend erg druk als er bijzondere aanbiedingen zijn, o.a. die van TV, Computer, Tablet of Laptop en dan komt het ook voor dat een klant er twee of meer tegelijk koopt, ik denk echt geen ‘minima’s’ aankopen en wat eigenlijk onder de duiven schieten is van de kleine winkelier en wel door de maxima’s !

Ook worden er veel inkopen gedaan door beheerders van Sport kantines, kleinere horeca bedrijfjes en bed and breakfast’s, boodschappenwagens vol, maar dit kan natuurlijk beter en veiliger buiten het centrum gerealiseerd worden.

2).de 92 Parkeerplekken Schrama zijn natuurlijk bedoeld voor : 1) de 20 nieuwe huizen/appartementen bewoners harmonielocatie = 30 stuks en 2) voor de 1000/1200 m2 Aldi bezoekers = 37 stuks is tesamen 67 parkeerplaatsen en 3) niet te vergeten voor de 16 weggehaalde parkeerplaatsen naast de ABN , de 7 plaatsen aan de parallelweg voor het harmoniegebouw en 5) de 12 tijdelijke parkeerplaatsen rondom de brandweerkazerne toch ? in iedergeval 16+7= 23 parkeerplaatsen worden in de garage hier door de gemeente gerealiseerd voor de bewoners met B- zone parkeervergunningen ? Hoeveel winst voor de bezoeker is hier te halen ? 67 + 23 = 90 parkeerplaatsen bezet ! Dus 3 voor de bewoners hun bezoekers misschien ??? Of zie ik dat verkeerd Raadsleden ? Zijn we beter af zonder de Aldi discounter haar parkeerders toch !

Een van de inspreker vertelde dat er bij de Aldi maar één bevoorradingstruck komt, maar dat zijn er nu al twee en sprak verder dat de bevoorrading van de winkels in In Harmonie voor meer problemen zouden zorgen, maar de spreker vergeet dat een bevoorrading truck voor een supermarkt een 40 tonner is en +/- 18 meter lang en de bevoorrading voor de winkeltjes in In Harmonie tussen de 3 en 5 ton zijn, wel een erg groot verschil. Dan er nog bij dat de bevoorrading inpandig gebeurd in het Schrama plan, dat is heel mooi maar die trucks moeten wel eerst over de Dreef en het Plein rijden.

Lex Schrama: ik citeer uit de Duinstreek: 1) “Wij schreeuwen niet om aandacht en wij lopen niet alle winkels af voor hun steun”. Toe nou Lex, ze lopen echt niet vanzelf achter je aan ! 2) “Wij hebben geen spandoeken, alleen maar een grote raam pamflet bij de garage Deen en misschien nog wel meer maar dat weet ik niet” ! Nou Lex wat ik weet, is wie aannemers en projectontwikkelaars zijn, na 25 jaar bij diverse aannemers in binnen- en buitenland gewerkt te hebben en ook voor wat ze gaan ! Alleen voor niks gaat de zon op toch !

De brief in de Duinstreek van Peter Dresmé

De brief van Peter Dresmé burgerlid Q team+

Hij durft, hij moet wel, Q team is ingehuurd door de gemeente en ja die moet je naar de mond praten (schrijven). Het gevelaanzicht aan de Verlengde Dreef; saai!! kom nou ! Vanaf de Natteweg richting Plein rijdt men over de Dreef, dan zie je aan de rechterzijde de achterkant van de huizen van de Dr.van Peltlaan toch en iets verder aan de linkerzijde de voorkant van de huur woningen Dreef, ik moet u zeggen dat de andere kant van deze woningen er heel wat beter uitzien ! Dus dat de woningen in het plan In Harmonie met de achterzijde naar de Verlengde Dreef staan hoeft totaal geen probleem te zijn met nog mooi groen er tussen ook.

Dames en Heren Raadsleden,

De mogelijke kleine overschrijding van een rooilijn en van de hoogte van ’n enkel gebouw is met een lijn van ’n ‘potlood’ echt zo verbeterd ! Zoek geen problemen op laag water en doet u alstublieft wat de meeste kiezers van U als hun volksvertegenwoordigers verwachten.

Groet,

C Bos

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3737

Lezers oftewel reaguurders (8)

Het heeft ons verbaasd dat B&W plan Schrama heeft goed gekeurd. 
De 7 dorpelingen getekend op de grond die niet van projectontwikkelaar Schrama was. Daar is ons niets van verteld. Moest Erik van Hout dat niet eerst controleren bij het kadaster? Nadrukkelijk werd gezegd dat er na 30 september niets meer aan beide plannen veranderd mocht worden. Wat is daar van over gebleven? 
Kan B&W zomaar akkoord gaan met de 7 dorpelingen, vals voorgelicht zoals in de krant staat? En dan zo’n advies uitbrengen aan de raad? Noem je dat dan een eerlijk advies?
Zoals een collega uit de raad sprak: je mag kiezen wat je eet maar het worden spruitjes.

Moet de raad dan alles uitzoeken wat waar en niet waar is ? Ook bij het inspreken hoorde ik onwaarheden o.a. dat ondernemend Bergen zou kiezen voor de 7 dorpelingen.
Mevrouw Nuij heeft bijna alle ondernemers bezocht en gesproken wat hun voorkeur zou zijn. Het resultaat is dat 50 ondernemers voor in Harmonie zijn, en hun handtekening hebben gezet voor publicatie in de Duinstreek. Ook alle wijkverenigingen met ruim 
1000 leden, VVE Dreefzicht, VVE Hartje Bergen, VVE Palermo, bewoners Karel de Grootelaan, etc. hebben gekozen, hun voorkeur uitgesproken voor In Harmonie.
 Hoe transparant is dat? Ook petities zijn getekend 1070 personen die iets met ons prachtige dorp hebben, wonen, bezoeken, scholieren en toeristen.

Waarom gaan partijen niet samen werken, Schrama zijn P. garage en in Harmonie de bovenbouw.

In- en uitgangen parkeergarage bij de huidige in- en uitgang.

Hoe makkelijk kan het zijn.

Waar is deze wethouder mee bezig, eerst is haar slogan, Bergen moet kleinschalig blijven, geen filialisering van groot winkelbedrijven, groen, geen Zandvoort of Noordwijk. B&W heeft zijn voorkeur al uitgesproken voor een verstedelijking met een grote discount super. Hoe kan een college een goed advies aan de raad geven als het plan niet correct is.

Kies Lokaal heeft nog de moeite genomen om naar Bergen te komen en te luisteren wat er leeft onder de bewoners, wat hun bezwaren zijn en waar ze voor zouden kiezen. 
Ook het CDA heeft bewoners bezocht. 
13 Raadsleden wonen niet in Bergen, hoe betrokken zijn ze bij het plan Harmonie, entree van Bergen. Hoe betrokken zijn de 10 Bergense raadsleden bij b.v de voetbal velden in Egmond of een super in Schoorl. Wonen is ook emotie, een dorp waar je je thuis voelt, betrokken voelt.
 Hoe betrouwbaar is de overheid, onze volksvertegenwoordigers, in welk belang werken zij? Vorige week het betoog gehoord van Jan Terlouw (D66) , niet mijn partij, maar als 85 jarige vertelde hij wel waarheden. Wij vertrouwen de politiek niet meer en de politiek luistert niet naar hun kiezers. Hoe we met de wereld omgaan etc. Voor 4 jaar gekozen en dan maar kijken wat ze achter laten. 
Ons woongenot wordt ernstig verstoord en we moeten overwegen, samen met de advocaten de strijd aangaan wat heel veel stress, tijd, slapeloze nachten zal geven.
 Dossier is nu al opgebouwd, en velen hier rond de Harmonielocatie willen gaan procederen als nergens naar geluisterd wordt. Wij willen niet procederen, wij willen vertrouwen hebben in mensen die door de burgers zijn gekozen en onze belangen behartigen.

Namens verontruste bewoners

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3734

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image