Henkoo – Ja knikken + Hans Vos – VERZOEK OM INFORMATIE ONDER VERWIJZING NAAR DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR + Hans Haring – Gemeentebelangen stelt vragen

Ja knikken

Ik heb de nieuwjaarsreceptie van het College in de Ruïnekerk niet bezocht. Een toost uitbrengen op nog een jaar ellende onder dit bestuur! Alleen maar voor de vorm en vooral geen moment om kenbaar te maken het met dit bestuur volledig oneens te zijn.

Ik vraag me zelfs af of ik wel binnengelaten zou zijn. Nu werden postertjes met protest tegen het gemeentelijk handelen in beslag genomen of verwijderd, wat eigenlijk al gewelddadig is, maar ik denk dat mijn gelaatsuitdrukking bij al die uniformjongens als dreiging, in plaats van slechtziendheid, zou overkomen en dus reden om mij buiten te sluiten.

Jammer is dat het geen incidentje is. Dit bestuur is blind en doof voor wat er onder haar burgers leeft en persisteert bij het eigen(wijze) beleid.

En de coalitie? Die blijft ja knikken.

Flessenpost uit Bergen, 13 januari 2017

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

VERZOEK OM INFORMATIE ONDER VERWIJZING NAAR DE WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

Gemeente Bergen NH
College van burgemeester en Wethouders

Schoorl, 12 januari 2017,

Geachte burgemeester, Wethouders,

Op 9 januari jl. hebt u in de Ruïnekerk te bergen uw nieuwjaarsreceptie gehouden.
Deze is toegankelijk voor alle inwoners van Bergen.

Bij binnenkomst van deze receptie zijn selectief inwoners van Bergen gefouilleerd en zijn posters en stencils afgenomen dor beveiligingspersonen.

De Burgemeester maakte haar opwachting, waarbij zij langs het toegangspad naar de entree en de binnenkomst omringt en kennelijk beveiligd werd door 4 agenten/politiefunctionarissen.

Al eerder had de gemeente een beveiliger ingehuurd toen de heer Fred Vos een afspraak op het stadhuis had en enkele betrokkenen van Samen Bergen Verzetten hadden aangekondigd elkaar in het stadhuis te treffen.

Ook is er al een openbare (inloop)vergadering van Kies Lokaal in een horecagelegenheid beveiligd middels een politieauto en twee politiefunctionarissen.

Met name de inzet van politie en het inhuren van beveiligingspersoneel op 9 januari jl. Roept vragen op m.b.t. afwegingen van het college inzake de openbare veiligheid in het algemeen en de veiligheid van de burgemeester en of overige bestuurders in het bijzonder.
Het roept ook vragen op t.a.v. de beeldvorming en de uitstraling die dit College hiermee bereikt of wenst te bereiken.

In dit licht verzoek ik u mij de onderstaande informatie schriftelijk te doen toekomen:

Met betrekking tot 9 januari jl.

1. Op wiens instigatie binnen de gemeente bergen NH is er overleg geweest m.b.t. beveiliging op 9 januari?
– (uitnodigings)mails, onderbouwing(schriftelijk)die aan deze uitnodiging, overleg ten grondslag lagen.
– Wanneer is dit feitelijk overleg of overleggen gehouden en welke personen en of instanties waren hierbij betrokken CQ. aanwezig?
– Graag overlegverslagen, notulen van dit overleg of overleggen.
– Graag kopieën van de daaruit voortgevloeide aanbevelingen, instructies en bevoegdhedenm.b.t. het beveiligingsbedrijf en de politie.
– Graag specifiek kopieën van motivaties, argumenten en discussie m.b.t. bedoelde beveiliging op 9 januari.
2. Specifiek m.b.t. de (ingehuurde) beveiligers.
2.1 Wat waren op de bewuste 9 januari de (schriftelijke) instructies en toegekende bevoegdheden van deze particuliere beveiligers?
Graag kopieën van deze schriftelijke toegekende bevoegdheden en instructies in deze.

2.2 Fouillering en ontneming posters en stencils.
Zoals u inmiddels bekend hebben de (particuliere) beveiligers bij binnenkomst een aantal specifieke mensen gefouilleerd en zijn er posters en stencils van bezoekers van de receptie afgenomen.
Gezien de juridische implicaties van een en ander:
2.2.1 Op wiens gezag en instructie zijn bedoelde beveiligers overgegaan tot het fysiek fouilleren van bezoekers van de receptie?
2.2.2 Op grond van welke gemeentelijke- of (strafrechtelijke) wetsartikelen of (nood)verordening waren deze particuliere beveiligers op 9 januari gerechtigd daadwerkelijk fysiek te fouilleren?
Graag een kopie van dit (College)besluit.

De particuliere beveiligers waren zichtbaar geïnstrueerd om bepaalde (van te voren benoemde) personen staande te houden, desgewenst te fouilleren en of posters en stencils af te nemen van deze personen.
2.2.3 Welke ambtenaar, Bestuurder of andere persoon binnen de gemeente heeft het beveiligingsbedrijf in casu deze specifiek aanwezige beveiligers geïnformeerd omtrent de personen die klaarblijkelijk tegengehouden moesten worden, al dan niet gefouilleerd en kennelijk in het bezit zouden zijn van actiemiddelen zoals posters en stencils?
2.2.4 Graag een kopie van de inhoud van deze instructie, aanbeveling of informatie aan dit beveiligingsbedrijf in casu deze specifieke beveiligers.
2.2.5 Graag een kopie van de aan dit beveiligingsbedrijf of specifieke beveiligers verstrekte namen van personen, al dan niet met naam, toenaam of foto, welke als verdacht, bedreigend of de openbare orde verstorend aangemerkt konden worden en derhalve staande gehouden en desnoods gefouilleerd mochten worden en waarvan actiemateriaal zoals posters en stencils afgenomen mocht worden.
3. Politie-inzet.
3.1 Op welke datum, waar en met welke betrokkenen (Burgemeester, ambtenaren, college, hoofd politie)is de politiebeveiliging, politie-inzet besproken, al dan niet enkel t.b.v. de burgemeester?
Welke signalen, concrete aanwijzingen waren er, of zijn besproken die aanleiding hebben gegeven tot het besluit om de burgemeester middels 4 politieagenten te escorteren naar de receptie op 9 januari?
Graag kopieën van alle bijeenkomsten, overleggen en of vergaderingen hieromtrent, de onderliggende aanbevelingen, notulen, argumentatie e.d.
Specifiek graag een kopie van het uiteindelijke besluit tot beveiliging, escortering door 4 politieagenten, en de hiermee gepaard gaande risico- en of dreigingsanalyse.
3.2 Is een verstrekkender draaiboek t.a.v. 9 januari bij mogelijke escalatie besproken?
Zo ja, graag kopieën van deze vergaderingen, notulen, aanbevelingen en besluiten, alsmede een kopie van dit draaiboek.
3.3 Is op enig moment besproken wat, gezien de toenemende spanningen en onrust en onvrede in Bergen bij de inwoners, een dergelijk vertoon van politie-inzet en beveiligers aan impact en beeldvorming teweeg zou brengen?
Zo ja, graag een kopie van de verslaglegging, notulen of besluiten in deze.

4. Kosten.
Kunt u mij een opgaaf verstrekken m.b.t. de totale kosten van 9 januari als het gaat om het inhuren van beveiligers en de benodigde politie-inzet?

Ik zie uw schriftelijke antwoorden graag binnen 4 weken tegemoet.

HOOGACHTEND

H. F. T. Vos
Teugelaan 31 b
1871 AK Schoorl

HANDTEKENING

Samen Bergen Verzetten, 13 januari 2017

Reacties

Henny van der Grijspaarde
http://beveiliging.rv-webdesign.nl/toelichting_wpbr.html
http://beveiliging.rv-webdesign.nl

Hans Vos
Dank voor al je uitzoekwerk Henny !

Theo Tromp
Neem aan dat de posters ook netjes terug gegeven zijn na afloop anders is het in mijn ogen diefstal van goederen van derden in opdracht van …

Hans Vos
Hetty rampkampf

Theo Tromp
Gek iedere verschrijving past bij die naam 😉

Hans Vos
Dikke vingers…..;-)

RJ Zwart
10 Fouilleren
Onderzoek aan kleding of lichaam is ten strengste verboden. Deze bevoegdheid is uitsluitend voorbehouden aan opsporingsambtenaren genoemd in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering. Wel kan de beveiligingsbeambte in tassen en dergelijke kijken. Dit moet dan wel vermeld zijn in het bedrijfsreglement of in een winkel door een aanduiding duidelijk zijn voor het publiek.

Han Thomasse
RJ Zwart, wat ik al eerder noteerde: die NVD-er ratste die enveloppe uit de handen van Haise, ik zat ‘r naast op 3 meter afstand. Puur jatwerk, geen sprake van verzoek oid.

RJ Zwart
wat ze vergeten is dat de hele raad, benoeming of niet gewoon onder het burgerwet vallen behalve de burgermester, maar die moet zich ook aan de wet houden, strafbaar vervolgbaar zijn. Elke zelf verrijking of plegen van verschillende besluiten op bestuurlijk gebied dat kan worden bestraft met gevangenisstraf als blijkt dat die besluiten zijn genomen in willens en wetend dat die een ander dupeert.

Henny van der Grijspaarde
Mijn advies is: Aangifte doen door elk persoon waarvan een pamflet in beslag is genomen wegens diefstal. Degene die “betast ” zijn door de beveiligings medewerkers, van aanranding en betasting. Noot: de aangifte moet eigenlijk niet zijn naar de beveiliging maar naar de opdrachtgeef(st)er die persoon is de eind verandwoordelijke.

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/414557662220189/

Gemeentebelangen stelt vragen naar aanleiding van ‘incident‘ tijdens Nieuwjaarsreceptie

Was de burgemeester op de hoogte van het verwijderen en in beslag nemen van de posters?

Op 9 januari jl. vond in de Ruïnekerk de jaarlijkse openbare nieuwjaarsreceptie plaats. Er waren vijf geüniformeerde leden van de politie aanwezig, waaronder de regiochef. Tevens waren er vier beveiligers, goed te herkennen aan de V op het colbert.
Klik hier voor het filmpje van RTVNH: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/198368/beveiligers-maken-eind-aan-protestactie-bergenaren.

In wiens opdracht is deze flyer in beslag genomen?

Bij de ingang werd de indruk gewekt, dat extra aandacht werd besteed aan wat de bezoekers bij zich hadden. Enkele bezoekers hadden gevouwen A-4tjes bij zich, met daarop drie rode stemhokjes zoals op een officieel stemformulier, met daar achter de teksten ‘Familie Vos’, ‘Ingrid Schouw’ en ‘In Harmonie’. De betekenis van de tekst is duidelijk, de voorkeur eveneens, wegens het rood ingekleurde hokje. Vrijwel al deze klein formaat posters werden in beslag genomen. Later bleek iemand in de zaal enkele papieren op tafeltjes te leggen. Ook deze werden direct weggehaald.

Ook waren er mensen met rode potloodjes. Deze zijn ongemoeid gelaten.

De vragen:

• Is het college, in deze de voorzitter van het college en houder van de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid, waaronder politiezaken, op de hoogte van het verwijderen en in beslag nemen van de posters?

• In wiens opdracht is deze inbeslagname gebeurd?

• Hoe luidt de motivering tot dit besluit?

• Was er vooraf sprake van enige aanleiding tot dit besluit?

• Waar is deze aanleiding op gebaseerd?

• Is deze aanleiding vooraf geverifieerd?

• Was er hier sprake van een al veel eerder genomen besluit?

• Is dit besluit door het gehele college genomen?

• Mede daar het hier een openbare bijeenkomst betrof waarop veel bewoners zouden komen, is de vraag: had het college vooraf niet de Raad of een delegatie daarvan bijeen moeten roepen om dit uitzonderlijke geval te bespreken?

• Heeft het college (overwogen om) dit feit tevoren mee te delen aan de vertegenwoordigers van de pers?

Voor de fractie van Gemeentebelangen,

Hans Haring

Hoe denkt u hierover? laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost van Bergen, 10-01-2017 16:48

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/gemeentebelangen-stelt-vragen-n.a.v.-‘incident’-tijdens-nieuwjaarsreceptie/7728

 

 

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image