Henk-Jan den Ouden – Doorsteek Boekelermeer + ’Compensatie natuur A9 Heiloo onvoldoende’ + Landschap Noord-Holland – Kansen natuur gemist? + Stand van zaken + Integrale visie nodig

Doorsteek Boekelermeer blijft dicht

De Middenweg, de verbindingsweg tussen Heiloo en Alkmaarse deel van bedrijven terrein Boekelermeer, gaat niet open, voordat de aansluiting van Heiloo op de A9 gereed is.

Dat schrijft het college van B en W van Heiloo aan hun collega’s in Alkmaar. Er ligt een verzoek van de gemeente Alkmaar om de verbinding, waarin slechts enkele tientallen meters ontbreken, tot stand te brengen. Eerder informeerden al ondernemers en de VVD in Heiloo naar de mogelijkheid om direct van Heiloo naar het Alkmaarse deel te kunnen rijden.

Volgens het college van Heiloo heeft het stuk grond, waar de weg zou moeten komen nu ’een groenbestemming’, maar kan het college die bestemming wijzigen. Omdat burgers van Heiloo, en ook van Akersloot, sluipverkeer van vooral vrachtwagens vrezen, wil het college de weg pas aanleggen als de afslag Heiloo er is. Dit, omdat het verkeer dan via de oostzijde van die afslag rechtstreeks naar de Boekelermeer kan rijden en dus niet meer door de dorpen hoeft.

Noordhollands Dagblad, 10 november 2017, 16:16

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/doorsteek-boekelermeer-blijft-dicht

’Compensatie natuur voor afslag A9 bij Heiloo is onvoldoende’

De Vogelwerkgroep Midden Kennemerland stapt naar de Raad van State om de aanleg van de aansluiting van Heiloo op de A9 te voorkomen, tenzij er voldoende compensatie komt voor de natuur, die verloren gaat.

De gesprekken met de provincie daarover zijn nog gaande, maar de kans is groot, dat de partijen er niet uitkomen. Dat zegt woordvoerder Hans Stapersma van de Vogelwerkgroep.

De werkgroep vindt, dat het onderzoek naar de aanwezige vogels onvolledig en onvoldoende is geweest; leden hebben zelf meer vogels aangetroffen, dan in een quick scan van gemeente en provincie stonden beschreven.

Na het aanleggen van de aansluiting zal er door de koplampen van het autoverkeer en de lantaarnpalen veel lichtstraling in het gebied komen, en er zal ook meer geluid en stikstof uitstoot zijn.

De vogelwerkgroep vindt, dat dit alles onvoldoende wordt gecompenseerd door het aanwijzen van 17 hectare ten oosten van de snelweg als natuurgebied.

“Een sigaar uit eigen doos, want een deel daarvan was al aangewezen als beschermd gebied in het Natuur Netwerk Nederland (NNN).” Volgens Stapersma zou er zeker 25 hectare natuurgebied bij moeten komen, en buiten het NNN.

Landschap

Gemeente en provincie vinden echter, dat de compensatie voldoende is op basis van de richtlijnen. De Vogelwerkgroep is nu daarover met de provincie in gesprek en ook Landschap Noord-Holland, dat een half jaar geleden uit het overleg stapte, doet weer mee.

Dit is de instantie, die een groot deel van het compensatiegebied zou moeten gaan beheren. Nog deze maand moeten de gesprekken tot een resultaat leiden.

Natuurcompensatie is aan de orde als de afslag inderdaad langs de Lagelaan wordt aangelegd. “Maar eigenlijk gaan onze bezwaren nog dieper”, zegt Stapersma.

In principe is het namelijk niet toegestaan om een ingreep te doen in NNN gebied, tenzij er onder andere geen reële alternatieven zijn en negatieve effecten worden gecompenseerd.

Volgens de vogelwerkgroep zijn er wel degelijk reële alternatieven, zoals het doortrekken van de Middenweg in de Boekelermeer, zodat het verkeer via Alkmaar het zuidelijk deel van dit bedrijven terrein kan bereiken.

“Uit een rapport van de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening wordt geconcludeerd, dat je die afslag daar eigenlijk helemaal niet moet aanleggen”, aldus Stapersma.

Dat zal de eerste stelling zijn van de Vogelwerkgroep voor de Raad van State – mocht het zo ver komen.

Noordhollands Dagblad, 14 november 2017, 17:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/compensatie-natuur-voor-afslag-a9-bij-heiloo-onvoldoende

Afslag Heiloo in A9: worden er kansen voor natuur gemist?

Landschap Noord-Holland is recent geïnformeerd over de ruimtelijke ontwikkelingen en grondruilen om een nieuw geplande afslag Heiloo langs de A9 mogelijk te maken. Daarbij dreigt een integrale aanpak nu volstrekt verlaten te worden. Dat vinden wij een zorgelijke zaak, waarbij grote kansen worden gemist voor natuur, landschap en recreatie.

Landschap Noord-Holland is geen voorstander van de geplande afslag A9 ter hoogte van Heiloo, met name vanwege de ingrijpende gevolgen voor natuur en landschap. We hebben echter ook aangegeven, dat àls er een afslag moet komen, we in constructief overleg gaan over een optimale invulling.

Landschap Noord-Holland bestudeert op dit moment de consequenties voor natuur, landschap en natuurbeleving. Naar onze indruk is er nog onvoldoende aandacht voor de aantasting van de natuur en de mogelijke compensatie mogelijkheden daarvoor.

De grond, waarop de afslag is gepland, ligt in de Schoonwater vallei en is onderdeel van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal uit 2014 (Provincie Noord-Holland, Castricum, Heiloo, Alkmaar). In deze overeenkomst zou juist gestreefd worden naar versterking van de ruimtelijke kwaliteit door investering in natuur, water, landschap en recreatie. Belangrijk doel in dit programma is, om daar waar zich kansen voordoen, zoals bij een eventuele aanleg A9, gelijktijdig natuur en recreatievoorzieningen in het landelijk gebied te realiseren!

De aan ons voorgestelde natuurcompensatie gaat deels plaats vinden in het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Hier staan wij niet achter. Natuur compenseren in een zone, die al is aangewezen als toekomstige natuur, zien wij niet als compensatie, maar als een sigaar uit eigen doos.

Landschap Noord-Holland, 14 december 2015

https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/afslag-heiloo-a9-worden-er-kansen-voor-natuur-gemist

Stand van zaken voorgestelde natuurcompensatie afslag A9 Heiloo

Landschap Noord-Holland zet zich sinds november 2014 actief en constructief in om samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Heiloo te zoeken naar mogelijkheden om de natuur, die verloren gaat of aangetast wordt door de mogelijke toekomstige aanleg van de afslag A9 Heiloo op passende wijze te compenseren.

In het voorstel voor natuurcompensatie van de gemeente Heiloo en de provincie Noord-Holland van 1 december 2016 is voor de minimaal verplichte compensatie gekozen. Deze compensatie zal in het veld weinig extra, kwalitatieve natuur gaan opleveren. Na verschillende onsuccesvolle pogingen om de andere partijen op andere, meer groene, gedachten te brengen is Landschap Noord-Holland onlangs uit het overleg gestapt.

Voor de compensatie van vijf hectare Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt gezocht naar gronden, die al in NNN gebied liggen maar nog niet zijn verworven. De gebieden, waar in het voorstel voorkeur voor is, liggen allemaal onder directe invloed van de nieuw aan te leggen afslag en parallelweg. Licht, geluid, stikstof en CO2 uitstoot hebben hier direct negatieve invloed op de natuur. Al eerder noemde Landschap Noord-Holland de keuze voor compensatie in toekomstig NNN gebied “een sigaar uit eigen doos”, omdat dit op termijn toch al natuur zou worden.

Landschap Noord-Holland wil zijn naam en organisatie niet verbinden aan de voorgestelde natuurcompensatie, waar nu voor is gekozen. We hebben steeds gepleit voor een integrale aanpak, zodat aantasting van de natuur ruimschoots zou worden gecompenseerd door kansen voor natuur, landschap en recreatie daadwerkelijk te verzilveren. Wij hebben daartoe zeer concrete voorstellen gedaan, die geen luisterend oor troffen.

De gekozen compensatie past, zo meent Landschap Noord-Holland, ook niet binnen eerdere toezegging van het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. Deze luidde, dat ‘het de insteek ís om de compensatie buiten het bestaande NNN te realiseren’. De concrete voorstellen blijken daaraan helaas niet tegemoet te komen. Daarom trekken wij ons terug uit het overleg omtrent de natuurcompensatie A9 Afslag Heiloo en zullen op dit moment geen voorgestelde gronden binnen de natuurcompensatie aankopen. Wanneer de Provincie met een aangepast voorstel komt, een compensatie, die waarde toevoegt, dan zal Landschap Noord-Holland opnieuw om tafel gaan.

Landschap Noord-Holland, 24 maart 2017

https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/stand-van-zaken-voorgestelde-natuurcompensatie-afslag-a9-heiloo

Afslag A9 bij Heiloo en de natuur: Integrale visie is nodig

Landschap Noord-Holland is eind 2015 geïnformeerd over de ruimtelijke ontwikkelingen en grondruilen om een nieuw geplande afslag Heiloo langs de A9 mogelijk te maken. Met de betrokken partijen zijn we in gesprek om de natuur veilig te stellen. Wij komen op voor bedreigde stukken natuur in Noord-Holland, zoals Het Die. Via deze pagina kunt u op de hoogte blijven van onze aanpak en visie.

Staat uw vraag niet in de bovenstaande artikelen? Neem dan contact op met onze Gebiedsmanager Weidevogels: o.steendam@landschapnoordholland.nl.

https://www.landschapnoordholland.nl/project/afslag-a9-bij-heiloo-en-de-natuur

https://www.landschapnoordholland.nl/