Helder Onafhankelijk! – Persbericht: Wethouder Kuipers en rest van het huidige college zijn niet gescreend op integriteit!

Helder Onafhankelijk! ontving, net als de andere politieke partijen, die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, een brief van burgemeester Koen Schuiling over het screenen van raadsleden.

In die brief van 7 december j.l. wordt gesproken over de screening van de kandidaat raadsleden, die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen maart 2018. Het rept van de middelen, die de politieke partijen kunnen gebruiken om criminele ondermijning van het bestuur in Den Helder te voorkomen.
Ook kondigt de burgemeester in deze brief aan, dat nieuwe wethouders een dergelijk integriteit onderzoek kunnen verwachten.
De gemeente heeft zo’n onderzoek laten uitvoeren bij de installatie van de nieuwe wethouders in 2014.
De toen nieuwe wethouders Pieter Kos, Jacqueline van Dongen, Geurt Visser, Odd Wagner en Dirk Pastoor zijn door de BING (Bureau Integriteit) gescreend op allerlei zaken, die nadelig kunnen zijn voor hun functioneren in het stadsbestuur van gemeente Den Helder.
De bevindingen waren voor alle wethouders gunstig, op één na.
Bij deze wethouder werd een verhoogd risico geconstateerd.
Dat was geen reden om deze wethouder niet te installeren.
In de zomer van 2015 trok Peter Reenders van de Stadspartij per sms de stekker uit de toenmalige coalitie van Stadspartij, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, Fractie Vermooten, GroenLinks en Vrije Socialisten.
De Stadspartij is daarna in de coalitie doorgestart met de grote landelijke partijen VVD, D66, CDA en PvdA.

De nieuwe wethouder Lolke Kuipers (D66) werd op 5 oktober 2015 geïnstalleerd.
Evenals Bob Haitsma (VVD), Edwin Krijns (CDA) en Trees van der Paard (PvdA).
In tegenstelling tot de wethouders uit de eerdere coalitie werden deze nieuwe wethouders niet op hun integriteit gescreend.
Helder Onafhankelijk! vind dit onjuist.
Zeker gezien de mogelijke belangenverstrengeling tussen Kuipers als wethouder en Kuipers als projectontwikkelaar.
We menen, dat alle wethouders behoren te worden gescreend op hun integriteit, voordat zij worden geïnstalleerd.
De regels gelden voor iedereen!
Kuipers mag daarop geen uitzondering zijn!

Helder Onafhankelijk! wil daarom met terugwerkende kracht alsnog een onderzoek naar de integriteit van de zittende wethouders Kuipers, Krijns, Van der Paard en voormalig wethouder Haitsma.
Ook naar de burgemeester Koen Schuiling dient een onderzoek te worden ingesteld.
Aangezien ook bij zijn aanstelling een onderzoek naar zijn integriteit niet heeft plaatsgevonden.

Helder Onafhankelijk! heeft per brief de gemeenteraad van Den Helder om opheldering gevraagd en vraagt zich af, waarom in 2014 wel een integriteit onderzoek naar de nieuwe wethouders heeft plaats gevonden en waarom dit geheel achterwege is gelaten in 2015.
Dat is een gevaarlijke gang van zaken, die nader onderzoek verdient.
Zeker gezien alle recente gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Helder Onafhankelijk! vraagt de gemeenteraad daarom alsnog een integriteit onderzoek te laten verrichten naar deze niet gescreende gemeentelijke ambtsdragers, zodat alle bewoners van Den Helder de verzekering krijgen, dat Den Helder op dit moment een integer stadsbestuur kent.

Hier is de brief van Helder Onafhankelijk aan de gemeenteraad van Den Helder:

Geachte gemeenteraad van Den Helder,

U heeft als politieke partijen, net als Helder Onafhankelijk!, van burgemeester Koen Schuiling een brief ontvangen over integriteit.
In de brief wordt gesproken over de screening van de kandidaat raadsleden, die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar.
Ook over welke middelen de politieke partijen kunnen gebruiken, om criminele ondermijning van het bestuur in Den Helder te voorkomen.
De burgemeester meldt in de brief, dat nieuwe wethouders een integriteit screening kunnen verwachten.

Een dergelijk onderzoek heeft de gemeente inderdaad ook laten uitvoeren bij de installatie van de nieuwe wethouders in 2014.
Uw gemeenteraad heeft op 5 oktober 2015 een nieuw college aangesteld.
Bij de wethouders, die op deze dag zijn geïnstalleerd, is deze screening door de BING achterwege gebleven.
Waarom heeft de gemeenteraad nagelaten om deze nieuwe wethouders te laten screenen?
Gaat de gemeenteraad van Den Helder alsnog een BING onderzoek laten uitvoeren naar deze zittende wethouders?
Is de gemeenteraad bereid om ook een dergelijk BING onderzoek uit te laten voeren naar de zittende burgemeester Koen Schuiling? Ook bij zijn aanstelling is de integriteit niet onderzocht.
Graag ontvangen wij voor 20 januari 2018 antwoord op deze voor de inwoners van Den Helder en ons uiterst belangrijke vragen.

Met vriendelijke groet, namens Helder Onafhankelijk!

Den Helder, 18 december 2017

Marc Nihot
Lijsttrekker Helder Onafhankelijk!
http://helderonafhankelijk.nl/

https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/ingekomen-stukken

PDF:

Helder Onafhankelijk! – Vragen over screening integriteit burgemeester en wethouders