Hedzer Faber – Stadspartij Den Helder bezorgd over warmtenet in De Schooten: Bewoners extra kosten? + Stadspartij Den Helder – Schriftelijke vragen aan College over warmtenet

Stadspartij Den Helder bezorgd over warmtenet in De Schooten: worden bewoners met extra kosten opgezadeld?

Den Helder – De Helderse Stadspartij heeft een reeks raadvragen afgevuurd op burgemeester en wethouders over de aanleg van het warmtenet dat bij de Waterkeringsweg zou moeten komen.

Raadslid Harrie van Dongen hamert met name op het betrekken van bewoners bij de besluitvorming. Hij wil voorkomen, dat de bewoners gedwongen voor hogere kosten komen te staan als hun woningen voortaan niet met gas, maar middels dit warmtenet worden verwarmd.

Alle vragen zijn te lezen via deze link:
https://www.stadspartijdenhelder.nl/schriftelijke-vragen-aan-het-college-over-warmtenet-aan-waterkeringsweg/

Helderse Courant, 9 december 2019, 20:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191209_74271321/stadspartij-den-helder-bezorgd-over-warmtenet-in-de-schooten-worden-bewoners-met-extra-kosten-opgezadeld

Schriftelijke vragen aan het College over warmtenet aan Waterkeringsweg

Logo Stadspartij Den Helder (foto NHD)

Logo Stadspartij Den Helder (foto NHD)

Bij de Stadspartij zijn vanuit diverse kanten vragen binnengekomen over de pilot met betrekking tot de aanleg van een warmtenet aan de Waterkeringsweg en de woningen, die daar achter zijn gesitueerd, waarop wij helaas geen antwoord hebben kunnen geven. Omdat de wethouder Wouters in de commissie SOB (Stadsontwikkeling en Beheer) ook geen antwoord kon geven, stellen wij de vragen langs deze weg.

Als wij juist zijn geïnformeerd is er in het wijkplatform de Schooten gesproken over een pilot van Woningstichting, de HVC en de gemeente Den Helder om deze woningen te gaan verwarmen middels een zogenaamd warmtenet. De gasleidingen moeten daar toch vervangen worden en als ze van het gas af gaan dan hoeft deze vervanging niet meer plaats te vinden.
Wij hebben vanuit deze bijeenkomst begrepen, dat de kosten voorzichtig worden geraamd op € 105 miljoen.

De aansluitkosten per huishouden zouden zijn geraamd op € 1.500 en overige kosten per huishouden zouden zo’n € 5.000 bedragen.
Bij de huurhuizen wordt een en ander in de huur verdisconteerd en de koopwoningen mogen het waarschijnlijk zelf zien te financieren, net als bij het isoleren van de daken in de Schooten.

Wij hebben begrepen, dat de stichting Huurdersbelang niet blij mee is met deze hele gang van zaken. Zij hebben daarom een brief gestuurd naar de directie van de Woningstichting en de raad van commissarissen. Zij vinden een warmtenet niet de oplossing, omdat het een dure oplossing is voor iedereen. Verder zetten zij grote vraagtekens bij de optie, dat de energielevering wordt gekoppeld wordt aan de gasprijs, waardoor het steeds duurder zal worden en bij de uiteindelijke monopoly positie van de HVC.

Technisch gezien zouden zij ook vinden, dat het hele verhaal niet goed onderbouwd is. Ook de houdbaarheid en betaalbaarheid zou onvoldoende onderbouwd zijn, aldus de stichting Huurdersbelangen. Bij een eventueel akkoord zit men er voor 25 jaar aan vast en de koopwoningen zouden hier in mee moeten doen, omdat er geen gas meer zal zijn op deze locaties?

Omdat ook wij, maar zeker ook de betrokkenen, met een hoop vragen zitten en de gemeente Den Helder en het HVC mee participeert in de pilot, willen wij graag antwoord op de hierna volgende vragen:

1) Van verschillende partijen hebben wij vernomen dat de gemeente Den Helder met partners van plan is, of reeds bezig is om in zijn geheel van het gas af te gaan. Enerzijds horen wij, dat dit een (pilot)wijk is in de Schooten. Anderzijds horen wij ook, dat het om heel Den Helder zou gaan?
2) Wanneer denkt het college de Raad hierover te gaan informeren?
3) We hebben vernomen, dat de partijen met wie daarin samengewerkt wordt: de Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder, de HVC, stichting Woontij en de gemeente Den Helder zijn. Klopt dit?
4) Heeft het college hierin reeds concrete plannen dan wel principe afspraken gemaakt?
5) Wanneer denkt u de raad hierover te gaan informeren?
6) Op welke termijn verwacht het college, dat er wordt aangevangen met het pilot project?
7) Bent u het met ons eens, dat we mensen niet zomaar verplicht van het gas af kunnen halen?
8) Vanaf welk moment is het de bedoeling van het college, dat de bewoners van deze huur en koopwoningen daadwerkelijk worden betrokken bij deze plannenmakerij?
9) Krijgen de betrokkenen ook daadwerkelijk inspraak, of wordt dit ze straks opgedrongen en hebben ze geen keuze?
10) Wordt dit project nu al breder getrokken dan deze pilot, of wacht u eerst de uitkomsten af?
11) Kunt u aangeven wat de werkelijke kosten per huishouding zullen zijn? Zo nee, waarom niet?
12) Gezien de in te schatten kosten gaat het hier om bedragen, die lang niet ieder huishouden kan opbrengen.
13) Hoe denkt het college hier mee om te gaan, zonder dat deze betrokkenen in financiële problemen geraken?
14) Is er door het college al nagedacht over een betaalbare financieringsmogelijkheid voor betrokkenen?
15) Bent u het met ons eens, dat als dit alles klopt wij kennelijk helemaal niets geleerd hebben van de ontstane onrust bij het “Project dak renovatie” in de Schooten?

stadspartijdenhelder.nl, 9 december 2019

https://www.stadspartijdenhelder.nl/schriftelijke-vragen-aan-het-college-over-warmtenet-aan-waterkeringsweg/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadspartij+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Schooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harrie+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wijkplatform+de+Schooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=HVC
https://robscholtemuseum.nl/?s=stichting+Huurdersbelang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=stichting+Woontij
https://robscholtemuseum.nl/?s=verplicht+van+het+gas+af
https://robscholtemuseum.nl/?s=dak+renovatie