Hedzer Faber – Rapport De Kampanje openbaar + Stadspartij Den Helder – Vragen over bedrijfsvoering + Ronald Boutkan – Onthechte organisatie met laag professioneel niveau + PDF’s

Rapport De Kampanje toch openbaar, raad vragen Stadspartij Den Helder

Het vertrouwelijke rapport over de verlies lijdende schouwburg De Kampanje in Den Helder is nu alsnog vrijgegeven.

In het 70 pagina’s tellende rapport geeft adviesbureau Netwerk CC een beeld van cultuur en financiële problemen. Onder meer gaat er veel te veel geld op aan ICT, personeel en schoonmaak kosten. Ook kosten voorstellingen meer dan ze opleveren en de horeca-inkomsten vallen tegen.

De Stadspartij Den Helder stelt een lange reeks raad vragen naar aanleiding van het rapport. Die fractie wil onder meer weten waarom de verantwoordelijk wethouders, dan wel de raad van toezicht, niet eerder hebben ingegrepen. Sinds de verhuizing van De Kampanje naar Willemsoord lekken jaarlijks tonnen weg (€ 450.000 in 2016, naar verwachting € 300.000 dit jaar), terwijl in het voorjaar nog een veel rooskleuriger beeld werd geschetst tegenover de gemeenteraad. Raadslid Harrie van Dongen vraagt namens zijn fractie hoe dit kan en hoe de problemen moeten worden opgelost.

Noordhollands Dagblad, 25 juli 2017, 14:43

Reacties:

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Dit rapport belicht slechts een deel van de problematiek, nl die van de huidige exploitatie. De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar het verleden; de verhuizing/renovatie. Als dat onderzoek ook af is, krijgen we een volledig beeld van de totale kosten van de schouwburg, maar ook wat ons nog te wachten staat in financieel opzicht. Ik ben blij dat onder druk van het verzoek om een extra raadsvergadering de stukken openbaar zijn geworden.

Leendert van Dam · Universiteit van Utrecht
Wel jammer, dat je zo nou nooit eens vakantie hebt.

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Leendert van Dam Gelukkig gaat de extra raadsvergadering nu niet door, dus toch een beetje vakantie

Wilhelmina Kloosterhuis
hadden wij dit kunnen voorkomen? Ja en nee…je hebt een sterke oppositie nodig, die niet voor het baantjes-machine gaat??? Trek nooit jouw keutel in…..

Martha Kraaij
Nog steeds houden college en Zeestad de financiële gegevens van de verhuizing in de doofpot.

Louisa Lagerveld · Gerechtsdeurwaarder bij Gerechtsdeurwaarder
Vanaf het begin heb ik -ook aan de politiek- mijn mening gegeven over de verplaatsing van de schouwburg en voorspeld dat deze actie een historische vergissing is en de burgers van Den Helder tientallen jaren met de financiële gevolgen hiervan zullen worden geconfronteerd. Diverse belangrijke redenen, te weten: 1. complete kapitaalvernietiging door sloop van de oude Kampanje. 2. Geen draagvlak onder de bevolking voor deze verpläatsing, bij geen draagvlak worden acties nooit een succes. 3. Volgens wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het essentieel is dat cultuur in de binnenstad moet blijven een en ander o.a. ter vervanging van een verdwijnend winkelbestand. En wat doen we in Den Helder: alle cultuur zoals een bioscoop, een schouwburg, een kunsthal weg uit de binnenstad en verplaatst naar een (overigens mooi) bedrijventerrein. En als slot van dit plaatje: een zeer dure bibliotheek aan een doorgaande weg -zonder parkeergelegenheid- waar elk half uur ongeveer 300 auto’s langs rijden terwijl ook de bibliotheek in de binnenstad had moeten blijven. Dit bedrijventerrein had ingevuld moeten worden met alles wat maritiem is. De pleziervaart, zeil- motor vaartuigen, de offshore met de loodsen en hun schepen etcetera. We hebben nota bene nog een prachtig dok waarin scheepswerkzaamheden/restauraties zouden kunnen plaatsvinden zoals de Bonaire en de botters etcetera. Maar geen opstelplaats voor campers en loodsen waarop een 06-nummer staat met verzoek te bellen om daar naar binnen te kunnen en ook geen ballenbak of iets dergelijks…Nogmaals een historische vergissing …en een grote financiële last voor alle burgers..

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/rapport-de-kampanje-toch-openbaar-raadsvragen-stadspartij-den-helder

Vragen over openbaar gemaakt stuk over bedrijfsvoering Schouwburg de Kampanje

Na een mail van de Stadspartij Den Helder aan de directeur en een verzoek tot openbaarmaking door het College heeft de Raad van Toezicht van “de Kampanje” de vertrouwelijkheid van het rapport opgeheven.

Nu kunnen wij onze vragen openlijk stellen en dat doen wij nu ook.

Den Helder, 8 juli 2017

Aan: College van Burgemeester en Wethouders,

Schriftelijke vragen conform RWO art. 39

Reacties en schriftelijke vragen n.a.v. het Onderzoeksrapport bedrijfsvoering Schouwburg de Kampanje van 02-04-2017

De Stadspartij Den Helder is van mening dat wij in Den Helder een prachtige schouwburg hebben op een unieke locatie, maar helaas met een sterk chaotische organisatie, die de uitgaven niet in de hand heeft. De begroting is niet op orde en er is een restaurant toegevoegd, waar het maar niet mee wil lukken. Dit terwijl een ieder binnen de organisatie zijn stinkende best denkt te doen! Feitelijk gaan wij er niet over, maar omdat er nogal wat gemeenschapsgeld in het theater is en waarschijnlijk zal worden gestoken is het een taak van de betrokken wethouders om hier in kritisch te blijven en daar waar nodig de directie en raad van toezicht van het theater ter verantwoording te roepen! Omdat wij verplicht zijn om openheid van zaken te geven naar de Helderse bevolking, hebben wij, gelezen hebbende, de rapportage, die wij hebben mogen ontvangen, de hierna volgende vragen en opmerkingen voor u;

• Toen wethouder Haitsma de garant stelling voor de schouwburg in de Gemeenteraad verdedigde, gaf hij aan, dat deze niets te maken had met de exploitatie. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en leiden in 2018 en verder tot een positief resultaat, aldus de wethouder. Staat de wethouder nog steeds achter deze uitspraken?

• De schouwburg kampt vanaf de in gebruik name van de nieuwbouw met forse exploitatietekorten. Waarom hebben de verantwoordelijke wethouders, dan wel Raad van Toezicht, niet ingegrepen? Waarom zijn deze tekorten niet aan de Gemeenteraad voorgelegd?

• Aangegeven wordt, dat er geen gedegen Planning & Control cyclus is, er geen onderscheid wordt gemaakt tussen culturele dienstverlening en zakelijke dienstverlening en het Management Team onvoldoende inzicht heeft over de eigen budgetten. Begrotingen worden niet opgesteld op basis van het uit te voeren beleid, maar zijn een extrapolatie van begrotingen en exploitatieresultaten uit voorgaande periodes. Verder zijn financieel administratieve procedures niet beschreven. Is het College het met ons eens: dat je zo de financiële chaos creëert en dat hier op ingegrepen dient te worden?

• Er wordt geconstateerd, dat er onduidelijkheid is tussen de exploitatie van het theater en het restaurant. Is de wethouder het met ons eens: dat dit tegen de wensen van de van de Gemeenteraad in is geregeld? De Gemeenteraad heeft immers als voorwaarde bij de garant stelling meegegeven, dat deze geldstromen strikt gescheiden dienden te zijn. Bent u het met ons eens: dat de Gemeenteraad hierover onjuist is voorgelicht bij de aanvraag voor de garant stelling?

• Het totale financiële plaatje geeft een beeld van budgetoverschrijdingen en het ontbreken van inzicht in de beschikbare gelden. Het lijkt er op, dat posten niet zijn opgenomen binnen de begroting zoals bijv. een bedrag voor ICT infrastructuur in de exploitatieraming voor 2016 om de buitenwereld een rooskleuriger beeld voor te schotelen, dan dat het in werkelijkheid was. Is het College met ons eens dat de schouwburg zo snel mogelijk onder curatele gesteld moet worden tot dat de zaken op orde zijn?

• De overschrijding op personeelskosten t.o.v. de raming is aanzienlijk. Binnen de afdeling bediening en huishouding zou dit komen door de grotere oppervlakten en complexiteit van het gebouw, hetgeen te begrijpen is, maar niet onverwacht kan zijn. De overschrijding op de afdeling marketing en verkoop komt, volgens het rapport, door het gebrek aan inzicht bij betrokkenen en verantwoordelijken in het beschikbare budget. Bent u het met ons eens, dat hier snel verandering in moet komen en hoe denken de hiervoor verantwoordelijken dit te gaan doen?

• Kosten/baten van de voorstellingen is – € 48.000, terwijl het minimaal budget neutraal zou moeten kunnen. Hoe was dit op de oude locatie en wat moet er gebeuren om de marketing en programmering op het juiste niveau te krijgen, waardoor de recette op de voorstellingen naar een positief saldo kunnen worden opgetrokken?

• De inkomsten uit de horeca activiteiten blijven achter bij de raming – € 159.485, terwijl de doorberekende exploitatiemiddelen niet het geraamde niveau haalden, namelijk – € 57.024. Hoe denkt men dit op orde te krijgen?

• Naast restaurant Stoom wordt er ook verlies geleden op de buffetten en de catering. Bij de laatste twee lag dit ten grondslag aan onjuiste calculaties, waarop inmiddels corrigerende maatregelen zijn genomen. Welke maatregelen zijn dit geweest en zijn deze calculaties inmiddels op orde?

• Er wordt niet afgeschreven op de toneel technische installatie, omdat hier in het subsidiebedrag niet is voorzien? Dus, omdat de organisatie niet voldoende subsidie krijgt, wordt er meer niet afgeschreven op de toneel technische installatie! Dit is wel een hele aparte manier van bedrijfsvoering, want eens is deze installatie wel toe aan vervanging! Zijn er nog meer van deze voorbeelden en waarom wordt hier niet jaarlijks een reservering voor opgevoerd?

• De huisvestingskosten komen overeen met het plaatje van 2016, echter met een significante overschrijding op elektriciteitskosten van € 17.828. De oorzaak hiervoor zou moet worden gezocht in een nog niet goed functionerende warmte koude opslag installatie? Werkt de installatie niet goed of weet men er niet goed mee om te gaan en wanneer denkt men dit op orde te hebben?

• Het algehele plaatje voor de schouwburg ziet er niet erg rooskleurig uit. Is het college het met ons eens, dat er zo snel mogelijk wel overwogen beleidskeuzes moeten worden gemaakt, waarbij de toekomst van het theater eerste prioriteit dient te krijgen?

• Geconstateerd wordt, dat er een overschrijding is op OZB kosten van € 20.000. De aankoop van de oude schouwburg is volgens het rapport gebeurd voor een te laag bedrag. Het strekt, vindt de Stadspartij Den Helder, tot aanbeveling hier nog eens opnieuw naar te kijken tot dat men de zaken weer op orde heeft. Bent u dit met ons eens?

• Het feit, dat er nu nog gesproken wordt over een laag professioneel niveau van de organisatie is, wat de Stadspartij Den Helder betreft, zeer verontrustend te noemen, met name de onbekendheid met aspecten van het theaterbedrijf, zoals in het rapport wordt aangegeven, is een zaak, die snel opgepakt dient te worden. Kan het college aangeven, of de nieuw aangestelde directeur dit al heeft opgepakt?

• Ondanks de gevraagde garant stelling en de verontrustende bedrijfscijfers beschikt de schouwburg over vier auto’s van de zaak, waarmee ook privé kilometers gemaakt mogen worden en veertien bedrijfstelefoons. Verder zijn er ook nog twee busjes aangeschaft voor de catering. Ook blijkt er in het verleden aan een aantal medewerkers toeslagen te zijn toegekend, die geen basis vinden binnen de toepassing zijnde van de CAO. Hetzelfde geldt voor een “gunstige” schaalindeling van een aantal medewerkers! De bomen groeiden tot aan de hemel, zo lijkt het. Bent u het met de Stadspartij Den Helder eens: dat er gezien de financiële situatie van de schouwburg moet worden ingegrepen op dit buitensporige gedrag? Men zal zich moeten realiseren, dat er met gemeenschapsgelden wordt gewerkt.

• Inkomsten uit het gebouw zijn niet heel significant lager, dan geraamd. Dit moet echter beter kunnen, mits men zich daar actief voor gaat inzetten. Gebeurt dit inmiddels en hoe denkt men hier invulling aan te geven?

• Geld voor culturele en zakelijke activiteiten was in 2014 € 819.000 en in 2016 € 546.000! Dit is een significatie daling, waardoor de organisatie zichzelf in de staart lijkt te bijten. De oorzaak ligt in de hogere huisvestingskosten. Er is altijd gezegd, dat de huisvestingslasten nagenoeg gelijk zouden blijven. Nu blijkt er € 318.000 meer aan huisvestingskosten betaald te moeten worden aan Willemsoord.
Vraag: Hoe kan dit? Door deze hogere huisvestingskosten blijft er omgekeerd evenredig minder geld over voor de core business: het culturele deel van de schouwburg.
Als gemeente worden wij hier bij de staart genomen. Linksom of rechtsom het geld moet bij de gemeente vandaan komen. Het meest simpele is de subsidie naar de schouwburg te verhogen met € 318.000 om daarmee het culturele deel te waarborgen. Hoe minder geld er te besteden is, hoe minder aantrekkelijk het programma en hoe minder toeschouwers er zullen komen. Hoe denkt men dit binnen de schouwburg op te gaan lossen?

• Het realiseren van het Keykeg café en de kleine zaal naast de aankoop van Stoom wordt gezien als een staaltje opvallend “ondernemerschap” in de negatieve zin van het woord. Het is door toedoen van de toenmalige directeur, ondanks dat het voor een groot deel buiten het bestek viel, toch door gezet. Bovendien ontbrak er ook nog eens een goed onderliggend business plan aan deze gehele operatie. De financiering van dit extra horeca stuk heeft plaats gevonden door forse onttrekkingen aan eigen reserves en dekking door gereserveerde voorstellingsgelden. Met andere woorden: een deel van de horeca tak is met subsidie gelden betaald en er is gespeculeerd met de reserves van de voorstellingen!
Heeft de vorige directeur dit allemaal op eigen houtje gedaan of met medeweten van de Raad van Toezicht en/of de verantwoordelijke wethouders? Voor de Stadspartij Den Helder is het duidelijk, dat het verstandig zou zijn als restaurant Stoom per direct de deuren zou sluiten. Dit brengt door het negatieve resultaat te verrekenen met de huisvestingslasten het verlies onmiddellijk terug naar € 130.000. Wil men het exploitatieverlies van Stoom naar nul brengen, dan zullen er over 360 dagen, per dag 35 meer klanten moeten komen, die gemiddeld € 25 besteden. Wij zien dat, gezien de performance en concurrentie van Stoom, voorlopig niet gebeuren.

• Het komt bij ons heel vreemd over. dat er, zoals wordt aangegeven, beperkt inzicht is in de demografische kenmerken van het verzorgingsgebied. Het verzorgingsgebied is toch niet ineens veranderd? Hoe deed men dat vanuit de oude locatie?

• Vreemd in het rapport is het stuk over de garanties. Zaken, die onder garantiewerk vallen, kunnen toch nooit in het nadeel van de Kampanje zijn. De garantie zal door de betreffende bedrijven geleverd moeten worden zonder dat dit voor de schouwburg een financieel nadeel oplevert. Tenzij de garantie is afgekocht, hetgeen in de ogen van de Stadspartij Den Helder niet logisch is, gezien de complexiteit van het gebouw en de daar bij behorende risico’s.
Is bij u bekend, of de garantie is afgekocht en er daar door extra financiële problemen zijn ontstaan voor de schouwburg?

• Het is onbegrijpelijk te noemen, dat de overgang naar de nieuwe locatie niet als zijnde een transitie proces is aangepakt door de vorige directeur en Raad van Toezicht. Je kan en mag zo’n grote organisatie verandering niet doorvoeren zonder duidelijke beleidswijzigingen met de daarbij behorende functie opbouw en beschrijvingen. Als mensen niet weten, wat er van ze verwacht wordt en men van elkaar niet weet, wat men doet, is een organisatie gedoemd te mislukken. Heeft het College en de Raad van Toezicht zich dan helemaal niet willen bemoeien met deze overgang, waardoor de vorige directeur vrijelijk zijn gang kon gaan?

• Het is goed te lezen, dat de nieuwe directeur medewerkers wel betrekt, informeert, serieus neemt en open staat voor input. Dit is echter niet genoeg om de organisatie naar het niveau te tillen, waarop deze zou moeten acteren. Klopt het, dat het MT onvoldoende open staat voor initiatieven vanuit de medewerkers, waardoor er wederom een rem zit op het broodnodige verander proces?

• Binnen de schouwburg is men nu wel bezig met een gestructureerde aanpak voor informatieverzameling en beleidsontwikkeling, maar je moet je afvragen, hoe lang dit nog mag duren. Ligt er inmiddels een plan van aanpak en is de organisatie hier voldoende voor toegerust?

• Er wordt aangegeven, dat door het terugdringen van het aantal vaste contracten de formatie theatertechniek van 5 FTE’s terug zou moeten tot de meest noodzakelijke kern (zo’n 3,5 FTE), waardoor de efficiëntie zou kunnen worden vergroot. Dat is natuurlijk maar de vraag, omdat je daarmee ook afscheid neemt van ervaren handjes, terwijl er juist wordt aangegeven, dat de uit te voeren activiteiten (overwegend) naar tevredenheid plaatsvinden. Inhuur betekent ook extra beheerslast voor het vaste personeel, hetgeen weer ten koste gaat van de efficiëntie. Is het college het met ons eens, dat je niet zou moeten snijden in het uitvoerende personeel voor het theater gedeelte? Door duidelijkheid te verschaffen naar het personeel toe over de situatie, waarin de organisatie is beland, zullen mensen eerder bereid zijn andere taken op zich te nemen, waardoor zij multifunctioneel inzetbaar kunnen worden. De organisatie zal daardoor minder afhankelijk zijn van de kwaliteit van het in te huren personeel, de aanwezige kennis kan behouden blijven en zelfs worden uitgebreid op een breder vlak. )

• De rapportage geeft aan, dat ook de Raad van Toezicht steken heeft laten vallen en niet altijd de juiste instrumenten heeft gehanteerd of niet juist is geïnformeerd. Wij vinden dit laatste niet waarschijnlijk in een betrekkelijk kleine organisatie. Waarom heeft de Raad van Toezicht, dan wel de verantwoordelijke wethouders, niet ingegrepen op de expansiedrift en gebrekkige bedrijfsvoering van de vorige directeur?

• De organisatie onderhoudt een goede relatie met de gemeente, aldus het rapport? Hoe mogen wij dit dan zien? Betekent dit, dat het overleg altijd in goede harmonie plaats vond, waardoor de verantwoordelijk wethouders te weinig kritisch zijn geweest of bemoeide men zich überhaupt niet met de bedrijfsvoering?

• Natuurlijk mag het college stellen, dat zij zich nooit met de bedrijfsvoering van gesubsidieerde instellingen bemoeit, maar deden ze dit echter maar wel! Is de wethouder het met ons eens: dat de schouwburg op basis van het gevoerde financiële beleid misschien wel nooit de laatst verleende garant stelling zou hebben gekregen, als deze cijfers bekend waren geweest bij de Gemeenteraad? Is de Gemeenteraad hierin willens en wetens niet volledig en naar behoren geïnformeerd door de betrokken wethouders of waren de wethouders ook niet op de hoogte, hetgeen feitelijk nog veel erger zou zijn?

• Zijn de verantwoordelijke wethouders het met ons eens: dat er ook nadrukkelijk gekeken moet worden of er naast het op afstand zetten van Stoom ook gekeken moet worden, wat de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden zijn voor wat betreft de catering? Waardoor de organisatie zich volledig kan richten op de core business, namelijk het theater.

• Is het college het met ons eens: dat het theater moet worden behouden voor Den Helder?

• Kijkende naar het onderzoeksverslag mogen wij, denkt de Stadspartij Den Helder, concluderen, dat deze organisatie model heeft kunnen staan voor de uitdrukking van ”de kleren van de Keizer”. De Stadspartij wist wel, dat het nog niet allemaal op orde was, maar lezende deze rapportage zijn wij enorm geschrokken! Hoe heeft het zo ver kunnen komen en wie zijn hier volgens de wethouder verantwoordelijk voor?

• Tijdens het afscheid van de vorige directeur is vermeld, dat alle artiesten belangeloos optraden als een soort van dank aan hem. Toch lezen wij, dat er een bedrag van € 32.500 opgevoerd is als kosten voor het afscheid van de oud directeur.
Hoe verklaart u dit bedrag en zijn wij ook hierin onjuist geïnformeerd geweest?

• Is het college het met ons eens: dat de RVT haar werk niet naar behoren heeft uitgevoerd en dat wij van de verantwoordelijke wethouders meer toezicht en sturing hadden mogen verwachten? Temeer, omdat het hier om een enorme hoeveelheid gemeenschapsgeld gaat.

• Lezende de rapportage is de Stadspartij Den Helder van mening, dat de Schouwburg zou moeten snijden in personeelskosten in het algemeen, waarbij de zogenaamde ”handjes” zoveel als mogelijk ontzien moeten worden, omdat er wel een product moet worden neergezet. Wel zal er sterk gekeken moeten worden naar de kernactiviteiten van het theater en de niet te handhaven secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals daar zijn de auto’s van de zaak, de aantallen telefoons en de extra toeslagen voor medewerkers, die zijn verleend. Omdat de inkomsten een onzekere factor zijn, moet je er in beginsel voor zorgen, dat je uitgaven beheersbaar blijven.

• Deze organisatie vraagt om een veranderingsproces van autocratisch en directief naar een zelf sturende en meedenkende organisatie. Dit vraagt om enige mate van vrijheid in gebondenheid, waarbij veel wordt gevraagd van de leidinggevenden. Zij zijn het, die de medewerkers op hoofdlijnen moeten aansturen en duidelijkheid moeten verschaffen in het te voeren beleid. Is de wethouder er van overtuigd, dat de nieuwe directeur en het MT deze klus kunnen klaren?

Namens de Stadspartij Den Helder
Harrie van Dongen

Stadspartij Den Helder, 25 juli 2017

http://www.stadspartijdenhelder.nl/vragen-openbaargemaakt-stuk-bedrijfsvoering-schouwburg-kampanje/

Rapport Kampanje: onthechte organisatie met laag professioneel niveau

Den Helder – Het geheime rapport over de bedrijfsvoering van schouwburg De Kampanje is toch openbaar gemaakt. Het theater zelf besloot hiertoe na aanhoudende vragen hierom, onder meer door enkele fracties in de gemeenteraad.

De directie van de schouwburg benadrukt, dat het rapport eigenlijk voor intern gebruik was, maar dat ze de meeste conclusies onderschrijven.

Volgens het rapport is de Kampanje een enigszins onthechte organisatie. “De overstap naar de nieuwbouw en de komst van een nieuwe directeur hebben een forse breuk met het verleden veroorzaakt.” Ook noemen de onderzoekers “het professionele niveau van de organisatie vrij laag” en melden ze, dat “in de Kampanje ten aanzien van organisatorische succesvoorwaarden op vrijwel alle resultaatgebieden nog veel werk te verrichten is”.

Exploitatie

Over de exploitatie maakt het onderzoek onder meer de volgende opmerkingen: “Het is redelijk te veronderstellen, dat de Kampanje met een aantal interventies in staat moet worden geacht de efficiency van haar bedrijfsvoering te vergroten en derhalve op onderdelen de resultaten te belangrijk verbeteren”. “Wat de kosten kant betreft behoeft met name de situatie rond Stoom expliciete aandacht! Op dit moment is zij verantwoordelijk voor bijna 54% van het exploitatie tekort 2016.”

Den Helder Actueel, 25 juli 2017 – 19:14

Reacties:

Henk
25 juli 2017 at 20:31
Wat is Stoom?

Lady bug
25 juli 2017 at 20:38
Stoom is het bijbehorende restaurant

Fred
26 juli 2017 at 07:51
Komt uit je oren als je het rapport leest.

Henk
25 juli 2017 at 20:45
Wel fijn dan voor andere ondernemers die niet hun handje kunnen ophouden bij een exploitatie tekort. Dat is toch vreselijk oneerlijke concurrentie. Echt bizar en helemaal dat de raad het toestaat. Ben heel benieuwd of deze constructie ook zou zijn gevolgd als het om een brillenzaak zou gaan, wat jou Peter?

Monique_K
26 juli 2017 at 09:51
De raad heeft zowat moeten bedelen om openheid over de cijfers.

Roel Prins
25 juli 2017 at 21:31
De businesscase voor de. Bouw van de nieuwe schouwburg liet een gat zien van 1 miljoen. Desgevraagd verzekerde de toenmalige schouwburg directeur mij dat de kroeg de financiële gat zou opvullen. Om zogenaamde commerciële redenen mochten wij ( Behoorlijk Bestuur) de financiën van de kroeg niet inzien.
Is het dan niet opvallend dat de exploitatie van de kroeg zoveel tekort oplevert ? En dan nog iets anders: gemakshalve is er wens dromend ook niet bij stilgestaan dat er in Den Helder nu eenmaal te weinig mensen wonen die zich een avondje schouwburg echt kunnen permitteren. En dat zij uit de omgeving met evenveel gemak hun cultuur in Schagen en Alkmaar kunnen kopen

Michiel Wouters
26 juli 2017 at 09:24
Zo zijn wij continue verkeerd voorgelicht waarbij alles uit de kast is gehaald. In het rapport wordt aangegeven dat de uitbreiding met stoom en de stadshal/keykeg zaal niet in het oorspronkelijke bouwplan en dus budget waren opgenomen. Deze uitbreiding zou opgevangen worden binnen de exploitatie van de totale schouwburg. Op vragen van Behoorlijk Bestuur is toen een accountant ingehuurd die tot op couvertniveau heeft aangegeven dat de businesscase haalbaar was. Ook de accountant is met verkeerde cijfers op pad gestuurd. Hier faalt de directie maar ook de raad van toezicht.
Wij moeten als gemeente eens leren dat toezicht op al dit soort op afstand gezette instanties die wel met miljoenen subsidie worden ondersteund niet deugt. Raden van toezicht, raden van commissarissen etc blijken keer op keer van onvoldoende niveau en wij vertrouwen er op. De gemeenteraad moet zijn verantwoordelijkheid nemen en veel kritischer worden.

Jacobus Buis
27 juli 2017 at 06:51
Die laatste vijf zinnen van Wouters slaan de spijker op zijn kop ! neem eens afstand van al die Bureau’s Raden van toezicht , commissarissen [zakkevullers ] Zelfs de rekenkamer heb ik mijn twijfels over Moréé ,Kirpersteijn en Braas . Ze hebben niets met Den Helder ,hebben tich nevenfuncties [niet alle drie ] als die drie keer per jaar hun werk goed doen ? ja dan ?

qrap88
26 juli 2017 at 09:34
Roel, neem aan dat je met de kroeg, Stoom bedoeld ? De kroeg, Het KeyKeg café, is namelijk nauwelijks open om enig omzet of winst te kunnen maken.

Jacobus Buis
27 juli 2017 at 07:17
Om z.g.n Commerciële mocht u het niet in zien ? Zulke dingen zou bij de bank moeten doen ! U krijgt dan niets .Maar als Toenmalig Raadslid accepteerde u dat en met u de andere ? Vreemd . De laatste paar zinnen slaan nergens op ,want als ze niet hier gaan maar wel daar dan heeft dat een andere oorzaak Want ze gaan wel .Wat ik trouwens betwijfel . Dat heeft te maken met Kwaliteit en kwantiteit

tjitskebiersteker
27 juli 2017 at 12:30
het onderzoeksrapport bestaat ook uit een vergelijking met andere schouwburgen. Daaruit blijkt dat alleen in Den Helder de recettes minder opleveren dan de uitgaven. Andere schouwburgen vertonen een betere bezetting. Dus mensen gaan inderdaad naar de schouwburg, maar te weinig in Den Helder.

Judge X
25 juli 2017 at 23:49
Misschien moet Harry Nieuwenhuizen – directievoorzitter van de Rabobank – maar directeur worden van deze megalomane ballentent, hij schijnt precies te weten waar de bezoekers vandaan komen of moeten komen :
http://www.denhelderactueel.nl/2015/06/rabobank-cultuurpartner-de-kampanje/

…. en huh…, zat Prins Jan van Waaienburg er naast dan, toen hij de directie en medewerkers prees om hun professionaliteit ? …. of was Prins Jan gewoon weer laveloos ? :
http://www.denhelderactueel.nl/2016/02/feestelijke-huldiging-voor-de-kampanje/

…. en voordat je het zinkende schip met de kast en de lijken achter laat voor je – nietsvermoedende? – opvolger, ga je natuurlijk eerst nog even je ‘welverdiende’ lintje ophalen bij Kameraad / Voorzitter Schuiling :
http://www.denhelderactueel.nl/2016/05/lintje-voor-schouwburgdirecteur-jan-fokkinga/

Judge X
26 juli 2017 at 10:35
Hallo redactie,kan bovenstaande reactie er misschien door ?

sukkels
25 juli 2017 at 23:53
vandaar dat de leiding gevende persoon van stoom over de kook is geraakt die zit namelijk thuis met gezondheids klachten

Anton Hagen
26 juli 2017 at 07:49
Met dit rapport gaat hopelijk de GEHELE gemeenteraad pas echt op STOOM komen en gelijk eens eventjes schoon schip maken bij dit zooitje ongeregeld,want dat staat duidelijk in het rapport,alleen met nettere bewoordingen.
En inderdaad geachte heer Prins, er wonen echt te weinig mensen in Den Helder welke zich die(DURE) toegangsprijzen kunnen permitteren,zeker gelet op het gegeven dat zij alsmaar gekort zijn/worden op hun pensioen.
Wie is de bedrijfsleider van Stoom?

Fred
26 juli 2017 at 07:54
Ook die , hebben na aankoop van die 6 Ton kostende villa de centen er niet meer voor .

sukkels
26 juli 2017 at 16:14
anton hagen de bedrijfslijder is de heer westerbos

Fred
26 juli 2017 at 18:27
Met een lange IJ ???

Smitty26
26 juli 2017 at 08:10
En dan moet ik gisterochtend vernemen van iemand van de gemeente: Sorry meneer maar er is voorlopig geen budget om de gemeente tuin naast uw woning te onderhouden ! Snap nu tenminste waarom niet…………………………

Marinus Vermooten
26 juli 2017 at 08:52
Toch nog maar ruim een kwart eeuw geleden……
Schouwburg in rode cijfers….(onthutsende berichten in 1990)
De vernieuwde schouwburg zat 25 jaar geleden diep in de rode cijfers. Over 1987 en 1988 had De Kampanje flinke tekorten, maar voor 1989 bleven de geluiden tot in het najaar optimistisch, totdat waarnemend directeur Harry Brinkman in januari 1990 met een onthutsend eindrapport verscheen. De harde cijfers schokten vriend en vijand: in plaats van de berekende 1,4 miljoen stond de schouwburg meer dan 2 miljoen gulden in het rood. Diverse begrotingsposten toonden astronomische overschrijdingen. Bovendien waren bij de vernieuwing van de Kampanje bedragen uitgegeven, waarvoor de gemeenteraad geen krediet had verstrekt. De politiek reageerde verwonderd en verbijsterd op de schokkende cijfers. Wethouder Jan van Eeden (PvdA) nam de verantwoording op zich, maar wilde niet vervroegd aftreden, want vond dat hij het fiasco niet had kunnen voorkomen. Vooral de euforie over de vernieuwde schouwburg en de toegenomen publieke belangstelling werden als hoofdoorzaken aangewezen. De politiek had al die tijd naar de schone schijn van het theater gekeken, zonder zich over het (ontspoorde) management te bekommeren.
bron: boek Den Helder jaren negentig deel 1 in bewerking )Marinus Vermooten)

Bodelo
27 juli 2017 at 10:40
Aan de ene kant leuk Marinus, maar toch ook in- en intriest om te lezen dat we van het verleden erg weinig geleerd hebben.

Judge X
27 juli 2017 at 11:08
Niks geleerd en de reacties:
http://www.denhelderactueel.nl/2016/11/schouwburg-wil-nieuwe-lening/

Bodelo
27 juli 2017 at 12:06
Den Helder heeft nog nooit een “nieuw” Stadhuis gehad beste Judge. Dat had U kunnen leren uit het verleden. PS; enige relatie tot een schouwburg?

Judge X
27 juli 2017 at 13:16
Het stadhuis waar ze nu in zitten was spiksplinternieuw en speciaal voor dit doeleind verbouwd en heringericht.
Indertijd een slim besluit van een bestuur dat daarvoor in een minder slim besluit besloot, om garant te staan voor rente en aflossing van de leningen betreffende vele miljoenen,van een dure serviceflat genaamd Zuijder-Horn. En die les is de relatie,want de burger betaald uiteindelijk het gelag !
U ziet ik leer niet alleen uit het verleden ik kan er ook uit verhalen….. 🙂

Marinus Vermooten
26 juli 2017 at 10:01
Dan maar even met weemoed terugdenken aan het ‘stoomtijdperk’ van de vooroorlogse schouwburg ‘Casino’ aan de Kanaalweg, geëxploiteerd door de Joodse theaterdirecteur Meijer Polak, die zonder een cent subsidie wereldartiesten in Den Helder kon laten optreden waaronder de Amerikaanse Mills Brothers, bekend van onder andere hun millionsellers ‘Tiger Rag’ en ‘Nobody Sweetheart now’ (1930) en vele internationale revue en jazzartiesten…

Dick Berts
26 juli 2017 at 10:08
De raad wordt ook permanent ‘verkeerd voorgelicht’ over het Rob Scholtemuseum. Als Scholte met een megaclaim komt, hebben we de volgende financiele ramp te pakken. Allemaal het gevolg van vriendjespolitiek in dit Palermo aan het Marsdiep, waardoor B&W nooit aangepakt worden, maar alleen mensen zoals Scholte die terecht kritisch zijn.

Jacobus Buis
26 juli 2017 at 10:37
STOOM
Stoom ontstaat wanneer je water verhit . Natte stoom ,verzadigde stoom ,en oververhitte stoom .
Drie soorten stoom die je ook voor verschillende dingen gebruikt .
Dus als je op een restaurant een exploitatierapport los laat moet je wel weten welke van de drie stoomsoorten je nodig hebt .
Of wel je moet mensen hebben die er verstand van hebben ,z g.n goede ondernemers .
Want het gevolg van een verkeurde keuze heeft tot gevolg dat en zo is het spreekwoord ,, HET STOOM JE UIT DE OREN KOMT ‘’
Waar zijn prognoses nu eigenlijk op gebaseerd ? Is een prognose eigenlijk al geen gokje ? Een bank vraagt ook altijd naar een prognose ,of wel hoe denk je dat het gaat lopen ? Om dat krijg je dan geld , dus je moet met een goed verhaal komen .
Ja daar zit de kneep dat goede verhaal ,de vorige directeur had zo’n verhaal . En alle blazers van de toen en nu zittende Raadsleden ,slikten deze prognoses . Wist Harry niet dat de fluitketen op het vuur stond ? Wist Harry niet dat er misschien verkeerde stoom uit zou komen .
De stokers van het vuurtje er onder zijnde o.a B&W en waarschijnlijk een advies bureau , hadden niet genoeg hout . Dus verkeerde stoom werd de oorzaak .
Schoenmaker blijf je bij je leest ! Het is al moeilijk genoeg .
Een Theater is geen keuken ,of u moet het de keuken van de lach noemen .
Laat die ondernemer die in de buurt zit ,voor de voorstelling het eten bereiden .
Hij weet hoe je stoom voor de gerechten moet gebruiken .
En een ieder die nu begint te blazen ,heeft de overdruk van stoom ondervonden , die moet je afvoeren anders knapt de boel .
En helaas het is al gebeurt .
Even een citaat: “Binnen de schouwburgorganisatie zijn de culturele en zakelijke activiteiten gescheiden. Ook de financiële verantwoording van beide activiteiten is gescheiden”, zo meldt het college. “Deze (financiële) scheiding staat onder toezicht van een registeraccountant. Alleen voor de culturele activiteiten wordt door de gemeente een bijdrage gegeven. Het restaurant Stoom ontvangt zodoende geen gemeentelijke subsidie. Er is ook geen sprake van rechtsongelijkheid. De Kampanje moet, net als de andere ondernemers op Willemsoord, een marktconforme huur betalen voor het restaurant.”
Dit citaat ! Allemaal gelul op niks af .

Roel Prins
26 juli 2017 at 19:11
Financiële Scheiding van kroeg en theater is als financiële scheiding van echtpaar dat in gemeenschap van goederen is getrouwd. Ofwel een ontkenning van de wet van de financieel communicerende vaten.

Bombong de Geweldige
26 juli 2017 at 10:48
Stoom onmiddellijk afstoten. Er is genoeg prima commerciële horeca in de stad om voor of na schouwburgbezoek te eten en drinken. Verder meer “volks vermaak” in de Kampanje programmeren. Het “volk” heeft ook geld over voor kaartjes naar de Toppers (á € 79,-), daar hoeft geen subsidie bij.

Gekke Henkie
26 juli 2017 at 10:54
Hoe bedenkelijk is de rol die voormalig directeur Jan Fokkinga heeft gespeeld in dit drama…! Hij oefende een schrikbewind (autocratisch en directief) uit onder de medewerkers van de Kampanje, bereidde hen niet voor op de toekomst en deinsde er niet voor terug de gemeenteraad op het verkeerde been zetten door een veel te rooskleurig beeld te schetsten van de perspectieven van het nieuwe theater. Het lijkt me tijd om hem boete te laten doen. Ik zou zeggen: laat hem zijn lintje houden, want zo’n koninklijke onderscheiding is toch niet meer dan poespas, maar neem hem wel zijn ongetwijfeld riante pensioen af. Dat zal hem wellicht met terugwerkende kracht leren….

Henk van Kuijk
26 juli 2017 at 12:11
In dit rapport blijft de oncontroleerbare rol van Zeestad geheel buiten schot. Zij, het college en de coalitie blokkeren nog steeds in eendrachtige samenwerking de openbaarheid van de financiële gegevens van de verhuizing. Stelt de Stadspartij daar ook raadsvragen over? Nee. En ik weet dat Andries Pruiksma het risico loopt niet op de kieslijst van de PvdA te komen, simpelweg omdat zijn mening in de Raad was: “Geen financiële gegevens , dan geen 1.7 miljoen.” Zo werkt dat.

Judge X
26 juli 2017 at 13:08
Inderdaad Henk van Kuijk,is het niet zo – ik kan er naast zitten – dat Andries Pruiksma bij de vorige verkiezingen laag op de lijst werd gezet om dat men van hem af wilde, maar hij met voorkeurstemmen in de raad belandde ?
Ik hoop dat hij voorbereidingen treft om een eigen lijst in het leven te roepen, want de burgers van Den Helder zullen zijn steun nog hard nodig hebben in de toekomst.
En dan Zeestad; daar zijn de burgers van Den Helder mee opgezadeld door toedoen van de corrupte VVD-provincie bestuurder Ton Hooijmaijers en zijn VVD-kornuiten in Den Helder,waarbij PvdA-kornuit Hans Boskeljon (oud wethouder) zijn steun verleende.
In de publicatie ‘Den Helder I Zeestad-historiën’ (google maar even,want mijn links komen er slecht door) van 3 maart 2014 willen Theo Reijnten en Aukelien Jellema (2x PvdA) van Zeestad af, maar Aukelien Jellema zit inmiddels zelf als afgevaardigde bij de Provincie en Zeestad bestaat nog steeds.
Link separaat hier onder :

Judge X
26 juli 2017 at 13:11
https://denhelder.pvda.nl/2014/03/03/zeestad-historien/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/14/hoge-raad-geeft-hooijmaijers-strafvermindering-a1545927

Gekke Henkie
26 juli 2017 at 13:54
Voordat we Reijnten en Jellema op het schild hijsen: ik neem aan dat ze op het moment dat ze van Zeestad af wilden in de oppositie zaten. Nu de PvdA deel uit maakt van de coalitie is alles natuurlijk weer anders… Een staaltje opportunisme in optima forma. Lang leve de politiek. Maar in maart gaan we naar de stembus, en dan maken we weer recht wat krom is: daarna zal de wereld een betere plaats zijn… Nietwaar, Judge X?

Judge X
26 juli 2017 at 14:24
Hijsen of hangen ‘that’s the question’.
Wie weet Gekke Henkie, we gaan in ieder geval naar de stembus ! 🙂

tjitskebiersteker
26 juli 2017 at 23:11
Als straks het onderzoek van de Rekenkamercommissie af is, krijgen we een totaal overzicht naar mijn idee. Nu ging het alleen over de exploitatie, dus over de gewone gang van zaken. Het verleden en de kosten daarvan zijn onderwerp van het onderzoek door de Rekenkamer. Dus nog even geduld.

strandloper
27 juli 2017 at 00:55
Ja, geduld is een schone zaak maar kent ook een einde. Mijn geduld is op. Goed, nog even wat reserves aanboren tot het complete beeld er formeel is. Voor iedereen is wel duidelijk, dat wij jaren lang niet, onjuist of misleidend zijn geïnformeerd. Binnen het gemeentebestuur heeft dat een aparte betekenis. In Den Haag worden dat politieke doodzonden genoemd en kunnen de politiek verantwoordelijken per direct vertrekken. In Den Helder schijnt dat allemaal anders te gaan. De heer Wouters heeft al gezegd, dat de raad veel scherper moet zijn. Dat is nog eens de hand in eigen boezem.
Anyway, ik heb een mega bestelling staan bij Akzo Nobel voor extreem zure azijn, tonnen pek en veren.
Nog een vraag voor de geachte lezers. De transportkosten voor de veren waren vele malen hoger als die voor het azijn en de pek. Weet u waarom?

Ziener
27 juli 2017 at 08:09
De kippen zaten er nog aan?

Judge X
27 juli 2017 at 08:50
😛

strandloper
27 juli 2017 at 18:27
Whaa, helemaal goed Ziener.

Roel Prins
29 juli 2017 at 18:56
Merkwaardig excuus. Ieder oplettend raadslid moet al jaaaren van de hoed en de rand weten. In het bijzonder zij die destijds voor de nieuwe schouwburg hebben gestemd. Niet waar Tjits ?!?!?

Judge X
26 juli 2017 at 14:16
Ik zou wel eens willen weten wie de adviseurs zijn van de gene die de opdracht tot onderzoek gaf aan het ‘onafhankelijk onderzoeksbureau’, gelezen de met zalvende woorden opgestelde inleiding waar men z’n vragen dus al weer bij kan stellen.
“Mooie historische omgeving van Willemsoord”, “oude en nieuwe cultuur verenigd”, “onzekerheden, aanname’s, veronderstelde realiteit en zal de realiteit ook de aanname’s dekken”.
En dan concludeert men in de inleiding al, dat discrepantie tussen aanname’s en onzekerheden alleen aan het licht kunnen komen, door de mooie plannetjes gewoon uit te voeren. 😛
Oh …? waarom gaan wij allen dan eigenlijk naar school om te leren rekenen, – onderzoeken en – logisch nadenken ?
Dit theater is gevestigd door megalomaan bedrog ! 🙁

K schmitz
26 juli 2017 at 14:54
Ik dacht openbare stukken te lezen maar her en der staan er toch zwarte balken en lijnen te zien moeten we dit gedachtelijk in vullen

Judge X
26 juli 2017 at 18:16
U heeft daar een goed punt K Schmitz, als je dus de tekst voor en na het zwart door leest, begrijp je dat daar een persoon of personen achter schuil gaat/gaan met een niet doelmatige functie (neus-peuteraar(s) dus), inmiddels is de functie méér doelmatig geworden (verbeterd pulk-werk zeg maar).
‘Heroriëntatie op aart en inhoud van deze functie is te rechtvaardigen’ ; met andere woorden deze kan of kunnen zich beter melden bij het UWV voor ‘echt’ werk.

qrap88
31 juli 2017 at 13:16
De tekst is op een wel heel knullige manier gecencureerd Judge X … Selecteer de tekst van de bewuste paragraaf en en plak het in “Word” oid. en je zult de volledige tekst zien zonder de zwarte balken. Er worden overigens geen namen in het hele rapport genoemd.

Judge X
31 juli 2017 at 15:32
Slim !!!
Hartelijk dank grap88 voor uw aanwijzingen,ik heb het gekopieerd en in Word geplakt; hoe simpel kan het zijn …. 🙂
Slimme mensen als u hebben we straks hard nodig, om het zittende bestuur in 2018 op de knieën te dwingen ! 😉

Hotmail 2
31 juli 2017 at 15:37
qrap88, zal er nou niemand in het theater van de lach geweest zijn die weet dat je zwart gemaakte tekst in een PDF makkelijk kan verwijderen? Overigens is het een kwalijke zaak van de ex directeur en die nu keihard stelt dat hij de zaak in orde heeft achter gelaten.

Fred
26 juli 2017 at 18:31
In het rapport gecensureerd ??

Judge X
26 juli 2017 at 19:00
U kunt onder het artikel klikken op het rapport Fred.

Fred
26 juli 2017 at 20:00
Ja , dat had ik gezien, en gedaan. Maar ik reageer op de opmerking van K Schmitz. Juist deze opmerking wekt mijn interesse , daar de Heer Schmitz vervent stadspartijer is, En hier de suggestie wekt , dat er met de viltstift gewerkt is , voordat het rapport vrijgegeven is.

Judge X
27 juli 2017 at 18:40
Tja of het met een viltstift is gedaan weet ik niet, vast staat echter dat op een paar plaatsen de tekst middels zwarte balkjes onleesbaar is gemaakt en ik neem aan dat DHA er niet mee van doen heeft.

qrap88
31 juli 2017 at 13:21
In de uitgeprinte versie waarschijnlijk wel… Selecteer de tekst van de bewuste paragraaf en en plak het in “Word” oid. en je zult de volledige tekst zien zonder de zwarte balken.

Judge X
26 juli 2017 at 19:20
Waarschijnlijk zijn deze ‘zwarte-balk werkers’ ergens weggestopt in 5.2.1.2 Personeelskosten blz. 17 – 18 met opmerkelijke zaken zoals ‘autootje van de zaak’ ; ‘mobieltje van de zaak’ en ‘gunstige salaris schaal’.

31 juli 2017 at 13:20
4.6.4 Huidige formatie:
De formatie voor het onderdeel theater vertoont over de hele linie geen significante afwijkingen ten
opzichte van de referentietheaters. Een uitzondering hierop is de functie van Bedrijfsleider. Deze komt
bij de andere theaters niet voor.
In het verleden was deze functionaris vooral gericht op de operationele zaken betreffende de zakelijke
dienstverlening (horeca, restaurant, catering e.d.). Tevens was de betrokken medewerker
plaatsvervangend directeur. Gedurende de periode van afwezigheid van de betrokken functionaris, is
een aantal van zijn taken belegd bij andere medewerkers. Deze werkzaamheden hebben inmiddels een meer doelmatige en minder persoonsafhankelijke inbedding in

Judge X
26 juli 2017 at 19:43
Nog interessanter is pagina 20 met het zwarte balkje en de alinea er onder 5.2.3 ‘Overige opmerkingen’.
Waar duidelijk wordt, dat de gemeente Den Helder graag grond koopt voor een appel en een ei !
En dan de laatste alinea op de zelfde bladzijde, voor je het weet zijn we 10 jaar verder.

qrap88
31 juli 2017 at 13:19
5.2.3. Overige opmerkingen
Hoewel geen expliciet onderdeel van de diagnose, zijn onder de kop ‘bijvangst’ de volgende
opmerkingen te maken.
Naast het besluit tot de aankoop van Stoom, is ook de realisatie van het Keykeg café en de Kleine Zaal
een staaltje van opvallend ‘ondernemerschap’. Een belangrijk deel daarvan viel buiten het bestek van de
nieuwbouw en is op initiatief van de toenmalig directeur doorgezet. De financiering daarvan heeft
plaatsgevonden door forse onttrekkingen aan eigen reserves en dekking door gereserveerde
voorstellingsgelden. Het laatste is onverantwoord geweest, de reserves zijn vrijwel gereduceerd en er
zijn extra afschrijvingskosten ontstaat die buiten het spectrum van subsidiering vallen.

Marcel
27 juli 2017 at 07:39
Er wordt nogal gemakkelijk van uit gegaan: de gemeenteraad wordt fout voorgelicht en accepteert alles als zoete koek.
De werkelijkheid ligt toch wat anders: er zijn heel wat raadsleden die goed door hebben dat met hen een dubieus spelletje wordt gespeeld. Maar… om de raad iets te laten ondernemen zijn er 16 (van de 31 leden) nodig.
Ligt hier niet een enorme verantwoordelijkheid bij een “brillenman” die het 2 jaar geleden nodig vond om de 11-koppige fractie van de Stadspartij te splitsen, de coalitie van toen ten val te brengen en met zijn restant-fractie (6 in totaal) de oude machthebbers opnieuw aan de macht te brengen? Waardoor er permanent in de raad geen meerderheid meer was om de augiasstallen uit te mesten.

Judge X
27 juli 2017 at 08:45
Precies Marcel en de raadsleden van de coalitie – met uitzondering van Andries Pruiksma – steunen deze ‘werkwijze’ van B&W.
‘Brillenman’ krijgt volgend jaar een koninklijke onderscheiding en een gemeente penning van Schuiling uitgereikt voor zijn hand- en spandiensten; ze drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was ?
Niet als we de Helderse kiezer in maart 2018 massaal gaan mobiliseren ….. ! 😉

Fred
1 augustus 2017 at 19:11
Hij mag van mij die twee stukkies blik hebben. Maar tegerlijkertijd een vreselijke trap onder zijn kont de politiek uit. Messentrekkers genoeg op de wereld.

K schmitz
27 juli 2017 at 10:15
Helaas moet ik mede delelen dat ik al een hele tijd geen lid meer ben van de stadspartij sinds de laatste algehele vergadering in de sporthal

Bert de Jong
27 juli 2017 at 11:19
met veel plezier en hier en daar een glimlach de commentaren gelezen en draag deze heren voor als nieuw bestuur van deze mooie stad..xD

Bodelo
27 juli 2017 at 12:09
Bert, zo is het natuurlijk altijd. Overigens stel ik voor om ze eerst maar eens als nieuwe toezichthouders bij onze schouwburg aan te stellen. De verantwoordelijke directeur is weg maar de toezichthouders ……..

Judge X
27 juli 2017 at 13:38
De toezichthouders hier hebben altijd onderbouwd geadviseerd, om geen nieuwe schouwburg op Willemsoord te betrekken; maar alle motivering werd door een zootje sukkels weg gejuicht……

Henk van Kuijk
27 juli 2017 at 12:46
Ik ben beschikbaar, Bodelo. Als je kritisch bent langs de zijlijn, dan moet je ook bereid zijn het veld in te stappen. Maar niet zolang Zeestad openbaarheid en democratie blokkeert. Ik zie overigens veel punten die beter kunnen en moeten, zoals openbaar vervoer er naar toe, en een sfeervolle entree-route. Voor mij is wel duidelijk dat met de aanschaf van de twee extra gebouwen er teveel geld is uitgegeven, dat men wilde compenseren met de horeca. Wat niet lukte. Prognoses…….

Bodelo
27 juli 2017 at 14:27
Als je nog tijd over hebt Henk; project De Nollen ….. Mooi museum (althans, zo doet de gedateerde website beloven) in aanbouw. Vele subsidie verstrekkers.

Ziener
27 juli 2017 at 14:16
Wat ik mij afvraag, nu de schouwburg gegevens steeds duidelijker worden, hoe de subsidiestromen van de Port of Den Helder en Den Helder airport verstrengeld zijn. Want daar gaat toch ook een hoop geld extra naar toe. En heeft de schouwburg geen PoDH zaal en DHA zaal?

Judge X
27 juli 2017 at 14:23
Rapport:
5.3.4. Opbrengst verhuur blz. 21, dit lijkt mij onmogelijk.
5.3.6. Huur en overige huisvestingkosten blz. 21, Het vergelijk op de huisvestingskosten mag dan wel lastig zijn, maar geenszins onmogelijk; de betreffende panden hebben immers marktwaarde en de huur hoort in dit geval navenant te worden berekent.
Werk voor de rekenkamer dus !
Maar Jan Fokkinga zal zich – de huur betreffende – door Hans Broekmeulen wel een afgesproken oor hebben laten aannaaien, wat kon het Fokkinga schelen ……
http://www.denhelderactueel.nl/2015/06/huurcontract-ondertekend-kampanje-40-jaar-op-willemsoord/
……. hij zou immers binnen een jaar vertrekken ……
http://www.denhelderactueel.nl/2016/01/kersten-volgt-fokkinga-op-bij-de-kampanje/
……. nadat hij eerst nog even z’n lintje op ging halen:
http://www.denhelderactueel.nl/2016/05/lintje-voor-schouwburgdirecteur-jan-fokkinga/

Judge X
27 juli 2017 at 14:46
Eigenlijk zou de rekenkamer éérst op de ‘Project-plannetjes’ moeten duiken, voordat ze worden uitgevoerd.
https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/wat-doet-de-rekenkamercommissie

Judge X
27 juli 2017 at 15:26
Resumerend;
Rapport:
Bladzijden 22 – 23 en 24 geven duidelijk aan waar de problemen liggen.
De Kampanje en de burger is genaaid door de vorige directeur Jan Fokkinga (m’n standbeeld en hier dat lintje), – de gemeente DH (grond en gebouw aankoop/verkoop Bernhardplein tegen een te lage marktprijs), – Hans Broekmeulen/Willemsoord (wurgend huurcontract) en door de eigen amateuristische bedrijfsvoering (met als een van de ingrediënten ‘geen budget’).

K schmitz
27 juli 2017 at 16:25
sorry Fred maar ik krijg tot op heden geen reactie van u

Judge X
27 juli 2017 at 19:12
K Schmitz kunt u mij vertellen hoeveel leden de Stadspartij telde toen alles nog peis en vree was en ook het aantal nadat de partij zich splitste ? ik ben daar al een poosje benieuwd naar, maar niemand kon het mij tot nu vertellen.

Fred
27 juli 2017 at 17:21
Moet dat dan ? U deed een mededeling in het algemeen, niet direct aan mij gericht . Maar zoals u het wil. Heeft u zeker op die bewuste vergadering eieren voor uw geld gekocht , nadat u tot de conclusie gekomen was , dat de Stadspartij , toch niet DE PARTIJ was die u in gedachten had en waar u zelfs commissielid van was . Zaken kunnen verkeren.

Peter
27 juli 2017 at 20:44
Naast de “normale subsidies” (lees gemeensschapgelden) ontvangt De Kampanje meer gemeenschapgelden. Sponsoring door Port of Den Helder en Den Helder Airport zijn immers ook door de gemeenschap opgehoeste gelden. Bovendien is een sponsorovereenkomst dienst-wederdienst. De één betaald een sponsorbedrag en krijgt daarvoor veelal promotionele prestaties van de ander om zodoende een grotere naam te vergaren en daardoor meerdere klanten. Maar in dit geval, komt er een schip extra in de haven? Komt er een heli extra hierdoor op de luchthaven? Neen!! Bovendien is de Cultuurmakelaar ook een verkapte (loon) subsidie voor de Schouwburg. Immers de Cultuurmakelaar zit op kantoor van de Kampanje met twee petten op waarbij aangetekend dat de pet van de Kampanje het grootst is. Het bijhorende Cultuurkrantje (Den Helder Kust de Zee) is één grote Kampanje promo en voor de rest een aannemerskrant wat helemaal niet in een dergelijk krantje thuishoort.
Is er ooit iemand ingedoken om boven water te krijgen wat de uitkoopsommen zijn geweest van voormalig Waterworld enz?

Judge X
27 juli 2017 at 23:56
Ik lees jouw commentaar in deze altijd met veel belangstelling Peter, ze snijden hout en je hebt er duidelijk verstand van; ……. hadden zij dat ook maar !

Henk van Kuijk
28 juli 2017 at 00:19
Wij hebben bezwaar aangetekend bij de rechtbank in Alkmaar tegen de uitspraak van de Commissie van Beroep en Bezwaar dat Zeestad niet onder de verantwoordelijkheid van het College valt, en dat we daarom de financiële gegevens van de verhuizing niet krijgen. Uiterst vreemd overigens dat de Rekenkamercommissie en later de Raad ze wel krijgt.

Judge X
28 juli 2017 at 02:25
U bent gewoon genept door de Commissie van Beroep en Bezwaar,wat overigens niet zo uitzonderlijk is.
http://www.zeestad.nl/zeestad

Judge X
28 juli 2017 at 11:27
….. maar eigenlijk werd u genept door de CBB (prima contacten bij de rechterlijke macht) in samenwerking met B&W en het is nog ‘rechtsgeldig’ ook.
Dat laatste is ook één van de redenen van oprichting van CV Zeestad door BV Den Helder en BV Prov. Noord-Holland.
Het is niet de bedoeling dat het publiek / de burger zich gaat bemoeien met of inzicht krijgt in de bedrijfsuitoefening van Zeestad.

Het is simpel: de CV Zeestad krijgt opdracht om plannen te ontwikkelen en uit te voeren naar smaak en in opdracht van de beide ‘BV’s in samenwerking’, welken hiervoor het benodigde budget ter beschikking stellen (gemeenschapsgeld).
We denken hier al gauw alleen aan ontwerp,sloop,bouw en infrastructuur, maar als de BV’s opdracht geven aan de CV, om met het voltallige personeel eens lekker twee weken uit te rusten op de Canarische-eilanden en het allemaal zelf te regelen dan is er niks in de weg, mits zij bij het sturen van de factuur maar binnen het beschikbare budget blijven en de bonnetjes laten zien.

Toen de Stadspartij samen met de andere lokalen, bij de verkiezingen van 2014 een meerderheid aan zetels won,
zat de gevestigde orde plots met een probleem.
De macht van de burger deed zich gelden en dit zou het einde van Zeestad wel eens in kunnen luiden; de beerput stond reds half open !
‘The rest is history’, want Reenders bleek een overloper. 🙁
http://www.blumstone.nl/assets/download/De%20CVBV%20in%20vogelvlucht%20(VGR%202%202010)-OCR.pdf

Judge X
28 juli 2017 at 11:56
….reeds
De link werkt niet want het is een PDF; dat wordt dus googlen; overigens duidt men in het stuk onder ‘conclusies’ dat in de literatuur CV/BV veelal wordt gezien als een veelkoppig monster (iets wat ik al eens eerder aanhaalde).
Google : De CV/BV in vogelvlucht – Blumstone

Henk van Kuijk
28 juli 2017 at 18:11
Wat betreft bedoelingen van college, coalitie en Zeestad heb je gelijk, maar het blokkeren van democratische verantwoording van besteding van veel gemeenschapsgeld mag niet, vanuit het bestuursrecht. Een democratisch stelsel is geen b.v.. Duidelijk is dat Zeestad weg moet.

scherpe ogen en oren
28 juli 2017 at 21:10
Ik ben heel benieuwd welke vragen de Stadspartij heeft gesteld naar het college. Al vind ik het wel vreemd als zij vragen gaan stellen want volgens mij hebben zij er mede voor gezorgd dat er een garantstelling van 1 miljoen is vastgelegd. Ik ga er vanuit dat als je voor stemt dat je wel heel zeker van je zaak moet zijn.

Hotmail 2
28 juli 2017 at 21:44
scherpe ogen en oren, onderstaande is een citaat.
.
Den Helder, 14 juli 2017
Aan: College van burgemeester en wethouders,
Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Regelement van Orde over onderzoeksrapport bedrijfsvoering Schouwburg de Kampanje van 02-04-2017
De Stadspartij Den Helder is van mening dat wij in Den Helder een prachtige schouwburg hebben op een unieke locatie maar horen vanuit de directe omgeving van de schouwburg redelijk verontrustende verhalen over de financiële situatie en de bedrijfsvoering. Verder gaat het gerucht dat er geld uit de reserves voor cultuur gebruikt is voor de aankoop van Stoom, waardoor er minder geld beschikbaar is voor de invulling van het culturele programma. Is het college hier van op de hoogte gebracht?
Als de begroting werkelijk niet op orde blijkt te zijn en er onvoldoende geld beschikbaar is voor de culturele invulling van het theater, hoe groot schat het college de kans in dat de schouwburg wederom aanklopt bij de gemeente voor een nieuwe garantstelling?
Toen wethouder Haitsma de garantstelling voor de schouwburg in de Gemeenteraad verdedigde, gaf hij aan dat deze niets te maken had met de exploitatie. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en leiden in 2018 en verder tot een positief resultaat, aldus de wethouder. Staat de wethouder nog steeds achter zijn uitspraken?
Is het college bereid om alle relevante documenten m.b.t. de schouwburg aan de raad toe te zenden?
Namens de Stadspartij Den Helder,
Peter Reenders

scherpe ogen en oren
29 juli 2017 at 13:13
geachte heer Reenders,
Dank u wel voor het citaat! Ik begrijp alleen niet dat de Stadspartij nu pas enkele vragen stelt want deze vragen hadden mijn inziens in november al gesteld moeten zijn om een goed en gedegen keuze te maken om een garantiestelling van 1 miljoen toe te kennen aan de Kampanje.U heeft toen als Stadspartij ( wellicht onder druk van de coalitie) voltallig voor gestemd zonder ( gezien u vragen want in een half jaar tijd kan dit verlies niet ontstaan en dan reken ik Sail wat toch behoorlijke inkomsten heeft gegenereerd voor de Kampanje en Stoom nog maar even niet mee) dat u naar ik nu aanneem gedegen financiële en bedrijfvoering documenten heeft ingezien De vraag naar wethouder Haitsma lijkt mij zeker gerechtvaardigd maar wat betreft de laatste vraag lijkt het mij toch niet dat de gemeenteraad nu gaat vragen of het college bereid is relevante documenten aan de raad toe te zenden. dit moet een eis zijn!!!!!
Ik ben het overigens met de Stadspartij eens dat wij een mooie schouwburg hebben ( wel met enkele fouten in de bouw en wie gaat deze herstellen en betalen?) in Den Helder .

Judge X
29 juli 2017 at 14:13
Nee …, het citaat is van dank u wel Hotmail2 ! …. 😉

Hotmail 2
29 juli 2017 at 17:43
scherpe ogen en oren, de Hr Reenders heeft het citaat niet geplaatst zoals Judge al aangeeft. Overigens kan ik de antwoorden, waarvan de tekst in RV17.0040 op 18 juli is vastgesteld, nergens terug vinden.
.
Harrie van Dongen van de Spdh heeft op 8 juli ook een reeks vragen gesteld namens de Spdh en staan op hun website onder nieuws(Geplaatst op 25 juli 2017).

scherpe ogen en oren
29 juli 2017 at 20:19
Ik zie het nu ook! excuus maar mijn reactie wil ik wel richten aan de heer Reenders. Volgens mij reageert hij af en toe op dit forum.

Judge X
31 juli 2017 at 23:42
Meester R. S O en O, reageert weer na het reces; maar niet meer op dit forum schat ik zo in ….. 😉

Judge X
30 juli 2017 at 13:53
‘Onze’ mooie schouwburg is de toren van Babel; derhalve kunnen we eigenlijk wel stellen dat wij al decennia leven in een stad die eigenlijk Den Babel zou moeten heten.
En gezien het feit dat het verhaal zich hier in omgekeerde volgorde afspeelt, kunnen we nu gaan wachten op de zondvloed, alvorens te vertrekken naar de Utrechtse Heuvelrug ….. de Sint-Pietersberg te Zuid-Limburg …. of houdt u meer van Drente ‘De Hondsrug’ ? 😛

Judge X
30 juli 2017 at 13:59
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel

Hotmail 2
30 juli 2017 at 15:25
Er is al veel gezegd over het rapport,toch wil ik wijzen naar het volgende feit. Waarom moeten de bovenste 6 fte’s samen € 545.000.00 per jaar krijgen?

Judge X
31 juli 2017 at 16:01
Bijna 4 x 24 uur verder, van K Smitz nog geen antwoord ontvangen op mijn – echte en oprechte – tweeledige vraag.

Fred
31 juli 2017 at 17:45
Opgelegd zwijgen ? Over interne zaken betreffende de stadspartij ? Ook na vertrek/opzeggen lidmaatschap ?

Hotmail 2
1 augustus 2017 at 17:06
Citaat uit het rapport; De subsidiebeschikking van de gemeente bevat echter weinig concrete en onderbouwde prestatie-indicatoren.
.
Als je de Algemene subsidieverordening 2013 leest dan staan daar genoeg momenten in dat men de situatie had moeten melden. De vorige directie had de uitbreiding buiten budget al moeten melden.

Henk van Kuijk
1 augustus 2017 at 18:19
Opvallend en vreemd: in het hele rapport komt de naam Zeestad niet voor. Bij de zitting voor de Commissie Beroep en Bezwaar verklaarde het college: “Wij beschikken niet over de financiële gegevens van de verhuizing Schouwburg, Zeestad is de poortwachter daarvan, en die geven ze niet.” Inmiddels hebben we beroep aangetekend tegen die weigering van B&W bij de rechter in Alkmaar. Het wordt hoog tijd dat politici beseffen dat ze hun uitgaven van gemeenschapsgeld verantwoorden in de openbaarheid. Het wordt ook hoog tijd dat de Raad dat eens gaat eisen. Dan worden fouten voorkomen.

Judge X
2 augustus 2017 at 00:09
…. link:
https://guus.wordpress.com/2009/11/12/franz-kafka-voor-het-paradijs/

Henk van Kuijk
2 augustus 2017 at 09:00
Als er in het rapport staat, dat de bouw van de Keykegzaal is gefinancierd met recettegelden, “opmerkelijk ondernemerschap”, dan betreft dat vooral het ondernemerschap van Zeestad bv/cv. Met als resultaat grote verliezen op de bedrijfsvoering van de Kampanje b.v..

Judge X
2 augustus 2017 at 10:58
Ja, mooi dat we dit even uitdiepen Henk van Kuijk.
Ik denk ook dat we er van uit moeten gaan, dat – bezien vanuit de opdracht – de onderzoeker/opsteller van het rapport niet werd toegestaan om verder te blikken, dan de directe bedrijfsvoering (de opdracht staat omschreven in de inleiding van het rapport).
De onderzoeker is echter hier en daar ondeugend geweest en wijst waarschijnlijk indirect (tussen de regels gelezen) naar de betrokkenheid van Zeestad de ‘poortwachter’, lees bijvoorbeeld op blz. 20 ‘Overige opmerkingen’ 5.2.3. derde alinea; betreffende de verkoop van het gebouw en de grond aan het Bernhardplein naar de gemeente.
De opdracht tot aankoop is zéér waarschijnlijk gegeven aan – en uitgevoerd door – ‘beerput’ – Zeestad BV/CV.

Kees Jan
2 augustus 2017 at 11:34
Judge X, de oude Schouwburg is niet verkocht aan gemeente Den Helder, maar via een ABC-constructie aan Woningstichting.
.
Zover bekend was er in de constructie een harde eis meegenomen dat Woningstichting direct moest beginnen aan de ontwikkeling van Halter Belleveu. Het pand mocht alleen gesloopt worden als er direct begonnen werd met de bouw.
.
(Even buiten de discussie van de kampanje. Het valt wel op dat dit soort problemen altijd het daglicht zien tijdens vakantieperiodes.zou dat zijn omdat de raad dan niet meteen in actie komt? En ze hopen op minder reacties op forums als deze? Ook ik was even afwezig en kan daardoor nu pas reageren)

Judge X
2 augustus 2017 at 12:10
Onder verder Kees Jan ….

Roel Prins
1 augustus 2017 at 19:17
Henk, men heeft mbv adviseurs een NIRS oogetuigd. Nobody Is Responsible Society. Daartegen is slechts op te treden door een gemeenteraad die het partijtje de stad uit jaagt.

Stefan
2 augustus 2017 at 07:34
Roel was jij niet de éénmans fractie die nog eens lid van de regenboog-coalitie was? Samen met Tjitske!

Judge X
2 augustus 2017 at 12:02
Tja Kees Jan – hier even verder – dan ontvouwd zich dus langzaam het beeld van de praktijk zoals het in theorie en op papier bedacht was.
De onderzoeker wijst in het rapport naar de gemeente als koper (bij De Kampanje Bernhardplein), waarschijnlijk is ‘de handel’ in één sessie twee maal gepasseerd bij de notaris en daartussen ligt dan de winst – één van de doelen, van de door u zo genoemde Abc-constructie.
Men vraagt en wij draaien, Zeestad regelt het – neem dat maar mee terwijl u het rapport verder door neemt.

Judge X
2 augustus 2017 at 12:32
Link:
ondernemingsdatabank.indicator.nl/verkoop/abc_transacties/NLTAVGAR_EU140304/115/related

Judge X
2 augustus 2017 at 12:41
Zo, ik ben ook even afwezig maar ….
Nog een link,lees vooral 4 en 5 ! 😉 :
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/27/179669-a1448260

Dick Berts
2 augustus 2017 at 16:28
Belangrijk dat je ons dat laat weten na je 37 reacties bij een enkel onderwerp. Uiteraard is het je goed recht om te reageren, maar ieder recht kan ook misbruikt worden.

Judge X
2 augustus 2017 at 19:59
Ik ga er voor het gemak maar van uit dat je goed hebt geteld Bert, lezen en schrijven vraagt nog enige aandacht ghi ghi ..
En veel reageren valt nu onder misbruik ? ik kan het niet in de regels terug vinden, ‘heeft u de regels wel goed gelezen’ ?
U neemt maar beter contact op met Ronald Boutkan, ik hoor het liever van hem ouwe democraat. 😉

Dick Berts
2 augustus 2017 at 20:13
Over lezen en schrijven gesproken het is Dick en geen Bert. Volgens jou is er dus geen innerlijk fatsoen los van de formele regels. Triest. Als mensen zich een beetje fatsoenlijk gedragen, dan zijn er niet of nauwelijks regels nodig. Doen ze dat niet, dan zijn miljoenen regels nog niet voldoende om alle denkbare vormen van wangedrag te kunnen beschrijven en verbieden.

Judge X
2 augustus 2017 at 21:46
Dag trieste Bert(s) met je gekrenkte trots, slaap lekker ….

Gekke Henkie
3 augustus 2017 at 09:53
Kop op, Judge X, trek het je niet teveel aan: in maart gaan we immers weer naar de stembus….. Dan rekenen we af met iedere vorm van onrecht en maken we de wereld, en wellicht ook dit forum, tot een betere plaats!

Anton Hagen
3 augustus 2017 at 07:54
Ik denk dat de heer Boutkan deze deze reactiemogelijkheid betreffende het onderwerp schouwburg maar beter kan gaan sluiten,men begint n.l een beetje onvriendelijk tegen elkaar te worden en dan is het niet leuk lezen meer.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/07/rapport-kampanje-onthechte-organisatie-laag-professioneel-niveau/

PDF’s:

Noord-Hollands Top Theater De Kampanje Beleidsplan 2014-2018 Kansen voor cultuur Ruimte voor ondernemerschap De Kampanje op Willemsoord, januari 2014

Brief van De Kampanje aan Gemeente Den Helder over Organisatiediagnose Theater De Kampanje Onderzoek naar de bedrijfsvoering, 25 juli 2017

Netwerk Organisatie Consultants – Organisatiediagnose Theater De Kampanje Onderzoek naar de bedrijfsvoering, 24 april 2017