HC – PvdA wil steun gemeente voor Lyceum aan Zee + Redactie DHA – Alle hens aan dek voor Lyceum aan Zee

PvdA wil steun gemeente voor Lyceum aan Zee

Den Helder – Kan de gemeente Den Helder Lyceum aan Zee, dat in zwaar weer zit, de helpende hand bieden?

Dat wil de fractie van de PvdA in de gemeenteraad weten van burgemeester en wethouders. Zoals bekend hebben havo en vwo van de onderwijsinspectie het predikaat ’zeer zwak’ gekregen. De PvdA vind dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling en wil graag dat de gemeente de school gaat steunen.

De fractie vraagt of burgemeester en wethouders ook vinden dat ’de situatie bij Lyceum aan Zee als zeer ernstig kan worden bestempeld’. Daarnaast vraagt de partij of het gemeentebestuur steun wil aanbieden aan het nieuwe directieteam dat de kwaliteit van het onderwijs op Lyceum aan Zee weer op niveau moet brengen.

Ook wil de PvdA dat er na de zomer een informatiebijenkomst komt over de stand van zaken op het lyceum. “Zodat wij als gemeenteraad op de hoogte blijven van de inspanningen en de in gang gezette verbeteringen.

Helderse Courant, 7 juni 2019, 19:54

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190607_97383511/pvda-wil-steun-gemeente-voor-lyceum-aan-zee

Alle hens aan dek voor Lyceum aan Zee

Den Helder – Alle hens aan dek, zo schrijft de PvdA aan het college. De partij heeft raadvragen gesteld naar aanleiding van de onderwijssituatie bij het Lyceum aan Zee.

De inspectie van het ministerie van OCW heeft aan het Lyceum aan Zee het oordeel ‘zeer zwak’ voor havo en vwo gegeven. Inspanningen om te verbeteren hebben niet gewerkt. Eerder is achteruitgang geconstateerd. Niet alleen op de kwaliteit van het onderwijs zelf, maar ook ondersteunde aspecten als kwaliteitszorg.

De situatie is zorgwekkend. Indien het oordeel ‘zeer zwak’ niet in een jaar op z’n minst wordt teruggebracht naar ‘onvoldoende’, is ministerieel ingrijpen denkbaar. Om het tij te keren wordt er een nieuw verbeterplan opgesteld:

De organisatie wordt een lerend netwerk, waarbinnen over de locaties heen kennis, ervaring en deskundigheid gedeeld en benut worden. “Er zal gewerkt worden vanuit één gezamenlijk pedagogisch didactische visie en aanpak. Er komt een nieuwe managementstructuur, die gericht is op de aansturing van de scholengemeenschap als geheel”.

Verbeterteam

De uitvoering van het nieuwe schoolplan komt in handen van een nieuw verbeterteam, ondersteund door een extern adviseur vanuit ‘leren verbeteren’. Van de huidige directeur wordt afscheid genomen onder dankzegging voor haar inzet ‘vanuit een strakke planmatige aanpak’ en het werken aan ‘tal van verbeteringen’ waarbij zij “veel oog heeft gehad voor het versterken van de interne verbinding”. Het doel is binnen een jaar het vwo op ‘voldoende’ te krijgen en de havo te verbeteren naar ten minste ‘onvoldoende’ en maximaal een jaar later naar ‘voldoende’.

De noodzaak om snel tot actie te komen is groot. “Er wordt niet gewacht op het eindrapport van de inspectie, dat naar verwachting rond de zomervakantie beschikbaar komt, om te kunnen vertellen over de stappen, die zijn gezet en welke verdere plannen er zijn”.

Grote zorg

De situatie op Lyceum aan Zee geeft grote zorgen. Voor het bestuur, voor de docenten, voor de ouders en in eerste plaats natuurlijk voor de scholieren zelf. Scholieren, die er recht op hebben om van vakbekwame docenten in een goede leeromgeving passend onderwijs te krijgen. En daar schort het blijkbaar in aanmerkelijke mate aan.

Dat schokt niet alleen  – gezien de berichtgeving – het bestuur van Scholen aan Zee, maar ongetwijfeld ook de betrokken docenten, leerlingen en hun ouders en daarmee de inwoners van Den Helder. Immers, het overgrote deel van de direct betrokkenen woont en leeft in onze stad. En daarom is het bieden van goed onderwijs óók een zorg voor het stadsbestuur. Door landelijk beleid is de betrokkenheid van het stadsbestuur in de afgelopen tientallen jaren in het algemeen teruggelopen.

Situatie kritiek

Nu de problemen met betrekking tot het onderwijs bij Scholen aan Zee al vele jaren voortduren en de situatie kritiek is geworden, mag van het stadsbestuur verwacht worden, dat ze klaar staat om extra ondersteuning te leveren. De gestelde doelen moeten gehaald worden. Hierbij wordt trouwens gesteld, dat het onderwijs op de HAVO nog een jaar langer niet op voldoende niveau kan worden gebracht. Dit is geen fijn vooruitzicht, maar waarschijnlijk geldt de analyse, dat een verdere rek in een snellere aanpak niet mogelijk is, omdat er al behoorlijke spanning staat op de nu in gang te zetten activiteiten. Die spanning is begrijpelijk. Immers, het gaat niet om sec het nieuwe schoolplan, de nieuwe managementstructuur of de nieuwe visie, maar natuurlijk om menselijke samenwerking, relaties en teamvorming. Veranderen doe je met elkaar. Waar mensen organisaties bouwen, zijn ze zelf het bouwwerk!

Het verbeteren van samenwerking kost tijd. En omdat de tijd beperkt is, kan extra steun veel betekenen. De tijd geven, waar het kan en de tijd nemen, waar het moet. Immers de basis moet doorgaan: vakbekwame docenten, die leerlingen vaardigheden bijbrengen en voorbereiden op hun examens. Daar moet de tijd voor vrijgemaakt blijven.

Betrokkenheid

De PvdA fractie in de gemeenteraad van Den Helder voelt een grote betrokkenheid bij de huidige situatie bij Scholen aan Zee en in het bijzonder nu bij Lyceum aan Zee. Het zijn onze jonge inwoners en hun ouders of verzorgers en de docenten, die nu steun verdienen en hulp nodig hebben. Organisatiegrenzen gelden even niet. Structuren zijn even niet van belang. Verantwoordelijk zijn wij allen nu om de situatie op het Lyceum aan Zee weer ten goede te keren. Dus als we kunnen helpen graag! Alle hens aan dek dus!

Gegeven de situatie bij Scholen aan Zee legt de PvdA daarom de volgende vragen aan het college voor:

Onderschrijft het college de analyse dat de situatie bij Lyceum aan Zee als zeer ernstig kan worden bestempeld?
Is het college het met ons eens dat -onconventioneel- steun aangeboden kan worden aan het bestuur en het directieteam die de taak op zich – gaat nemen de kwaliteit van het onderwijs weer op ten minste voldoende niveau te brengen?
Kunt u zo’n aanbod overdragen aan Scholen aan Zee; terugkoppelen wat de reactie is en aangeven wat de extra gemeentelijke inspanning zal of kan zijn?
Kunt u in afstemming met Scholen aan Zee in oktober een informatiebijeenkomst organiseren zodat wij als raad op de hoogte blijven van de inspanningen en de in gang gezette verbeteringen?

Den Helder Actueel, 7 juni 2019 – 15:55

Reacties:

Jan Bruin
7 juni 2019 at 18:05
Goed dat de PvdA nu eindelijk vragen stelt. Het zijn alleen niet de juiste vragen en ‘slechts een paar jaar te laat’.
Waar was de PvdA en tevens de andere gemeenteraadsleden – met al hun ‘nevenfuncties’ – toen een eerstegraads bevoegd docent – schrijf ik nu het ‘verboden’ en vervelende woord BEVOEGD? – door een ‘onafhankelijke’ en ‘onpartijdige’ voorzieningenrechter in het jaar 2016 onterecht en onrechtmatig ‘monddood’ werd gemaakt, omdat hij toen al zei wat ‘kennelijk niet gezegd mocht worden’. (Bron en leestip voor o.a. de PvdA: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_86223375/oud-docent-scholen-aan-zee-moet-zwijgen )
Daarnaast ‘vergeet’ de PvdA om haar eigen en voormalig wethouder Jeugdbeleid, Onderwijs, Cultur, Sport en Armoedebestrijding en tevens om de voormalig en onderscheiden – Waar is de gemeentelijke verordening? Oh nee die verordening uit het jaar 1971, ik herhaal 1971, wilt de gemeente Den Helder ondanks een door mij d.d. 30 oktober 2018 ingediend Wob-verzoek niet ‘open’ en ‘transparant’ maken – eenhoofdig voorzitter van het College van Bestuur in haar ‘analyse’ mee te nemen en om de genoemde personen “op het matje te roepen”.
Tot slot vraag ik langs deze weg aan de PvdA en tevens aan de andere gemeenteraadsleden om de volgende vragen te beantwoorden:
1) Wat heeft de PvdA en wat hebben de andere gemeenteraadsleden de afgelopen jaren voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder gedaan en wat heeft zij nagelaten?
2) Wat heeft de verantwoordelijk en voormalig wethouder van de PvdA gedaan en wat heeft zij nagelaten?
3) Wat is volgens de PvdA en de andere gemeenteraadsleden het echte onderliggende probleem of wat zijn de onderliggende problemen en wat ziet zij als mogelijke oplossingen (behalve extra gemeentelijke inspanning en een ‘informatiebijeenkomstje’ waarin mogelijk door een ‘voorzitter van de ouderraad’ en tevens VVD-gemeenteraadslid zoiets gezegd zal gaan worden als: “Het gaat de goede kant op”)
4) Kan de PvdA en de voltallige gemeenteraad antwoord geven op de vraag hoeveel procent van de lesgevende docenten bevoegd en hoeveel procent van de lesgevende docenten onbevoegd is? En wat vinden zij van deze percentages? (Deze percentages kunt u terug vinden in gepubliceerde jaarverslagen) Daarbij herinner ik de gemeenteraad volledigheidshalve aan een citaat: “Echter, er kan geen enkel misverstand over bestaan dat iedereen en dus ook het management bij Scholen aan Zee, aan de vereisten voor de functie moet voldoen en dat er al helemaal geen plaats is voor bedrog.” (Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_85479917/lid-directie-scholen-aan-zee-den-helder-op-staande-voet-ontslagen)
5) Is de PvdA en de andere gemeenteraadsleden bekend met artikel 42b lid 11 van de Wet op het voortgezet onderwijs?
6) Vind de PvdA en de andere gemeenteraadsleden dat een d.d 29 maart 2016 toegekende en uitgedeelde ‘erepenning’ terecht is uitgedeeld? Zo ja waarom en op basis van welke gronden? Waren er toen deze d.d. 29 maart 2016 door de ‘burgemeester’ werd uitgedeeld geen bezwaren geuit door een huidige wethouder (namens een andere partij) ? Volledigheidshalve merk ik hier op dat de betreffende wethouder dit persoonlijk aan mij kenbaar heeft gemaakt, maar dat deze geuite bezwaren niet terug te vinden zijn in de gepubliceerde stukken van het Presidium.
Uw inhoudelijke reactie op deze en de reeds aan de gemeente Den Helder gestelde vragen (zie de correspondentie met betrekking tot het ingediende Wob-verzoek) afwachtende op het bij u; het college en de andere gemeenteraadsleden bekende emailadres en tevens verzoekende om uw reactie open en transparant op DHA te plaatsen.Met vriendelijke groet,
Jan Bruin, MSc.
Eerstegraads bevoegd docent Algemene Economie
Eerstegraads bevoegd docent Management & Organisatie

Judge X
7 juni 2019 at 18:35
De prestatie van ons gemeentebestuur, is ook erg zwak en zorgwekkend …., kan Den Haag daar ook even ministerieel ingrijpen !

JB
8 juni 2019 at 09:12
Mensen waar maken we ons druk om, als de gevels en steentjes in de binnenstad maar glimmen en recht liggen in het aanzien van een stadhuis op Willemsoord. Al jaren is het het onderwijs op het Lyceum dramatisch en vele scholieren hebben hier last van gehad. Wordt poepziek van die partijen die willen scoren over de rug van andermans ellende. Waar waren jullie de afgelopen jaren ?

Henk
8 juni 2019 at 09:42
Ja het onderwijs is er echt op vooruit gegaan. Hoe zal dat nu komen.
Er is totaal geen respect meer voor de leerkracht.
Te weinig leerkrachten.
Niveau om te huilen, HAVO van nu lijkt sterk op MAVO uit de jaren 70 en 80.
Kinderen van rond de 14 a 15 jaar moeten alleen en zelfstandig werken, ja ja dat kan de kinderbrein nog niet zoals het hoort, zij hebben begeleiding nodig…
De leerkrachten kunnen hier weinig aan doen zij staan met de rug tegen de muur en moeten alles slikken…
En nu gaan de politieke partijen vragen stellen?
zieltjes winnen over de rug van anderen, hadden ze al jaren gelede moeten doen…..

‘t kan erger
8 juni 2019 at 13:35
Als kinderen van 14 en 15 jaar niet in staat zijn zelfstandig te werken, dan zitten ze op de verkeerde opleiding. Van kinderen die na hun havo/vwo-diploma verder willen gaan studeren aan HBO/WO wordt verwacht dat zij ook zelfstandig kunnen studeren. Juist prima dat zij daar tijdig op voorbereid worden.
Het zou zomaar kunnen zijn dat veel kinderen op een te hoog niveau worden gezet in de brugklas, omdat de ouders met minder geen genoegen nemen en de school bijna dwingen hun bloedje toch vooral niet naar de Mavo of VMBO te laten gaan.
Ik heb al heel veel kinderen zien struikelen door deze houding van hun ouders. En wie krijgt dan de schuld? Juist, de school.

JB
9 juni 2019 at 09:36
Gelukkig wonen er in de rest van Nederland andere kinderen en ouders.

Helderse moeder
9 juni 2019 at 18:40
Ze moeten de kans krijgen er naar toe te werken. Brugklas gymnasium kregen ze de lessen studiebegeleiding niet i.t.t. de atheneum leerlingen. Er naar gevraagd, bleek dat de gedachte was dat gymnasiumleerlingen vers van de basisschool dit niet nodig zouden moeten hebben en was met latijn te lastig in te plannen. Passend onderwijs is een wassen neus, geen tijd en geld voor. Kan er nog een beerputje of 2 over opentrekken. Wat kan een school een leerling laten vallen, ongelooflijk!

Henk van Kuijk
8 juni 2019 at 13:06
Als je een probleem moet oplossen, dan moet je eerst de oorzaken opzoeken. Noch dit stuk, noch het verhaal van de inspectie maken die duidelijk. Enkele vragen: 1. Ligt het aan het niveau van de leraren? 2. Ligt het aan de pedagogische aanpak? 3. Ligt het aan het toelaten van leerlingen tot de Havo, die er niet horen? 4. Gaan leerlingen over die horen te blijven zitten? 5. Is er teveel lesuitval? 6. Is er voldoende controle op resultaten, in fasen? 7. Ligt het aan de wijze van besturen? Bijvoorbeeld, het bestuur luistert niet genoeg naar signalen van docenten?
Wat betreft dat laatste: luistert de PvdA wel genoeg naar de burger?

Monique_K
8 juni 2019 at 14:33
Ja natuurlijk, geef de kinderen en hun ouders maar de schuld aan de belabberde kwaliteit van het onderwijs op Scholen aan Zee .. blaming the victim.
Lees de links uit het NHD uit bovenstaande reactie van Jan Bruin, ex-docent die er wat van durfde te zeggen toen en daarvoor ontslagen werd en monddood gemaakt, maar eens na voor je de kinderen en de ouders de schuld geeft.

Anton Hagen.
9 juni 2019 at 10:11
JudgeX als de boodschap niet bevalt, doodtttttttt men de boodschapper..:-) :-).

Judge X
11 juni 2019 at 13:50
Doodt met 8x t, is ook bijzonder …. 😉

‘t kan erger
8 juni 2019 at 19:06
Volgens mij heeft u het over iets wat nergens wordt gezegd, Monique K. U geeft er uw eigen draai aan.

Monique_K
8 juni 2019 at 19:33
Oeps, ik zie net dat mijn reactie op uw commentaar als zelfstandig antwoord geplaatst is, foutje ..
maar dat bent u toch aan het doen, de kinderen en hun ouders de schuld geven? Al studeer je nog zo zelfstandig, dan nog hoort er een leraar voor de klas te staan die uitleg geeft als je iets niet snapt. Er is een verschil tussen zelfstandig leren en aan je lot over laten, en dat is wat er te vaak gebeurt op Scholen aan Zee, de leerlingen worden aan hun lot over gelaten, die krijgen geen uitleg zodat ze verder kunnen met dat zelfstandige studeren. Door te suggereren dat de leerlingen dat zelfstandige leren niet aankunnen omdat ze door hun ouders gepusht zijn naar een te hoog niveau bent u wel degelijk de scholieren en hun ouders de schuld aan het geven van het falen van de school.

ED
8 juni 2019 at 19:46
Monique_K, uw reactie is wat kort door de bocht. Uit de eerste bron van dhr. Bruin citeer ik:

“Tot ergernis van SaZ beweerde de ontslagen docent daarna regelmatig op internet dat op de scholengemeenschap onbevoegde docenten rondlopen, dat er sprake is van een angstcultuur, een schrikbewind, slecht werkgeverschap, corruptie, steekpenningen en bedrog. Volgens de rechtbank heeft de Julianadorper zijn beschuldigingen op geen enkele manier hard kunnen maken”.

Er staat duidelijk dat alle beschuldigingen van de tafel zijn geveegd door de rechtbank. Nou zijn veel van de beweringen van dhr. Bruin lastig te bewijzen. Wat ik wel een interessante vraag/bewering vind, betreft het aantal onbevoegde docenten. Dit was toen, door de rechtbank, relatief makkelijk te achterhalen. Dus ofwel dhr. Bruin kletst, ofwel de bron is onbetrouwbaar, ofwel de rechtbank passeert deze beschuldiging volledig. Daarnaast blijf ik er bij dat de lokale politici niet zo veel kan veranderen in deze situatie. Als ik kijk naar de vragen van dhr. Van Kuijk (8/6 13.06 uur), die volstrekt legitiem zijn en de kern raakt, is alleen vraag 7 te beïnvloeden door de lokale politici. De andere 6 niet. Vanuit die zin zijn de meeste vragen die hier, hoe goed bedoeld ook, worden gesteld aan de lokale politici een “waste of time”. Het hoogst haalbare is dat je een “ja” of een “nee” krijgt maar vervolgens kan je niets. Dit hoogst onderschatte onderwijs dossier ligt al jaren in Den Haag.

Vraag 3 van de PvdA is dus ook een interessante: wat de extra gemeentelijke inspanning zal of kan zijn?

Monique_K
9 juni 2019 at 14:13
U zegt het zelf ED, de beschuldigingen van Jan Bruin waren moeilijk te bewijzen voor een rechtbank, dat wil niet zeggen dat ze niet waar zijn. Laat ik het er maar op houden dat ik het wel geloof omdat ik het niet alleen in de krant heb gelezen, wat mij betreft gaat mijn petje af voor de moed van Jan Bruin omdat die er na al die jaren eindelijk wel wat van zei.
Aangaande de onbevoegde docenten, zover ik weet waren dat grotendeels invallers, en daarvan hadden ze een hele hoop. Waar ze die vandaan haalden weet ik niet, de meesten waren leraren in opleiding, en die mogen eigenlijk niet alleen voor een klas staan. Nou is het met dat enorme lerarentekort enerzijds en anderzijds de bovenmatige belasting en cq ziekte/burnouts van de bevoegde leerkrachten (te grote groepen in een onderwijssysteem dat het moet hebben van kleine rustige groepen waarin je wel enigszins zelfstandig kan studeren) ergens wel begrijpelijk dat je genoegen moet nemen met ‘the next best thing’ als invaller, een leraar in opleiding. Het zou me dan ook niet verbazen als dat op andere scholen ook gebeurt, nood breekt wet. Maar als dat op gegeven moment structureel wordt, dat er geregeld meer invallers rondlopen dan bevoegde leraren, dan is er toch iets heel erg mis, dan dien je je af te vragen hoe het komt dat bevoegde leerkrachten wegblijven, ontslag nemen etc ..
Vraagje: als de lokale politiek niet zoveel kan veranderen aan de situatie, waarom bemoeit de lokale PvdA zich er dan mee? Was u vergeten dat er zoiets bestaat als een zorgplicht tegenover de jeugd? Aan het onderwijs zelf kan de lokale overheid weinig doen, klopt, maar als blijkt dat de lokale jeugd ondermaats onderwijs krijgt is dat wel degelijk een zaak voor de lokale politici.

ED
9 juni 2019 at 20:03
Monique, ik ben niet zo heel erg onder de indruk van de bemoeienissen van de lokale PvdA. Dhr. Bruin is daar ook helder over in zijn reactie (zie zijn gestelde vragen). In de inspectierapporten staat al jaren dat het beter kan op het LAZ. En dan komt de plaatselijke PvdA met de vraag: “Onderschrijft het college de analyse dat de situatie bij Lyceum aan Zee als zeer ernstig kan worden bestempeld?”. Whahahahaha, daar krijg ik echt de slappe lach van (als een boer met kiespijn).

Laten we het onderwijs, specifiek het Lyceum aan Zee, niet veroordelen vanwege (het uitblijven van) maatregelen in Den Haag.

De “gemiddelde” leerling in Nederland is al jaren aan het veranderen. Dat gebeurt met een snelheid waarop het onderwijs onvoldoende kan anticiperen. Een ommekeer kan alleen in Den Haag te weeg worden gebracht. Het onderwijs (en niet alleen het onderwijs) heeft zeer ingrijpende interventies nodig. Den Haag kijkt daar voor weg en/of loopt te bakkeleien. De ingrijpende interventies zouden mijns inziens moeten zijn:
– onder de 18 totaalverbod op gebruik mobiele telefoons en andere sociale media;
– rondom de scholen strengere handhaving op drugsgebruik (ook in de ochtenden);
– totaal sluiten van de grenzen voor economische vluchtelingen;
– open zetten van grenzen voor vluchtelingen uit oorlogsgebied. Echter bij herstel van de vrede in het land van afkomst in 100% van de gevallen ook weer terugsturen;
– meer geld naar (in het geval van Den Helder) Schakel aan Zee voor meerjarige voorbereiding vluchtelingen uitstroom regulier onderwijs;
– verhogen van de lerarensalarissen met minimaal 9% (is achterstand op hbo functies in het bedrijfsleven);
– afschaffen wet op passend onderwijs;
– veel strenger beleid bij leerplicht (blijven ouders achterwege=> korten op kinderbijslag. Blijft het kind achterwege => eerder en langer inzetten van taakstraffen);
– significant te weeg brengen van een verminderde administratieve druk in zijn geheel maar met name in het basisonderwijs;
– bijhouden en publiek maken van bekwaamheidsdossier leraren.

Dit kan (deels) bekostigd worden door het vormen van grotere klassen. Grotere klassen wordt dan weer mogelijk.

Beste Monique, volgens bepaalde rekenmodellen van bijvoorbeeld AOB kunnen we afkoersen op een lerarentekort van 10.000 fte. Dat zijn 10.000 voltijds docenten.

Wat gaat de lokale politiek daaraan veranderen. Ik hoop echt veel, maar…………
Leestip:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs

Monique_K
9 juni 2019 at 22:54
Ik ben evenmin onder de indruk van de bemoeienis van de PvdA, maar dat neemt niet weg dat ze wel degelijk het een en ander in de melk te brokkelen hebben, via de zorgplicht voor de jeugd.
Wat u lijst betreft:
– uw wens voor een totaalverbod van telefoons is wel te begrijpen maar niet erg realistisch. Wilt u iedere scholier iedere dag gaan fouilleren? Inleveren aan het begin van de les, en na afloop terug, werkt prima, meer is niet nodig.
-en waar haalt u de mensen vandaan voor die extra controle, of beter gezegd het geld voor die mensen?
– lekker makkelijk gezegd, dat ‘totaal sluiten van grenzen voor …’, hoe wilt u dat kunnen constateren dat iemand economisch vluchteling is? U kunt het ruiken, verder geen onderzoek nodig?
– 100% terug na herstel van vrede voor oorlogsvluchtelingen? Als het om een redelijk kort verblijf gaat, zo’n 2 tot 3 jaar hier in Nederland en werkloos, kan ik daarin meegaan. Bij langer verblijf of korter maar werkend zie ik dat toch anders, en zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Ten eerste omdat het gewoon wreed is tegenover kinderen, hoe langer ze hier wonen des te wreder wordt het. Ten tweede, hoe denkt u dat een toch al getraumatiseerd mens zich gedraagt als die weet dat hier hard werken en iets opbouwen zinloos is want je moet toch terug, of het nou over 5 of 15 jaar is? Als u uitvreters wil creëren is dat wel de manier.
– de internationale schakelklas (die in theorie overigens niet alleen voor asielzoekers is) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
– verhoging van het salaris met een significant percentage bepleit ik al jaren, wat er tot nu toe is gebeurt lijkt meer op ‘blij maken met een dode mus’.
– waarom wilt u de wet op passend onderwijs afschaffen? Wat moet het voordeel daarvan zijn? Moet het slimme kind dat alles spelenderwijs oppikt maar op hetzelfde tempo werken als het kind dat vier keer zoveel tijd nodig heeft, met als gevolg dat beide kinderen doodongelukkig zijn, de een omdat die zich halfdood verveelt vanwege het moeten wachten en de ander omdat die zich oerdom voelt omdat die het zo moeilijk vindt, waardoor beiden onrustig worden en daarmee de hele groep op stelten zetten? Dat passende onderwijs is met goede redenen bedacht, dat terugdraaien heeft mi alleen maar nadelen.
– u stelt het wel heel simplistisch met de leerplicht, als een ouder tekort schiet wilt u hem straffen? Hoe moet een ouder het klaarspelen dat zijn kind naar school gaat en blijft, ontslag nemen en de hele dag ernaast blijven zitten? En wat leert een kind in zo’n geval van een taakstraf, gaat het daardoor ineens wel graag naar school? Daarnaast mis ik de school in de rij, diegene die met veel te veel vrije tussenuurtjes aka ‘verplicht spijbelen’ haar zorgplicht verwaarloosd.
– minder bureaucratie lijkt mij een heel goed idee
– dat zou heel makkelijk kunnen op de website van de school, onder de noemer ‘ons team’ met naam en toenaam, opleiding etc.
– grotere klassen waar? In het basisonderwijs zeker niet, de eerste paar jaren, dat zou veel te druk worden. In het VO best, maar alleen als er goede leerkrachten zijn, anders wordt het een puinhoop.
En ja, dat er een gigantisch lerarentekort is dat alleen maar groter wordt wist iedereen met meer dan twee hersencellen al een riant aantal jaren. Ik verwijt de overheid dan ook laksheid in het kwadraat. Wat de gemeente hieraan kan doen is de overheid onder druk zetten om meer geld vrij de maken voor het basisonderwijs en het VO, de gemeente kan immers niet meer goed zorgen voor de leerplichtige kinderen, dus gebruik je zorgplicht als drukmiddel.

ED
10 juni 2019 at 09:20
Het centraal planbureau heeft een scenario waarbij Nederland richting de 20 miljoen inwoners gaat in 2050. Oorzaak; 3 x raden. Nederland raakt vol. Om in de toekomst vluchtelingen uit oorlogsgebied te kunnen blijven opvangen, dient er ook weer een terugkeer beleid te zijn op het moment dat er weer vrede is in het land van afkomst. Of gaan we na 2050 de wereldvrede beleven? Ik hoop het maar ik ben niet naïef. In Nederland kan in de tussentijd prima een financiële situatie gecreëerd worden om een goed bestaan in het land van afkomst op te bouwen.
https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf

De vluchtelingenstroom zal afnemen tot slechts zij die het echt nodig hebben. Gevolg: je hebt veel minder leerlingen in de klas die de taal onvoldoende beheersen.

Ik ben niet voor afschaffing passend onderwijs. Ik ben voor afschaffing WET op passend onderwijs. Alles wordt nu maar in dezelfde klas gezet en de docent mag dat van onderwijs voorzien. Ga er maar aan staan; 35 leerlingen in een klas waaronder 2 autisten, 3 ADHD’ers, een ODD’er en nog 3 leerlingen die de Nederlandse taal niet goed beheersen… Succes met je wiskundeles. En een blokuur later staat er weer een andere groepssamenstelling voor je snuffert.

En die mobiele telefoons. Uw argument is precies wat er mis is in het onderwijs. U legt de verantwoordelijkheid weer bij de docent. Een docent zou zich daar niet eens druk om hoeven te maken.

Als een ouder een kind pedagogisch verwaarloosd, dient dat aangepakt te worden. Dat is wat anders dan wanneer een ouder werkt en een kind dan besluit om niet naar school te gaan. In 9 van de 10 gevallen weer met een achterliggende oorzaak in de sociale media of gamen (tot drie/vier uur in de nacht). Wanneer een kind besluit om te spijbelen moet ook het kind de consequenties van het gedrag aanvaarden. Als het kind in gesprekken niet komt tot een structurele gedragsverandering gaat het maar eens een paar zaterdagen aan de bak in dienst van de gemeenschap.

Ferry
8 juni 2019 at 21:28
Ik ga er vanuit dat dhr J.Bruin alvorens naar de voorzieningen rechter te gaan alle mogelijke instanties heeft benaderd om zijn grieven en herstelplan tot in de treure zal hebben omschreven en besproken met betrokken collega,s,inspectie,lokale en misschien wel provinciale tot landelijke politici aan toe.
Resultaat gezien zijn reactie 0,0 overal betonnen muren,resultaat(gigantisch) behoorlijk gefrustreerd.
Na tig jaar komt naar buiten in rapport dat de gehele winkel een puinzooi is,in koor zal de lokale politiek met in dit geval de P.V.D.A. voorop gaan roepen ,,wij zijn geschokt,,
Hiermee veranderd er natuurlijk helemaal niets,het is inmiddels een ministeriele zaak geworden.
En voor hen die al jaren naar deze puinhoop hebben toegezien en niets hebben ondernomen en tevens ook hun collega dhr J.Bruin niet openlijk hebben ondersteund,neem tenminste ONTSLAG en hoepel op.

RB
9 juni 2019 at 07:37
gratis bus naar Schagen invoeren, probleem opgelost….. toch Sylvia?

Henk
9 juni 2019 at 22:13
Het begint allemaal met een veilige en prettige sfeer op school. Niet met weer hogere salarissen en leerlingen of hun ouders pesten.

Hijneken
12 juni 2019 at 12:38
Ik heb ooit eens een vakbondsadvocaat tegen de voorzitter van het college van bestuur (de voorzitter was voorzitter van zichzelf) horen zeggen dat één van zijn leidinggevenden bijzonder onprofessioneel was, dat heeft SaZ destijds veel geld gekost. Ik denk ruim 40.000 euro. Het is dan ook makkelijk gokken met andermans geld. En mensen kun je natuurlijk gewoon vervangen.

https://denhelderactueel.nl/2019/06/alle-hens-aan-dek-voor-lyceum-aan-zee/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lyceum+aan+Zee