Hans Vos – PRANGENDE VRAGEN (1 & 2 & 3) + Clara van de Wiel – Hoe boze burgers Bergen het lokale bestuur leven zuur maken + Frans Zomers – RvS + AC – ‘Valse concurrentie’

PRANGENDE VRAGEN (1)

DE KWESTIE E. v. H.

Het onderzoek van Hoffman naar vermeende steekpenningen, die gevraagd dan wel ontvangen zouden zijn door E. v. H. en een hypothecaire geldverstrekking door bouwbedrijf Ori aan E. v. H. richt zich op de periode van voor 1 januari 2017.
De ambtelijke organisatie BUCH is pas op 1 januari 2017 van start gegaan.
Kan het College uitleggen, waarom er destijds besloten is door het vorige College om het onderzoek niet naar zich toe te trekken, maar het uit handen heeft gegeven aan het Bestuur van de BUCH?

Kan het College aangeven waarom de opdracht an sich aan Hoffman voor niemand in te zien is?
Zeker ook in het licht van aard en omstandigheden hoe de kwestie van H. in de openbaarheid is gekomen en de toch al heersende onrust en onvrede rond eerdere plannen, zoals herinrichting centrum Bergen en het terrein van de Watertoren?

Kan het College uitleggen wat destijds de overwegingen zijn geweest, ogenschijnlijk tegen de wettelijke richtlijn hier omtrent in, om geen aangifte tegen E. v. H. bij het openbaar Ministerie te doen en de Rijksrecherche in te schakelen, maar in plaats daarvan bureau Hoffman de opdracht te geven?

Kan het college aangeven wat zij vindt van het feit, dat burgemeester mevrouw Hafkamp, zeker bij de op non actief stelling, maar ook later en zelfs tot op heden zich nooit publiekelijk heeft uitgelaten over de kwestie van H.?
Dit in het licht van andere zaken, die ook al tot grote onrust en onvrede bij de inwoners van bergen hadden geleid en waar in de kwestie v. H. raakvlakken mee zijn.

Is het wel of niet afleggen van een (toelichtende) verklaring door burgemeester Hafkamp ooit besproken en of afgesproken binnen het College van burgemeester en Wethouders?
Heeft het College, of het vorige College, ooit overwogen dan zelf maar een openbare verklaring af te geven?
Als bij deze afweging de conclusie is geweest, dat dit niet de taak, of opportuun of anderszins door het College zou moeten worden gedaan, wat zijn hier dan de onderliggende redenen voor geweest om geen verklaring namens het College af te geven?

Wat wordt de opstelling van het College, mocht blijken, dat uit het onderzoek van bureau Hoffman blijkt, dat het toenmalige College in haar totaliteit (mede) verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontstane onrust, onvrede, ondeugdelijkheden en de daarmee gepaard gaande kosten?
Kortom: hoe denkt het college om te gaan met de (politieke) verantwoordelijkheden, die mogelijk voortvloeien uit {fouten} en/of aansprakelijkheden van hun voorgangers op dit terrein?

Is het plan om het rapport Hoffman geheim te verklaren op voorhand binnen het College van Burgemeester en Wethouders besproken?
Zo niet, heeft het College nog bevoegdheden en/of mogelijkheden deze geheimverklaring terug te draaien?
En zo ja, gaat het College dit nog doen of de nodige stappen daartoe ondernemen?
Zo niet, kan het College dan toelichten waarom zij dit niet gaat doen?

Kan het College toelichten hoe de gang van zaken rond de geheimhouding van het rapport Hoffman zich verhoudt tot het door haar zo gewenste Raad brede beleid, transparantie en samenspraak met de inwoners van Bergen? Zeker gezien aard en wijze, waarop de kwestie van H. in de openbaarheid is gekomen.

Kan het College de vervolgstappen schetsen naar aanleiding van dit eerste Rapport Hoffman?
Volgt er alsnog aangifte?

Wie zich kan vinden in deze vragen kan ze doorsturen naar:
info@flessenpostuitbergen.nl

graag ons in cc om de telling bij te houden:
samen.bergen.verzetten@outlook.com

Op naar vraag 2.

Facebook, Samen Bergen Verzetten, 17 augustus 2018 om 09:29

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/741223379553614/

PRANGENDE VRAGEN (2)

DE AMBTELIJKE ORGANISATIE BUCH

Zoals helaas bekend, gaat de start van de BUCH nogal gepaard met de nodige (financiele) problemen, zoals haperende softwaresystemen, hoog ziekteverzuim en forse meerkosten.

Kan het college aangeven hoeveel de {automatisering} van en binnen de BUCH en de daarbij aangesloten gemeenten inmiddels heeft gekost?
Kan het College aangeven welke kosten er inmiddels geraamd zijn om deze problematiek op te lossen en over welke termijn we dan spreken?

Kan het college een beeld geven van de problemen, achterstanden, gevolgen van deze haperende software en automatiseringsproblemen?
Kan het College aangeven op welke termijn, met inzet van welke middelen, deze a achterstanden, problemen en gevolgen opgelost zullen zijn?

Huishoudboekje.
In een goed bijgehouden huishoudboekje is het normaal, dat als je € 10 tekort komt, daar waar je had begroot € 10 over te houden, het verschil dan het dubbele is, zijnde € 20.
In plaats van de geraamde bezuinigingen blijken de kosten van de ambtelijke werkorganisatie BUCH aanzienlijk hoger te liggen.
Het vorige College heeft dan ook de toenmalige Raad om extra miljoenen verzocht teneinde deze tegenvallers op te vangen.
Voorziet het College, dat dit in 2019 wederom het geval zal zijn en zo ja, voor hoeveel miljoen?

Kan het college een bijgesteld beeld schetsen van de eerste 5 jaar van de BUCH m.b.t. de beoogde en in de begrotingen opgenomen bezuinigingen t/m 2021 versus de tekorten t/m 2021?
Dus; hoeveel miljoenen euro’s moeten er in die 5 jaar bij, in plaats van de geschatte bezuinigingen?

Kan het College aangeven, mede in het licht van de vele miljoenen aan kosten en stroppen en al dan niet ingecalculeerde (plan)schadeclaims m.b.t. het mogelijk afblazen van de 4 controversiële projecten van het vorige College, de boven de markt hangende planschades Eeuwigelaan e/o
(33 stuks), de enorme kostenpost aan termijnoverschrijdingen en dwangsommen, de miljoenen euro’s aan herziening, herontwikkeling en de meerkosten van de automatisering van de BUCH, de enorme kostenpost aan lopende bezwaren en gerechtelijke procedures en de enorme kosten aan inhuur externe bemanning (detachering)tezamen met deze miljoenen kostenoverschrijding binnen de BUCH gevolgen zal hebben voor de inwoners van Bergen?
Kunnen deze tientallen miljoenen nog betaald worden vanuit de gemeentelijke reserves of zullen gemeentelijke heffingen verhoogd moeten worden? En zo ja, welke gemeentelijke heffingen dan en met hoeveel?
Zal het t.a.v. de dienstverlening aan de inwoners van Bergen te merken zijn in die zin, dat voorzieningen anders of minder vaak toegankelijk worden of dat de beprijzing van sommige diensten verhoogd wordt?

Kan het College aangeven of, en in hoeverre, er al een concreet plan bestaat t.a.v. het hoge ziekteverzuim en het enorme verloop binnen het ambtenarenkorps?
Kan het college een ruwe schets geven van deze concrete maatregelen, wat de meerkosten van deze maatregelen zijn en op welke termijn dit tot wezenlijk verbeteringen moet leiden?

Kan het college aangeven of er, al dan niet met andere bij de BUCH aangesloten gemeenten, er gesproken wordt over de voortgang en organisatie van de BUCH, ook qua aansturende en bestuurlijke (re)organisatie?

Kan het College aangeven of er in haar optiek, puur juridisch en organisatorisch gezien, er nog een weg terug is en wat de opvatting hierin van dit College is?

Goede vragen?
Stuur ze dan door naar:

info@flessenpostuitbergen.nl

en in cc naar: samen.bergen.verzetten@outlook.nl

Facebook, Samen Bergen Verzetten, 19 augustus 2018 om 11:40

Reacties:

Anton de Porto
Dat heb jij toch al lang doorgestuurd, Hans?

Hans Vos
Jep!

Hans Vos
Alleen had ik op de eerste sessie direct een ontvangstbevestiging ….nu niet ….het zal toch niet …..

Will Wokke
Ik brandt als de Klok van nieuwsgierigheid. Is het bestuur bij machte om zoveel cijfers te tonen.

Hans Vos
Of flessenpost tv zo dapper om het te vragen ,maar de gemeente bergen betaald en wie betaald …..

Will Wokke
Eens zij de directeur van de gemeente Alkmaar tegen mij nadat ik hem vroeg wat te doen in de onderhandeling met NS over het stationsplein. Will wie betaald bepaald. Daar kon ik het mee doen. Bij alle gedoe binnen de gemeente Bergen moet dat ook zo zijn. De Raad, onze vertegenwoordigers betalen, naar realiseren deze dames en heren zich wel dat wij de burgers het zijn die betalen????

Ben Kamp
Hans Vos krijg je dan als antwoord de waarheid te horen?

Ben Kamp het gaat verkeerd met het huidige college /Hetty Hafkamp en dan schakelen ze the feel good tv show weer in ….en laat ik het hopen dat ik het mis heb ….maar dat zullen de vragen die gesteld gaan worden bewijzen

Will Wokke
, want politiek is als een rookgordijn.

Kaija Bronkhorst
Ben Kamp pffft jij bent echt grappig. Politiek en de waarheid??😉

John Bok
Wie betaalt bepaalt

Will Wokke
John Bok idd

Will Wokke
Met zoveel vragen kan het huidige apparaat niet uit de voeten, gevolg er zal een extern of externe worden ingehuurd. Vermoedelijk twee manjaren werk. OMG the soap gaat maar door.

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/743433359332616/

PRANGENDE VRAGEN (3)

DE AMBTELIJKE ORGANISATIE BERGEN

En de daarmee samenhangende problemen, immense kosten en de negatieve beeldvorming.

Zoals het College bekend, is er een immens probleem ontstaan binnen de gemeente Bergen m.b.t. niet alleen voldoende aantallen ambtenaren, maar ook m.b.t. voldoende kunde en kennis bij diezelfde ambtenaren.

Drie specifieke onderwerpen springen hierbij wel erg negatief in het oog:

1. De afdeling Ruimtelijke Ordening, meer specifiek zij, die bemoeienis hebben met gewijzigde, dan wel te wijzigen bestemmingsplannen, de daaruit voortgevloeide of nog voort te vloeien planschadeclaims, de beoordeling van (omgeving)vergunningsaanvragen en het aantal en de kwaliteit van de voor deze sectoren werkende juristen.

Kan het College aangeven welke concrete plannen zij heeft om op zeer korte termijn het enorme tekort aan RO ambtenaren en juristen, zowel qua aantal als qua kwaliteit structureel denkt op te lossen?

Kan het College aangeven welke bedragen er inmiddels zijn uitgegeven aan externe inhuur van {ambtenaren} op dit terrein, zowel als zelfstandige, als via een detacheringsbureau, zoals maandag?

Kan het College aangeven wat volgens haar de oorzaak is van het feit, dat deze extern ingehuurde krachten veelal binnen zeer korte tijd ook weer opstappen?

Kan het College aangeven, wat de gevolgen inmiddels zijn van deze, al maanden en maanden voortdurende, situatie?

Kan het College aangeven, hoeveel vergunningaanvragen er de laatste 24 maanden {van rechtswege} zijn vergund?

Kan het College aangeven hoe vaak in de periode van de afgelopen 24 maanden alleen al er geen antwoord, besluit of verweer van de kant van de gemeente is gekomen, omdat, zonder verdere berichtgeving hieromtrent, de gemeente zich niet aan de wettelijke termijnen hiervoor heeft gehouden?

Kan het College aangeven hoe zij denkt deze problemen tegen te gaan, dit ondanks de helaas nog wel even voortdurende onderbezetting binnen de betreffende ambtenarenafdelingen?

Kan het College aangeven, rond welke datum zij verwacht, dat deze problemen niet meer zullen spelen?

Kan het College aangeven, of zij in de kwestie Han Muelink een oplossing voor ogen heeft of dat zij de uitspraken van de Raad van State naast zich neer blijft leggen?

Kan het College aangeven, of en in hoeverre zij nog een oplossing heeft of zoekt voor de kwestie Ingrid Schouw?

Kan het College aangeven wat haar standpunt is t.a.v. de planschades gebied Westdorp?

Kan het College aangeven op welke termijn zij de bestemmingsplannen, (veel) ouder dan 10 jaar gaat herzien?
Gezien de huidige bezetting en expertise binnen de ambtelijke geledingen: wat heeft het College hierbij voor ogen aan concrete stappen hiertoe?

Kan het College aangeven of zij de door het vorige College gedane uitspraak middels een kernboodschap:
{Alle fouten die door het College/de Raad zijn gemaakt, dus ook o.a. (gewijzigde) bestemmingsplannen), worden op kosten van de gemeente! Hersteld.}

Niet alleen onderschrijft, maar ook ten volle zal uitvoeren?

2. Schriftelijke verzoeken, klachten.
In de afgelopen jaren is het helaas usance geworden, dat als inwoners indringende vragen stellen aan of klachten indienen bij ambtenaren, het College of zelfs mevrouw de Burgemeester, zij of helemaal geen antwoord krijgen, of slechts de ontvangstbevestiging met de mededeling, dat er {binnenkort} op terug gekomen zal worden, hetgeen dan niet geschiedt.
Dit geldt helaas ook meerdere malen voor in dit verband gedane toezeggingen van de burgemeester.
Komt er een voor de inwoners transparante en gegarandeerde klachtenafhandeling, waarbij klachten niet, voor het gevoel van de inwoners, standaard niet ontvankelijk worden verklaard of waarbij de klacht niet serieus wordt onderzocht?
Kan het College deze klachtenafhandeling verduidelijken?

Kan het College aangeven, welke maatregelen zij al heeft genomen of gaat nemen, teneinde deze gang van zaken conform wettelijke normen en met respect voor haar inwoners, op reguliere wijze voortaan af te handelen?

3. Vertrouwen in de gemeente.
Kan het College aangeven, in breder verband, hoe zij de bestuurlijke onbalans binnen de driehoek Raad, College en ambtenaren en het volkomen gebrek aan vertrouwen bij de inwoners hierin, nog los van de ( nationale) beeldvorming hieromtrent, denkt te herstellen?

Kan het College beamen, dat het de Raad van de gemeente is, die het hoogste gezagsorgaan is, dat beleid en/of plannen initieert en dat het niet zo kan zijn, of qua beeldvorming over kan komen, dat dit (gedeeltelijk) door de gemeenteambtenaren wordt bepaald en er zelfs ambtenaren zijn, die door deze onbalans kans zien zich eigen vrijheden en eigen {portefeuille-opbouw} te permitteren, zoals de op non-actief gestelde projectleider van H.?

Kan het College de concrete maatregelen schetsen, die moeten leiden tot een hernieuwde balans en ter voorkoming van de geschetste onbalans met de kwalijke gevolgen ervan?

Goede vragen?
Stuur ze door naar:
info@flessenpostuitbergen.nl

met in cc: samen.bergen.verzetten@outlook.com

Facebook, Samen Bergen verzetten, 21 augustus 2018 om 13:12

Reacties:

Frans Zomers
Kan het college aangeven waarom een onderzoek naar envelopjes en een geldlening 4 maanden moet duren en hoe een ambtenaar als hij onschuldig blijkt dan na 4 maanden nog geloofwaardig kan overkomen? Is er al een outplacement traject gestart? Wie neemt zijn/haar verantwoordelijkheid voor het verkwanselen van 800.000,- gemeenschapsgeld nu uit alles blijkt dat het college bewust achter geprutste taxaties is gaan staan en een externe adviseur willens in de wetenschap dat die knoeit met de taxaties steeds weer riante opdrachten heeft verstrekt?

John Bok
Kan het college aangeven dat bij bestemmingsplanwijzigingen tbv bouwplannen met de benadeelde inwoners ten gevolge van de bouwplannen op voorhand de planschade wordt overeengekomen zodat inwoners niet voor een voldongen nadelig feit komen te staan en zij zelf maar uit moeten zoeken waar hun recht te halen en hun schade gecompenseerd te krijgen?

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/745674699108482/

Dit is hoe boze burgers in Bergen het lokale bestuur het leven zuur maken

Een Facebook groep bestookt het gemeentebestuur van Bergen (NH). Vaak zonder, heel soms met bewijs. De scheidslijn tussen de betrokken en de boze burger is dun.

Je kunt je goed voorstellen waarom mensen in Bergen willen wonen. De lanen zijn er breed en groen. De duinen weids, zonder veel bebouwing. Dorps, maar vol kunst en cultuur. De terrassen zitten ook op een bewolkte dinsdagochtend vol.

“Shit, wat is het hier mooi, hè”, zegt Fred Vos. In zijn donkerblauwe Saab cirkelt hij rond de verschillende kernen: Bergen, Schoorl, Egmond. Raampje open, arm naar buiten, losjes wijzend tijdens het praten. Toet, doet hij als hij een bekende ziet. Hij lijkt volledig in zijn element. Toch is hij een boze burger. nee, dat is te zacht uitgedrukt. Grijnzend: “Lekker op tenen trappen. Schoppen waar ik schoppen kan, vind ik heerlijk.”

Vos is beheerder van Samen Bergen Verzetten, een Facebook groep, waarin politici en ambtenaren vaak fel en persoonlijk worden aangevallen. Ook probeert de groep corruptie en willekeur bloot te leggen – met incidenteel succes. In maart werd een hoge ambtenaar van de gemeente op non actief gesteld na een publicatie op de pagina.

Bijna 3.700 leden telt Samen Bergen Verzetten (‘SBV’, voor Vos), op een inwoners aantal van 30.000. Een stuk kleiner is de groep mensen, die zich actief mengen in de discussies: enkele tientallen. Maar vraag je inwoners ernaar, dan zijn er weinigen, die het fenomeen níét kennen. Sommigen smullen van de berichten, volgens anderen terroriseert de groep de gemeente. Dat SBV invloed heeft, is overduidelijk.

Dat blijkt wel uit het feit, dat diverse ambtenaren binnen de BUCH, de samenwerkende gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, hebben laten weten niet meer voor Bergen te willen werken. Volgens burgemeester Hetty Hafkamp zijn ze bang online “neergesabeld en afgebrand” te worden op “een van de online discussieplatforms”. SBV wil ze uitdrukkelijk niet noemen, maar andere platforms in Bergen zijn kleiner en maken minder los.

In Bergen zie je hoe dun de scheidslijn is tussen betrokken burgers en boze burgers, tussen rancune en betrokkenheid. En hoe de online en offline wereld zich in een kleine gemeenschap vermengen.

Huisje in de duinen

Tot een paar jaar geleden had Fred Vos, stukadoor van beroep, geen idee wat een gemeenteraad, wethouder en burgemeester precies doen. Stemmen deed hij nooit. “Ik wist niet eens wie er meededen.” Zijn verhaal begint in 2013, als hij met zijn vrouw en twee kinderen van Alkmaar naar Bergen verhuist. Van zijn vader had hij een huisje geërfd, midden in de duinen. Volmaakt gelukkig zou het gezin er worden. „Vuurplekkie, plankie naar de koeien toe. Genieten.”

De vergunningen leken rond, maar enkele maanden na de verhuizing maande de gemeente het gezin per direct te vertrekken. Het pand mocht volgens het bestemmingsplan niet bewoond worden, hoewel dat voorheen jaren gebeurde. Dwangsom: 75.000 euro.

Vijf jaar later trilt zijn stem nog als hij erover vertelt. Er was paniek, ja, maar al snel vooral woede, en daarna vechtlust. “Ik laat me met mijn gezin toch niet zomaar op straat flikkeren?” Onderhandelingen en mediation liepen op niets uit, beide kanten draaiden zich vast in een juridische strijd.

En toen, zegt Vos, besloot hij zijn verhaal op internet te zetten. “Ik wilde dat mensen begrepen wat hier gebeurde. Ik wilde niet met pek en veren het dorp worden uitgejaagd zonder dat iemand ervan wist.”

De meeste burgers denken op z’n best eens in de vier jaar na over lokale politiek. Laat staan, dat ze zich erin willen mengen.

In Bergen praat de burger terug. “Er was hier altijd polemiek”, weet ondernemer Harry Steunenberg, tevens uitgever van de lokale krant Flessenpost uit Bergen. “Je had hier in het verleden al volop kunstenaars, schrijvers, dichters. Bergenaren zijn vaak mensen met geld, die het allemaal altijd beter weten.”

De afgelopen jaren kwamen burgers in Bergen vaak lijnrecht tegenover de politiek te staan. Er waren tientallen rechtszaken over bouwvergunningen en bestemmingsplannen, die vaak eindigden bij de Raad van State.
Bergen was al berucht vanwege de politieke omgangsvormen en ruzies.

Lees daarover: In Bergen is weinig hoop op eind aan politieke ruzies

Een aantal grote projecten splijt de gemeente. De fusie van drie voetbalclubs. De bouw van een sporthal. De aanleg van een fietspad.

Zelden liepen de emoties zo hoog op als bij de discussie over de herinrichting van de entree van het dorp. Onder de naam ‘De 7 dorpelingen’ zou een winkelcentrum verrijzen, met een grootschalige parkeervoorziening. De lokale Aldi zou erheen verplaatst worden. Vooral dat laatste stuitte op fel verzet. “Er zít al een supermarkt”, zegt René Meijer, een van de aanvoerders van het protest. “Waarom zou je zo’n discounter naar díé plek halen?” Om de gemoederen te benaderen gaf de gemeente burgers de mogelijkheid met een alternatief plan te komen. Maanden werkte een actiegroep onder leiding van Meijer aan een voorstel, met de titel Mooier Bergen. Maar op een raadsvergadering eind 2016 veegde de coalitie het burgerplan alsnog van tafel.

Meijer raakt nog altijd geëmotioneerd als hij erover vertelt. “Als je mensen het idee geeft inspraak te hebben, maar je doet er helemaal niks mee: dan krijg je rancune!” Er volgden verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarna bleek dat de verantwoordelijk wethouder een deel van de correspondentie vernietigd had, en een rechtszaak, die nog bij de Raad van State moet dienen. Meijer is ervan overtuigd, dat de gang van zaken oneerlijk is.

Het verbaasde hem niets, dat in maart opeens een topambtenaar op non actief werd gesteld na berichten in de Facebook groep. Meijer: “Toen vielen er opeens wel een flink aantal stukjes op hun plek, ja.”

“Och, wij wobben zoveel”

“Kijk, hier woonde ’ie.” Fred Vos draait een smalle straat in het centrum van Bergen in. Voor het voormalige huis van voormalig wethouder Rob Zeeman houdt hij even halt. “Daar komt het niet meer goed mee, hoor. Die is nog altijd woest op mij.”

Zeeman was in 2015 de eerste op wie Vos op zijn Facebook pagina zijn pijlen richtte. Uit wraak, erkent hij, omdat de wethouder onvoldoende begrip zou tonen voor zijn dreigende uitzetting. En dus ging Vos voor zijn huis posten. “Gewoon kijken of ik hem op iets kon betrappen.” En inderdaad: Zeeman verhuurde zijn huis, terwijl het bestemmingsplan dat niet toestond. Volgens Zeeman waren daarover afspraken gemaakt met de gemeente, was het wel degelijk “keurig geregeld”. Maar Vos deelde zijn bevindingen op Facebook, diende een Wob verzoek in. Juridisch klopte het niet, en nadat de Wob resultaten verschenen, stapte Zeeman begin 2016 op.

Vos’ eigen zaak strandde eind 2016 bij de Raad van State; half februari 2017 moest hij zijn huis uit.

Samen Bergen Verzetten groeide in de tussentijd alleen maar. Vos: “Die groep werd ook een uitlaatklep. Ik zou heel zielig ten onder gegaan zijn, maar hierdoor heb ik allerlei mensen in het dorp leren kennen.”

Hij heeft een klein clubje om zich heen verzameld met wie hij zich vastbijt in het Bergense bestuur. Zijn belangrijkste kompaan heet Frans Zomers. Ooit wethouder in Bergen, later nog een tijdje in het Friese Harlingen. Zomers voert zijn eigen strijd: namens tientallen bewoners bestookt hij de gemeente met planschadeclaims, schadevergoedingen voor eigenaren, wier huis minder waard is geworden door een door de gemeente gewijzigd bestemmingsplan. Naar eigen zeggen „voor de lol”, volgens sommigen in het dorp om er zelf flink aan te verdienen.

Het was via Facebook, dat Vos en Zomers in 2015 met elkaar in contact kwamen. Inmiddels zijn ze een hecht team. Vos: “Frans gaf mij gewoon het Zwitserlevengevoel.” Google, Kadaster, Kamer van Koophandel: alles trekken ze na. Zomers: “Och, wij wobben zoveel!” Vos: “Klopt, we zijn ouwe wobbers!”

De lange betogen op Facebook worden meestal geschreven door Frank Zuydwijk, een andere vriend van Vos. Ze staan niet zelden bol van de verdachtmakingen en aanvallen. Praat je met Vos en Zomers, dan struikelen ze over de complotten. Wethouders, raadsleden, ambtenaren: ze zijn vrijwel allemaal corrupt, hypocriet of op z’n best onnozel. Vooral de haat tegen burgemeester Hetty Hafkamp zit diep. “We zijn echt niet van de waanideeën,” zegt Vos. “Maar er heerst in Bergen gewoon willekeur, vriendjespolitiek. Je hebt hier een netwerk met rijke mannen, die het onderling al jaren regelen.”

Steekpenningen

Hard bewijs hebben ze zelden. Maar in maart had SBV opeens wél beet, met dank aan André van Wonderen, een vastgoed ontwikkelaar uit Alkmaar. Via Facebook had hij al langer contact met Vos, ze hadden samen eens een verbouwing gedaan. Op de computer van zijn vader, een inmiddels overleden projectontwikkelaar, vond Van Wonderen e-mails, waaruit zou blijken dat Eric van Hout, een topambtenaar, die in Bergen al decennia verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, steekpenningen zou hebben geëist. Niet veel later ontdekten Vos en Zomers in het kadaster, dat Van Hout voor de aankoop van zijn huis een groot bedrag had geleend van een andere grote projectontwikkelaar. Ze zetten alles op Facebook. Drie dagen later stelde de gemeente Van Hout op non actief.

Bedrijfsrecherche bureau Hoffman werd gevraagd onderzoek te doen. Het eindrapport is klaar, maar alleen onder strikte geheimhouding besproken met de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. Tot frustratie van meerdere raadsleden, onder wie Hans Haring (Gemeentebelangen BES), die inmiddels zelf een Wob verzoek heeft gedaan om het rapport openbaar te maken. Intussen is het Openbaar Ministerie ook een onderzoek gestart.

Oud wethouder Zeeman, inmiddels uit Bergen vertrokken, denkt met afschuw terug aan “de verschrikkelijke terreur van die Facebook groep”. In de berichten ziet hij vooral de hand van Zomers, die de gemeente “chanteert” om geld los te krijgen. Betrokkenheid van burgers, zegt Zeeman, is in Bergen meestal eigenbelang. “André van Wonderen zou zelf worden benadeeld bij herinrichting van het dorpsplein, omdat dan het uitzicht van een van zijn panden belemmerd wordt. Fred Vos wil zijn schadeclaim uitbetaald zien. En bij de herinrichting van het dorpsplein willen sommige mensen gewoon een eigen biologische supermarkt.”

“Ik laat me toch niet zomaar op straat flikkeren?”
Fred Vos beheerder Facebookpagina Samen Bergen Verzetten

„Dat ze die zaak rond Van Hout hebben blootgelegd, dat is een echte prestatie”, zegt Harry Steunenberg, uitgever van Flessenpost uit Bergen. „Maar ik heb grote bezwaren tegen de manier, waarop ze zich positioneren. Zo hard, zo fel. Zo veel verdachtmakingen zonder hard bewijs.” Want, benadrukt Steunenberg: er gaat weleens wat mis in Bergen, maar zo erg is het allemaal ook niet. De groep beïnvloedt volgens hem de sfeer. „Ik heb de indruk, dat het heel veel gelezen wordt. En het stookt in verhoudingen.”

Ook René Meijer vindt, dat Samen Bergen Verzetten “de regels van normale communicatie ver overschrijdt”. „Of die cartoons van de burgemeester, die ze plaatsen. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen.” Op een van de gefotoshopte plaatjes zit Hafkamp naakt op een sloopkogel.

“Ik heb de berichten in de groep een aantal keer bekeken”, zegt Hetty Hafkamp. “Maar toen dacht ik: ik moet dat maar niet meer doen.” De burgemeester gaat, zo benadrukt ze meermaals, liever persoonlijk in gesprek met burgers om te horen wat er speelt. “Dat vind ik veel waardevoller, dan dat ik mij ga roeren op Facebook. Dat is niet een stijl, die bij me past.” Ze benadrukt: het is een kleine groep, die zich in de Facebook groep manifesteert. “Maak het niet groter dan het is.”

Niettemin maakt ze zich zorgen. Om het “nep nieuws,” dat via de groep wordt verspreid. Of de gevolgen voor ambtenaren, in wier leven vaak diep wordt gespit. “Het kruipt onder de huid van mensen. Het raakt ze.” Zelf zag ze hoe haar verleden als wethouder in Leeuwarden werd uitgespit, hoe haar kinderen erbij werden betrokken.

‘Jacht op de burgemeester’

“Dit wordt ons volgende grote project”, zegt Vos, terwijl hij zijn auto een industrieterrein bij Egmond op stuurt. Een brouwerij, waarover hij tips heeft gekregen. Hij maakt, grijnst Vos, “jacht op de burgemeester”. „Als ik haar met iets kan pakken, dan zal ik het niet laten.”

SBV, erkent Vos, zit soms op het randje. Maar, zegt hij, je moet het ook zien als satire, het serieuze iets luchtiger maken. “Het moet niet zo zijn dat we moedwillig mensen kapotmaken.” En, zegt Vos: met het fotoshoppen van Hetty Hafkamp zijn ze inmiddels gestopt.

Vos woont nu in een huurhuis in Egmond. Voor hem persoonlijk heeft de Facebook groep weinig opgeleverd. „Mijn vrouw is van de hele juridische strijd doodziek geworden. En die erfenis was mijn pensioen, dat ben ik kwijt. Uiteindelijk is er voor mij alleen maar schade.”

Je hoeft geen psycholoog te zijn om de diepe rancune, die Vos drijft te zien. “Ik ben gewoon een pyromaan die fikkies steekt”, zegt Vos. Hij is even stil. “Maar waar ik nog steeds niet over uit kan is, dat die ambtenaren niet gewoon de moeite hebben genomen om naar me toe te komen, en er samen uit te komen. Dit is ook een roep om aandacht.”

NRC, 24 augustus 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/24/in-bergen-praat-de-burger-keihard-terug-a1614144

Zitting Raad van State inzake verleende standplaats vergunning in Schoorl

Hoe is het mogelijk dat een dergelijk relatief kleine vergunning tot een hoger beroep bij de Raad van State leidt waarbij drie hoge rechters en twee griffiers zitting hebben. Dat is wel de achterliggende vraag die eens moet worden beantwoord.

Daar heb je immers niets te zoeken als de vergunning volgens de regels is verleend, vakkundig en zorgvuldig is gemotiveerd en past binnen het door de gemeente gevoerde beleid.

En daar gaat het mis. De verleende vergunning rammelde weer eens aal alle kanten. Er was sprake van willekeur, de vergunning past niet binnen het beleid zoals door de raad is vastgesteld. En dan de jurist van de gemeente (namens het college) er maar weer om heen draaien en ter zitting zijn geheel eigen lezing van het beleid laten opvoeren.

Ik heb vandaag veel geleerd: Het door de raad op papier vastgestelde beleid is voor het college nog minder dan wc papier gebleken.

Een standplaats vergunning moet aan een natuurlijke persoon (mens van vlees en bloed) worden verleend. De jurist ter zitting:”daar houden wij als college ons niet aan. Een rechtspersoon (BV, stichting of anders) is ook goed. 95% van de standplaats vergunningen is volgens de jurist aan rechtspersonen verleend. Eiser “noem er eens 5” van de negen vaste standplaatsen de in het beleid staan opgesomd “… En toen werd het weer akelig stil.

De rechter mogen standplaatsen worden verkocht? Hink nee dat mag niet. De rechter: Mogen de aandelen van een BV aan wie een vergunning is verleend worden verkocht? Hink ” ehh ja daar gaan wij niet over” Rechter dus kan dan een standplaats ook worden verkocht….en toen werd het stil.

meneer Hink “aan wie is de nu in het geding zijnde vergunning verleend?” eh eh eh aan een BV. Derde belanghebbende: “ik heb geen BV” Dus niet aan een natuurlijke persoon?. Neeeh vindt het college nergens voor nodig. Het staat gewoon wat verkeerd in het beleid opgeschreven. Zo heeft de raad dat natuurlijk niet bedoeld.

Moet de vergunninghouder op alle drie vergunde dagen op de standplaats staan? Hink eh eh ja dat moet wel. Rechter: “maar dat is al wat langer niet het geval”. Hink: Nou ja dan moeten we handhaven en/of de vergunning aanpassen. (De vergunninghouder die er op vrij. zat en zondag moet staan en er alleen op zondag staat kijkt Hink verbaasd aan en voelt zich opeens ook niet meer zo behaaglijk).

Volgens het beleid moet de vergunninghouder zelf op de standplaats aanwezig zijn. Hink, neehh nergens voor nodig. Het college wil alleen maar weten of er wordt verkocht wat er is vergund. De vergunning houder:” Ik houd toezicht” ” heeft u camera’s dan? Nee ik bel af en toe.

“Het college stelt dat overal standplaatsen (meervoud) kunnen worden vergund behalve daar waar op de standplaatsen kaart die niet of slechts 1 is toegestaan. Ze mogen dus ook in woonwijken, langs de openbare weg parkeerplaatsen overal. “Het college wil graag veel standplaatsen. Er zijn al zo veel winkels gesloten en dit vult dat mooi weer aan”. (We hebben het hier toch echt over maar 1 standplaats).

Er is door het college aan alle kanten met het door de raad vastgestelde beleid geprutst. (sorry voor wederom dit woord). Daar is de vergunninghouder de dupe van en de bezwaarde en daar is dus feitelijk helemaal niemand bij gebaat.

De gemeente zou de vergunning moeten intrekken en doet dit niet omdat het dan aan de vergunninghouder schadevergoeding moet betalen. En dus laten we de Raad van State het klusje opknappen.

De betreffende wethouder was uiteraard in geen velden of wegen te zien en de jurist had weer zijn uitje naar den Haag. Het wordt echt tijd dat dit anders wordt ingevuld.

Wordt vervolgd.

Facebook, 27 augustus om 15:24

Reacties:

Hans Vos
Het is weer niet te geloven …….dat die Hink zichzelf nog serieus neemt !

Frans Zomers
Hij zou zich diep moeten schamen voor zijn voorbereiding op de zitting en het niveau van zijn gegeven antwoorden en collegestandpunten maar omdat niemand van het college daar ooit op toeziet kan zijn gepruts gewoon doorgaan. Een beetje college wil er z…Meer bekijken

Rita Ibink
Wat een kolere zootje

Frans Zomers
Rita Ibink vanaf dit niveau kan het opbouwen en verbeteren niet echt moeilijk zijn.

Rita Ibink
Nou dat dacht ik ook

Rene Peters
Wat wordt er verkocht?

Erna Rietmeijer
Schaam je gemeente bergen ,wat een zooitje

Frans Zomers
Rene Peters de volgens het college zeer waardevolle aanvulling op het assortiment bestaat uit snacks, frites, frisdrank en ijs. “Dit assortiment was door de vele winkelsluitingen in Schoorl nagenoeg niet meer verkrijgbaar” en daarom moest er tegen alle regels van het beleid in een standplaats vergunning worden afgegeven.

Rene Peters
Volgens mij zijn er nu 4 patat verkooppunten. Trefpunt, lammers, snackbar achter de ijskraam aan de Heereweg. en de patatkraam op het parkeerterrein ook zijn er 6 ijsverkooppunten. De snackbars + 2 ijskiosken.

Hans Vos
Frans Zomers huh , volgens mij heb je al drie “snackbar achtige “ tenten in het kleine centrum van Schoorl , toch ?

Hans Vos
Rene Peters oh , sorry …zie je opmerking nu pas

Frans Zomers
Hans Vos weet Hink veel, hij is er kennelijk nog nooit geweest.

Frans Zomers
Rene Peters Het verhaal dat dit een welkome aanvulling was en dat hier een ander publiek komt is ook gewoon onzin. Maar de jurist kon niet anders dan onzin verkopen omdat anders de gemaakte fout moest worden toegegeven. En dat zal deze jurist nooit doen. Hij eet nog liever zijn eigen tong op.

Rene Peters
Vos ja Hans maakt niet uit.

Rene Peters
Tong moet lekker zijn dus misschien een idee voor hink.

Henny Grijs
Frans Zomers Frans, Het is duidelijk dat Hink geen vingers heeft hij weet nu niet hoeveel en hoe hij moet tellen.

John Bok
Het lijkt erop dat de jurist uit naam vh college de raad niet serieus neemt.Wat vindt de gemeenteraad ervan dat het college lak heeft aan een beleid dat door hen is vastgesteld en dat dit lak hebben aan door de gemeentejurist gebagatelliseerd wordt?

Frans Zomers
John Bok In de zitting van 10 augustus 2018 werden de raadsleden van 1937 door Hink totaal respectloos afgedaan als in donkere kamertjes sigaren rokende notabelen.

John Bok
Wat gaat er gezegd worden over de huidige dramatische juridische periode van de Gemeente Bergen?

https://www.facebook.com/groups/231642440511713/permalink/751037991905486/

Patatboer in Schoorl is boos: ‘Valse concurrentie’

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2018

Alkmaarse Courant, 28 augustus 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Zomers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hetty+Hafkamp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image