Hans Vos – Bergen wacht miljoenenclaim

De ge­meen­te Ber­gen krijgt straks plan­scha­de­claims aan de broek van meer dan tien mil­joen euro, vol­gens oud-wet­hou­der Frans Zo­mers van Ber­gen. ,,En dat is een voor­zich­ti­ge schat­ting. Het kan zo op­lo­pen tot twin­tig of der­tig mil­joen euro.’’
Cre­a­tief taxe­ren en de wet ne­ge­ren zijn de oor­za­ken, vol­gens Zo­mers, die 6,5 jaar na­mens de lo­ca­le par­tij Bob­bes wet­hou­der van Ber­gen was en drie jaar lang van Har­lin­gen.
Zo­mers is als rechts­bij­stands­ad­vi­seur be­trok­ken bij 33 lo­pen­de plan­scha­de­za­ken te­gen de ge­meen­te Ber­gen. ,,Ik ope­reer als ge­mach­tig­de.’’ In de eer­ste 26 claims is de scha­de na­mens een door aan­vra­gers in­ge­scha­keld ex­tern bureau be­paald op 13,7 mil­joen euro.
Hij is sinds kort ad­vi­seur van on­der meer de drie da­mes An­ne­lies Ane­ma, Els Wil­lem­se en Joke van der Beek aan de Hee­re­weg in Ber­gen, die van de Raad van Sta­te wel in hun ate­lier mo­gen sla­pen en van Ber­gen als­nog niet. Ook heeft hij on­der z’n hoe­de Fred Vos, die vol­gens de ge­meen­te il­le­gaal in een bij­wo­ning woont.
De za­ken te­ke­nen het ge­drag van de ge­meen­te, vol­gens Zo­mers. ,,Die procedeert zo lang door tot de an­de­re par­tij­en de pro­ces­kos­ten niet meer kun­nen be­ta­len.’’
Het pro­bleem van de 33 plan­scha­de­za­ken is ont­staan door­dat het Uit­brei­dings­plan 1937 op 12 juni 2009 werd ver­van­gen door het be­stem­mings­plan Ber­gen Dorps­kern Zuid. ,,Vol­gens het oude plan mocht je bij­na al­les als het gaat om uit­brei­den en bou­wen. De bouw­mo­ge­lijk­he­den zijn sterk be­perkt in het nieu­we plan. Je kunt je voor­stel­len dat een waar­de van een per­ceel veel ho­ger ligt als je er van al­les mee kunt doen.’’
Om dat ver­lies van waar­de te be­pa­len, en daar­mee de com­pen­sa­tie van het waar­de­ver­lies, is een re­ken­som­me­tje be­dacht. Het per­ceel werd ge­taxeerd een dag voor en een dag na de be­stem­mings­plan­wij­zi­ging met in­acht­ne­ming van de maxi­ma­le bouw­mo­ge­lijk­he­den op de ge­me­ten mo­men­ten. Het ver­schil tus­sen die waar­den is plan­scha­de. ,,Klinkt lo­gisch toch? Het vreem­de is dat de per­ce­len op­eens vol­gens de taxa­ties in waar­de ste­gen.’’
Ver­schil­len­de taxa­tie­bu­reaus, in­ge­scha­keld door Zo­mers voor con­tra-ex­per­ti­se, zijn op hele an­de­re an­de­re taxa­ties uit­ge­ko­men. Het gaat om ver­schil­len van ton­nen eu­ro’s per ge­val, zegt Zo­mers. En wel in het voor­deel van de per­ceel­hou­ders.
Wet­hou­der Rob Zee­man van Ber­gen ont­houdt zich van com­men­taar. ,,Ik kan en wil er niets over zeg­gen, om­dat het bij de rech­ter ligt.’’

Politiek Discussieplatform Bergen, 15 januari om 5.00 uur

https://www.facebook.com/groups/217647721776260/?fref=ts

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bergen-wacht-miljoenenclaim/6749

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image