Hans Vogel – Geen pandemie maar pandemonium: Vrij baan voor 5G en de Politiestaat + Mark Rutte vraagt, zij draaien

Geen pandemie maar pandemonium: Vrij baan voor 5G en de Politiestaat

De WHO heeft officieel een pandemie uitgeroepen naar aanleiding van de uitbraak van ziektes, die het Corona Virus veroorzaakt. Een pandemie is een ziekte, die de gehele bevolking (in dit geval de bevolking van de hele Wereld!) zal treffen of zou kunnen treffen. Dat is nogal wat. De laatste echte pandemie deed zich meer dan honderd jaar geleden voor: de Spaanse Griep, waarmee honderden miljoenen werden besmet en waaraan honderd miljoen mensen zijn gestorven. De huidige ‘pandemie’ is dan ook geen pandemie. Je zou bijna denken dat ze bij de WHO en alle regeringe,n die de aanbevelingen van de WHO volgen, het verschil niet kennen tussen pandemie en pandemonium. Want dat laatste is wat er werkelijk aan de hand is: een pandemonium.

Met harde medische noodzaak in het belang van de volksgezondheid heeft wat er nu allemaal gebeurt niets te maken. Sinds de regering het winstprincipe heeft toegelaten in de gezondheidszorg is het met de volksgezondheid niet meer zo best gesteld. Met andere woorden: de gezondheid van de burgers interesseert de overheid geen zier. De maatregelen, die nu zijn genomen ter bestrijding van de ‘pandemie’ hebben dus ook helemaal niets te maken met de volksgezondheid, maar alles met de wens van de overheid om de bevolking te er onder te houden. Hoe luider wordt beweerd, dat alles wordt gedaan in het belang van de burger, des te zekerder kan je ervan zijn dat het tegendeel het geval is. Het is eigenlijk net zo als met de behandeling waaraan vliegtuigpassagiers worden onderworpen. Onder het vaandel van ‘veiligheid’ krijgen zij voortdurend te maken met vernedering en conditionering. Luchtreizigers worden ongeveer net zo behandeld als gevangenen in een concentratiekamp, voordat ze naar de gaskamer worden gestuurd. De noodmaatregelen, die zijn getroffen ter bestrijding van het Corona Virus’ zijn mogelijk de tweede fase van een grootscheeps plan om de bevolking in een afschuwelijk keurslijf te dwingen. Omdat ook dit allemaal gebeurt onder een valse vaandel van een gemeenschappelijk belang (de volksgezondheid) gaat iedereen erin mee en ligt bijna niemand dwars.

Maar hoe zit het nu met dat verschrikkelijke, dat dodelijke Corona Virus? In de eerste plaats is het de vraag of virussen überhaupt wel veroorzakers zijn van ziekten. Wie ook maar iets weet van de geschiedenis van de medische wetenschap, beseft dat de vooruitgang maar heel beperkt is. De geneeskunde hobbelt continu van vergissing via ontdekking naar inzicht en er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de huidige stand van kennis het eindpunt is. Met andere woorden: artsen doen ook maar wat. Het zijn net mensen en ze maken dus ook vaak vergissingen. Er zijn artsen, die denken dat Virussen afvalmateriaal zijn van zieke cellen. Als er Virussen in het bloed worden waargenomen betekent het dus wel, dat iemand ziek is, maar niet noodzakelijkerwijs, dat het Corona Virus de veroorzaker is van de ziekte. Met andere woorden, het is helemaal niet zeker, of onomstotelijk bewezen is, dat het ‘Corona Virus’ de veroorzaker is van de aandoeningen, die als zodanig worden gediagnosticeerd. Die aandoeningen kunnen ook een heel andere oorzaak hebben, maar daar kom ik zo op.

Op grond van de schaarse informatie, die de regering en gezondheidsautoriteiten, zoals het RIVM, bekend maken kunnen we ervan uitgaan, dat er een aandoening is, waarvan je behoorlijk ziek kan worden en die vooral de ademhaling ernstig kan bemoeilijken met de dood als mogelijk gevolg. In Italië zijn inmiddels al ongeveer zevenduizend mensen overleden aan het Corona Virus’. Maar klopt dat wel? Medio maart verklaarde het Italiaanse RIVM (ISS, Istituto Superiore di Sanità) dat er welgeteld nog maar TWEE mensen waren overleden aan het Corona Virus’. En dat terwijl de regering stellig beweerde, dat het er duizenden waren. Wie te geloven, de Italiaanse regering of een prestigieus orgaan met gerenommeerde artsen en onderzoekers? Als we veronderstellen, dat de aantallen van de regering kloppen, dat het er dus duizenden zijn, waaraan zijn ze dan bezweken? Veel slachtoffers waren sowieso al ongezond, te dik, longpatiënt, fervent roker, suikerpatiënt of leden aan andere ernstige kwalen. Zou het kunnen zijn, dat hun dood eigenlijk is veroorzaakt door iets anders en het ‘Corona Virus’ geen of slechts een ondergeschikte rol speelt?

Fanpage.it – Abbiamo provato la velocità del 5G di Vodafone a Milano

Published 9 jul. 2019

Uno speed test del 5G di Vodafone per il centro di Milano. Abbiamo avuto modo di mettere alla prova la velocità della rete di nuova generazione, da pochi giorni attivata nel capoluogo lombardo e in altri quattro comuni italiani (Torino, Roma, Bologna e Napoli), facendo due passi nella zona centrale di Milano. Nella prova del network dell’operatore inglese le velocità hanno oscillato tra i 512 e i 280 Mb. al secondo in download, con velocità di upload tra i 30 e i 40 Mb. al secondo. Abbiamo inoltre avuto modo di confrontare il 5G con il 4G, che nello speed test si è fermato intorno a i 110 Mb. al secondo in download.

Hai una domanda sul 5G? Scrivicelo nei commenti, risponderemo in un prossimo video!

Di Marco Paretti
Riprese di Davide Arcuri

5G, le offerte di Vodafone e TIM
https://tech.fanpage.it/5G-ecco-tutte-le-offerte-e-la-copertura-di-TIM-e-Vodafone/

Gli smartphone compatibili con il 5G
https://tech.fanpage.it/5G-ecco-gli-smartphone-compatibili-che-puoi-acquistare-in-Italia/

https://youmedia.fanpage.it/video/ac/XSRysOSw9_Z1t_ck
Se il video ti è piaciuto clicca qui
http://fanpa.ge/ISCRIVITI-A-FANPAGE-IT

Come attivare CORRETTAMENTE le notifiche, da qualsiasi smartphone
http://fanpa.ge/PROBLEMA-RISOLTO

Commenta con noi le ultime notizie, entra in Community
https://www.youtube.com/user/FanpageMedia/community/?ref=shortener

Reacties
https://youtu.be/Uq7h0dHObj0

Opvallend is dat in Lombardije, het gebied in Italië met de slachtoffers van hetCorona Virus’, in de grote steden het 5G netwerk is uitgerold. De Lombardijse hoofdstad Milaan (acht miljoen inwoners in de hele agglomeratie, inclusief steden als Bergamo) is de eerste stad in Italië, die zich trots 5G ready noemt. Laat nu net de golflengte, waarop dat ‘revolutionaire’ 5G netwerk is gebaseerd uiterst schadelijk zijn voor de menselijke ademhaling. Om precies te zijn: de frequentie bemoeilijkt de opneming van zuurstof in het bloed.

Zou dat de verklaring zijn voor het grote aantal ‘Corona Virus patiënten’ juist in die gebieden waar 5G al actief is of waar het al is uitgerold? Zoals Wuhan, de eerste 5G ready stad in China? Of zoals in Noord Brabant, in en rond Eindhoven, waar sinds vorig jaar intensief met krachtige 5G signalen wordt geëxperimenteerd? Het lijkt er verdacht veel op, dat er een verband is tussen 5G en het Corona Virus.

De regering en het RIVM houden de kaken stijf opeen geklemd. Maar het is onderhand wel zonneklaar, dat 5G schadelijk is voor de gezondheid. Er is onlangs hierover een rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat de uiteindelijke effecten van 5G op de volksgezondheid feitelijk onbekend zijn. Op basis van de literatuur over berekeningen aan individuele zendinstallaties en gebruikerstoestellen is de verwachting, dat de blootstellingslimieten in de EU aanbevelingen daarvoor niet zullen worden overschreden. Het ontbreekt echter nog aan (meet)gegevens van complexe, realistische blootstellingssituaties, waarin er in de publieke ruimte vele zendinstallaties en gebruikerstoestellen tegelijk zenden. Met andere woorden: de Nederlandse bevolking wordt gebruikt als proefkonijn, maar dit wordt niet aan de grote klok gehangen. De politiek doet in feite niets anders dan hopen, dat het allemaal zal meevallen. Naast Eindhoven wordt in Nederland geëxperimenteerd met 5G in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en nog een aantal andere plaatsen.

Overal in EUropa is verzet tegen de uitrol van 5G. Tal van geleerden en deskundigen zijn er fel tegen gekant en wijzen op enorme gevaren voor de volksgezondheid. En niet alleen voor de gezondheid van de mens, maar ook voor dieren, bomen en planten. De Nederlandse regering (gelijk de meeste andere regeringen) negeert of bagatelliseert, die gevaren op een schandalige manier. Dat blijkt onder andere uit de brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecetaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Medische Zorg en Sport van 16 april 2019. Daarin wordt verwezen naar een onderzoek van de door de staat betaalde organisatie ZonMw, waaruit blijkt, dat het allemaal reuze meevalt met de gevaren van 5G. De ondertekenaars van dit onderzoek wijzen erop, dat zij gehouden zijn aan de ‘code wetenschappelijke integriteit’: (het is) van groot belang te onderstrepen dat alle Nederlandse wetenschappers moeten voldoen aan de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De principes eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij leidend. Fraude en oplichting zijn echter zo algemeen geworden in de Nederlandse wetenschap, dat dit niets meer is dan een holle frase. De zaak Diederik Stapel was slechts een klein topje van een enorme ijsberg. Anders gezegd: het Wij van WC Eend onderzoek van ZonMw is nietszeggend en voldoet aan de wensen van de overheid om 5G snel te kunnen uitrollen.

Het huisarrest, waarmee tal van EUropese volken momenteel worden gedwongen zich koest te houden en de beperkingen, die de Nederlanders zijn opgelegd zijn een grof schandaal. Maar wat Mark Rutte en zijn EUropese collega’s nog voor U in petto hebben is veel erger: de uitrol van 5G waardoor U, uw kinderen, ouders, huisdieren en kamerplanten, maar ook het vee in de weilanden en stallen doodziek kunnen worden. Dat probeert uw zorgzame regering, die U zegt te willen behoeden voor hetCorona Virus’ met alle geweld voor U verborgen te houden.

Is er iets, dat U hiertegen kan ondernemen?

Misschien wel. Bestook bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar met concrete vragen over de gevolgen van 5G. Gaat de premie straks omhoog? Wie moet dat dan betalen? U toch zeker niet, maar wie dan wel?

Vertel uw mobiele provider dat U geen 5G telefoon zal gaan gebruiken.

Eis van uw gemeente een schriftelijke verklaring met de garantie, dat de overal nieuw te installeren 5G zenders (op lantaarnpalen, verkeerslichten, kruispunten etc.) niet schadelijk zijn voor uw gezondheid en die van uw kinderen. Eis die verklaring ook van de overheid, bijvoorbeeld de minister van volksgezondheid.

VANAF MORGEN KOMT DEZE SITE MET EEN SERIE MODEL BRIEVEN AAN DIVERSE OVERHEDEN EN INSTANTIES OVER 5G, DIE U SLECHTS HOEFT UIT TE PRINTEN, TE ONDERTEKENEN EN OP TE STUREN

revolutionaironline.com, 24 maart 2020

https://revolutionaironline.com/5G-of-een-CoronaVirus-in-zowel-Eindhoven-als-in-Milaan-en-Wuhan-werden-5G-experimenten-uitgevoerd-op-de-bevolking/

Mark Rutte vraagt, zij draaien

University of Groningen – Prof. dr. Tom Postmes

Gepubliceerd op 26 mei 2016

https://www.rug.nl/sustainablesociety/

Reacties
https://youtu.be/3oDY5HIea78

Enge tijd geleden heeft de KNAW (de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) bepaald, dat in de wetenschap harde bewijzen en tegenargumenten niet meer hoeven. Met andere woorden, elke “wetenschapper” mag van alles beweren en opschrijven en hoeft er geen bewijzen voor te geven. Alles mag en alles kan. Dat heeft het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (een onderdeel van de KNAW) in 2017 officieel verklaard, zie de conclusies van dit advies (vooral vanaf pagina 8).

De Nederlandse regering beschikt over een heel leger van “experts,” die bij de universiteit werken. Telkens wanneer de behoefte bestaat aan een “deskundig” advies om een bepaald beleid te rechtvaardigen, wordt op hen een beroep gedaan. Wetenschap op bestelling dus eigenlijk. En als er al überhaupt controverse bestaat, worden bepaalde formules gebruikt. Bijvoorbeeld: “de meeste wetenschappers zijn het erover eens, dat (…)” of “hierover bestaat brede consensus onder de deskundigen.” Maar helaas is nu uitgerekend wetenschap NIET democratisch! Als morgen de meeste wiskundigen het er over eens zijn dat 2 + 2 geen 4 is, maar 5, betekent dat niet, dat zij gelijk hebben. Dan is 2 + 2 nog altijd 4. En dat blijft het, ook al wordt iedereen, die dat openlijk durft te zeggen, als “complotdenker” weggezet en in een psychiatrische kliniek opgesloten.

Bekende “deskundigen,” die de regering gebruikt om haar beleid erdoor te rammen, zijn natuurlijk Jaap van Dissel en Ab Osterhaus. Maar ook de Leidse terreurprofessor Edwin Bakker en zijn knecht Jelle van Buuren. En zo zijn er talloze in het hele land. Allemaal leveren zij “wetenschappelijke” adviezen en rapporten op bestelling. En soms mogen ze op de televisie om iets mondeling toe te lichten. Mark Rutte vraagt en zij draaien. In elke gewenste richting.

Onlangs verscheen in Trouw een schandelijk artikel van een zekere Tom Postmes, die in Groningen professor is in de Sociale Psychologie. Deze “deskundige,” beweert dat het Nederlandse volk onderschat is door de regering en nog veel meer beperkende maatregelen gedurende langere tijd zal kunnen doorstaan. Alleen het feit, dat zo’n stuk wordt gepubliceerd, geeft al aan dat het tegendeel eerder het geval is en dat de regering zich zorgen begint te maken over hoe lang de bevolking het “nieuwe normaal” nog kan en wil accepteren. Professor Postmes is gespecialiseerd in adviezen aan de regering, zoals blijkt uit zijn universitaire web pagina.

Een echte “regime intellectueel” dus, en als Rutte vraagt, draait hij. En dan kan Rutte weer verder draaien, uitsluitend om de Nederlandse burger dol te draaien. Alleen al door dat onophoudelijke gedraai weet tenslotte bijna niemand weer, waar het precies om gaat. Het gaat echter om het vestigen van een totalitaire hel, waarin al uw rechten zullen zijn verdwenen.

Maar wat weinigen weten is, dat Postmes ooit nauw samenwerkte met de wetenschappelijke oplichter Diederik Stapel. Ze publiceerden zelfs samen artikelen. In 2011 werd Stapel vanwege langdurige en uitvoerige wetenschapsfraude ontheven van zijn functie als hoogleraar in Tilburg. Professor Postmes haastte zich om zichzelf vrij te pleiten van schuld en zich snel openlijk te distantiëren van zijn voormalige vriend. En om de gehavende reputatie van zijn vak, de sociale psychologie, te redden.

Wel begrijpelijk allemaal, maar eigenlijk volstrekt overbodig. Want van de KNAW mag je als “geleerde” gewoon zonder bronvermelding opschrijven wat je maar wilt. Maar vooral, wat Rutte maar wil.

https://revolutionaironline.com/de-schedel-meters-van-MarkRutte-hier-is-de-levensgevaarlijkelockdown-professor-tom-postmes-uit-groningen/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Vogel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=5G
https://robscholtemuseum.nl/?s=KNAW
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Nederlandse+Academie+van+Wetenschappen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Landelijk+Orgaan+Wetenschappelijke+Integriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ab+Osterhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tom+Postmes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diederik+Stapel
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mark+Rutte