Hans Huibers – Den Helder is ziek + Ronald Boutkan – Eindverslag formateur, Nagel begint aan de klus + Delano Weltevreden – ‘Geruchten en zwartmakerij’ + Nagel praat met Helderse partijen

Den Helder is ziek

Op vrijdag 6 april aanvaardde ik de opdracht van de lijsttrekker van Beter voor Den Helder, de heer Carlo Assorgia, voor de formatie van een college van BVDH, CDA, PvdA, CU, Seniorenpartij en Stadspartij Den Helder.
In het eerste overleg bleek dat het verslag van de verkennende gesprekken van de heer Assorgia voor een aantal partijen onvoldoende informatie bevatte om tot een daadwerkelijke formatie over te gaan. Om die reden werd de opdracht in eerste instantie beperkt tot een aanvullende informatieronde met alle 12 partijen, vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Den Helder. Deze gesprekken waren zeer informatief, positief en ook openhartig van aard. In de bijlage van deze rapportage treft u het verslag aan van deze gesprekken. Hierbij werd ik geassisteerd door de griffie van de Gemeenteraad, die ik hartelijk wil bedanken voor en complimenteren met de uitstekende ondersteuning.
In deze gesprekken heb ik telkens een driedeling aangehouden:
– duiding van de verkiezingsuitslag vanuit het perspectief van de partij
– de inhoudelijke speerpunten en ‘no go area’s’
– vraag naar de wenselijke politieke samenstelling van een college.
In de bespreking met de 6 bovengenoemde partijen op vrijdag 13 april heb ik mondeling verslag gedaan van mijn bevindingen. Ik heb dat wederom gedaan aan de hand van bovenstaande drieslag. Dit is de schriftelijke weerslag van hetgeen ik afgelopen vrijdag heb geschetst.

De duiding

Er bestaat een sterke behoefte aan het veranderen van de bestuurscultuur. Er is een breed gedeeld gevoel om de verbinding met de inwoners van de stad te herstellen, de sfeer van ‘wij’ tegen ‘zij’ in de Raad te doorbreken en een cultuur van samenwerken in plaats van tegenwerken te realiseren. Overigens gaat deze behoefte tot zeer ver terug. In feite appelleerden in 2010 Trots op Den Helder en in 2014 de Stadspartij aan dezelfde gevoelens.
In dat licht is het begrijpelijk dat Beter voor Den Helder en het CDA als winnaars uit de verkiezingen zijn gekomen, omdat zij dit onderwerp centraal hebben gesteld inde campagne.
Vanuit dit perspectief is de gedachtegang om te bezien of het ‘motorblok’ van deze twee partijen, aangevuld met twee landelijke en met twee lokale partijen, tot een samenwerking kunnen komen geen verkeerde gedachte.

De inhoud

Met alle partijen is gesproken over de inhoudelijke prioriteiten en over de mogelijke discussiepunten, waar vooraf een afspraak over gemaakt moet worden. Met name gaat dit over de “grote”onderwerpen: Zeestad, Willemsoord, de Havenontwikkeling en de stedelijke vernieuwing en de rol van de Woningbouwcorporatie. Opmerkelijk is dat met alle partijen (nog) nauwelijks is gesproken over de richting van de ontwikkeling, maar vooral over de verhouding tussen de uitvoeringsorganisaties enerzijds en het politieke bestuur en de Raad anderzijds. Er bestaat een sterke behoefte aan méér grip en politieke sturing, aan meer democratische legitimiteit. Niemand wil uitvoeringsorganisaties ontmantelen en terugbrengen in de ambtelijke organisatie, niemand wil de politiek op de stoel van de uitvoering, maar de huidige verhouding wordt als onwenselijk ervaren. Het verdient aanbeveling in een inhoudelijk akkoord niet alleen afspraken te maken over de richting van de ontwikkelingen, maar ook over de wijze waarop de sturing in de toekomst moet worden georganiseerd. Dat zal het draagvlak voor de uiteindelijke keuzes aanmerkelijk vergroten. Hier ligt een nauw raakvlak met de bestuurscultuur. Er wordt te vaak gerefereerd aan een ongrijpbare vierde en vijfde macht.

Naast dit hoofdonderwerp spelen een aantal majeure thema’s een rol. Te denken valt aan de discussie over het Stadhuis en de keuzes en prioriteiten die in het Sociale Domein moeten worden gemaakt.Inzake het stadhuis gaat het om de discussie over renovatie, nieuwbouw of een voorlopige oplossing voor de eerstkomende jaren in de Rabobank. In het Sociaal Domein gaat het om de financiële paragraaf, maar ook om de wijze waarop het wijkgerichte werken moet worden vormgegeven en ingericht. Het verdient aanbeveling om in een inhoudelijk akkoord ook over deze onderwerp en goede afspraken te maken. Mijn indruk is dat dit, gelet op de politieke verhoudingen, goed mogelijk is.

De ruis

In de gesprekken kwamen niet alleen de inhoudelijke onderwerpen en de politieke verhoudingen aan de orde. Mij is gebleken dat er sprake is van een aanhoudend geruchtencircuit en een sfeer van zwartmakerij, die ernstig afbreuk doen aan de zakelijkheid van het debat. Er is sprake van steeds weer terugkerende twijfel en oordelen over collega Raadsleden en over (voormalige) wethouders. Deze twijfel gaat over de kwaliteit en competentie, over integriteit en over persoonlijk handelen.
Daarnaast heeft de lijsttrekker van de grootste partij zakelijke belangen in en een inhoudelijk discussie daarover met de gemeente. In principe hoeft daar helemaal niets mis mee te zijn.
Daarentegen in deze specifieke situatie worden door voor- en tegenstanders te pas en te onpas oneigenlijke argumenten gebruikt. Ter bescherming van iemands positie is het verstandig hierover helderheid te verschaffen.
Tenslotte wordt steeds aangegeven dat er naast de inhoudelijke agenda sprake is van een andere, te omschrijven als afreken agenda. Ook hierover is het belangrijk niet alleen duidelijkheid te verschaffen, maar ook te waarborgen dat iedere schijn van oneigenlijke bedoelingen worden vermeden.

De samenstelling van een college

Vanuit bovenstaande analyse is, zoals gezegd, de gedachtegang om te bezien of het ‘motorblok’ van de twee partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, aangevuld met twee landelijke en met twee lokale partijen, tot een samenwerking kunnen komen geen verkeerde gedachte. De zes partijen hebben op vrijdag 13 april vastgesteld dat er op dit moment geen vertrouwen is om in deze samenstelling tot een stabiel college voor de gemeente Den Helder te komen.
In een afzonderlijk gesprek tussen Beter voor Den Helder en het CDA bleek dat beide partijen er niet voor voelen op dit moment afstand te doen van hun voorkeursoptie, voor BVDH de beoogde coalitie met de genoemde drie lokale partijen, voor het CDA een coalitie waar in ieder geval ook de VVD van deel uitmaakt.

Om die reden heb ik geconcludeerd dat er geen basis is om de gesprekken in de huidige samenstelling voort te zetten. Het is aan de lijsttrekker van de grootste partij om te bezien welke vervolgstappen hij wenselijk acht.

Het vervolg

De bestaande bestuurscultuur, de breed gevoelde behoefte om meer balans aan te brengen in de verhouding tussen uitvoering en bestuur, het ervaren gebrek aan democratische legitimiteit, het aanhoudende geruchtencircuit en de sfeer van zwartmakerij, die ernstig afbreuk doen aan de zakelijkheid van het debat, de politieke instabiliteit van vele jaren, gevoegd bij de grote uitdagingen waar Den Helder voor staat maken de problemen voor Den Helder zeer ernstig. Ik heb in mijn betoog voor de zes partijen aan wie ik mondeling rapporteerde gezegd dat Den Helder ziek is.
Dit vraagt niet alleen om een college dat stabiel is, maar dat ook bruggen slaat, vertrouwen wekt en met krachtige, capabele en ervaren bestuurders richting geeft aan de toekomst van de stad.
In mijn ogen is een samenstelling, die bestaat uit de (landelijke) partijen die de vorige coalitie(s) vormden, al of niet aangevuld, niet in het belang van Den Helder. Er zal te veel op de oude voet worden doorgegaan en dat zal geen bruggen slaan.

Een coalitie van vrijwel alleen lokale en nieuwe partijen, waarin afgerekend wordt met de partijen, die de afgelopen jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen, is dat echter ook niet. Ook dit college zal geen bruggen slaan, is te onervaren en bestaat uit te veel partijen om een stabiele basis te kunnen vormen.
In mijn ogen moeten Beter Voor Den Helder en het CDA elkaar nog eens diep in de ogen kijken om te bezien of ze met elkaar echt de veranderingen willen en kunnen bewerkstelligen, die ze hebben uitgesproken. Daarbij zullen ze zich moeten realiseren dat beide behoefte hebben aan een vertrouwensbasis, die het mogelijk maakt om vanuit hun ingenomen positie elkaar de hand te reiken.
De inwoners van Den Helder verdienen deze poging.
Ik ben deze stad gaan waarderen.

15 april 2018

https://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2018/04/Veslag-en-bevindingen-formateur-Huibers.pdf

PDF:
Hans Huibers – Den Helder is ziek + Verslag en bevindingen formateur Huibers

Eindverslag formateur, Nagel begint woensdag aan de klus

Den Helder – Formateur Jan Nagel is niet vandaag al begonnen aan zijn nieuwe klus, maar maakt daar woensdag een start mee. Dat heeft Beter voor Den Helder maandag gemeld. Nagel maakt woensdag een rondje langs alle partijen en vraagt dan eerst wat zij vinden van het eindverslag van de vorige formateur.

Na afloop is Nagel bereid journalisten te woord te staan. Volgens Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder gaat hij na woensdag direct door met de formatiepoging en is het de bedoeling dat vrijdag de partijen die mogelijk mee kunnen doen in een coalitie weer samen komen.

Jan Nagel geldt als een zeer ervaren politicus. Sinds 2011 is de oprichter van 50PLUS fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor 50PLUS. Eerder was hij zes jaar lang senator voor de PvdA. Ook in de gemeentelijke politiek heeft hij een lange en succesvolle ervaring. Hij was fractievoorzitter en wethouder van Leefbaar Hilversum, dat onder zijn leiding 12 jaar de grootste partij was in de Mediastad met o.a. een score van 35% en 14 zetels. Een aantal keren formeerde hij in Hilversum een college.

Den Helder Actueel, 16 apr 18 – 15:26

Reacties:

Kees Jan
16 april 2018 at 16:04
Het verslag van formateur Huiberts was duidelijk!
Burgemeester Koen Schuiling kan opzoek naar een andere baan!
Citaat:
Dit vraagt niet alleen om een college dat stabiel is, maar dat ook bruggen slaat, vertrouwen wekt en met krachtige, capabele en ervaren bestuurders richting geeft aan de toekomst van de stad.
In mijn ogen is een samenstelling, die bestaat uit de (landelijke) partijen die de vorige coalitie(s) vormden, al of niet aangevuld, niet in het belang van Den Helder. Er zal te veel op de oude voet worden doorgegaan en dat zal geen bruggen slaan.
Einde citaat.
Burgemeester Koen Schuiling (VVD) is niet in staat om bruggen te slaan. Het is een dictator die niet eens respect op kan brengen voor bv raadsleden als Mevrouw Biersteker van de ChristenUnie. De meest integere politica die onze gemeente in haar midden heeft.
Ook de oude coalitie is niet in staat gebleken bruggen te slaan. Geld is belangrijker dan inwoners.
VVD (woningstichting & Zeestad opgericht door veroordeelde VVD-er Ton Hooijmaijers),
D66 (projectontwikkelaar/oud-wethouder Lolke Kuipers & aannemer van der Wal),
CDA (Port of Den Helder en aannemersbedrijf Tuin)

Hans Boskeljon
16 april 2018 at 17:43
Zeldzaam slap gelul… kijk je tijdpaden eens na, Hooijmaijers en Kuipers verschilt al 8 jaar qua bestuurstijd..!

Dick Berts
16 april 2018 at 17:57
Kun je nagaan hoe lang het hier in Den Helder al volledig misgaat.

Kees Jan
16 april 2018 at 18:05
De “bestuurstijd” maakt me geen fluit uit…. Het gaat er om dat politieke partijen in handen zijn van bedrijven en instellingen. Begrijpend lezen is blijkbaar voor de oud wethouder (ex-PvdA nu Groenlinks) erg lastig… Maar nu u toch reageert kunt u dan meteen even aangeven welke bedrijven de PvdA en GroenLinks in handen hebben….

helder1961
16 april 2018 at 18:12
🙂 alleen de suggestie al dat politieke partijen bedrijven in handen zouden hebben… Begrijpend lezen lukt me best redelijk, maar doe eens normaal. Reageer op inhoud, bejegen mensen normaal en probeer eens dingen in te kloppen die ook echt waar zijn…

Judge X
16 april 2018 at 18:19
Dat maakt de erfenis van de corrupte VVD-er Ton Hooijmaijers niet minder waar Boskeljon en lees eens welke namen ook aan het Zeestad-labeltje hangen:

Zeestad-historiën
PvdA 3 maart 2014

De Partij van de Arbeid Den Helder maakt er geen geheim van dat zij vindt dat organisatie Zeestad straks zijn langste tijd wel heeft gehad. Waarom denkt onze fractie daar zo over? Eerst maar ‘ns even een stukje recente geschiedenis.

In den beginne

Zeestad is ontstaan omdat de provincie Noord Holland stelde dat onze gemeentelijke organisatie te zwak was en de gemeenteraad te onsamenhangend om de stadsvernieuwing voortvarende en doeltreffend op te pakken. Met die partijen, aldus de Provincie, zou de stadsvernieuwing in Den Helder nooit van de grond kunnen komen. Het zijn de letterlijke woorden van VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën van de provincie Noord-Holland, dhr. Ton Hooijmaijers. In 2005 sprak hij ze publiekelijk uit in het Helderse Stadscafé. En als ‘t allemaal niet geregeld werd zoals de Gedeputeerde het wilde, dan zou er géén geld van de provincie naar Den Helder toe komen….
In het voorjaar van 2007 raakte PvdA-fractievoorzitter Theo Rijnten bij de ontwikkelingen rond de Helderse stadsvernieuwing betrokken via PvdA-wethouder Hans Boskeljon. Er werd overleg gevoerd met de toenmalige burgemeester mevrouw Faber. Er was een intentieverklaring in omloop om te komen tot de oprichting van een apart orgaan dat de Helderse stadsvernieuwing moest gaan oppakken en uitvoeren. …………….
…………………………………etcetera, ……………….

Het stoppen met Zeestad zal uiteraard in overleg met de Provincie, maar ook met de andere partners uit de stuurgroep moeten gebeuren. Maar in een tijd waarin je als gemeentelijke organisatie elke euro twee keer moet omdraaien alvorens je hem uit kunt geven, wordt het zo zoetjesaan wel tijd om ons op grote half-externe projectorganisaties als Zeestad te herbezinnen. Immers… er is een tijd van komen, en er is een tijd van gaan.

Theo Rijnten
Aukelien Jellema

PvdA heeft het eind 2017 dan misschien snel van hun site en het WEB verwijderd – in aanloop naar de verkiezingen – maar Judge X heeft de volledige tekst nog in bezit.
Ik zou best eens willen weten hoe gedeputeerde Aukelien Jellema nu over de productie denkt. 🙂

Henk van Kuijk
16 april 2018 at 20:08
De Provincie heeft al jaren geen stuiver meer in het stadshart gestoken. Zeestad kan rustig worden afgestoten. Gewoon weer zelf doen.

Judge X
16 april 2018 at 21:36
Correctie: waar ik Aukelien Jellema gedeputeerde noem, moet het natuurlijk (Provinciaal) ‘Statenlid’ zijn.
Wie de rest van de tekst wenst (.. etcetera ..) moet maar even z’n vinger op steken …. 😉

Dick Berts
16 april 2018 at 21:03
Wel fijn dat oud-wethouder Boskeljon hier weer post. Niets verschaft je sneller inzicht in de politieke situatie waarin Den Helder zich bevindt, dan contact met Boskeljon.

Anton Hagen.
17 april 2018 at 07:47
Ach, beste heer Berts men weet maar nooit hoe het toekomstige wethoudersballetje voor de heer Boskeljon kan gaan rollen als Groen Links mee gaat doen in een nieuwe coalitie
Zal mij in ieder geval niet verbazen.
Of is dit ook zeldzaam slap gelul heer Boskeljon??

jantje123
17 april 2018 at 10:03
Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden met de heer Assorgia. Deze man heeft eerst alles op alles gezet om de Prinsenstraat afgesloten te krijgen zodat hij zijn Assorgia-plein zou kunnen verwezenlijken. Verkeer rijdt nu door de Spoorstraat en Koningstraat. Hij heeft kapper Oudijk weinig andere keuzes gelaten dan te vertrekken. En vervolgens wil Assorgia zijn pizzeria ergens anders vestigen en gaat het hele Assorgia-plein zeer waarschijnlijk niet door. Hoezo betrouwbaar. En deze ondernemer gaat de Helderse politiek uit het slob trekken?

Henk van Kuijk
17 april 2018 at 10:44
Huibers bespeurde wantrouwen…. ja, dat klopt. Ik heb dat ook als burger, nu ik lees dat de manipulatie van verhuizing naar de Rabobank gewoon doorgaat. Deze burgemeester is gewoon slecht, hij drukt de boel gewoon zo door. Argument: het stadhuis is niet meer geschikt, volstrekte onzin. Enorme geldverspilling, en op de zorg snijden we, geen geld voor armoedebeleid. En het nieuwe college heeft het nakijken.

Cyberobo
17 april 2018 at 10:51
Gaat Assorgia naar het oude postkantoor?

https://denhelderactueel.nl/2018/04/eindverslag-formateur-nagel-begint-woensdag-aan-de-klus/

‘Geruchten en zwartmakerij’

Helderse Courant, 17 april 2018

Helderse Courant, 17 april 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Informateur Jan Nagel praat met Helderse partijen

Jan Nagel, de nieuwe informateur van Den Helder, wil woensdag van alle politieke partijen horen wat zij vinden van het verslag van zijn voorganger, Hans Huibers.

Nagel doet dat tijdens kennismakingsgesprekken met de fracties. Huibers was speciaal ingehuurd om een coalitie van Beter voor Den Helder, CDA, ChristenUnie, Seniorenpartij, PvdA en Stadspartij vorm te geven. CDA vindt echter, dat sommige van deze partijen te veel argwaan tegen de christendemocraten hebben en heeft zich teruggetrokken.

Nagel gaat nu onderzoeken, of een alternatieve coalitie mogelijk is. VVD en D66 waren al eerder door BvDH uitgesloten. Omdat CDA graag met VVD wil regeren, vallen de christendemocraten nu ook buiten de poging van Nagel.

Noordhollands Dagblad, 16 april 2018, 15:38

Reacties:

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ik wens hem heel veel wijsheid en succes toe .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/informateur-jan-nagel-praat-met-helderse-partijen

1 Comment

  1. “Mij is gebleken dat er sprake is van een aanhoudend geruchtencircuit en een sfeer van zwartmakerij, die ernstig afbreuk doen aan de zakelijkheid van het debat”.

    WEER ZO’N IDIOOT DIE HET TOTAAL NIET SNAPT!! Zonder ook maar iets te onderzoeken, worden de onmetelijke beerputten van Den Helder tot onzakelijke geruchten bestempeld, terwijl het uitmesten van die enorme beerputten de enige kans is voor Den Helder!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.