Gert van der Maten – NWZ garage komt er + Raad van State geeft groen licht voor nieuw ziekenhuis Alkmaar + Ziekenhuis misschien kleiner dan mag + Red de Hout: Zo diep zijn we gezonken

NWZ garage komt er wel

Alkmaar – Het komt wel goed met die ondergrondse parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis. De definitieve beslissing van de raad valt op 24 januari, maar nu al is duidelijk, dat dat fiat er wel komt.

Of zoals Arie Epskamp (Senioren) het dinsdagavond opmerkte: “Alle fracties hier claimen ooit als eerste met het idee van ondergronds parkeren te zijn gekomen. Succes heeft vele vaders.”

Officieel moet de raad twee dingen goedkeuren: een garantstelling van 20 miljoen euro en een eenmalige bijdrage van 2,6 miljoen euro. En met name op het punt van die garant stelling waren er in de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen nog de nodige opmerkingen.

De gevraagde garantie (het bedrag dat de gemeente belooft te betalen als het Noordwest Ziekenhuis niet aan zijn verplichtingen kan voldoen) komt namelijk bovenop een andere garantie. Die heeft de gemeente toegezegd voor de vernieuwbouw van het NWZ en veel fracties dachten, dat die garantie nog op 60 miljoen stond. De optelsom van 80 miljoen ging meerdere fractie te ver.

Omlaag

Maar wethouder Pieter Dijkman legde uit, dat het ziekenhuis inmiddels andere financiers in de arm heeft kunnen nemen, die geen garantstellingen eisen. Dus kon het bedrag voor de eerste fase van de vernieuwbouw omlaag naar 20 miljoen euro.

Jan Hoekzema (OPA) wilde de mogelijkheid dichtgetimmerd hebben, dat het NWZ later alsnog gebruik wil maken van de 60 miljoen. Die is immers vermeld in een raadsbesluit en daar zou het ziekenhuis in de ogen van OPA een beroep op kunnen doen. “Moet er niet een nieuw raadsbesluit worden genomen?”, zo vroeg Hoekzema. Dijkman achtte dat niet nodig, maar hij beloofde de argumenten daarvoor op papier aan te leveren.

Den Helder

Ook op papier – want mondeling kreeg Dijkman het de commissieleden niet aan het verstand gebracht – komt een uiteenzetting waarom Alkmaar niet voor Den Helder garant gaat staan. Accountants van Price Waterhouse Coopers zeggen, dat de nieuwbouw in Alkmaar en de renovatie van het NWZ in Den Helder financieel ondeelbaar zijn. Dijkman hield vol, dat Alkmaar alleen zijn eigen ziekenhuis steunt. Hij deed een poging om het uit te leggen met een voorbeeld van een man met twee woningen en één inkomen, maar daar werd het niet beter van.

Dijkman verwacht niet, dat toeristen en andere passanten de garage op het ziekenhuis terrein gaan gebruiken. Het is volgens hem eerder zo, dat ziekenhuis bezoekers straks de Singel garage niet meer nodig hebben en dat er dus afgezien kan worden van uitbreiding van die garage.

Alkmaarse Courant, 16 januari 2019, 23:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190115_65310506/nwz-garage-komt-er-wel

Raad van State geeft groen licht voor nieuw ziekenhuis in Alkmaar

Alkmaar – Het Noordwest Ziekenhuis mag gaan bouwen in Alkmaar. De Raad van State heeft vanmorgen het bestemmingsplan voor de vernieuwbouw goedgekeurd.

Alle bezwaren tegen de nieuwbouw zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Dat betekent, dat NWZ nu een omgevingsvergunning (bouwvergunning) kan gaan aanvragen. De bedoeling is, dat de bouw begin volgend jaar van start gaat.

De bezwaren waren in gebracht door Stichting Red de Hout, Stichting Animo, Stichting Milieubelang en de bewonersvereniging van de Metiusgracht. Veel aandacht trok het verzet van Red de Hout tegen de kap van bomen in een gedeelte van de Alkmaarder Hout. De telling van het aantal waardevolle bomen daar zou niet zorgvuldig genoeg zijn geweest. De Raad van State is het daar niet mee eens.

Ook vindt de Raad van State, dat alternatieven voor de bouwlocatie voldoende zijn afgewogen. Alle vier de bezwaarmakers vonden, dat de zogenoemde ’0 variant’ waarbij geen enkele boom omgehakt zou hoeven te worden, niet goed is onderzocht. De Raad van State vindt echter, dat voldoende zorgvuldigheid is betracht. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar beschermde diersoorten.

Op één punt krijgen Animo en Milieubelang gelijk. Toen het bestemmingsplan eind 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld, was de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen niet volledig. Formeel gaat het hele bestemmingplan daarom de prullenbak in. Maar omdat gemeente en ziekenhuis, dat daarna hebben goedgemaakt, blijven alle bepalingen uit dat bestemmingsplan gewoon van kracht.

In een eerste reactie zegt het ziekenhuis erg blij te zijn met de uitspraak. Het wil echter wel nog even uitzoeken, of de ’prullenbak, maar toch weer niet’ clausule nog een juridisch staartje krijgt.

De Raad van State mengt zich niet in de discussie over staatssteun. Red de Hout voerde op het laatste moment aan, dat de gemeente NWZ op illegale gronden financieel steunt. Staatssteun mag niet van de Europese Commissie, omdat daarmee de concurrentie tussen ondernemingen wordt vervalst. Momenteel zijn advocatenkantoren aan het welles nietesen over dit punt. De Raad van State vindt, dat Red de Hout de kwestie eerder had moeten inbrengen, zodat alle betrokken partijen in deze zaak een standpunt hadden kunnen innemen.

Red de Hout heeft eerder aangekondigd een klacht over de staatssteun te zullen indienen bij de Europese Commissie. Wat de gevolgen voor het ziekenhuis daarvan kunnen zijn is niet duidelijk.

Gemeente en ziekenhuis komen later vandaag met een officiële reactie.

Alkmaarse Courant, 6 maart 2019, 10:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190306_5726586/raad-van-state-geeft-groen-licht-voor-nieuw-ziekenhuis-in-alkmaar

Nieuwe ziekenhuis Alkmaar uiteindelijk misschien wel kleiner dan mag

De huidige situatie rond Huize Westerlicht, aan de linkerkant komt de aanrit naar de spoedeisende hulp (foto Hans van Weel)

De huidige situatie rond Huize Westerlicht, aan de linkerkant komt de aanrit naar de spoedeisende hulp (foto Hans van Weel)

Alkmaar – Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kan het ziekenhuis de daadwerkelijke bouw gaan voorbereiden.

Die vernieuwbouw is opgesplitst in drie fasen, waar in totaal zeventien jaar voor is uitgetrokken De eerste fase, waar het Noordwest Ziekenhuis nu de details van kan gaan invullen, moet tot 2022 duren.

Als die uitwerking er ligt zal pas echt duidelijk worden hoeveel grond het ziekenhuis gaat afknabbelen van de Alkmaarder Hout. Pas dan zal ook vaststaan hoeveel bomen er nu echt omgehakt moeten worden.

Wethouder Pieter Dijkman van Alkmaar denkt, dat dat nog wel eens mee zou kunnen vallen. Volgens hem kan het heel goed zijn, dat het uiteindelijk bouwplan minder ruimte inneemt dan wat er nu mag van het bestemmingsplan.

Waarmee actievoerder Johan Bos van Red de Hout op zijn wenken bediend zou worden. Hij vindt. dat het ziekenhuis zich moreel verplicht zou moeten voelen (“als ze werkelijk midden in de maatschappij willen staan”) om uit het bos weg te blijven. “Het mag daar nu wel, maar het hoeft niet.”

Per boom

Dijkman voorspelt, dat de gemeente per boom zal bekijken, of die werkelijk om moet of dat er misschien bouwtechnisch iets kan worden aangepast, zodat kap niet nodig is. “Voor elke boom moet natuurlijk een kapvergunning aangevraagd worden.”

Acuut

NWZ gaat nu voor de eerste fase een omgevingsvergunning aanvragen. Daar is het ziekenhuis naar verwachting de rest van dit jaar wel zoet mee, zodat begin 2020 de eerste paal de grond in kan. De tweede fase zou rond 2028 gereed moeten zijn en de derde rond 2035.

De fase, die nu is aangebroken, behelst voornamelijk de nieuwbouw van de zogenoemde ‘acute as’. Hier bevinden zich de operatiekamers (complexe zorg), het ’spoedplein’ met onder meer de spoedeisende hulp. Ook gaat het om de intensive care en verpleegafdelingen (complexe zorg). Het geheel komt – gezien vanaf de huidige hoofdingang – links naast het bestaande ziekenhuis te liggen.

Noordwest Ziekenhuisgroep – Virtuele wandeling Noordwest Ziekenhuisgroep vernieuwbouw fase 1 Alkmaar

Gepubliceerd op 13 jun. 2018

Dit is een virtuele wandeling langs het schetsontwerp van de nieuwbouw fase 1 van Noordwest Ziekenhuisgroep.

In de schets zijn nog geen details, zoals ramen, materialen of de inrichting van het terrein opgenomen.

Deze virtuele wandeling is gemaakt in samenhang met de in – externe communicatie over het schetsontwerp van de nieuwbouw fase 1 op 15 mei 2018.

Meer informatie over de bouwprojecten van Noordwest Ziekenhuisgroep is te vinden op http://www.noordwestbouwt.nl.

Reacties:
https://youtu.be/VtxNGpA_kpM

Tijdens deze eerste fase wordt – in wat nu de ’voortuin’ is – ook de ondergrondse parkeergarage aangelegd en wordt Huize Westerlicht gerenoveerd. In dat voormalige verzorgingshuis worden onderwijs en kantoorfuncties ondergebracht.

Dat de bouw in drie fases is opgesplitst, geeft NWZ financiële armslag doordat de kosten worden gespreid. Maar ook verandert de zorg erg snel en biedt een spreiding de gelegenheid om gaandeweg de vernieuwbouw de plannen bij te stellen.

Alkmaarse Courant, 6 maart 2019, 17:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190306_39322764/nieuwe-ziekenhuis-alkmaar-uiteindelijk-misschien-wel-kleiner-dan-mag

Red de Hout: Raad van State kon niet anders dan bezwaren tegen ziekenhuisplan afwijzen, zo diep zijn we gezonken

Alkmaar – “Wij hebben natuurlijk gelijk,” zegt Johan Bos van Stichting Red de Hout. “Kijk maar op onze Facebook pagina. Er is geen speld tussen te krijgen. Maar ja gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen. We hadden dit wel verwacht, maar we hadden natuurlijk op iets anders gehoopt.”

Volgens Bos kon de Raad van State niet anders dan alle bezwaren van tafel vegen tegen het bestemmingsplan voor het nieuwe ziekenhuis van Alkmaar. “Dit is het gevolg van 25 jaar neo liberaal beleid. De Raad van State kan niet anders dan zich baseren op de wetten, die in dit land de afgelopen jaren zijn aangenomen.”

Red de Hout keerde zich tegen de plannen voor een nieuw ziekenhuis. Niet omdat de stichting tegen de modernisering is, maar omdat er bomen voor moeten sneuvelen. Een kleiner ziekenhuis, of een iets andere positionering kan rekenen op enthousiasme van Red de Hout.

“Nederland is een ecologisch rampgebied” vindt Bos. “Of het nu om de bio industrie gaat of over herrie van Schiphol. In Europa zijn wij het slechtste jongetje van de klas. En deze uitspraak is een reflectie van hoe wij omgaan met onze leefomgeving.”

“We zijn moreel zo diep gezonken, dat niemand zich er meer druk over maakt, dat straks alle weidevogels zijn verdwenen en dat het straks ook stil is in de vroeger o zo vogelrijke Alkmaarder Hout. Terwijl wetenschappelijk is bewezen, dat natuur, dat groen, genezend werkt. Wat dat betreft is de Hout een concurrent van het ziekenhuis. Hoe gezonder de mensen, hoe minder medische zorg er nodig is. Of andersom: hoe minder natuur, hoe duurder de gezondheidszorg.”

Onprofessioneel

Dat er nu toch een deel van de Hout voor het nieuwe ziekenhuis gebruikt mag gaan worden is volgens Bos te wijten aan de ’onprofessionaliteit en naïviteit’ van de gemeenteraadsleden.

Bos kondigt aan, dat Red de Hout haar pijlen nu gaat richten op de omgevingsvergunning (bouwvergunning), die het ziekenhuis nu moet aan aanvragen. “Als die er ligt, kunnen wij weer bezwaar gaan aantekenen.”

“Recent is er een ’Deltaplan Biodiversiteit’ (https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Persbericht-Deltaplan-Biodiversiteitsherstel-19-dec.pdf) gepresenteerd. En de Hout is heel bio divers. Dat geeft ons de mogelijkheid om meer specifiek in bezwaar te gaan, weer tot de Raad van State aan toe.”

Helderse Courant, 6 maart 2019, 17:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190306_99967899/red-de-hout-raad-van-state-kon-niet-anders-dan-bezwaren-tegen-ziekenhuisplan-afwijzen-zo-diep-zijn-we-gezonken

PDF:
Persbericht Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 19 december 2018

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=NWZ
https://robscholtemuseum.nl/?s=ziekenhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Red+de+Hout
https://robscholtemuseum.nl/?s=staatssteun

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image