Gerard van Engelen – Klankbord groep NWZ: stel besluitvorming uit + Red de Hout – Klankbord groep pleit unaniem voor uitstel besluitvorming bestemmingsplan NWZ

Klankbord groep NWZ: stel besluitvorming uit

Juist op de dag, dat Noordwest Ziekenhuisgroep komt met nieuwe tekeningen over de geplande modernisering van het Alkmaarse ziekenhuis, duikt er een verzoek op om de politieke discussie uit te stellen. De gemeenteraad moet in december beslissen.

Indiener van het verzoek is de ’klankbord groep’, die bestaat uit omwonenden, natuurclubs, stichting Adapt en de Historische Vereniging Alkmaar. Ze hebben allemaal hun naam gezet onder een brief aan de gemeenteraad, waarin het meest actieve lid, actiegroep Red de Hout, vraagt de discussie uit te stellen.

’Volledig mislukt’

In de brief wordt geconcludeerd, dat de ’participatie volledig is mislukt’ en dat ’NWZ en gemeente de hand hier voor in eigen boezem moeten steken’.

De kritiek van de klankbord groep komt er in hoofdlijnen op neer, dat die zich niet serieus genomen voelt door ziekenhuis en gemeentebestuur. Er wordt te laat informatie met de groep gedeeld, terwijl naar buiten toe ’ten onrechte de indruk wordt gewekt, dat de inbreng en alternatieven van de klankbord groep deel hebben uitgemaakt van de afwegingen van Noordwest (…). Dat is geen juiste voorstelling van zaken.’

Volgens de klankbord groep is ’het merendeel van de argumenten en studies niet eerder naar voren gebracht in overleg, ondanks herhaaldelijke verzoeken’.

De groep constateert, dat Noordwest nog amper begonnen is aan de uitwerking van details. ‘Het alomvattende ’masterplan’, dat Noordwest begin 2017 zou presenteren en dat antwoord zou geven op alle vragen, bleek te bestaan uit een powerpoint presentatie met minder dan vijfhonderd woorden en veel schetsjes (…) Desalniettemin ging de gemeente hierop het ontwerp bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan baseren. Verder is de beloofde architect pas na vele maanden uitstel gevonden.

De eindbalans: “De Klankbord groep praat een jaar na instelling nog steeds slechts over ideeën, schetsjes en vergezichten van Noordwest. De voorkeur van de ziekenhuisdirectie en de afwijzing van alternatieven werden beargumenteerd, zonder grondige onderbouwing of verduidelijking. Het ontbreekt de gemeenteraad daardoor aan informatie om nu besluitvorming op te baseren rond het bestemmingsplan voor de grootste bouwoperatie in Alkmaar van de komende decennia.”

De groep pleit daarom bij de raad voor uitstel van de besluitvorming. “Daarna kan met de nieuwe architect een optimaal bouwplan worden ontwikkeld.”

De hele brief staat op de Facebookpagina van de groep Red de Hout:
https://www.facebook.com/groups/reddehout/.

Noordhollands Dagblad, 16 november 2017, 17:06

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/alkmaar-uitgelicht/artikel/klankbordgroep-nwz-stel-besluitvorming-uit

Klankbordgroep pleit unaniem voor uitstel besluitvorming bestemmingsplan NWZ

Onderstaande brief is namens de volledige Klankbord groep gestuurd naar gemeenteraad, Noordwest Ziekenhuisgroep en de pers. Op een later moment geven wij op deze brief apart commentaar.

De brief, zoals deze is verstuurd:

Waar het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders constant de afspraken en tijdsplanning nakomt, die met het Noordwest Ziekenhuis (hierna te noemen “Noordwest”) zijn overeen gekomen in de Vaststellingsovereenkomst voor de vernieuwbouw van zijn locatie in de Alkmaarderhout, blijft het Noordwest keer op keer in gebreke om met concrete plannen en heldere onderbouwing te komen van de eigen voorkeursvariant. Ook is geen serieus onderzoek verricht naar alternatieven, die in veel mindere mate de omgeving belasten. Geen deugdelijke onderbouwing van de noodzaak om natuurwaarden en maatschappelijk erfgoed, zoals parkbos en gebouwen, op te offeren voor nieuwbouw, heeft Noordwest 17 maanden na ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst nog steeds niet deugdelijk gemotiveerd.

• Geen fundament voor besluitvorming
De Klankbord groep praat een jaar na instelling nog steeds slechts over ideeën, schetsjes en vergezichten van Noordwest. De voorkeur van de ziekenhuisdirectie en de afwijzing van alternatieven werden slechts in zeer algemene termen beargumenteerd, zonder grondige onderbouwing of verduidelijking. Het ontbreekt de gemeenteraad daardoor aan het fundament om nu besluitvorming op te baseren rond het bestemmingsplan voor de grootste bouwoperatie in Alkmaar van de komende decennia.

• Praten op basis van Programma van Eisen
Alle partijen in de klankbord groep pleiten daarom unaniem voor uitstel van de besluitvorming. Daarna kan met de nieuwe architect en op basis van het Programma van Eisen (PvE) en de omgevingsbelangen een optimaal bouwplan worden ontwikkeld, dat duidelijk maakt, waar het bestaande bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling belemmert, of alle ruimhartige toewijzingen in het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk zijn, of dat wellicht met minder aanspraken kan worden volstaan. Zonder dit pressiemiddel is er weinig vertrouwen binnen de Klankbord groep dat dit proces bevredigend zal verlopen.

• Minder urgentie, dan gedacht
Dit uitstel hoeft geen problemen te veroorzaken, mede gelet op het feit, dat het ziekenhuis de eigen planning los laat en nu al minstens een jaar later wil beginnen met bouwen, dan vorig jaar bij de start van het proces werd voorgespiegeld. Ook staat de Vaststellingsovereenkomst uitstel niet in de weg.

• Start bouw niet in 2018, maar op zijn vroegst in 2019
In juli 2016 zijn in de Vaststellingsovereenkomst strakke afspraken vastgelegd tussen Noordwest en gemeente over de planontwikkeling voor de vernieuwbouw voor Noordwest in de Alkmaarderhout. Omdat het bestuur van Noordwest duidelijk had gemaakt, dat er veel urgentie was bij de vervanging van de acute as (operatiekamers, spoedeisende hulp), was een strakke tijdsplanning voor de bouw en voorbereidingsprocedure aangehouden. De bouw zou in drie fases plaatsvinden verspreid over de periode 2018-2035. De gemeente zou de bestemmingsplanprocedure daadkrachtig aanpakken en Noordwest zou voortvarend te werk gaan met de concretisering van de bouwplannen, zodat tijdens het bestemmingsplan proces concreet duidelijk zou worden, hoe het bouwplan van de 1e fase eruit zou zien. Geen business case en concreet plan

Zo was de belofte van Noordwest een jaar geleden, dat inmiddels allang het programma van eisen en de businesscase zouden zijn gepresenteerd en de daarbij behorende volumes en footprint voor de 1e fase, Wethouder Dijkman meldde de raadscommissie Ruimte te verwachten, dat in december 2016 de business case van het ziekenhuis beoordeeld kon worden. Wethouder Van de Ven sloot daar op aan door te stellen, dat de klankbord groep het vanaf december 2016 met Noordwest over concrete plannen kon hebben. Het kwam niet. Masterplan blijkt powerpoint presentatie. Hoge verwachtingen werden gewekt over een alomvattend Masterplan, dat Noordwest begin 2017 zou presenteren, dat antwoord zou geven op alle vragen. In april/ mei 2017 bleek dit Masterplan te bestaan uit 36 sheets van een PowerPoint presentatie, met minder dan 500 woorden en veel schetsjes. Later volgde een minstens zo vrijblijvend Ontwikkelingsperspectief. Desalniettemin ging de gemeente hierop het ontwerpbestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan baseren.

• Noordwest maakt geen haast
Aan het cruciale Programma van Eisen is nog maar amper begonnen. De bouwarchitect is na vele maanden uitstel pas deze maand geselecteerd. Noodzaak tot wijziging bestemmingsplan kan niet goed beoordeeld worden Dit is in strijd met de toezeggingen van Noordwest om de eigen plannen in 2017 concreter te hebben zodat de Klankbord groep daarover zijn zegje kon doen en de gemeente daarop het bestemmingsplan kon baseren. Door het uitblijven van de beloofde onderbouwing van Noordwest van de eerste bouwfase, kan het bestemmingsplan op dit moment niet goed worden beoordeeld door de Gemeenteraad.

• Afwegingskader niet geschikt voor bestemmingsplan
De nu gepresenteerde nota ‘Afwegingen Masterplan’ van Noordwest biedt ook geen goed inzicht in de keuzes, die Noordwest eventueel maakt. Het ziekenhuis heeft alsnog op papier gezet welke overwegingen een rol speelden in de periode 2015-2016, voordat de klankbord groep op last van de gemeente werd ingesteld. Door hier en daar de klankbord groep te noemen in de nota, wordt ten onrechte de indruk gewekt, dat de inbreng en alternatieven van de klankbord groep deel hebben uitgemaakt van deze afwegingen van Noordwest, en dat deze zijn besproken met de klankbord groep. Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Het merendeel van de daarin naar voren gebrachte argumenten en studies, heeft Noordwest niet eerder in de klankbord groep naar voren gebracht, ondanks herhaaldelijke verzoeken tussen december 2016 en oktober 2017.

• Druk van gemeente nodig voor optimaal plan
Wie voor de eigen bouwplannen in het oudste stadsbos van Nederland een flinke claim legt op natuurwaarden en het maatschappelijk erfgoed in de Alkmaarderhout, moet daar een overtuigend verhaal bij hebben en kunnen aantonen, dat zij alternatieven heeft onderzocht. Zeker de alternatieven, die worden aangedragen door een door haarzelf, juist met dit doel, opgerichte klankbord groep, waarin ook nog eens veel deskundigheid en vele direct betrokken belangen zijn verenigd. Dit geldt te meer nu deze alternatieven op het eerste oog meer en beter passend zijn in de omgeving en meer en beter tegemoet lijken te komen aan de betrokken belangen. Die noodzakelijke stappen heeft Noordwest tot dusverre niet willen zetten. Het ziekenhuis ervaart ook geen druk vanuit de gemeente om het eigen huiswerk beter c.q. überhaupt te doen.

• Maatschappelijk draagvlak is probleem gemeente
Noordwest heeft er de afgelopen periode geen blijk van gegeven, dat zij het verwerven van maatschappelijk draagvlak nu beschouwt als een belangrijke randvoorwaarde bij de planontwikkeling. Voor Noordwest is er voldoende draagvlak, zolang de gemeente meewerkt aan zijn plannen. Door nu een bestemmingsplan vast te stellen zonder duidelijkheid met welk bouwplan voor de 1e fase Noordwest straks gaat komen, wordt de invloed en onderhandelingspositie van de gemeente Alkmaar, en daarmee van de klankbord groep uitermate verzwakt. Tevens en bovenal kan er daardoor momenteel geen sprake zijn van een goede weging van alle betrokken belangen door de gemeente als bestuursorgaan. Ook is er alsdan sprake van schending van het evenredigheidsbeginsel. De besluitvorming kan hierdoor met de voorliggende stukken geenszins voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit vergt deugdelijk onderzoek, ook naar de aangedragen alternatieven. Mede in het licht van een verzwaarde motiveringsplicht, zeker gezien de grote betrokken belangen en in deze concreet aangeboden door de klankbord groep.

• Optimaal plan moet nog worden gevonden
De klankbord groep ziet mogelijkheden om op basis van een programma van eisen van Noordwest mee te werken aan een optimaal bouwplan voor de 1e fase, waarbij met optimaal wordt bedoeld, dat het plan voldoet aan de randvoorwaarden van ziekenhuis en gemeente en tegemoet komt aan de belangen en wensbeelden van alle betrokkenen. Dat proces is nog steeds niet gestart.

Alkmaar, 13 november 2017

Klankbord groep vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis, bestaande uit:

Belangenvereniging Wilhelminalaan / Julianalaan
Bewonersvereniging Metiusgracht
Buurtberaad Westerhoutkwartier
Bewonersvereniging Emmakwartier
Bewonersvereniging Oranjepark
Bewoners Akerslaan
Stichting Cultuurpark De Hout
Stichting ANIMO
Stichting Red De Hout
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed
Historische Vereniging Alkmaar

#Alkmaarderhout #duurzaam #klimaatbestendigestad #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord
#Alkmaarderhout #duurzaam #klimaatbestendigestad #Alkmaar #stadsbos #stadspark #regeerakkoord #OPAAlkmaar #OPA – #OnafhankelijkePartijAlkmaar #D66Alkmaar #VVDAlkmaar #CDAAlkmaar #PvdAAlkmaar #GroenLinksAlkmaar #BASAlkmaar #SeniorenPartijAlkmaar #DENKAlkmaar

Facebook, 16 november 2017, 11:21

https://www.facebook.com/groups/reddehout/permalink/1119066328229916/