Gemeente Den Helder – Brief aan Dick Berts met verdagingsbesluit beslissing bezwaarschrift tegen afwijzing WOB verzoek + Dick Berts – Brief aan College van B & W Den Helder, 22 februari 2016

Brief aan Dick Berts met verdagingsbesluit van beslissing over zijn bezwaarschrift tegen afwijzing WOB verzoek

Gemeente Den Helder

De heer D.A. Berts

verzendgegevens
datum: 21 december 2015
kenmerk: 1.15.156.001
bijlagen: –
onderwerp
verdagingsbesluit

behandeld door
Concernstraf
Secretariaat Bezwaarschriften
telefoon (0223) 67 8200

uw gegevens
brief van: 22 september 2015
kenmerk:

Geachte heer Berts,

Bij brief van 22 september 2015 diende u een bezwaarschrift in wat is gericht tegen het besluit van 25 augustus 2015 waarbij is besloten tot het niet aanmerken van uw brief als Wob verzoek.

Op grond van artikel 7:10 Algemene bestuursrecht (Awb) dient het bestuursorgaan, in dit geval het college, binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de bezwaartermijn is verstreken, te beslissen op uw bezwaarschrift. De beslistermijn voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt af op 29 december 2015.

Wij delen u mee dat wij niet meer verwachten op uw bezwaarschrift te kunnen beslissen op uiterlijk 29 december 2015. Wij hebben daarom besloten de beslistermijn van 12 weken te verdagen met 6 weken. De beslistermijn voor de beslissing voor de beslissing op uw bezwaarschrift loopt nu af op 9 februari 2016.
Op grond van artikel 6:3 Awb is dit verdragingsbesluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

Ik verzoek u om in correspondentie naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift het volgende kenmerk te vermelden: 1.15.156.001/ Al15.05910.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend ,
namens het college van burgemeester en wethouders,

Dick Oostrom
afdelingsmanager Concernstraf

Drs. F. Bijlweg 20
1704 MC Den Helder

Postbus 36
1780 AA Den Helder

http://www.denhelder.nl
kcc@denhelder.nl

telefoon 14 0223
fax (0223) 67 1201

———————————————————————————————————

Brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 22 februari 2016

Dick Berts

College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder
Met ontvangstbevestiging af te geven aan de Drs. F. Bjjlweg 20
1784 MC Den Helder

Den Helder, 22 februari 2016,

Geacht college,

Hierbij stel ik u in gebreke vanwege het niet tijdig beslissen op mijn bezwaarschrift d.d. 22 september 2015 (WOB verzoek 18 augustus 2015 inzake brief over burgemeester Schuiling) Uw kenmerk 1.15.156.001 / AI15.05910.

Ik eis van u, dat u zo spoedig als maar denkbaar is, een besluit te nemen op mijn bezwaarschrift. Voordat u dit besluit neemt, wil ik absoluut nog gehoord worden! Bovendien verzoek ik u dringend om mij dit besluit uitsluitend per aangetekende post te doen ontkomen, zoals u ook met uw verdragingsbesluit d.d. 21 december 2015 heeft gedaan. Daartoe bestaat geen formele wettelijke verplichting, maar ik beroep me hierbij op de algemene principes van behoorlijk bestuur. De gemeente Den Helder heeft zich de afgelopen jaren aantoonbaar zo vaak onzorgvuldig jegens mij gedragen, dat ik niet het minste vertrouwen meer in u heb.

Hoogachtend,

Dick Berts