Flessenpost uit Bergen – Speelt College Bergen met vuur?

Aanleiding: Negeren uitspraak Raad van State (RVS) m.b.t. bewoners atelierwoningen

Het college van de gemeente Bergen vindt dat er – naar aanleiding van enkele artikelen in het Noordhollands Dagblad – een eenzijdig en onjuist beeld is ontstaan rondom een eerder genomen besluit om bewoning van drie ateliers aan de Herenweg in Bergen niet toe te staan.

Negeert Burgemeester Hafkamp het Nederlandse rechtssysteem?
De krant suggereert dat dit besluit in strijd zou zijn met de grondbeginselen van de democratische rechtstaat. Volgens het college is deze forse aantijging even misplaatst als onjuist.

Lees hier verder voor het persbericht van de gemeente:
https://robscholtemuseum.nl/gemeente-bergen-nieuwsbericht-raad-van-state-negeren/

Reactie betrokkenen:

Aan de leden van de gemeenteraad Bergen

Hierbij reageren wij als atelier-eigenaren op het persbericht van het college van de gemeente Bergen van gisteravond. Wij vinden dit bericht toch wel schaamteloos en tenenkrommend… Burgemeester Hafkamp trekt uit de uitspraak van de Raad van State immers zelf twee conclusies:
1. De RvS heeft geoordeeld dat bewoning van een bijgebouw/atelier is toegestaan in het bestemmingsplan Weidegebied.
2. De RvS heeft tussen onze gevallen onderling geen onderscheid gemaakt.

Mevrouw Hafkamp laat vervolgens zelf klip en klaar weten het met beide uitkomsten niet eens te zijn. Dat kan, niets menselijks is ons vreemd. Maar de hoogste rechter heeft gesproken. Iedereen, ook een burgemeester, moet dit respecteren. Burgemeester Hafkamp echter trekt zich er niets van aan en legt de uitspraak van de RvS naast zich neer. Ga maar na:
In de nieuwe besluiten in onze zaak verzwaart zij de aan ons opgelegde last door juist ook aan bewoning van een bijgebouw/atelier een dwangsom van € 10.000 te verbinden. Daarnaast maakt zij in de nieuwe besluiten nu juist wél onderscheid tussen onze gevallen om te proberen ons zo alsnog weg te spelen.
Kortom, de Heerlijke vrijstaat Bergen wil ons in strijd met de uitspraak van de RvS slachtofferen omwille van “de bestuurbaarheid van Bergen”… En dat ook nog op kosten van de gemeenschap!
Het college van B&W probeert kennelijk met haar persbericht én een memo aan de gemeenteraad nu nog een beetje om de hete brij heen te draaien en zo haar handelwijze te verhullen.
Mevrouw Hafkamp mag de uitspraak van de RvS onverklaarbaar vinden, wij vinden het onverklaarbaar dat een burgemeester – die toch een voorbeeldfunctie heeft – het rechtssysteem in ons land niet respecteert.
Wij vragen ons af waar de gemeenteraad als toezichthouder blijft in deze situatie?!
Wij geven niet op: onze advocaat heeft gisteren drie verzoeken om voorlopige voorziening bij de Rechtbank Noordholland ingediend. Wordt vervolgd!

Annelies Anema
Joke van der Beek
Els Willemse

Reactie VVD Bergen:
“Fractievoorzitter VVD Bergen Cees Roem ziet in de context van het artikel meer dan alleen juridisch getouwtrek tussen burger en overheid. De essentie is in wezen: wat doet het met de perceptie van het openbaar bestuur onder inwoners? Er zijn meer gevallen bekend in de gemeente Bergen dat een uitspraak van de Raad van State die de burger in het gelijk stelt anders wordt geïnterpreteerd door de gemeente. Met name in planologisch gerelateerde zaken wordt dan snel gerefereerd aan het zogenaamde overgangsrecht. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de behandeling van het bestemmingsplan Duin. Het is voor de burger soms niet te volgen en het lijkt alsof de gemeente soms met twee maten meet. Dat raakt het rechtsgevoel van burgers. Een strikt genomen juridisch antwoord van de gemeente doet daar niets aan af. Nog even los van de kosten die er met al deze juridische procedures gepaard gaan, kun je als overheid ook veel maar naar het instrument van mediation grijpen. Ik wil dit onderwerp in de meest brede zin agenderen in commissieverband of een ander gremium want anders voorzie ik dat het vertrouwen in de gemeentelijke overheid onder burgers afbrokkelt. En dat komt het openbaar bestuur waar wij als gemeenteraad ook deel van uitmaken niet ten goede”.

Cees Roem, fractievoorzitter VVD Bergen NH

Flessenpost uit Bergen, 29-12-2015 12:05

http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/speelt-college-bergen-met-vuur-/6703