Flessenpost uit Bergen – Lezers… oftewel reaguurders (1 & 2 & 3 & 4 & 5) + Henkoo – Lobbyen

Lezers… oftewel reaguurders (1)

De argumenten van het College om te kiezen voor “de 7 dorpelingen”

1. cultuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht beter? Past beter bij de dorpse maat? gewenste passende entree ? een aantrekkelijke winkelroute ?… wat moet je hier nu van vinden, deze opmerkingen zijn zo nietszeggend.

2. krap behuisde Aldi-supermarkt. College: “Die supermarkt komt er niet bij, die is er al in Bergen”. Rasch; dit was een nadrukkelijk eis dat er niet een nieuwe formule bij komt(?)

Ze vergeten een nieuwe invulling te geven aan de huidige Aldi locatie. Een winkel met die oppervlakte, dat moet bijna weer een supermarkt/ nieuwe formule worden. Rasch; bewezen is dat een (full-service) supermarkt bijdraagt aan de omliggende detailhandel. Maar Aldi is geen full-service supermarkt, dit heet een discountersupermarkt. (Bron; DTNP,) Gemiddeld het combinatiebezoek door klanten van servicesupermarkten (75%) beduidend hoger ligt dan bij klanten van discountsupermarkten (40%).

3. 185 parkeerplaatsen, dè oplossing voor Bergen op het gebied van parkeren. De “Nota ruimtelijk parkeerbeleid 2009” stelt dat voor elke 100 m2 detailhandel 4 parkeerplaatsen gerealiseerd dienen te worden. Stel, 1500 m2 winkel oppervlak betekent 60 plekken enkel voor de supermarkt. De overige detailhandel-zaken strepen we weg tegen de hetzelfde aantal in plan “In Harmonie”.

4. Verder stelt de nota dat voor elke woning 1,7 parkeerplaats gerealiseerd moeten worden. 7 Dorpelingen heeft zo’n 30 woningen meer dan “In Harmonie” 30×1,7= 51. Totaal ruim 110 plekken. Nog steeds veel over maar lang niet rooskleurig als men schetst.

5. ziet het college geen meerwaarde in het creëren van een derde pleintje. Op dit moment vinden alle markten in Bergen plaats voor de deur van de alledaagse detailhandel, juist met dit nieuwe plein krijgt de lokale detailhandel weer ruimte om eigen handel te drijven. Zaterdagmarkt, kunstmarkt (zomers 2x) planten/ bloemenmarkt boekenmarkt etc. etc.

6. De doorgangen in het plan zijn nauw en zorgen niet voor een beter winkelcircuit… Zijn niet nauw, vergelijkbaar als bijvoorbeeld de doorgang aan het Smalle Pad

7. Ook vindt het college de architectuur van de panden aan de Dreef –waarvan de achterkant naar de Dreef geprojecteerd is niet passend voor Bergen…Het is nog in de schetsfase

8. De direct omwonenden van de Harmonielocatie hebben een voorkeur voor het plan ‘In Harmonie’…. Ze vergeten de rest van de inwoners van het dorp!!

Inzender is bij de redactie bekend

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3678

Lezers… oftewel reaguurders (2)

Samen met enkele andere betrokken medeburgers van Bergen hebben wij de presentatie van de Economische visie voor Bergen bijgewoond.

Uit de discussie die ontstond noem ik twee belangrijke onderwerpen.

In de E-mail hieronder naar de heer Kornmann, die de presentatie gaf, heb ik die verwoord.

Ik vertrouw er op, dat de gemeente Bergen haar grondvisie trouw zal zijn.

De dichter Lucebert schreef al: “Het dorp is bezeten haar ziel te verkwanselen aan duitendieverij”.

Wij hopen met velen en met Lucebert, dat de duiten niet allesbepalend zullen zijn bij de keuze van het “ontwerp met het meeste allure”.

Onderwerp: economische visie

Geachte heer Kornmann,

Dank voor uw presentatie van de economische visie die de gemeente Bergen aan het ontwikkelen is.

Graag voeg ik enkele elementen toe, die volgens mij en een aantal geestverwanten van belang zijn voor ons dorp.

Allereerst de infrastructuur

De gemeente moet inspelen op de veranderende maatschappelijke situatie.

“De technologische ontwikkelingen gaan door”, zoals U zelf in uw presentatie aangeeft.

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven en een goede ontsluiting voor alle burgers is essentieel.

Ook de bereikbaarheid voor mobiel internetgebruik is basisvoorwaarde.

Het groeiend leger van ZZP’ers (ook in Bergen)is ervan afhankelijk.

U stelt in de presentatie tevens, dat de dorpskern Bergen wordt gezien als een

“Woon en verblijfsdorp van allure met kunst en cultuur”.

Hierin past het plan “Mooi Bergen” bepaalt niet.

Er wordt in het centrum, de entree van ons dorp nota bene, een grote discounter gepland.

Dat doet afbreuk aan de gewenste allure en eigenheid van onze prachtige dorpskern.

Discounters behoren aan de rand van het dorp te worden gesitueerd.

Er wordt onnodig verkeer gegenereerd naar de plek waar de filosofie “Shared Space” wordt voorgesteld.

De verkeersdruk op de “Brink” van Bergen is al enorm.

Gezien de factoren die gelden voor parkeerbehoefte van discounters zal de geplande parkeergarage voor een groot deel worden

opgeslokt door de bezoekers van de discounter.

Wonen en verblijven impliceert dat de bewoners elkaar in een gemoedelijke, kleinschalige setting kunnen blijven ontmoeten.

Ontmoetingsplaatsen voor jong en oud zijn van belang voor de sociale cohesie.

In dat kader dient het plan van de initiatief groep “Mooier Bergen in Harmonie” omarmd te worden.

Met vriendelijke groeten,

Yke Vermeiden

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3676

Lezers… oftewel reaguurders (3)

Volgens ons allen wordt het er niet mooier op.

Voor de duidelijkheid maak ik het centrum wat kleiner, het gaat hier om de Dreef; Plein; Karel de Grotelaan; Breelaan en Jan Oldenburglaan.

De doorsteek (verbindingsweg)tussen de Dreef en Karel de Grotelaan en Dreef en Jan Oldenburglaan wordt in beide richtingen door heel wat schoolgaande jongens en meisjes de gehele dag gebruikt,daar komt dan nog de fietsende toeristen vanaf Pasen tot eind September bij en dan zeker niet te vergeten de ouders met de moderne bakfietsen, die ook nog eens een meter langer zijn dan gewone fietsen.Ook wordt deze verbindingsweg veel gebruikt door (MVT)in beiden richtingen.

Door de nieuw te bouwen ondergrondse garage te verbinden met die onder Deen zal het aantal (MVT) toenemen, het is dan ook absurd om de in- en uitrit te laten uitkomen in de doorsteek. Naar onze zienswijze is het onverantwoordelijk om hier een in- uitrit van de ondergrondse garage’s te maken,deze zal één moeten worden met de in- en uitrit van de garage bij Deen.

De bevoorradingsroute via de doorsteek Dreef Karel de Grotelaan. Hier is geen rekening gehouden met het fietsend en lopende personen,er zijn geen stoepen in Karel de Grotelaan, fietsers en voetgangers rijden en lopen daar midden op de weg.(Er zijn in het centrum maar heel weinig behoorlijke stoepen voor voetgangers).

Jullie idee om de bevoorradingstrailers via de doorsteek Dreef naar Karel de Grotelaan om zo de supermarkten te bevoorraden is dan ook een grote fout. Dat kan absoluut niet, levensgevaarlijk. Wij willen Bergen mooi en aantrekkelijk houden, ook voor de toeristen. En zullen wij offers moeten brengen, maar geen levens.

Conclusie: geen garage in- en uitrit in de doorsteek; geen bevoorradingsroute via de doorsteek en de Karel de Grotelaan. De toekomstige ondergrondsche garage ver binden met de garage onder Deen en deze in- en uitrit handhaven.

Houd het centrum gezellig en rustig een verzoek van allen bewoners BERGEN.

Cees Bos

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3675

Lezers… oftewel reaguurders (4)

Na de bijeenkomst bij Steffs bezocht te hebben is het mij overduidelijk dat Kies Lokaal nadrukkelijk een Aldi wil bij het begin van het dorp, hoe het plan er ook uit mag zien en of het nou opgeleukt is met fantasievolle namen en geveltjes, ondanks het grote bezwaar van het overgrote merendeel van de Bergense bevolking (zie opsomming van Henkoo). Er is geen bezwaar tegen de Aldi, maar wel op deze lokatie! Waarom is dit zo moeilijk te begrijpen?

Waarom? Wat zijn de echte motieven van deze Egmondse partij?

1. Kan het soms wezen dat er al lang een overeenkomst met de Aldi en Schrama B.v. is en zit er een fikse boeteclausule aan vast als dit plan niet doorgaat?

2. Wil Schrama B.v. perse een deal met de Aldi omdat hij daar meer aan kan verdienen en wil hij niet met de gemeente overeenkomen over het plan Harmonie, waardoor dit plan niet uitgevoerd kan worden?

Al met al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat alle inspraak-bijeenkomsten en alle plannen en burgerinitiatieven van de bewoners er alleen zijn om de ware redenen van de gemeente te verhullen en zo cosmetisch democratisch lijken. Gaat men net zo lang inspraakavonden houden totdat bij iedereen de moed in de schoenen is gezonken om zo dit plan door te drukken? Een soort uitputtingsstrijd?

Kies Lokaal blijkt dus vooral Kies Egmond en ik roep de echte Bergenaren en diegene die het democratische burgerbelang van Bergen een warm hart toedraagt, hierbij op om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen goed te onthouden waar deze partij voor staat: alles behalve voor Bergen!

Anja Pastoor (geboren en getogen Bergenaar)

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3672

Lezers… oftewel reaguurders (5)

Een andere visie over de invulling van de Harmonie-locatie centrum Bergen

De ingezonden brief van verontruste bewoners van Hartje Bergen en Dreefzicht in de Duinstreek van 26 oktober j.l. roept bij mij enige verbazing op. Zo ook het advies van de stichting mr. Frits Zeiler met de nodige aandacht in de media (NHD). De “messen zijn geslepen” en het enige doel lijkt het weren van de Aldi in het centrum van Bergen en het negatief belichten in de media van het andere ontwerp over een mogelijke invulling van de Harmonielocatie. Opvallend is dat de aandacht voor de plannen van het andere ontwerp “de Zeven dorpelingen” (plan A) ten opzichte van het recentelijk veel geprezen plan “In Harmonie” (plan B) er in de media bekaaid vanaf afkomt. Je zou er bijna wat van denken ? Ik heb de informatie-avonden bezocht en gepoogd beide voorstellen zo objectief mogelijk te bezien. In de aangehaalde brief staan mijns inziens enkele onjuistheden en veronderstellingen. Parkeergarage: dit is in plan A beter geregeld dan het ontwerp in plan B, zowel qua toe- en afvoer als aan hoeveelheid parkeerplaatsen. Berekeningen hebben aangetoond dat plan B hierin tekortschiet. De uitmonding van de parkeergarage in plan B op het Plein (of verlengde Dreef) is ronduit verkeersgevaarlijk. Het fietsverkeer: het fietsverkeer komt er in het plan A in mijn beleving beter vanaf dan in plan B. Het “fietsstraatje” is in het eerste plan namelijk aanmerkelijk breder !!! Niettemin blijft de veiligheid van het fietsverkeer in dit “Dreefstraatje” een punt van aanhoudende zorg, maar dat geldt in principe voor beide plannen. Het laden- en lossen van supermarkt Deen en mogelijke nieuwkomer Aldi lijkt in plan A degelijk geregeld. De indieners van de ingezonden brief in De Duinstreek beschrijven het aangezicht van de ca. 60 meter lange gevelwand van de Aldi, maar laten de 10 tot 15 meter hoge kale zijgevelwand van de bebouwing in plan B (“In Harmonie”) maar gemakshalve buiten beschouwing. En die laatste wand gaat elke toerist en bezoeker die Bergen-centrum vanaf de Dreef gemotoriseerd binnenrijdt echt in het gezichtsveld krijgen !!! De bouwmassa van plan B steekt bovendien meer naar voren (en verhoogt het gevoel een tunnel binnen te rijden) dan de bebouwing van plan A, maar dat is kennelijk geen bezwaar meer voor de briefschrijvers ? In plan B worden o.a. nieuwe winkeltjes, atelierruimtes e.d. voorzien, terwijl landelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze “handel” terugloopt vanwege onvoldoende verdiensten. En hoe hard zijn de toezeggingen van woningbouwvereniging Kennemer Wonen omtrent de afname van ateliers en woningen ? Zelf vraag ik mij soms hardop af of Bergen echt zit te wachten op een “achteraf” pleintje ? (waar verpaupering en sociale onveiligheid op de lange termijn op de loer ligt ?). Het centrum van Bergen krijgt immers na de toekomstige afbraak van de Baekemaflats (Plein-Breelaan) een opgewaardeerde functie als centraal dorpsplein met extra horeca en wellicht ook nog wat winkeltjes. En dan ook nog te bedenken dat men in plan B de oude brandweerkazerne wil “opleuken”, terwijl iedereen kan zien dat het gebouw dit bouwkundig absoluut niet waard is. Ik wil afsluiten met enkele opmerkingen over de financiële onderbouwing van beide plannen. Plan A is naar verluidt 100 % gedekt en plan B moet het tot nu toe hebben van toegezegde financiële middelen tot een dekking van 70 %. Wat heb je aan toezeggingen, die op enig moment ook weer kunnen worden ingetrokken of niet worden nagekomen ? Sommige mensen vergeten ook gemakshalve dat de inwoners van de gemeente Bergen al jaarlijks minimaal een half miljoen (500.000) euro bijdragen aan de instandhouding van het museum Kranenburgh (en andere “publiekstrekkers”) en daar moet mijns inziens absoluut geen euro bijkomen om de zelfstandige ondernemers in de geplande ateliers in plan B financieel te gaan ondersteunen als blijkt dat zij niet in staat zijn zichzelf te “bedruipen” of het “hoofd boven water” te houden. Alle eerder uitgebrachte rapporten en adviezen van deskundigen ten spijt lijkt de keuze voor de leden van de gemeenteraad mij derhalve geen gemakkelijke !!!. Ik wens hen veel wijsheid en weinig beïnvloeding (door allerlei partijen) toe.

Cor Bakker, lid Veilig Verkeer Nederland (afd. Bergen-Egmond-Schoorl) en inwoner van buiten het centrum (pas 45 jr in Bergen woonachtig)

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3673

Lobbyen

Wat is dat eigenlijk? Is het een kunst of een kunde. Een hobby of een vak. In het laatste geval, is het dan een vrij beroep of kun je ervoor leren.

En wat en waar leer je daar dan voor of over? In de praktijk. Het heeft te maken met overtuigen. Anderen te overtuigen. Waarvan? Van het feit dat, wat jouw belang is, eigenlijk, neen feitelijk, het algemeen belang is. Waar iedereen van profiteert!

Gebeurt dat ook in Bergen? Ja natuurlijk. Zolang er gepraat wordt over de ontwikkeling van het centrum van Bergen, een zaak van belang voor alle inwoners en dus algemeen belang, komt ook het eigen belang van ondernemers en projectontwikkelaars in beeld. En dat van gemeentebestuurders, stedebouwkundigen, ambtelijke werkgroepen, meedenkers en klankborders.

Trompert, de stedenbouwkundige, wil eindelijk wel eens een van zijn plannen gerealiseerd zien, in het algemeen belang. Eric van Hout, gemeentelijk projectmanager, idem dito.

Schrama BV presenteert zijn 7 Dorpelingen ook in het algemeen belang. Het zou een schande zijn om hen van enig eigen belang te beschuldigen toch?

Neen, het is in het algemeen belang, ons belang, dat het nu inderdaad rommelige Plein een robuuste koopgoot gaat worden. Een publiekstrekker. Alleen de super Aldi heeft 15.000 klanten per week nodig om rendabel te zijn. DEEN en AH dus ook.

Dat zijn dus 45.000 klanten per week. Met auto’s en winkelwagens. Dat zijn bijna 3 maal het aantal inwoners van de kern Bergen!

Zijn dat bezoekers waar wij, inwoners, op zitten te wachten? Mijn eigen koopgedrag bij een supermarkt is als volgt. Ik maak een lijstje, bezoek rechtstreeks mijn supermarkt, koop in en breng mijn spullen snel weer naar huis. Niks spin off. En liever aan de buitenkant dan in het centrum. En mijn koopgedrag is hetzelfde als van die 45.000 anderen.

Ik durf te stellen dat het In Harmonie ontwerp veel dichter bij het algemeen belang van de inwoners van Bergen staat dan het 7 Dorpelingenplan van Schrama BV cs. en in elk geval zonder eigen belang.

Of ben ik nu zelf aan het lobbyen? Het antwoord is aan de gemeenteraad.

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

Flessenpost uit Bergen, 11 november 2016

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3611

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image