Flessenpost uit Bergen – De provincie N-H gaat in Schoorl 175 voetbalvelden aan bomen kappen + Henkoo – Boos! + Lezers… oftewel reaguurders

De provincie N-H gaat in Schoorl 175 voetbalvelden aan bomen kappen

Maar ‘ze’ hebben een ‘mooi’ wollig verhaal. Lees maar…

Naar aanleiding van het persbericht “Bos moet wijken voor megastallen” van Bram van Liere (Statenlid Provincie Noord-Holland Partij voor de Dieren) is er veel onduidelijkheid ontstaan over natuurherstel-maatregelen in de Schoorlse Duinen. Een direct verband tussen het kappen van bos en de aanleg van een megastal, zoals de Partij voor de Dieren suggereert, is er niet.

Geniet er nog maar even van, want… dit is straks misschien wel verleden tijd.

De voorgenomen maatregelen dragen juist bij aan het natuurherstel in de Schoorlse Duinen. Staatsbosbeheer hecht –net als bezoekers van de Schoorlse Duinen- veel waarde aan de dennenbossen, maar is na een zorgvuldig en langdurig proces samen met provincie Noord-Holland, de lokale Klankbordgroep Natura2000, specialisten en gemeente tot deze herstelmaatregelen gekomen.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Industrie, verkeer, bedrijven, landbouw en huishoudens stoten samen veel stikstof uit. Die overmaat aan stikstof –een soort Pokon- heeft ervoor gezorgd dat er teveel voedingsstoffen in de natuur terecht zijn gekomen. Sommige plantensoorten (grassen en braam) gaan er heel hard van groeien en verdringen zo kenmerkende planten en dieren in het van nature voedselarme duinlandschap. Natuurherstel is dus hard nodig. Natuurbeheerders gaan daarom in opdracht van de provincies de overmaat aan stikstof uit de natuur verwijderen en de effecten van de stikstofuitstoot herstellen, bijvoorbeeld door extra te plaggen, te begrazen of stuifkuilen te graven. Door daarnaast ook bos weg te halen, krijgt het landschap de kans zich te herstellen, wordt verdroging tegengegaan en kunnen de kenmerkende-en vaak unieke planten en dieren weer terug komen. Al deze maatregelen vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van het ministerie van Economische Zaken. Door deze PAS-maatregelen ontstaat er ontwikkelruimte voor bedrijven om uit te breiden, én wordt tegelijkertijd de achteruitgang van de natuur gestopt. Voor meer informatie over de PAS zie http://pas.natura2000.nl

Natuurherstel in de Schoorlse Duinen

Door het jarenlang vastleggen van het stuivende duin met dennenbomen en helmgras in de afgelopen eeuw zijn veel natuurlijke processen en kenmerkende soorten in de Schoorlse Duinen verdwenen. Het ontbreken van deze natuurlijke processen zoals stuivend zand (op kleine schaal) en de invloed van zilte zeewind, heeft samen met de overmaat aan stikstof er voor gezorgd dat veel unieke natuurwaarden drastisch zijn afgenomen. Met de beschermde status van de Schoorlse Duinen als Europees waardevol Natura2000 gebied is het herstellen van de unieke en kwetsbare natuur een belangrijke taak die bijdraagt aan behoud van de Europese biodiversiteit.

Natura2000 beheerplan

Het beheer van de Schoorlse Duinen is er de komende jaren op gericht de natuurlijke processen weer op gang te helpen zodat de natuur zichzelf weer duurzaam kan herstellen. Dit beheer, opgesteld in het Natura2000 beheerplan, betekent onder andere het herstel van de duingraslanden in de eerste 1,5 kilometer vanaf de kust. In de vorige eeuw is hier bos aangeplant met Corsicaanse- en Oostenrijkse den. Waar bomen in dit deel van de Schoorlse Duinen van nature kort worden gehouden door de zeewind zijn deze dennenbomen hier veel beter tegen bestand en uitgegroeid tot een hoog bos en tevens windscherm. Daarnaast hebben ze een verdrogende werking waardoor het grondwaterpeil op sommige plekken is gezakt met maar liefst 1,5 meter. De natte duinvalleien, die hier van nature voorkomen in de duinen, zijn dan ook verdroogd en nagenoeg verdwenen.

Provincie opdrachtgever, Staatsbosbeheer voert uit

Het weghalen van bomen in een klein deel van het gebied, uitsluitend aan de kustzijde, betekent dat de natuurlijke processen zoals de invloed van wind en op een aantal plekken ook stuivend zand hiermee weer ruimte krijgen. Ook wordt zo de natuurlijke overgang van west naar oost en dus vanuit zee, met jonge duinen (embryonaal duin, witte duinen) oudere duinen (grijze duinen), duinheiden en vochtige duinvalleien, duinstruweel en uiteindelijk bos weer hersteld. Het overige bos blijft natuurlijk behouden.

Het is een lange termijnproject in 3 fases van elk 6 jaar. In totaal wordt zo’n 140 ha bos verwijderd (15% van totale oppervlakte bos); 60 ha daarvan zijn de afgelopen jaren al afgebrand. De komende 6 jaar gaat het om zo’n 40 ha, vooral het Leeuwenkuilbos. De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van de werkzaamheden; Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit. Op het weblog http://www.boswachtersblog/SchoorlseDuinen vind u meer informatie over deze maatregelen.

Flessenpost uit Bergen, 22-09-2016 10:25

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/de-provincie-n-h-gaat-in-schoorl-175-voetbalvelden-aan-bomen-kappen/7429

Boos!

Ik kan door de bomen het bos niet meer zien. En hoe dat komt​?

Via de radio hoor ik over de strijd van de biologische veehouder tegen het meebetalen aan de beheersing van het fosfaatprobleem dat zij niet veroorzaken. Zij rijden de mest van hun koeien uit over hun eigen land. Blijven keurig binnen de regels maar het is een gezamenlijk probleem, dus toch betalen. Een boerenprobleem.

Of toch niet?

Want in de Schoorlse duinen, onze duinen, moet nog eens 80 hectare bos gekapt worden om het voor 2 bedrijven uit Middenmeer mogelijk te maken om 14.000 koeien en 550.000 vleeskuikens te houden. Van die kuikens weet ik het niet maar van die koeien wel.

Eén koe produceert twee kubieke meter stront per maand, dus die 14.000 laten 28.000 kubieke meter stront per maand ofwel 336.000 per jaar achter. Daar komt dan nog de mestproductie van 550.000 vleeskuikens bij.

Dat moet een ongelooflijke berg stront zijn. En de kosten van de verwerking daarvan moeten ook worden opgebracht door de biologisch werkende boer!

En door ons. Want om die 2 bedrijven mogelijk te maken moet er 80 hectare van ons bos gekapt worden. In een tijd dat melk onder de kostprijs op de markt terecht komt en iedereen schande spreekt over de plofkip.

En wat doet onze groene, duurzaamheid prekende gemeente? Helemaal niets!

En dus ben ik boos.

Henkoo

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/2471

Lezers… oftewel reaguurders

Ongeloof beheerst mijn gedachten. Ik dacht dat we ook bomen nodig hadden voor de zuurstof, heb ik althans vroeger geleerd. Nu natuur opofferen voor megastallen. Nog meer zielige dieren. En boeren krijgen geld voor elke “niet” gemolken liter melk om van de melkberg af te komen. Voor de export willen de landen zoals China vlees van koeien, die buiten hebben gelopen.

Hoe zit het met de dieren, die de bosbranden misschien net overleefd hadden?

Kortom, denk natuurlijk en natuurlijk de zaak goed overdenken. Als de trein eenmaal rijdt kun je niet meer uitstappen. Dus bezint voor ge begint.

Loes Woudt

===

Protest!

Toename van vliegtuiglawaai in de lucht, windparken dicht onder de kust, bos gekapt: houd maar op met de ontwikkelingen van centrum Schoorl en Bergen! Geen toerist meer te bekennen in de toekomst!!

Hetty Keessen

===

Henkoo heeft gelijk de kwestie van de stikstofuitstoot aan te kaarten. Het is absurd zovele hectaren bos te kappen ten bate van veeteeltuitbreiding, en ik vraag me af in hoeverre dat grondwettelijk is. Er is geen informatie over deze kwestie behalve een bericht in de Duinstreek. Dit gaat ons allen aan en we behoren hierover afdoende geinformeerd te worden. Menigeen zal tot actie wensen over te gaan. Een algemeen belang en het belang van toekomstige generaties wordt verontachtzaamd !

Hoogachtend,

P.Koevoets

===
Beste Henkoo,

Van harte eens met je stellingname, echter:

Er zijn door mevrouw de Ruiter al vragen gesteld tijdens de laatste commissievergadering van 8 september j.l. (gepubliceerd op politiek discussieplatform Bergen)

“D66 stelt vragen over bomenkap Schoorlse duinen

Onlangs konden we in de krant lezen dat in de Schoorlse duinen een aanzienlijke hoeveelheid bos gekapt zal worden in de komende decennia. Naar aanleiding van deze berichtgeving dreigt er nu maatschappelijke onrust te ontstaan. Gisteren heeft D66 in de commissie de vraag gesteld of Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied, de inwoners van onze gemeente bij deze plannen gaat betrekken. De wethouder zegde toe dit uit te gaan zoeken en zo ja, op welke wijze.”

Met vr.gr., Fractievoorzitter D66 Jan Snijder

===

Ja meneer Henkoo, helemaal met U eens.

Maar hoe zit het nou? Ik heb altijd geleerd dat planten en dus ook bomen stikstof nodig hebben. Daarmee vormen ze bladgroen. Nu lijkt het zelfs dat ze stiktof afgeven. Maar toch nooit meer als dat ze opnemen?

Er zit sowieso meer stikstof in de lucht als dat een plant, die groeit op schrale grond nodig heeft. Kijk nou naar de heide, die aan het vergrassen is, wat ondermeer komt van de stikstof die overwaait vanuit Engeland,zo’n 60 kilo zuivere stikstof per hectare per jaar, heb ik me laten vertellen.

Er zal wel een theorie achter zitten en die zou ik graag willen weten.

Bomen zijn toch luchtzuiveraars en beesten vervuilers? Zijn er nu echt tekort beesten voor vlees, eieren en melk? Er is toch een advies èn een trend, om minder vlees te eten? Krijgen we weer een melkoverschot? Moeten er nòg meer boeren kapot? Krijgen we door die grote beesten massa’s nòg meer dierenziekten epidemien? Arme dieren,die dan geruimd moeten worden!

Dus ik zeg: meer bos en minder beesten !!!!

Groeten,

kees bos

===

Krokodillentranen

Geachte mijnheer van de flessenpost…

Schokkend! Wat een rampzalig plan…. Zoiets als: Kannietwaarzijn!

Wie verleent hier de vergunningen? Provinciale Staten?

De bewoners in Middenmeer zullen hier ook héél blij mee zijn. Ik heb onlangs nog gelezen dat varkens-mega-stallen een ondraaglijke stank verspreiden. Ondanks de mega filters…

Hier zullen nog heel wat echte tranen geplengd worden, vooral door de omwonenden.

Hartelijke groeten, Marianne Rumping.

http://www.flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3581