Flessenpost uit Bergen – Bijltjesdag/week op gemeentehuis Bergen?!

Kies Lokaal wethouder Rob Zeeman stapte eerder deze week al op

Zeeman gaf daarbij de onderstaande verklaring: “Zonder het te weten heb ik in strijd gehandeld met het beleid van deze gemeente en de bestemmingsplanregels die gelden voor mijn huis.

Komt wethouder Peter van Huissteden nu ook in de problemen?

Ik verhuur momenteel een appartement op mijn perceel en ben altijd in de veronderstelling geweest dat ik daarvoor toestemming had van de gemeente. Nader onderzoek toont echter aan dat dit niet het geval is.

Als portefeuillehouder van Ruimtelijke Ontwikkeling vind ik mijn misrekening onacceptabel. Daarom heb ik besloten om mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn taken als wethouder van de gemeente Bergen per direct neer te leggen.

Ik ben altijd in de volle overtuiging geweest dat ik conform de geldende regels heb gehandeld en ik betreur deze gang van zaken enorm”.

Tot zover Rob Zeeman.

Komt nu ook wethouder Peter van Huissteden ook in problemen?

Volgens Hans Vos (Schoorl), die al lange tijd in ernstige onmin leeft met B&W van Bergen, blijkt dat wethouder Peter van Huissteden ook illegaal woont. Hierover schreef hij ons het volgende:

Fulltime wethouder van Huissteden, belast met o.a. bestemmingsplannen, volkshuisvesting, etc. woont in Bergen in een bedrijfswoning/dienstwoning van de Berger Scholen Gemeenschap. (BSG).

De definitie van een dergelijke woning is als volgt:

Een Bedrijfswoning/dienstwoning…

Is een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein.

Het is volgens mij dus duidelijk dat dhr Peter van Huissteden in strijd met het bestemmingsplan woont. Weer iemand die zijn paraaf zet onder de handhaving van derden waar hij zelf met een pak boter van jewelste op zijn hoofd loopt.

Tijd dat de eigen afdeling handhaving van de gemeente ook dhr Peter van Huissteden eens onder de loep neemt dus…

Aldus, Hans Vos

Van Huissteden zegt dat hij niet onder de indruk is van de beschuldigen van Vos op internet. Hij heeft daar m.b.t. het wonen in de ‘bedrijfswoning’ afspraken met de BSG over gemaakt.

Burgemeester Hafkamp reageerde eerder deze week in het Noord Hollands Dagblad als volgt:

’Aanval onfatsoenlijk hard’

,,Er is op een on­fat­soen­lij­ke ma­nier kei­hard op de per­soon ge­speeld.’’ Dit ver­klaar­de bur­ge­mees­ter Het­ty Haf­kamp eerder te­gen­over het NHD over het op­stap­pen van wet­hou­der Rob Zee­man. Zij plaatst dit ook in een gro­ter ver­band: ,,Er is ab­so­luut een ver­har­ding van de hou­ding van de bur­gers ten op­zich­te van de po­li­tiek en de ge­meen­ten.’’

Zee­man stap­te op toen dui­de­lijk werd dat hij bij de ver­huur van een ap­par­te­ment in zijn wo­ning niet vol­gens de re­gels han­del­de. Dit kwam aan het licht door een be­roep op de Wet Open­baar­heid Be­stuur, die Fred Vos uit Schoorl en­ke­le we­ken ge­le­den had in­ge­diend om in­for­ma­tie te krij­gen over de ver­huur door Zee­man.

Vos ligt in de clinch met de ge­meen­te om­dat hij aan de Teu­gel­aan in een perceel woont, waar­op geen woon­be­stem­ming ligt.

De bur­ge­mees­ter is er­van over­tuigd dat Zee­man niet heeft ge­we­ten dat hij fout han­del­de. ,,Hij is een in­te­ger mens, die zijn werk vol over­ga­ve deed.’’ Dit wordt ge­staafd door een on­der­zoek dat het Bu­reau In­te­gri­teit Ne­der­land­se Ge­meen­ten (Bing) in op­dracht van het col­le­ge heeft ge­hou­den.

Niet­te­min stapt hij op. Haf­kamp vindt het vre­se­lijk jam­mer: ,,We wa­ren juist een heel goed team. Maar er was in­der­daad ook spra­ke van een on­recht­ma­tig­heid.’’

Vos nam ook Haf­kamp on­der vuur. Zo zou zij er voor ge­zorgd heb­ben dat een dienst­wo­ning naast haar een ge­le­ga­li­seer­de wo­ning werd. Haf­kamp: ,,De gemeen­te­raad heeft in maart 2009 het pand ge­heel vol­gens de re­gels een woonbe­stem­ming ge­ge­ven. Als Vos zich had ver­diept in de fei­ten, had hij dit kun­nen we­ten. Nu komt hij met ver­keer­de aan­na­mes, waar­door mijn bu­ren in een kwaad dag­licht ko­men te staan en de raad, die una­niem het be­sluit nam, wordt ge­schof­feerd.’’ Zij vindt het ie­mands goed recht om boos te wor­den, maar die moet dan niet wild om zich heen gaan slaan.

Haf­kamp heeft Vos in­mid­dels me­di­a­ti­on aan­ge­bo­den. Hij heeft dat geaccepteerd en Haf­kamp hoopt dat hij hier­aan ook echt wil mee­wer­ken.

Wordt vervolgd…

Hoe denkt u hierover? Laat het ons weten via: info@flessenpostuitbergen.nl

http://www.flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bijltjesdag-week-op-gemeentehuis-bergen–/6965

Lezers… oftewel reaguurders

Geachte redactie,

Hieronder mijn reactie op de berichtgeving over het recente aftreden van Wethouder Zeeman.

“Halfhartige Hetty c.s.

Burgemeester Hafkamp steunt in haar verklaring de de volgens haar integere wethouder Zeeman (mede als gevolg van de uitkomst van het BING onderzoek), maar zegt tegelijkertijd, dat er wel onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. In de volksmond heet dit ‘halfhartig’ ofwel vlees noch vis, want je kunt er alle kanten mee op. Tevens steunt het College en (bijna) de gehele Gemeenteraad de onfortuinlijke Wethouder Zeeman onder het mom “er was geen betere en wat doet dit bestuurlijke team het goed”. Echter, als dat werkelijke waar zou zijn, waarom is het College dan niet in haar geheel opgestapt om de eenheid van dit hechte team bestuurders te laten zien aan ons burgers bij deze groteske bananenschil casus. Die eenheid en kracht ontbreekt echter, en dat komt, omdat ook onze huidige bestuurders (ongeacht van welke partij) geheel volgens traditie nogal aan het pluche plakken en een leuke baan toch prefereren boven principes en een beperkte periode wachtgeld. Een dergelijke opstelling i.c. het wegkijken, doet het geloof in het openbaar bestuur niet toenemen, laat staan leiden tot het verhogen van de opkomst bij verkiezingen, maar wel dat er steeds minder deskundige burgers hun hand opsteken om een bestuurlijke functie te vervullen gelet op de vele risico’s in dit spreekwoordelijke mijnenveld.”

wim van lijnschoten

===

L.S.,

Het is mij de laatste jaren opgevallen dat het gemeentebestuur van Bergen er vaak de voorkeur aan geeft om burgers van onze gemeente, met gebruikmaking van langdurig gerechtelijke procedures, te dwingen zich te voegen naar directieven die m.i. nog al eens onzinnig zijn. Wat of wie de drijvende kracht is voor dit zogenaamde handhaven weet ik niet. Ik ben van oordeel dat een gemeentebestuur zich vooral zou moeten inspannen om problemen op te lossen in plaats van ze te vergroten. De winnaars van deze door het gemeentebestuur gevolgde harde gedragslijn zijn vooral de juristen. En het kost de gemeente Bergen en de betrokken bewoners ook nog handen vol geld.

Geheel in lijn hiermee is de bizarre opvatting van het gemeentebestuur dat een recente duidelijk uitspraak van de Raad van State, die in het nadeel van de gemeente was uitgevallen, genegeerd kan worden.

De opbrengst van dit alles is vooral veel ergernis en grote weerzin tegen de plaatselijke overheid. Mevrouw Hafkamp zou er daarom goed aan doen om nog eens goed over deze kwestie na te denken voordat zij nog eens de uitspraak doet dat een van de bestuurders onfatsoenlijk hard wordt aangepakt. Het zijn vooral burgers die hard en onredelijk worden aangepakt en niet de wethouders.

Met vriendelijke groet,

C.J. Verwer

===

Het aftreden van de heer Zeeman heeft zelfs de Alkmaarse Courant gehaald….De wethouder die de wet niet kent…. Ironisch toch! Misschien kan hij nog gaan varen??

Hartelijke groeten. Marianne Rumping.

Marianne Rumping

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3361